Określenie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy).

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.33.73

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 73/2010/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1) w związku z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 159, poz. 1073) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. Komunikat ten ma zastosowanie dla świadczeń udzielonych od stycznia 2011 roku.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 59/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy). Natomiast komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) może być używany do rozliczeń umów do roku 2010 włącznie. Komunikat ten stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Komunikaty szczegółowe NFZ: *

Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Spis treści

1. Objaśnienia

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

2. Komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

2.1. Ogólna budowa komunikatu danych

2.2. Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych

2.2.1. Nagłówek komunikatu - elementy "komunikat" i "swiadczeniodawca"

2.2.2. Elementy "zestaw-swiadczen" i "dane-zestawu"

2.2.3. Element "pacjent"

2.2.4. Element "zlecenie"

2.2.5. Element "hospitalizacja"

2.2.6. Element "swiadczenie"

2.2.7. Element "kom-org"

2.2.8. Element "personel-real"

2.2.9. Element "autoryzacja"

2.2.10. Element "przyczyna"

2.2.11. Element "transport"

2.2.12. Element "sesja"

2.2.13. Element "procedura"

2.2.14. Element "ratownictwo"

2.2.15. Element "wystawione-zlecenia"

2.2.16. Element "pozycja-rozl"

2.3. Komunikat potwierdzenia danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych

3. Elementy protokołu wymiany danych

3.1. Budowa zestawu świadczeń

3.2. Reguły wersjonowania

3.3. Reguły korygowania danych

3.4. Inne wymagania w protokole wymiany danych

3.4.1. Unikalność hospitalizacji:

3.4.2. Przekazywanie zestawów świadczeń:

3.4.3. Zasady nazewnictwa i kompresji plików:

* oparte na komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ

1.

Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ.

1.1

Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] - oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2

Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3

Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

2.

Komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

2.1

Ogólna budowa komunikatu danych

Uwaga! Przedstawiona poniżej generalna struktura komunikatu obejmuje tylko główne elementy. Szczegółowa specyfikacja przedstawiona jest w następnym podrozdziale.
Poziom w

hierarchii

ElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne

grupy informacji. Postać zgodna z ogólnym formatem nagłówka wszystkich komunikatów.

1świadczeniodawca1Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego
1zestaw-świadczen1-nElement umożliwiający grupowanie świadczeń, niezbędny dla tych przypadków, gdy ze względu na przyjęte

zasady sprawozdawczości muszą być one przekazywane równocześnie.

W szczególności dotyczy to wszystkich pobytów na oddziałach podczas hospitalizacji pacjenta.

2dane-zestawu0-1Element pomocniczy (techniczny) występujący wtedy, gdy przekazywane są informacje charakteryzujące

wykonane świadczenie. Nie występuje (a wraz z nim żaden z podległych elementów), jeżeli

świadczeniodawca przekazuje jedynie informację o potrzebie usunięcia danych o zestawie świadczeń,

wysłanych w jednym z poprzednich komunikatów.

3Pacjent1Element obejmujący dane charakteryzujące świadczeniobiorcę, o których mowa w § 4 rozporządzenia.
3Zlecenie0-1Element zawierający podstawowe dane dotyczące fazy zlecenia świadczenia. Nie występuje, jeżeli

świadczenia udzielono bez zlecenia.

3hospitalizacja0-1Element obejmujący dodatkowe dane wymagane tylko w przypadku sprawozdawania obejmującego świadczenia

udzielone podczas hospitalizacji.

3świadczenie1-nElement obejmujący dane charakteryzujące świadczenie.
4kom-org1Dane identyfikujące komórkę organizacyjną, w której udzielono świadczenia.
4personel-real1Dane identyfikujące osobę udzielającą lub odpowiedzialną za udzielenie świadczenia.
4nfz: autoryzacja0-1Dane dot. autoryzacji wykonania świadczenia (np. kupon RUM).
4przyczyna1Przyczyny medyczne udzielenia świadczenia.
4transport0-1Element zawierający dodatkowe dane rejestrowane w związku z przewozem pacjenta.
4nfz: sesja0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku z sesją lub cyklami leczenia w ramach której udzielono

świadczenia. Grupuje pacjentów uczestniczących w tej samej sesji lub cyklu leczenia.

4procedura0-nElement umożliwiający przekazanie precyzyjniejszych danych o wykonanym świadczeniu np. konkretne

procedury medyczne.

4ratownictwo0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku z wyjazdem.
4nfz: wystawione

-zlecenia

0-nDane charakteryzujące zlecenia wystawione w trakcie udzielania świadczeń medycznych

(np. skierowanie do specjalisty, wystawiona recepta).

Element przetwarzany tylko w Śląskim OW NFZ

4nfz: pozycja-rozl0-nPozycja rozliczeniowa (zrealizowany produkt) związana z wykonanym świadczeniem.

Wszystkie przedstawione wyżej elementy podstawowe tworzą jedynie ‘szkielet’ komunikatu. Konkretne dane przekazywane są w atrybutach tych elementów. Szczegółowa budowa poszczególnych elementów przedstawiona jest w tabelach poniżej.

2.2

Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych

2.2.1 Nagłówek komunikatu - elementy "komunikat" i "swiadczeniodawca"
Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw

(domyślnej) dla elementów

komunikatu określonych

rozporządzeniem

Dla formatów komunikatów określonych niniejszym

rozporządzeniem jest to stała wartość:

"www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw

i jej alias, dla elementów

komunikatu określonych przez NFZ

Dla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "SWIAD"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "5"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla

elementów komunikatu

określonych przez NFZ

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.0"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu

(instytucji) odbiorcy komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest

kod zgodny z załącznikiem nr 5.

Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to

komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator

techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego,

uzgodniony z płatnikiem.

id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu

informatycznego odbiorcy

komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest

przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca

(np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to

identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub

podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi

przez płatnika.

id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu

(instytucji) nadawcy komunikatu

Odpowiednio, jak dla atrybutu id-odb.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu

informatycznego nadawcy

komunikatu

Odpowiednio, jak dla atrybutu id-inst-odb.
nr-gen1liczba (8,0)Numer kolejny komunikatu danego

typu, wygenerowanego z

systemu nadawcy

czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania

komunikatu

Informacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie

nadawczym generującym niniejszy

komunikat.

Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z

komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji

generującej, producenta, itp.

nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej

po stronie nadawcy,

np. administratora systemu

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1świadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący

sprawozdawania

typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora

świadczeniodawcy

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu

informatycznego świadczeniodawcy

Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla

identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych

tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych

płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt

rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej

po stronie świadczeniodawcy

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

2.2.2 Elementy "zestaw-swiadczen" i "dane-zestawu"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1zestaw-swiadczen1-nZestaw świadczeńGrupuje świadczenia, których charakterystyka przekazywana

jest w elemencie "swiadczenie".

id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację

systemu u świadczeniodawcy, w której

został zarejestrowany zestaw świadczeń

Nie występuje, jeśli identyfikator instalacji jest taki

sam jak przekazany w atrybucie

"//komunikat/swiadczeniodawca/@id–inst".

id-zest-swiad1do 20 cyfrIdentyfikator zestawu świadczeńAtrybut techniczny pozwalający na synchronizację danych

pomiędzy systemami informatycznymi świadczeniodawcy i

podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń

nr-wersji1liczba (4,0)Nr wersji (modyfikacji) danych zestawu

świadczeń, z wyjątkiem danych

rozliczeniowych zdefiniowanych przez

płatnika

Atrybut techniczny wykorzystywany do numerowania wersji

przekazywanych danych w przypadku ich poprawiania.

Szczegółowe zasady zmiany numeru wersji - zobacz pkt 4

(Elementy protokołu wymiany danych).

nfz:nr-wersji -rozl1liczba (4,0)Nr wersji (modyfikacji) zbioru danych

rozliczeniowych związanych z

niniejszym zestawem świadczeń

Atrybut techniczny wykorzystywany do numerowania wersji

przekazywanych danych (blok rozliczeniowy) w przypadku ich

poprawiania.

Szczegółowe zasady zmiany numeru wersji - zobacz pkt 4

(Elementy protokołu wymiany danych)

typ11 literaTyp zestawu świadczeńPomocniczy atrybut techniczny pozwalający na lepszą

weryfikację poprawności struktury przekazanego komunikatu

w zależności od rodzaju świadczeń przekazywanych w

sprawozdaniu.

Wartości:

S - dla świadczeń opieki stacjonarnej

A - dla pozostałych świadczeń

usun0-11 litera

[N]

Żądanie usunięcia całego zestawu

świadczeń

Wartości:

T - żądanie usunięcia

N - przekazanie danych

Jeżeli atrybut nie występuje, przyjmuje się, że jego wartość wynosi "N".

mom-wprow1data i czasData i czas pierwszej rejestracji

zestawu świadczeń w systemie

świadczeniodawcy

Pomocniczy atrybut techniczny umożliwiający przede

wszystkim zabezpieczenie przed zamieszaniem w danych po

niekontrolowanym przywróceniu przez świadczeniodawcę stanu

bazy danych z przeszłości (np. po awarii).

mom-modyf1data i czasData i czas ostatniej modyfikacji

zestawu świadczeń w systemie

świadczeniodawcy

Pomocniczy atrybut techniczny umożliwiający przede

wszystkim zabezpieczenie przed zamieszaniem w danych po

niekontrolowanym przywróceniu przez świadczeniodawcę stanu

bazy danych z przeszłości (np. po awarii).

