Dzienniki resortowe

NFZ.2012.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1 zarządza się, co następuje:
§  1. Przyjmuje się do stosowania szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, służący do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Komunikat, o którym mowa w § 1, stosuje się również do korekt i uzupełnień danych przekazanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia z wyłączeniem informacji przekazywanej w atrybucie "typ-osoby", o której mowa w szczegółowej strukturze komunikatu danych o listach oczekujących.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 2015, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r., poz. 123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIK

Komunikat szczegółowy NFZ *

o listach oczekujących

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

2. KOMUNIKAT DANYCH O LISTACH OCZEKUJĄCYCH

2.1. Szczegółowa struktura komunikatu danych o listach oczekujących

2.2. Komunikat potwierdzenia danych o listach oczekujących

* oparty na komunikatach ramowych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.)

1.

 Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.).

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] -oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z"

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich.

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

2.

 Komunikat danych o listach oczekujących

2.1. Szczegółowa struktura komunikatu danych o listach oczekujących
Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat [w art. dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćidentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801 z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem" jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość: "www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1
typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "LIOCZ"
wersja1do 2 cyfrNumer wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "5"
nfz:wersja1do 3 znakówNumer wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.6"
id-odb1do 16 znakówidentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatujeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
id-inst-odb0-1do 38 znakówidentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info- aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info- kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości: R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy. Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.
nfz:info- kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
1spraw-l-oczek1Sprawozdanie dotyczy stanu na ostatni dzień miesiąca
rok1rokRok, którego dotyczy sprawozdanie
miesiac1miesiącMiesiąc, którego dotyczy sprawozdanie
2lista-oczek1-nPrzyjmuje się że do klucza kolejki w ramach okresu sprawozdania (elementu nadrzędnego) wchodzą atrybuty @nfz:id-tech-kom-org; @kod-proc.

Usunięcie lub aktualizacja danych kolejki o podanym kluczu następuje poprzez przekazanie danych z wyższym numerem wersji. W przypadku przekazywania danych z zakresu "S" i "O", zaleca się aby dane przekazywane były łącznie w ramach jednego komunikatu. Przekazanie danych rozłącznie różnymi komunikatami, może prowadzić do anulowania wybranego zakresu danych przekazanego kluczem o wersji niższej.

kod-res-713 lub 4 cyfryVII część kodu resortowegoGdy nie nadany, należy przekazać "000".
nfz:id-tech- kom-org1do 12 znakówIdentyfikator techniczny komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, nadany przez płatnika
kod-proc0-1do 20 znakówKod procedury medycznej, programu lekowego, badania diagnostycznego lub świadczenia wysokospecjalistycznegoKod procedury, programu lekowego, badania diagnostycznego lub świadczenia wysokospecjalistycznego według słownika zdefiniowanego przez płatnika
data-oceny1dataData dokonania ostatniej oceny listy oczekujących
wersja1do 3 cyfrNumer wersji danych dotyczących określonej listy oczekującychPrzyjmuje się, że dane o większym numerze wersji zastępują w całości poprzednio przekazane dane w kluczu sprawozdania wymienionym w opisie elementu "lista-oczek"
usun0-11 znak [N]Żądanie usunięcia danych dotyczących określonej listy oczekującychStosowane wówczas, kiedy chcemy usunąć ze sprawozdania listę (dotyczącą określonej komórki organizacyjnej lub procedury), traktowaną jako odrębny obiekt sprawozdawczy. Natomiast gdy kolejka jest obserwowana, ale ma liczebność = "0" i czas oczekiwania = "0", to podaje się te wartości w odpowiednich atrybutach elementu "parametry".
3stat-listy-oczek0-1Parametry podsumowujące listę oczekującychElement przekazywany dla danych statystycznych (czas oczekiwania,liczba oczekujących, liczba skreślonych)
4podzbior-ocz1-nStatystyka w ramach podzbioru oczekujących wyróżnionego ze względu na kategorię medyczną
kod-kateg11 znakKod kategorii osób oczekującychWartości:

1 - przypadki stabilne

2 - przypadki pilne

1b-oczekuj1liczba (5,0) Liczba osób oczekujących
rzecz-czas- oczek1liczba (5,0) Średni rzeczywisty czas oczekiwania (w dniach) Według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia
1b-skreslonych- msc1liczba (5,0) Liczba osób skreślonych w danym miesiącu
1b-skreslonych- msc-wyk-s1liczba (5,0) Liczba osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia
1b-skreslonych- pol-wyk-s1liczba (5,0) Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia
3lista-osob0-1Lista osób oczekujących w kolejceElement przekazywany dla list osób oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne lub oczekujących na świadczenia, o których mowa w załączniku nr 10 rozporządzenia
4oczekujacy1-nLista pacjentów oczekujących
5ident-pacj1Identyfikacja pacjenta
typ-osoby0-11 duża litera

[P]

Informacja, dla jakiej osoby przekazano dane identyfikacyjneP - pacjent

O - rodzic albo opiekun prawny

typ-id0-11 duża litera

[P]