2dane-zestawu0-1Dane obejmujące świadczenia wchodzące

w skład zestawu świadczeń

Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe

elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia

informacji nie przekazywanych w przypadku usuwania zestawu

świadczeń. Jeśli atrybut "usun" w elemencie "zestaw-

świadczen" ma wartość "T", to element "dane-zestawu"

(wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje.

swiad-ratuj

-zycie

0-11 litera [N]Czy wykonywane świadczenie było

świadczeniem ratującym życie tj. czy

zostało udzielone w warunkach, o

których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13a

rozporządzenia.

Wartości:

T - Tak

N - Nie

Atrybut powoduje ustawienie lub zmianę statusu pozycji

rozliczeniowej (//nfz:dane-poz-rozl/@swiadcz-ratuj-zycie)

na wartość zgodną z deklaracją niniejszego atrybutu z

wyjątkiem pozycji rozliczeniowych ujętych w szablonach

rachunków. (potwierdzonych pozytywnie komunikatem II

fazy).

nfz:

charakter

0-11 cyfra [0]Charakter zestawu świadczeńWartości:

0 - Charakter nie określony,

1 - Obrażenia mnogie

2.2.3 Element "pacjent"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3pacjent1Dane pacjenta
4ident-pacj1Identyfikacja pacjenta
typ-osoby0-11 litera [P]Informacja, dla jakiej osoby

przekazano dane identyfikacyjne

P - pacjent

O - rodzic albo opiekun prawny

typ-id0-1do 2 znaków

[P]

Kod typu identyfikatoraZgodnie z tabelą 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia
id-osoby1do 20 znakówIdentyfikator pacjenta
4pacjent-stat0-1Dane statystyczne o pacjenciePrzekazywany wyłącznie w sytuacji, gdy nie przekazano własnego numeru PESEL pacjenta, z wyjątkiem osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - w ich przypadku zawsze przekazuje się dane o płci i dacie urodzenia.
plec11 cyfraPłeć pacjentaNa podstawie normy ISO 5218
data-urodz0-1dataData urodzenia pacjentaNie wymagana w przypadku pacjentów "NN" lub "NW" oraz ratownictwa medycznego, gdy ustalenie tych danych jest niemożliwe.
4dane-osob0-1Dane osobowe pacjentaNie występuje wyłącznie w przypadku ubezpieczonych, których identyfikatorem jest numer PESEL. Niewymagany w przypadku, gdy //ident-pacj/@typ-id jest "NN" lub "NW" i ustalenie danych jest niemożliwe.
imie1do 30 znakówImię
imie20-1do 30 znakówDrugie imię
nazwisko1do 40 znakówNazwisko
nazwisko20-1do 40 znakówDrugi człon nazwiska
5adres0-1Adres w państwie stałego zamieszkania

pacjenta

Podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia:

- świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

- osób, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. D

rozporządzenia.

- bez numer PESEL

- niewymagany w przypadku, gdy //ideat-pacj/@typ-id jest

"NN" lub "NW" i ustalenie danych jest niemożliwe.

Panstwo0-12 znaki

[PL]

Kod państwa stałego zamieszkaniaWg normy PN-ISO 3166-1
kod-pocztowy0-1do 10 znakówKod pocztowy, jeżeli występuje
miejscowość1do 56 znakówMiejscowość zamieszkania
Ulica0-1do 65 znakówUlica
nr-domu1do 9 znakówNumer domu
nr-lok0-1do 10 znakówNumer lokalu
Teryt0-17 znakówKod gminy krajowego rejestru

urzędowego podziału terytorialnego

kraju TERYT

Przekazywany jeśli //dane-osob/adres/@panstwo = "PL"
5adres-w-polsce0-1Adres przebywania w Rzeczpospolitej

Polskiej

Przekazywany, o ile inny niż adres zamieszkania

(zamieszkanie poza Polską).

kod-pocztowy0-16 znakówKod pocztowy, jeżeli występuje
miejscowość1do 56 znakówMiejscowość zamieszkania
ulica0-1do 65 znakówUlica
nr-domu1do 8 znakówNumer domu
nr-lok0-1do 5 znakówNumer lokalu
Teryt17 znakówKod gminy krajowego rejestru

urzędowego podziału terytorialnego

kraju TERYT

4uprawnienie1-nDane dotyczące ubezpieczenia lub

sposobu finansowania świadczeń

Poszczególne świadczenia z jednego zestawu świadczeń mogą

być udzielane na podstawie różnych uprawnień, np.

ubezpieczenia albo decyzji wójta.

nfz:id-upraw1liczba(10,0)Unikalny identyfikator uprawnienia w

ramach zestawu świadczeń

Identyfikuje uprawnienie, które posłuży do rozliczenia

produktu

państwo0-12 znaki

[PL]

Kod państwa odpowiedzialnego za

ubezpieczenie lub finansowanie

świadczeń

Wg normy PN-ISO 3166-1
tytul-uprawn0-1do 2 znaków

[U]

Tytuł uprawnieniaZgodnie z tabelą 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia
5podmiot-fin1UWAGA! Może wystąpić tylko jeden z elementów nfz-min,

gmina, instytucja

6nfz-min0-1

1z

Oddział NFZ lub odpowiednie

ministerstwo

kod12 cyfryKod oddziału NFZ lub ministerstwa
6gmina0-1

1z

Gmina, w której wydano decyzję dla

świadczeniobiorcy, o którym mowa w

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy

teryt0-17 cyfrKod gminy krajowego rejestru

urzędowego podziału terytorialnego

kraju TERYT

Identyfikacja gminy poprzez kod TERYT określa również

jednoznacznie organ wydający decyzję (wójt/burmistrz

gminy).

organ1do 50 znakówNazwa organu wydającego
6instytucja0-1

1z

Instytucja właściwa
kod-inst1do 10 znakówNumer identyfikacyjny instytucji

właściwej osoby uprawnionej do

świadczeń na podstawie przepisów o

koordynacji

Numer instytucji na dokumencie upoważniającym jest to

pierwszy człon (przed myślnikiem) symbolu instytucji

właściwej na dokumencie.

akronim-nazwy0-1do 25 znakówAkronim nazwy instytucji właściwejDla numeru identyfikacyjnego instytucji upoważniającym

jest to drugi człon symbolu instytucji właściwej na

dokumencie.

nfz:id-inst-cwu0-1do 30 znakówIdentyfikator instytucji właściwej w

słowniku CWU

Nie występuje, tylko jeśli instytucja nie jest jeszcze

wpisana do CWU.

5dokument0-1Dokument poświadczający prawo do

świadczeń

Może wystąpić tylko jeden z elementów karta, decyzja,

dokument-ue, dokum-inne-upraw, karta-polaka

6karta0-1

1z

Karta ubezpieczenia zdrowotnegoDotyczy polskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego
numer1do 20 znakówNumer karty ubezpieczenia zdrowotnego
6decyzja0-n

1z

Decyzja wójta, burmistrza gminy
numer0-1do 40 znakówNumer decyzji
data-od1dataData, od której przysługuje prawo do

świadczeń

6dokum-ue0-n

1z

Dokument uprawniający do świadczeń

wydany na podstawie przepisów o

koordynacji

7ekuz0-n

1z

Europejska Karta Ubezpieczenia

Zdrowotnego

numer1do 20 znakówNumer
data-do1dataData końcowa okresu ważności
7certyfikat0-n

1z

Certyfikat
nfz:numer-cert0-1do 20 znakówNumer identyfikacyjny certyfikatu
data-wyst0-1dataData wystawienia
data-od0-1dataData początkowa okresu ważności
data-do1dataData końcowa okresu ważności
7poswiadcz0-n

1z

Poświadczenie
numer1do 20 znakówNumer poświadczeniaNumer ten, zbudowany zgodnie ze wzorem określonym w

rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 52 ust. 3

ustawy, zawiera również rodzaj poświadczanego druku serii

E100

data-wyst1dataData wystawienia
data-od1dataData początkowa okresu ważności
data-do0-1dataData końcowa okresu ważności
7druk-e0-n

1z

Formularz serii E, dokument przenośny

S lub DA1

rodzaj1do 4 znakówRodzaj formularzaOznaczenie bez spacji lub myślnika
data-wyst1dataData wystawienia
data-od0-1dataData początkowa okresu ważności
data-do0-1dataData końcowa okresu ważności
6dokum-inne-upraw0-1

1z

Dokument potwierdzający uprawnieniaDokument potwierdzający uprawnienia zgodnie z tabelą nr 8

załącznika nr 3 do rozporządzenia: I, AL, NA. PS, CU, ZA,

UC, CH, EM.

nazwa1do 100

znaków

Nazwa dokumentu
nr-dok1do 10 znakówNumer dokumentu
data-wyst1dataData wystawienia
podm-wyst1do 30 znakówPodmiot wystawiający
npwz0-17 znakówNumer prawa wykonywania zawodu

lekarza, który wystawił dokument

Przekazywany tylko w przypadku gdy dokumentem jest

zaświadczenie lekarskie.

6karta-polaka0-1

1z

Karta Polaka
numer1do 10 znakówNumer karty
data-waznosci1dataData ważności
4upraw-dodatkowe0-1Informacje o uprawnieniu dodatkowym

pacjenta

upraw-dod1do 7 znakówKod dodatkowego uprawnienia pacjentaZgodnie z tabelą 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia
5dok-upr-dod0-1Dokument potwierdzający uprawnienia

dodatkowe

nazwa1do 20 znakówNazwa dokumentu
id-dok0-1do 20 znakówIdentyfikator dokumentu

2.2.4 Element "zlecenie"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3zlecenie0-1Dane charakteryzujące fazę zlecenia

świadczenia

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia.
typ0-11 litera

[S]

Typ zleceniaAtrybut techniczny określający, czy podmiot zlecający jest

świadczeniodawcą czy inną instytucją uprawnioną do

wystawiania skierowań.