Kod typu identyfikatoraZgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia z ograniczeniem do identyfikatorów "P", "R", "D", "T", "I"
id-osoby1do 20 znakówIdentyfikator pacjenta
5dane-osob1Dane osobowe pacjenta
imie1do 30 znakówImię
imie20-1do 30 znakówDrugie imię
nazwisko1do 60 znakówNazwisko
5adres0-1Adres zamieszkania pacjentaElement przekazywany wyłącznie dla list osób oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne
kod-pocztowy0-1do 10 znakówKod pocztowy, jeżeli występuje
panstwo0-12 znakiKod państwa stałego zamieszkaniaWedług normy PN-ISO 3166-1.
miejscowosc1do 56 znakówMiejscowość zamieszkania
ulica0-1do 65 znakówUlica
nr-domu1do 9 znakówNumer domu
nr-lok0-1do 10 znakówNumer lokalu
5kontakt0-1Sposób kontaktowania się z osobą oczekującąElement przekazywany wyłącznie dla list osób oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne
nr-tel0-1do 40 znakówNumery telefonów kontaktowych
inny0-1do 60 znakówInne sposoby kontaktowania się
5lista1Szczegóły oczekiwania na liście oczekujących
kategoria11 znakKryterium medyczne zastosowane przy planowaniu daty realizacjiWartości:

1 - przypadek stabilny

2 - przypadek pilny

6lista-w0-1

1z

Szczegóły oczekiwania na liście oczekujących na świadczenia wysokospecjalistycznejElement przekazywany wyłącznie dla list osób oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne
nr-na-liscie1liczba (5,0) Numer na liście oczekujących w roku zapisania
rozpoznanie1do 50 znakówRozpoznanie lub powód przyjęcia
7termin1Dane dotyczące rejestracji planowanego terminu udzielenia świadczenia (i jego zmian)
mom-zapisu1data+czasData i godzina wpisu na listę oczekujących
operator1do 60 znakówImię i nazwisko osoby dokonującej wpisu
data-plan1dataPlanowana data udzielenia świadczeniaW przypadku zaplanowania z dokładnością do tygodnia podaje się pierwszy dzień tygodnia (poniedziałek)
doklad-plan11 znakDokładność zaplanowania daty realizacjiWartości: D - dzień T - tydzień
przycz- zmiany0-1do 200 znakówPrzyczyna zmiany terminu
7skreslenie0-1Dane dotyczące skreślenia z listy oczekującychElement przekazywany tylko raz - w komunikacie za okres, w którym nastąpiło skreślenie z listy oczekujących.
data-skresl1dataData skreślenia
kod-skresl11 znakKod przyczyny skreśleniaZgodnie z tabelą nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
6lista-o0-1 1zSzczegóły oczekiwania na liście oczekującychElement przekazywany wyłącznie dla list osób oczekujących na świadczenia, o których mowa w załączniku nr 10 do rozporządzenia
7termin1Dane dotyczące rejestracji planowanego terminu udzielenia świadczenia (i jego zmian)
data1dataData wpisu na listę oczekujących
7skreslenie0-1Dane dotyczące skreślenia z listy oczekującychElement przekazywany tylko raz - w komunikacie za okres, w którym nastąpiło skreślenie z listy oczekujących
data-skresl1dataData skreślenia
kod-skresl11 znakKod przyczyny skreśleniaZgodnie z tabelą nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia

2.2. Komunikat potwierdzenia danych o listach oczekujących

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych niniejszym rozporządzeniem jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość: "www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1
typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "P_LIO"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "5"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.6"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5.

Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.

id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen-odb0-1liczba (8,0) Numer generacji potwierdzanego komunikatuMoże nie wystąpić w przypadku gdy potwierdzenie dotyczy innego zbioru zestawów świadczeń niż przekazany w danym komunikacie
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info- aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info- kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdawania
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości: R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy. Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.
nfz:info- kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
1problem0-1 1-zInformacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

0 - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

1 - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika,

np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
opis1do 250 znakówOpis problemu
1potw-danych0-1 1-zElement grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazywanych w komunikacie
2potw-lista- oczek1-nInformacja o liścieElement przekazywany w celu potwierdzenia przyjęcia listy lub zasygnalizowania problemu
nfz:id-tech- kom-org1do 12 znakówIdentyfikator techniczny komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, nadany przez płatnika
kod-proc0-1do 20 znakówKod procedury medycznej, programu lekowego, badania diagnostycznego lub świadczenia wysokospecjalistycznegoKod procedury, programu lekowego, badania diagnostycznego zakresu świadczeń zakresu świadczeń lub świadczenia wysokospecjalistycznego według słownika zdefiniowanego przez płatnika.
wersja1do 3 cyfrNumer wersji danych dotyczących określonej listy oczekującychPrzyjmuje się, ze dane o większym numerze wersji zastępują w całości poprzednio przekazane dane
3lista-problem0-1Informacja o przyczynie zakwestionowania / odrzucenia listyNie przekazywany w przypadku list nie zawierających problemu
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

0 - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

1 - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika,

np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
lista-zakw11 znakLista oczekujących zakwestionowana przez operatora NFZT - Tak

N - Nie

lista-nie-publ11 znakLista oczekujących niepublikowana w systemie NFZT - Tak

N - Nie

opis1do 250 znakówOpis przyczyny zakwestionowania / niepublikowania informacji o danej liście oczekujących
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz.887, Nr 171, poz. 1016, Nr 2015, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r., poz. 123 i poz.476.