Wartości:

S - zlecenie wystawione przez świadczeniodawcę

I - zlecenie wystawione przez inną instytucję

id-zlec0-1do 20 znakówIdentyfikator zleceniaPrzekazuje się, jeżeli występuje na dokumencie zlecenia
data1dataData zlecenia
4swd-zlec0-1

1z

Świadczeniodawca i jego komórka

organizacyjna, w której wystawiono

zlecenie wykonanie świadczenia

Musi wystąpić jeden z elementów: "swd-zlec" lub "instyt-zlec"
typ-id0-11 litera

[R]

Typ identyfikatora świadczeniodawcy:

R lub K

Wartości:

R - 9 cyfr numeru REGON

K - nr księgi rejestrowej RZOZ.

id-swd1do 9 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy

Zlecającego

id-kom-org13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej

u świadczeniodawcy, w której

wystawiono zlecenie

Część VII kodu resortowego. Jeśli nie nadano, to należy

Przekazać "000"

5personel-zlec1Dane identyfikujące osobę zlecającą

wykonanie świadczenia.

typ-pers0-1do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej osoby zlecającejZgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
npwz1do 20 znakówNumer prawa wykonywania zawodu
4instyt-zlec0-1

1z

Dane identyfikujące inny podmiot niż

świadczeniodawca uprawniony do

zlecenia świadczeń

Musi wystąpić jeden z elementów: "swd-zlec" lub "instyt-zlec"
nazwa1do 50 znakówNazwa instytucji

2.2.5 Element "hospitalizacja"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3hospitalizacja0-1Zestaw danych dotyczących

hospitalizacji

Przekazywany dodatkowo, tylko w przypadku udzielenia świadczeń w ramach hospitalizacji
4księga1Dane księgi głównejZgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.
rok1rokRok, którego dotyczy księga główna
nr1do 8 cyfrNr księgi
poz1do 10 cyfrPozycja, pod którą zapisano pacjenta
nr-dziecka0-11 cyfraNr kolejny noworodka
4przyjecie1Dane dotyczące przyjęcia do szpitala
tryb11 cyfraTryb przyjęciaZgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
data1dataData przyjęcia
5nfz:reh-stac0-1Dane dodatkowe przekazywane

w przypadku rehabilitacji stacjonarnej

neurologicznej i kardiologicznej.

Dane określane są w momencie przyjęcia

na hospitalizację.

uplyw-czas0-1Liczba (2,0) Liczba miesięcy od zachorowaniaAtrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej
przyj-wypis0-1Liczba (3,0) Liczba dni od wypisu chorego z ośrodka

leczenia ostrej fazy choroby do

przyjęcia na oddział rehabilitacji

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

0 - oznacza przyjęcie bezpośrednio;

od 1 do 999 - określa liczbę dni od wypisu chorego z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby do przyjęcia na oddział rehabilitacji

6nfz:ocena0-1
barthel-adl0-1Liczba(2,0) Ocena czynności dnia codziennego wg

skali Barthel ADL

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej
asia0-1Liczba (3,0) Ocena funkcjonalna wg skali ASIA

(American Spinal Injury Association)

w motorycznej ocenie siły mięśniowej

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej
gmfcs0-1Liczba (1,0) Ocena głębokości niepełnosprawności

wg GMFCS

(Gross Motor Function Classification

System for Cerebral Palsy)

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej
6nfz:ocena-pb0-1Ocena wg skali zaburzeń funkcji

poznawczo - behawioralnych

Element przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej
7nfz:dysfunkcja1-nTyp dysfunkcji i skala głębokości

zaburzenia

rodzaj11 literaRodzaj dysfunkcjiPrzyjmuje wartość:

A - Zaburzenia mowy

B - Zaburzenia językowe

C - Zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż dyzartria i afazja)

D - Zaburzenia systemów uwagi

E - Zaburzenia funkcji pamięciowych

F - Zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje)

G - Zaburzenia percepcyjne (agnozje)

H - Zaburzenia systemu wykonawczego (programowania i kontroli świadomych zachowań celowych)

I - Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe

J - Zaburzenia połykania (dysfagia)

stopień11 cyfraStopień nasileniaPrzyjmuje wartości od 1 do 4
6nfz:ocena-dzieci0-1Ocena zaburzenia znacząco

zwiększającego wymagania

rehabilitacyjne/pielęgnacyjne

Element przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dzieci
7nfz:dysfunkcja1-nTyp dysfunkcji i skala głębokości

zaburzenia

rodzaj11 literaRodzaj dysfunkcjiA - Zaburzenia mowy

B - Zaburzenia połykania (dysfagia)

C - Spastyczność kończyny górnej lub dolnej, jeśli z powodu spastyczności istnieje uzasadnione ryzyko rozwoju wtórnych uszkodzeń strukturalnych o znaczącym wpływie na funkcjonowanie układu mięśniowo - szkieletowego - 4 stopień nasilenia.

D - Opóźnienie lub upośledzenie rozwoju umysłowego

E - Nabyte zaburzenia funkcji poznawczych

F - Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe

G - Zaburzenia zachowania/konieczność stałego nadzoru

H - Zaburzenia kontroli mikcji i defekacji

I - Zaburzenia widzenia

J - Padaczka

K - Zaburzenia funkcji kończyn górnych

stopień11 cyfraStopień nasileniaPrzyjmuje wartości od 1 do 4
4wypis0-1Dane dotyczące wypisu ze szpitala
tryb11 cyfraTryb wypisuZgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
data1dataData wypisu
przycz-zgonu0-1do 5 znakówPrzyczyna zgonu (wg ICD10) Jeżeli zgon był przyczyną zakończenia hospitalizacji
przyczyna-glowna1do 5 znakówPrzyczyna głównaZgodna z chorobą zasadnicza, wpisaną do historii choroby

w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala.

Kod wg klasyfikacji ICD-10.

5przyczyny-wsp0-5Dane dotyczące przyczyn

współistniejących

przyczyna-wsp1do 5 znakówPrzyczyna współistniejącaKod wg klasyfikacji ICD-10.

2.2.6 Element "swiadczenie"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3swiadczenie1-nDane charakteryzujące udzielone

świadczenie

Dane obejmują świadczenie udzielone w ramach działania

określonej komórki organizacyjnej

id-swiad1do 12 cyfrIdentyfikator świadczeniaAtrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach

elementu "zestaw-swiadczen"

nfz:nr-wersji-slow-swiad11 cyfraNr wersji słownika wg którego

przekazano kod świadczenia w atrybucie

kod-swiad

Przyjmuje wartości

1 - dla słowników z rozporządzenia MZ z dnia 27 czerwca

2006 roku

2 - dla słowników z rozporządzeń późniejszych.

kod-swiad1do 5 znakówKod świadczeniaDla kodów:

//swiadczenie/@nfz:nr-wersji-slow-swiad="1" - Zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do rozporządzenia

//swiadczenie/@nfz:nr-wersji-slow-swiad="2" - Zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia

podtyp-swiadcz0-1do 3 znakówDodatkowe doprecyzowanie rodzaju

świadczeń

Zawiera w zależności od typu świadczenia, zgodnie z

treścią rozporządzenia, kod badania zdefiniowany przez

płątnika. W przypadku badań dotyczy badań wskazanych

w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia.

data-od1dataData początku udzielania świadczenia
data-do0-1dataData końca udzielania świadczenia
tryb0-11 cyfraKod trybu przyjęcia pacjenta.

Podawany obligatoryjnie dla zestawów

świadczeń ambulatoryjnych.

Niepodawany dla zestawów świadczeń

stacjonarnych (tryb przyjęcia

określony jest wtedy w elemencie

//hospitalizacja/przyjecie/@tryb)

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

Atrybut nie przekazywany w przypadku POZ.

dni-lecz0-1do 3 cyfrLiczba dni leczeniaLiczba dni w przypadku, gdy jednostką statystyczną jest

osoba leczona, cykl leczenia lub sesja

usun0-11 litera [N]Podane świadczenie należy traktować

jako usunięte

Wartości:

T - żądanie usunięcia

N - przekazanie danych

Jeżeli atrybut nie występuje, przyjmuje się, że jego

wartość wynosi "N".

4z-listy-oczek0-1Dane charakteryzujące wpis na listę

oczekujących z której wykreślono

pacjenta

Podawana tylko wtedy, gdy zrealizowane świadczenie jest

przyczyną wykreślenia z listy oczekujących.

data-oczekiw1dataData wpisu na listę oczekującychPodawana tylko wtedy, gdy zrealizowane świadczenie jest

podstawą do wykreślenia z listy oczekujących.

kod-kateg11 znakKryterium medyczne przypisane

pacjentowi na liście oczekujących

Wartości:

1 - przypadek stabilny

2 - przypadek pilny określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy

kod-proc0-1do 20 znakówKod procedury medycznej, zakresu

świadczeń lub świadczenia

wysokospecjalistycznego

Występuje, gdy lista, z której wykreślono pacjenta dotyczy

określonej procedury medycznej. Kod procedury, zakresu

świadczeń lub świadczenia wysokospecjalistycznego według

słownika zdefiniowanego przez płatnika

id-kom-org13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej

według księgi rejestrowej RZOZ, której

dotyczy lista oczekujących

Gdy nienadany, należy przekazać "000".

Świadczenie może być zrealizowane w innej komórce

świadczeniodawcy, niż ta której dotyczy lista

oczekujących.

4przepustka0-nDane dotyczące przepustkiPrzepustka zgodnie z definicją określoną

§ 1 w ust. 2 pkt 4 rozporządzenia

nr-przepust1do 3 cyfrNumer przepustkiUnikalny kolejny numer przepustki w ramach świadczenia.
data-od1data + czasData i godzina rozpoczęcia przepustki
data-do1data + czasData i godzina zakończenia przepustki

2.2.7 Element "kom-org"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4kom-org1Dane identyfikujące komórkę

organizacyjną, w której udzielono

świadczenia

id-kom-org13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej,

w której udzielono świadczenia

Część VII kodu resortowego. Jeśli nie nadano, to należy

przekazać "000"

nfz:id-tech-kom-org1do 12 cyfrIdentyfikator techniczny komórki

organizacyjnej w systemie płatnika

2.2.8 Element "personel-real"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4personel-real1Dane identyfikujące osobę udzielającą

lub odpowiedzialną za udzielenie

świadczenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.
W przypadku ratownictwa medycznego jako osobę udzielającą

świadczenie należy podać dane kierownika zespołu

wyjazdowego którego dane zostały wymienione w elemencie

//ratownictwo/personel-real

typ-pers0-1do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowejKod grupy zawodowej według tabeli nr 1 załącznika nr 3 do

rozporządzenia.

typ11 znakTyp kodu1 - Nr prawa wykonywania zawodu Jeżeli istnieje odpowiedni

unikalny numer prawa wykonywania zawodu dla danej grupy

zawodowej.

2 - Numer PESEL W przypadku, gdy osoba wykonuje zawód

medyczny, dla którego nie jest przyznawany nr prawa

wykonywania zawodu.

wartosc1do 20 znakówWartośćWartość według deklaracji w atrybucie

//swiadczenie/personel-real/@typ

2.2.9 Element "autoryzacja"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4nfz:autoryzacja0-1Dane charakteryzujące autoryzację

realizacji świadczenia

typ11 znakSposób autoryzacjiWartości:

R - standaryzowany formularz stosowany do ewidencji

świadczeń i wystawiania recept w systemie Rejestru Usług

Medycznych

ident1do 20 znakówIdentyfikator autoryzacjiNr kuponu RUM
data1dataData operacji autoryzacjiData pobrania kuponu z książeczki lub wydrukowania kuponu

z karty ubezpieczenia.

2.2.10 Element "przyczyna"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4przyczyna0-1Przyczyna medyczna udzielenia świadczeniaZgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia
główna1do 5 znakówPrzyczyna głównaKod wg klasyfikacji ICD-10
wsp10-1do 5 znakówPrzyczyna współistniejąca nr 1jw.
wsp20-1do 5 znakówPrzyczyna współistniejąca nr 2jw.
wsp30-1do 5 znakówPrzyczyna współistniejąca nr 3jw.

2.2.11 Element "transport"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4transport0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku

z transportem pacjenta.

kod-celu12 znakiKod celu przewozuZgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
doplata-pacj0-1liczba(8,2) Dopłata poniesiona przez osobę, której

udzielono świadczenia.

2.2.12 Element "sesja"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4nfz:sesja0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku

z sesją lub cyklami leczenia w ramach

której udzielono świadczenia.

Sesja grupuje pacjentów uczestniczących w tej samej sesji,

w przypadku cyklów leczenia grupuje świadczenia.

id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację

systemu u świadczeniodawcy, w której

została zarejestrowana niniejsza sesja

Podawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji

jest inny od przekazanego w atrybucie

"//komunikat/swiadczeniodawca/@id–inst".

typ11 znakWyróżnik sesji lub cykluWartości:

S - sesja

C - cykl

id-sesji1liczba (10,0) Jednoznaczny identyfikator sesji w

ramach instalacji świadczeniodawcy i

typu //sesja/@typ

data-zak0-1dataData zakończenia sesji lub cyklu

leczenia

2.2.13 Element "procedura"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4procedura0-nDane dotyczące procedury medycznej

wykonanej w ramach świadczenia

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
id-proc1do 12 znakówIdentyfikator usługi medycznejAtrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach

elementu "zestaw-swiadczen"

typ-kodu11znakOznaczenie słownika, z którego

pochodzą kody procedur

Wartość kodu określona przez Płatnika
kod1do 8 znakówKod procedury medycznejKod procedury zgodny z typem słownika określonym w

atrybucie "typ-kodu".

krotnosc0-1do 3 cyfr

[1]

Liczba powtórzeń wykonanej proceduryDla wartości "1" (domyślnej) atrybut może być pominięty.
data-wyk0-1dataData wykonania proceduryWystępuje w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5.
nfz:id-kom-org0-13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej

w której udzielano świadczenie

Część VII kodu resortowego. Jeśli nie nadano, to należy

przekazać "000". Atrybut wymagany obligatoryjnie w

przypadku usług realizowanych w trakcie hospitalizacji o

charakterze innym niż pobyt w oddziale szpitalnym:

a) Jeżeli usługa jest rozliczana odrębną umową np.

dializoterapia, chemioterapia należy wykazać odrębny

kontakt (element "swiadczenie") we właściwej komórce

organizacyjnej bez względu czy nastąpił formalny wypis z oddziału, na którym pacjent przebywa. Dla tego świadczenia data początku i końca muszą być sobie równe.

b) Jeżeli usługa jest realizowana przez podwykonawcę i

może zostać opisana jako procedura ICD9 mająca wpływ na

wyznaczenie grupy JGP należy wykazać ją jako procedurę

ICD9 w ramach pobytu na oddziale ze wskazaniem faktycznego

miejsca wykonania procedury.

c) Jeżeli procedura ICD9 jest realizowana u tego samego

świadczeniodawcy ale w innej komórce organizacyjnej i nie

jest rozliczana odrębną umową np. diagnostyka laboratoryjna należy ją wykazywać jako wykonaną na tym

oddziale na którym przebywa pacjent.

nfz:id-tech-kom-org0-1do 12 cyfrIdentyfikator techniczny komórki

organizacyjnej w systemie płatnika

Atrybut przekazywany w przypadku wystąpienia //procedura/@nfz:id-kom-org

2.2.14 Element "ratownictwo"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4ratownictwo0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku

z wyjazdem.

przyczyna-wyjazdu11 znakPrzyczyna wyjazduZgodnie z kodem określonym w tabeli nr 2 załącznika nr 3

do rozporządzenia

nr-powiadomienia1do 16 znakówNr powiadomienia w księdzeNumer powiadomienia wraz z rokiem i numerem tej księgi.
kod-zespolu1do 10 znakówKod zespołu Państwowego Ratownictwa

Medycznego

Kod zespołu ratownictwa medycznego nadany przez podmiot

zobowiązany do finansowania świadczeń.

powiadomienie-zdarzenie1data + czasPowiadomienie o zdarzeniuData i czas powiadomienia o zdarzeniu.
przekazania-dyspozycji1data + czasPrzekazanie dyspozycji wyjazdu do zdarzenia zespołowi ratownictwa

medycznego

Data i czas przekazanie dyspozycji wyjazdu zespołowi

ratownictwa medycznego.

wyjazd1data + czasWyjazd zespołu ratownictwa medycznegoData i czas wyjazdu do zdarzenia zespołu ratownictwa

medycznego.

przybycie1data + czasPrzybycie na miejsce zdarzeniaData i czas przybycia na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia

akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

tryb-zakonczenia11 znakTryb zakończenia medycznych czynności

ratunkowych przez zespół ratownictwa

medycznego

Zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 3

do rozporządzenia.

zakonczenie-czynnosci0-1data + czasZakończenie medycznych czynności

ratunkowych przez zespół ratownictwa

medycznego, inne niż przekazanie

pacjenta szpitalnemu oddziałowi

ratunkowemu lub jednostce

organizacyjnej szpitala.

oddział-ratunkowy-przek0-1data + czasPrzekazanie opieki nad pacjentem

szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub

jednostce organizacyjnej szpitala

wyspecjalizowanej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych

niezbędnych dla ratownictwa

medycznego.

zgon-osoby0-11 znakInformacja o przypadku zgonu osobyZgodnie z kodem określonym w tabeli nr 4 załącznika nr 3

do rozporządzenia.

5personel-real2-3Dane identyfikujące zespół udzielający

świadczenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.
typ-pers0-1do 2 cyfr [11]Typ grupu zawodowejKod grupy zawodowej według tabeli nr 1 załącznika nr 3 do

rozporządzenia.

typ11 znakTyp kodu1 - Nr prawa wykonywania zawodu

Jeżeli istnieje odpowiedni unikalny numer prawa

wykonywania zawodu dla danej grupy zawodowej.

2 - Numer PESEL

W przypadku, gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla

którego nie jest przyznawany nr prawa wykonywania zawodu.

wartosc1do 20 znakówWartośćWartość według deklaracji w atrybucie

//ratownictwo/personel-real/@typ

2.2.15 Element "wystawione-zlecenia"

Element przetwarzany tylko w Śląskim OW NFZ

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4nfz:wystawione-zlecenia0-nDane charakteryzujące wystawione zleceniaDotyczy zleceń wystawionych w trakcie udzielania świadczeń

medycznych (np. skierowanie do specjalisty, wystawiona

recepta) - tylko dla systemu START na Śląsku

typ-zlecenia11 znakTyp zleceniaR - recepta

S - skierowanie

typ-numeracji-zlecenia11 znakTyp numeracji zleceniaR - kupon RUM

X - inny

ident1do 20 znakówIdentyfikator (numer) zlecenia
przyczyna0-1do 5 znakówPodstawa do wystawienia zleceniaSłownik rozpoznań - ICD10
data1dataData zleceniaData wystawienia zlecenia
typ-pers0-1do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej osoby zlecającejZgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 4
npwz1do 20 znakówNumer prawa wykonywania zawodu osoby

zlecającej

2.2.16 Element "pozycja-rozl"

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4nfz:pozycja-rozl0-nPozycja rozliczeniowa raportu
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację

systemu u świadczeniodawcy, w której

została zarejestrowana niniejsza

pozycja rozliczeniowa

Podawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji

jest inny od przekazanego w atrybucie

"//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst".

id-poz-rozlicz1liczba (10,0) Jednoznaczny identyfikator pozycji w

ramach instalacji świadczeniodawcy

nr-wersji-pr1liczba (4,0) Nr kolejny wersji danych tej pozycjiAtrybut techniczny wykorzystywany do numerowania wersji

danych przekazywanych w ramach elementu pozycja-rozl i

elementów zagnieżdżonych).

Szczegółowe zasady zmiany numeru wersji - zobacz pkt 3

(Elementy protokołu wymiany danych)

5nfz:pozycja-kor0-1

1z

Żądanie skorygowania (wygenerowania

storno) pozycji rozliczeniowej w bazie

danych płatnika

Element nie zawiera atrybutów ani

elementów zagnieżdzonych

W przypadku przekazania żądania usunięcia w bazie danych

płatnika musi istnieć aktywna pozycja o danym id-inst,

danym id-poz-rozlicz i mniejszym nr-wersji-pr niż

przekazana w XML W przeciwnym razie system zgłosi błąd

5nfz:dane-poz-rozl0-1

1z

Dane pozycji raportuNie występuje dla pozycji usuwanych.
id-upraw1liczba(10,0) Identyfikator uprawnieniaOdwołuje się do jednego z identyfikatorów uprawnień

przekazanego w atrybucie uprawnienia@nfz:id-upraw

nr-wersji-grupera0-110 znakówNumer wersji grupera wg której została

wyznaczona grupa

Atrybut przekazywany w przypadku wyznaczania taryfy grupy

na podstawie algorytmu grupera JGP.

W danym okresie sprawozdawczym obowiązuje jedna wersja

grupera wg której są wyznaczane grupy. Okres sprawozdawczy

na podstawie którego, ustalona zostaje wersja grupera

wyznaczany jest w oparciu o atrybut wypis@data.

prod-jedn1do 16 znakówKod świadczenia z katalogu płatnikaŚwiadczenie z katalogu płatnika dawniej było nazywane

"produktem jednostkowym".

prod-kontr1do 14 znakówKod zakresu świadczeń wg słownika

płatnika

Zakres świadczeń dawniej był nazywany "produktem

kontraktowym".

wyroznik1liczba (4,0) Wyróżnik (wariant) zakresu świadczeń
nr-umowy1do 24 znakówNumer umowy o udzielanie świadczeń

zdrowotnych na podstawie której

zrealizowano niniejszą pozycję

rozliczeniową

rok1rokRok okresu sprawozdawczego, wg którego

ustalane są warunki rozliczenia.

miesiac1MiesiącMiesiąc okresu sprawozdawczego, wg

którego ustalane są warunki

rozliczenia.

swiadcz-ratuj-zycie11 znakCzy wykonane świadczenie z katalogu

płatnika było świadczeniem ratującym

życie

Wartość atrybutu zgodna z //dane-zestawu/@swiad-ratuj-

zycie

data-od1DataData początku wykonania świadczenia z

katalogu płatnika

data-do1DataData końca wykonania świadczenia z

katalogu płatnika

cena1liczba (12,4) Cena 1 jednostki rozliczeniowej

wynikająca z planu rzeczowo-finansowego umowy

Cena punktu rozliczeniowego, osobodnia itp.
waga-pkt1liczba (12,4) Waga punktowa
taryfa0-1liczba(12,4)

[1.0000]

Wartość taryfy JGPAtrybut przekazywany gdy taryfa została wyznaczona przez

gruper JGP

krotn-fakt1liczba (12,4) Faktyczna krotność realizacji

świadczenia z katalogu płatnika

(dawniej produktu jednostkowego)

Przekazywana wartość może być rożna od wartości atrybutu

nfz:dane-poz-rozl@krotnosc" jedynie w przypadku

przekazania jednej z wartości opisanych przy atrybucie

"nfz:dane-poz-rozl@specj-rozlicz".

W pozostałych przypadkach obie te wartości muszą być

identyczne.

krotnosc1liczba (12,4) Krotność realizacji świadczenia z

katalogu płatnika możliwa do

rozliczenia wg zapisów umowy o

udzielanie świadczeń zdrowotnych

W większości przypadków jest ona równa krotności

faktycznej realizacji. Jednak np. w przypadku urazów

wielonarządowych będzie to dla pierwszego świadczenia 100%

faktycznej krotności, dla drugiego 60% faktycznej

krotności, dla trzeciego 30% i dla czwartego 10 %.

Wpisanie 0 w to pole oznacza przekazywanie informacji

o wykonaniu wyłącznie w celach statystycznych

specj-rozlicz0-1do 3 znakówKod specjalnego rozliczenia produktu

będącego przyczyną różnicy między

krotnością faktyczną a rozliczeniową

Nie występuje, jeśli nie ma różnicy krotności lub krotność

rozliczeniowa jest równa 0 (czyli pozycja rozliczeniowa

przekazywana tylko w celach statystycznych).

Wartości:

- UJ1 - "1,54 - dla dwóch obrażeń" - UJ2 - "1,78 – dla

trzech obrażeń" - UJ3 - "1,85 - dla narządów czterech lub

więcej obrażeń"

- ZG - świadczenia rozliczane według wartości wskazanej

na zgodzie płatnika - UE - świadczenia rozliczane według

rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach

przepisów o koordynacji

W przypadku korekt dotyczących rozliczeń okresów

sprawozdawanych przed wprowadzeniem niniejszego

zarządzenia atrybut dopuszcza przyjmowanie dodatkowych

wartości:

- UW1 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia

wielomiejscowego (wielonarządowego) - 100% -

UW2 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia

wielomiejscowego (wielonarządowego) - 60% -

UW3 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego) - 30% -

UW4 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia

wielomiejscowego (wielonarządowego) - 10%

- SZ1 - Świadczenie zabiegowe w czasie leczenia w OAiIT –

60%

- WD1 - Pierwsze świadczenie wykonane z co najmniej dwóch

dojść (100%) - WD2- Drugie i kolejne świadczenie wykonane

z co najmniej dwóch dojść (60%)

W dwóch nowowprowadzonych przypadkach sposób wyliczania

krotności jest następujący:

ZG - świadczenia rozliczane wg wartości wskazanej na

zgodzie płatnika ("krotn-fakt" przy każdym podaniu =1, zaś

atrybut "krotnosc"= wartość zgody płatnika/cena za punkt);

UE - świadczenia rozliczane wg rzeczywistych kosztów,

udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji

(atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"=

rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt) ;

lb-jedn-rozlicz1liczba (12,4) Liczba jednostek rozliczeniowych

zgłaszana przez świadczeniodawcę

Iloczyn wagi punktowej taryfy i atrybutu krotność po

zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.

doplata-pacj0-1liczba (8,2) Dopłata pacjentaPodawane obligatoryjnie, jeżeli pacjent wniósł częściową

opłatę.

koszt0-1liczba (12,2) Koszt ponoszony w związku z wykonaniem

świadczenia z katalogu płatnika przez

świadczeniodawcę

Wykorzystywany między innymi do przedstawiania kalkulacji

rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych pacjentom na

izbach przyjęć w ramach przepisów o koordynacji.

6nfz:oc0-1Informacje dotyczące rozliczenie pozycji z tytułu OC
status11 duża literaStatus rozliczenia z tytułu OCPrzyjmuje wartości

Z - zgłoszenie przez świadczeniodawcę zapytania do OW NFZ

w sprawie możliwości rozliczenia pozycji z tytułu OC

R - żądanie rozliczenia pozycji z tytułu OC na podstawie

pisma OW NFZ o numerze jak poniżej

nr-pisma0-1Ciąg do 20 znakówNr pisma OW NFZ do świadczeniodawcy potwierdzający możliwość dokonania rozliczenia z tytułu OC
6nfz:zgoda-plat0-1Zgoda płatnikaWystępuje o ile wykonanie świadczenia z katalogu płatnika

(dawniej produktu jednostkowego) wymaga zgody płatnika

typ-zgody11 cyfraTyp zgody płatnikaWartości:

4 - Zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika

dla pacjenta

5 - Udział w badaniu klinicznym

nr-zgody1do 17 znakówNr zgody płatnika
6nfz:chemioterapia0-1Dane dodatkowe dla produktów lekowychElement podawany w przypadku produktów leczniczych

stosowanych w chemioterapii i programach terapeutycznych.

id-schematu0-1liczba (10,0) Wariant schematu leczeniaIdentyfikator ze słownika wariantów schematów leczenia

publikowanym przez płatnika.

Id wariantu schematu = Id schematu z roku 2006 (dotyczy

schematów z roku 2006 które zachowują ważność w roku 2007

i następnych).

Dla umów od 1ipca 2008, wymagany dla danych z zakresu

programów terapeutycznych z wyłączeniem programu dot.

chemioterapii niestandardowej.

grupa-subst0-1do 13 znakówIdentyfikator grupy substancji leczniczychNie występuje dla standardowych schematów leczenia (grupa

substancji jest wtedy określona przez produkt jednostkowy).

dzien-podania0-1liczba(3,0) Nr dnia podania produktu leczniczego zgodnie z opisem schematu leczeniaPodawany obligatoryjnie, o ile wyspecyfikowano w opisie

schematu leczenia (kursu).

typ-param11 znakTyp parametru, na podstawie którego wyznaczono krotność dawki produktu leczniczego do podania pacjentowiB - bezpośrednie określenie dawki (bezparametrowe)

M - na podstawie masy ciała [kg]

P –na podstawie powierzchni ciała [m2]

I - indywidualne określenie dawki

masa0-1liczba (7,4) Masa pacjentaAtrybut wymagany w następujących sytuacjach:

- dla sprawozdawczości świadczeń przed rokiem 2008 o ile

na ten parametr wskazano w atrybucie typ-param.

- dla wszystkich świadczeń z zakresu chemioterapii i

programów terapeutycznych od roku 2008 dla których atrybut

typ-param=M

powierzchnia0-1liczba (7,4) Powierzchnia ciała pacjentaAtrybut wymagany w następujących sytuacjach:

- dla sprawozdawczości świadczeń przed rokiem 2008 o ile

na ten parametr wskazano w atrybucie typ-param.

- dla wszystkich świadczeń z zakresu chemioterapii i

programów terapeutycznych od roku 2008 dla których atrybut

typ-param=P

podane-do-domu11 znakCzy leki zostały podane pacjentowi do

zażycia w domu

Wartości:

T - Tak

N –Nie

liczba-dni0-1liczba(3,0) Liczba dni, na które wydano pacjentowi

leki do zażycia w domu

Podawane w przypadku, gdy leki zostały podane pacjentowi

do zażycia w domu (atrybut podane-do-domu = ‘T’)

Wymagane dla sprawozdawczości umów począwszy od roku 2008

il-subst-cz1liczba (12,4) Ilość podanej pacjentowi substancji

czynnej

Ilość wyrażona w jednostkach przypisanych do grupy

substancji czynnych, do której należy użyty preparat.

Informacja pomocnicza do kontroli poprawności

przekazywanych danych.

6nfz:dod-dok0-1Identyfikacja dodatkowej dokumentacji

powiązanej z udzielonym świadczeniem

przekazywanej poza bieżącym

komunikatem

id-oper-akt-dok1liczba(10,0) Identyfikator operacji podczas której

powstała dodatkowa dokumentacja

Np. identyfikator ankiety, która została wypełniona w

związku z realizacją świadczenia

6nfz:umiej-wyk0-1Umiejscowienie wykonania świadczenia

z katalogu płatnika (produktu

jednostkowego)

Należy przekazywać w sytuacjach określonych przez

płatnika.

typ-kodu11 znakTyp kodu1 - kody uzębienia

2 - oznaczenie strony: lewa/prawa/obustronnie

kod1do 2 znakówKodDla typu kodu

1: kody zgodnie z normą: PrPN-EN ISO 3950 lub kod "ZD"

w przypadku zęba dodatkowego

2: kody:

L - lewa strona

P - prawa strona

O - obustronnie

6nfz:dializa0-1Dane dodatkowe dla zabiegów

hemodializy

Element podawany w przypadku produktów stosowanych w

dializie

pac-typ11 cyfraTyp leczenia pacjenta u

świadczeniodawcy

Przyjmuje wartości:

0 - pacjent stale leczony w stacji dializ 1 – pacjent

gościnny

wart-hem0-1Liczba (6,2) Poziom stężenia hemoglobinyWartość podana w jednostkach miary g/dl. Atrybut

przekazywany każdorazowo kiedy dokonano pomiaru.

7nfz:lek0-1Nie występuję w przypadku, gdy nie podano leku
id-leku11 cyfraIdentyfikator lekuPrzyjmuje wartość:

1 - Epoetinum 2 - Darbepoetinum

3 - Mircera

jed-miary11 cyfraJednostka miary lekuPrzyjmuje wartość: 1 - j.m. 2 - mg
ilosc-leku1liczba (12,3) Ilość leku podanego pacjentowi

wyrażona w jednostkach miary

6nfz:poz0-1Dodatkowe informacje opisujące

świadczenia POZ

Przekazywane, gdy są wymagane
7nfz:efekty-programu0-nEfekt udziału w programie

profilaktycznym

Przekazywane dla wybranych programów profilaktycznych w

momencie zakończenia realizacji świadczenia w programie

profilaktycznym POZ

kod-efektu14 cyfryKod efektuPrzyjmuje wartości określone w zarządzeniu określającym

warunki zawarcia i realizacji umów w POZ

7nfz:opieka-srod0-1Informacje o wyniku kwalifikacji

pacjenta do objęcia opieka

środowiskową

barthel1Liczba(3,0) Wynik wg zmodyfikowanej skali Barthel
zakwalifikowany11 literaCzy pacjent zakwalifikowany do objęcia

opieką środowiskową?

T- Tak

N - Nie

opieka-do0-1DataDo kiedy objęty opiekąZe względu na konieczność przeprowadzania kwalifikacji co

najmniej co 3 miesiące nie wyróżnia się znacznika ‘opieka

bezterminowa’

2.3

Komunikat potwierdzenia danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw

(domyślnej) dla elementów komunikatu

określonych rozporządzeniem

Dla formatów komunikatów określonych niniejszym

rozporządzeniem jest to stała wartość:

"www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej

alias, dla elementów komunikatu

określonych przez NFZ

Dla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała

wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "P_SWI"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "5"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla

elementów komunikatu określonych przez

NFZ

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.0"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji)

odbiorcy komunikatu

Identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu

pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.

id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego

odbiorcy komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest

przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest

świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat

potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu

informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu

pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi

przez płatnika.

nr-gen-odb0-1liczba (8,0) Numer generacji potwierdzanego

komunikatu

Może nie wystąpić w przypadku gdy potwierdzanie dotyczy

innego zbioru zestawów świadczeń niż przekazany w danym

komunikacie

id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji)

nadawcy komunikatu

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego

nadawcy komunikatu

Identyfikator systemu informatycznego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ.

nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu,

wygenerowanego z systemu nadawcy

czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie

nadawczym generującym niniejszy komunikat.

Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów

z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji

generującej, producenta, itp.

nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po

stronie nadawcy, np. administratora

systemu

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew.

problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej

itp.

1świadczeniodawca1Świadczeniodawca, który przekazał

potwierdzane dane

typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyX - identyfikator techniczny nadany przez płatnika
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu

informatycznego świadczeniodawcy

Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla

identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych

tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych

płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt

rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po

stronie świadczeniodawcy

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew.

problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

1problem0-1

1z

Informacja o ew. problemach związanych

z przetwarzaniem komunikatu

waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np.

sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często

popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych

danych (płatnika).

opis1do 250 znakówOpis problemu
1potw-danych0-1

1z

Element grupujący potwierdzenia

poszczególnych danych przekazanych w

komunikacie.

2potw-zest-swiad0-nInformacja o przyjęciu lub odrzuceniu

wersji danych zestawie świadczeń

Nie występuje tylko wtedy, gdy w potwierdzanym komunikacie

nie było żadnych zestawów świadczeń (przypadek

teoretyczny).

nfz:id-inst0-1do 38 znakówId instalacji systemu informatycznego

w którym zarejestrowano zestaw świadczeń

id-zest-swiad1do 20 znakówIdentyfikator zestawu świadczeńIdentyfikator przekazany w potwierdzanym komunikacie w

atrybucie //komunikat/zestaw-swiadczen/@id-zest-swiad

nr-wersji1do 4 cyfrNr modyfikacji zestawu świadczeńNumer przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie

//komunikat/zestaw-swiadczen/@nr-wersji

nr-wersji-usun0-1do 4 cyfrNr usuniętego zestawu świadczeńAtrybut występuje w przypadku żądania usunięcia zestawu w

komunikacie I fazy (SWIAD). Zostanie zwrócony numer wersji

zestawu usuniętego w systemie OW NFZ. Może być niższy lub

równy niż wartość atrybutu nr-wersji.

nfz:stat-imp-d-med11 cyfraStatus danych medyczno-administracyjnych podczas importu0 - pozycja przetworzona przez proc importu

1 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano tą samą

wersję danych, co zarejestrowana już u płatnika

2 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano starszą

wersję danych, niż zarejestrowana w bazie płatnika

nfz:stat-wal-d-med11 cyfraStatus bieżący walidacji danych

medyczno-administracyjnych

0 - dane niezwalidowane (odnosi się do danych pominiętych

podczas importu)

1 - dane zwalidowane pozytywnie

2 - usunięto zestaw świadczeń na życzenie świadczeniodawcy

(wskazany do usunięcia poprzez atrybut //komunikat/zestaw-swiadczen/@usun=‘T’ w potwierdzanym komunikacie)

3 - dane zwalidowane negatywnie (wagi problemów przekazane

są w elemencie "problem" dołączonym do elementu)

nfz:nr-wersji-rozl1liczba (4,0) Nr wersji (modyfikacji) danych

rozliczeniowych zestawu świadczeń

Numer przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie

//komunikat/zestaw-swiadczen/@nr-wersji-rozl

nfz:nr-wersji-rozl-usun0-1liczba(4,0) Nr usuniętej wersji rozliczeniowejAtrybut występuje w przypadku żądania usunięcia zestawu w

komunikacie I fazy (SWIAD). Zostanie zwrócony numer wersji

zestawu usuniętego w systemie OW NFZ. Może być niższy lub

równy niż wartość atrybutu nfz:nr-wersji-rozl.

nfz:stat-imp-d-rozl0-11 cyfraStatus danych rozliczeniowych podczas

importu

0 - dane rozliczeniowe przetworzone przez proc importu

1 - dane rozliczeniowe pominięte podczas importu –

przesłano tą samą wersję danych, co zarejestrowana już u

płatnika

2 - dane rozliczeniowe pominięte podczas importu –

przesłano starszą wersję danych, niż zarejestrowana w

bazie płatnika

3problem0-nInformacja o ew. problemach związanych

z całością zestawu świadczeń, a nie

pojedynczym świadczeniem

Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów w zestawie

świadczeń lub dotyczą one poszczególnych świadczeń składowych.

waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np.

sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często

popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych

danych (płatnika).

opis1do 250 znakówOpis problemu
3potw-swiadcz0-nInformacja o ewentualnych problemach

występującym w określonym świadczeniu

oraz o powiązanych z nim produktach

Może nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych zestawu

świadczeń (czyli na poziomie nadrzędnym).

id-swiad1do 12 cyfrIdentyfikator świadczeniaPrzekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie

//komunikat/zestaw-swiadczen/swiadczenie/@id-swiad.

4problem0-nInformacja o ewentualnych problemach

związanych ze świadczeniem.

Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów dotyczących

tego świadczenia.

waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości jak w //komunikat/potw-danych/potw-zest-swiad/problem/@waga
kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych

danych (płatnika).

opis1do 250 znakówOpis problemu
4nfz:potw-pozycji-rozl0-nInformacja o stanie określonego

Produktu rozliczeniowego

Nie występuje, jeśli świadczeniodawca nie przekazał

żadnych pozycji rozliczeniowych związanych z tym

świadczeniem.

Może także nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych

stałystycznych świadczenia (czyli na poziomie nadrzędnym).

id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu

świadczeniodawcy, w którym utworzono

Produkt

Nie występuje, jeśli ta instalacja systemu jest wskazana w

nagłówku komunikatu w atrybucie

//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst (może być inna np.

po re-instalacji systemu i odtworzeniu zawartości bazy

danych)

id-poz-rozlicz1Liczba (10,0) Identyfikator pozycji rozliczeniowej w

systemie informatycznym świadczeniodawcy

Identyfikator unikalny w ramach instalacji systemu

świadczeniodawcy wskazanej w id-inst

nr-wersji-pr1liczba (4,0) Nr kolejny wersji danych tej pozycji

rozliczeniowej

stat-imp-d-poz-rozl11 cyfraStatus danych pozycji rozliczeniowej

podczas importu

0 - pozycja przetworzona przez proces importu

1 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano tą samą

wersję danych, co zarejestrowana już u płatnika

2 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano starszą

wersję danych, niż zarejestrowana w bazie płatnika

stat-wal-d-poz-rozl0-11 cyfraStatus bieżący walidacji danych.0 - dane niewalidowane (odnosi się do pozycji pominiętych

podczas importu), występuje w przypadku gdy:

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "2"

1 - dane zwalidowane pozytywnie, występuje w przypadku

gdy:

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "0" lub

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "1"

3 - dane zwalidowane negatywnie (błędy walidacji danych

stałystycznych są przekazane w elemencie "problem"

dołączonym do elementu), występuje w przypadku gdy:

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "0"

stat-wer-d-med11 cyfraStatus bieżący weryfikacji danych.0 - pozycja niezweryfikowana (dane oczekują na

zweryfikowanie)

1 - dane zweryfikowane pozytywnie

2 - dane zweryfikowane negatywnie (błędy weryfikacji

danych stałystycznych są przekazane w elemencie "problem"

dołączonym do elementu)

5problem0-nInformacja o ew. problemach związanych z produktem.Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów związanych z

tym produktem.

waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości jak w //komunikat/potw-danych/potw-zest-swiad/problem/@waga
kod1do 10 znakówKod przyczyny aktualnego stanu

produktu (odrzucenia

lub kwestionowania)

Lista kodów ustalana przez płatnika.
opis1do 250 znakówOpis problemu

3.

Elementy protokołu wymiany danych

3.1

Budowa zestawu świadczeń

a. Zestaw świadczeń dzieli się na dwie części: statystyczno-medyczną (elementy zestaw–świadczeń i elementy w nim zagnieżdżone za wyjątkiem elementów nfz:pozycja–rozl i elementów w nich zagnieżdżonych) oraz rozliczeniową (elementy nfz:pozycja–rozl i elementy w nich zagnieżdżone).

3.2

Reguły wersjonowania

a. Jeżeli zmieni się jakikolwiek atrybut w bloku statystyczno-medycznym (element zestaw–świadczeń i elementy w nim zagnieżdżone za wyjątkiem elementów nfz:pozycja–rozl i elementów w nich zagnieżdżonych), to należy zwiększyć wartość atrybutu zestaw–świadczeń@nr–wersji. Jeżeli nie ulegają zmianie dane statystyczno-medyczne tylko rozliczeniowe, to wartość atrybutu zestaw–swiadczen@nr-wersji nie powinna ulegać zmianie.

b. Jeżeli zmieni się jakikolwiek atrybut w elemencie nfz:dane-poz-rozl i elementach w nim zagnieżdżonych, to należy zwiększyć wartość atrybutu nfz:pozycja–rozl@nr–wersji-pr odpowiedniej pozycji rozliczeniowej. Podniesienie numeru wersji (atrybut nfz:pozycja-rozl@nr-wersji-pr) dla pozycji rozliczeniowych, które zostały rozliczone spowoduje wystawienie w procesie naliczania świadczeń korekt dla tych pozycji rozliczeniowych, dlatego przekazanie pozycji rozliczeniowej i elementów podrzędnych z takimi samymi danymi jak poprzednio przesłane nie powinno wiązać się z podnoszeniem wersji.

c. Jeżeli:

i. zmieni się wersja jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej (atrybut nfz:pozycja–rozl@nr–wersji–pr),

ii. zostanie dodana nowa pozycja rozliczeniowa,

iii. zostanie przekazane żądanie usunięcia pozycji rozliczeniowej (element nfz:pozycja-kor), to należy zwiększyć wartość atrybutu zestaw–świadczeń@nr–wersji–rozl.

3.3

Reguły korygowania danych

a. Nie ma potrzeby ponownego przekazywania pozycji rozliczeniowej dla której nie uległy zmianie jej dane i bieżąca wersja tej pozycji rozliczeniowej została pozytywnie potwierdzona komunikatem zwrotnym P_SWI. Jeżeli jednak zostanie przekazana ponownie pozycja rozliczeniowa z niezmienionymi danymi, to musi mieć taką samą wartość atrybutu nfz:pozycja–rozl@nr-wersj-pr jak w momencie pierwszego przekazania.

b. Każda zmiana pozycji rozliczeniowej wymaga jawnego przekazania danych z systemu świadczeniodawcy.

i. w przypadku modyfikacji konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z nowym obrazem danych tej pozycji

ii. w przypadku żądania usunięcia konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z elementem nfz:pozycja-kor

c. W formacie 5;2.0 mogą być przekazywane wyłącznie pozycje rozliczeniowe dotyczące umów, dla których świadczeniodawca wskaza1 model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (taki model automatycznie jest wybierany dla umów dotyczących roku 2011 i lat późniejszych). Przekazanie zestawu świadczeń z pozycjami rozliczeniowymi dotyczących umów z lat wcześniejszych niż 2011 dla których świadczeniodawca nie dokonał zmiany modelu rozliczania świadczeń na - naliczanie świadczeń po stronie OW NFZ spowoduje negatywną walidację całego zestawu świadczeń.

d. Jeżeli istnieje konieczność usunięcia całego zestawu świadczeń, to winno odbyć się to poprzez przekazanie wartości "T" w atrybucie zestaw-swiadczen@usun oraz zwiększenie wersji statystycznej zestawu (zestaw–swiadczen@nr-wersji). Jeżeli w jego ramach istniały rozliczone pozycje rozliczeniowe, operacja ta spowoduje wystawienie w procesie naliczania świadczeń korekt dla tych pozycji rozliczeniowych. Pozycje nierozliczone także zostaną automatycznie usunięte. Po usunięciu zestawu nie można ponownie przekazać tego samego zestawu z wyższą wersją. Operacja zostanie wykonana przez system pod warunkiem, że wszystkie pozycje rozliczeniowe rozliczone istniejące w bazie OW NFZ w chwili przetwarzania żądania usunięcia dotyczą umów dla których świadczeniodawca wskaza1 model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (taki model automatycznie jest wybierany dla umów dotyczących roku 2011 i lat późniejszych). Usunięcie zestawu świadczeń w sytuacji gdy powyższe założenie nie jest spełnione wymaga uprzedniego skorygowania pozycji rozliczeniowych na poziomie 1 i 2 fazy z wykorzystaniem formatów obowiązujących przed dniem wprowadzenia bieżącego zarządzenia.

e. Jeżeli istnieje konieczność usunięcia świadczenia, odbywa się to poprzez przekazanie wartości "T" w atrybucie swiadczenie@nfz:usun. Jeżeli w jego ramach istniały rozliczone pozycje rozliczeniowe, operacja ta spowoduje wystawienie w procesie naliczania świadczeń korekt dla tych pozycji rozliczeniowych. Pozycje nierozliczone także zostaną automatycznie usunięte. Po usunięciu świadczenia nie można ponownie przekazać tego samego świadczenia z wyższą wersją. Operacja zostanie wykonana przez system pod warunkiem, że wszystkie pozycje rozliczeniowe, powiązane z świadczeniem dla którego przekazano żądanie usunięcia, rozliczone, istniejące w bazie OW NFZ w chwili przetwarzania żądania usunięcia, dotyczą umów, dla których świadczeniodawca wskaza1 model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (taki model automatycznie jest wybierany dla umów dotyczących roku 2011 i lat późniejszych). Usunięcie świadczenia w sytuacji gdy powyższe założenie nie jest spełnione wymaga uprzedniego skorygowania pozycji rozliczeniowych powiązanych z tym świadczeniem na poziomie 1 i 2 fazy z wykorzystaniem formatów obowiązujących przed dniem wprowadzenia bieżącego zarządzenia.

f. Nie należy zmieniać wartości danych przekazanych w elemencie uprawnienie. W przypadku pomyłki należy dopisać nowe uprawnienie i odpowiednio zmodyfikować wartości atrybutu nfz:dane-poz-rozl@id-upraw (wykonując odpowiednio korekty lub przesyłając nową wersję pozycji rozliczeniowej). Uprawnienie można usunąć tylko w przypadku, gdy wszystkie odwołujące się do niego pozycje rozliczeniowe zostały skorygowane.

g. Modyfikacje, które wymagają korekty rachunku (dotyczy pozycji rozliczeniowych potwierdzonych komunikatem R_UMX ujętych w szablonach rachunków):

i. przy zmianie jakichkolwiek danych rozliczonej pozycji rozliczeniowej (dowolnego atrybutu elementu nfz:pozycja-rozl i elementów w nim zagnieżdżonych) - podniesienie wersji pozycji rozliczeniowej (nfz:pozycja–rozl@nr-wersj-pr).

ii. przy usunięciu pozycji rozliczeniowej, świadczenia lub zestawu świadczeń

iii. przy zmianie atrybutu pacjent@ident-pacj (z wyłączeniem zmiany z jednego z typów 2-7 na typ 1 z załącznika dotyczącego typów identyfikatorów pacjenta).

3.4

Inne wymagania w protokole wymiany danych

3.4.1 Unikalność hospitalizacji:

Wymagane jest rozliczanie hospitalizacji (unikalnej księgi głównej) w ramach jednego zestawu świadczeń z jednej instalacji (aplikacji) świadczeniodawcy. Bezwzględnie nie można dzielić tej samej hospitalizacji pomiędzy różne zestawy świadczeń i różne instalacje (aplikacje) świadczeniodawcy. System OW będzie weryfikował unikalność hospitalizacji i w przypadku, gdy zostanie ta sama hospitalizacja wykazana w innym zestawie świadczeń lub z innej instalacji (aplikacji), system OW NFZ odrzuci taki zestaw świadczeń z informacją że hospitalizacja istnieje.

3.4.2 Przekazywanie zestawów świadczeń:

Wymagane jest aby ilość zestawów świadczeń przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia jednym plikiem komunikatu "SWIAD", nie przekraczała 5000 zestawów świadczeń. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania zestawów świadczeń w ilości większej niż dopuszczalna, należy je przekazać w odrębnych plikach. Pliki zawierające większą ilość zestawów świadczeń niż wskazana, nie będą przetwarzane przez system Płatnika, będą zwracane jako błędne.

3.4.3 Zasady nazewnictwa i kompresji plików:

- długość do 100 znaków (bez rozszerzenia);

- nazwy pliku muszą składać się ze znaków alfanumerycznych z wyłączeniem znaków specjalnych i polskich znaków diakrytycznych.

- dopuszczalne są następujące znaki: zakres 0-9; a-z; A-Z; _; -;

- komunikaty SWIAD przekazywane:

a) przez portal świadczeniodawcy, powinny być spakowane algorytmem ZIP

b) kanałem skrzynek pocztowych powinny być zaszyfrowane algorytmem gnupg

i posiadać rozszerzenie "swx" (przykład kom_swiad.swx)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Komunikaty szczegółowe NFZ: *

Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

Spis treści

1. Objaśnienia

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

2. Komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

2.1. Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych do rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

2.2. Komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

3. Kolejność uznawania i korygowania świadczeń do zapłaty

3.1 Kolejność uznawania świadczeń:

3.2 Wykonywanie w pierwszej kolejności korekt w komunikacie II fazy świadczeń skorygowanych I fazą:

* oparte na komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ

1.

Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ.

1.1

Wpisy w kolumnie "Format"

data – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] – oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków – oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2

Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z – oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z – oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3

Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 – płeć nieokreślona

1 – mężczyzna

2 - kobieta

9 – nieznana

2.

Komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

2.1

Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych do rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni

nazw (domyślnej) dla

elementów komunikatu

określonych

rozporządzeniem

Dla formatów komunikatów określonych niniejszym

rozporządzeniem jest to stała wartość:

"www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni

nazw i jej alias, dla

elementów komunikatu

określonych przez NFZ

Dla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to

stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość

"RRSWI"

wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu

dla elementów komunikatu

określonych przez NFZ

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość

"1.5"

id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu

(instytucji) odbiorcy

komunikatu

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu

informatycznego odbiorcy

komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut

nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu

jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat

potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu

informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu

pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami

ustalonymi przez płatnika.

id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu

(instytucji) nadawcy

komunikatu

Identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub

podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z

płatnikiem.

id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu

informatycznego nadawcy

komunikatu

Identyfikator systemu informatycznego

świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego,

nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez

płatnika.

nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu

danego typu,

wygenerowanego z systemu

nadawcy

czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania

komunikatu

Informacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o

systemie nadawczym

generującym niniejszy

komunikat.

Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku

problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr

wersji aplikacji generującej, producenta, itp.

nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby

odpowiedzialnej po

stronie nadawcy, np.

administratora systemu

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie

ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty

elektronicznej itp.

1świadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdawania
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora

świadczeniodawcy

X – identyfikator techniczny nadany przez

płatnika

id-swd1do 16 znakówIdentyfikator

świadczeniodawcy

id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji

systemu informatycznego

świadczeniodawcy

Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń

unikalności dla identyfikatorów technicznych

wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie

świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi,

jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt

rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby

odpowiedzialnej po

stronie świadczeniodawcy

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie

ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty

elektronicznej.

1nfz:spraw-rozlicz-szp-amb1Sprawozdanie

rozliczeniowe świadczeń

szpitalnych i

ambulatoryjnych

nr-umowy1do 24 znakówNr umowy nadany przez

system płatnika.

rok1rokRok okresu

rozliczeniowego, w którym

świadczeniodawca

przedstawia świadczenia

do rozliczenia

Format: RRRR
miesiac1miesiącMiesiąc okresu

rozliczeniowego, w którym

świadczeniodawca

przedstawia świadczenia

do rozliczenia

Jest to sugerowany przez świadczeniodawcę miesiąc

rozliczeniowy, czyli miesiąc za który miałaby być

wystawiona faktura. Ostałecznie miesiąc ten jest

ustalany przez płatnika i przekazywany w

komunikacie odpowiedzi.

Sprawozdanie rozliczeniowe z danego miesiąca może

obejmować produkty zrealizowane także

w miesiącach wcześniejszych.

nr-aneksu0-1do 24 znakówNr ostatniego aneksu do

umowy wczytanego w

systemie świadczeniodawcy.

Dla celów kontrolnych.

Nie występuje, gdy w systemie świadczeniodawcy

dotychczas nie wczytano żadnego aneksu

2nfz:pozycja1-nProdukty do rozliczenia
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji

systemu świadczeniodawcy,

w którym pozycja została

zarejestrowana

Podawane obligatoryjnie w sytuacji, gdy

identyfikator instalacji jest inny od

przekazanego w elemencie

/komunikat/swiadczeniodawca.

id-poz-rozl1liczba(10,0) Id pozycji rozliczeniowej

wcześniej przekazanej w

raporcie stałystycznym 1-fazy, a obecnie

wskazywanej przez

świadczeniodawcę do

rozliczenia

nr-wersji-pr1liczba(4,0)Nr wersji pozycji

rozliczeniowej

lb-jedn-rozlicz1liczba (12,4)Liczba jednostek

rozliczeniowych zgłaszana

przez świadczeniodawcę do

zafakturowania - rozliczenia (liczba

dodatnia) lub

skorygowania (liczba ujemna)

Atrybut musi być różny od 0.
id-szablonu-kor0-1liczba (12,0) Identyfikator szablonu,

na podstawie którego

powstał rachunek

zawierający pozycję

korygowaną

Podawane tylko dla pozycji rozliczeniowej

korygującej.

2.2

Komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Poziom w

hierarchii

ElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni

nazw (domyślnej) dla

elementów komunikatu

określonych

rozporządzeniem

Dla formatów komunikatów określonych niniejszym

rozporządzeniem jest to stała wartość:

"www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni

nazw i jej alias, dla

elementów komunikatu

określonych przez NFZ

Dla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to

stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość

"P_RSW"

wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość

"1"

nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu

dla elementów komunikatu

określonych przez NFZ

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość

"1.5"

id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu

(instytucji) odbiorcy

komunikatu

Identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub

podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z

płatnikiem.

id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu

informatycznego odbiorcy

komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik,

identyfikator ten jest pusty.

Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca

(np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to

jest to identyfikator systemu informatycznego

świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego,

nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez

płatnika.

nr-gen-odb1liczba (8,0) Nr generacji

potwierdzanego komunikatu

id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu

(instytucji) nadawcy

komunikatu

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu

informatycznego nadawcy

komunikatu

Identyfikator systemu informatycznego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ.

nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu

danego typu, wygenerowany

z systemu nadawcy

czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania

komunikatu

Informacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o

systemie nadawczym generującym niniejszy

komunikat.

Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku

problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i

nr wersji aplikacji generującej, producenta,

itp.

nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby

odpowiedzialnej po

stronie nadawcy, np.

administratora systemu

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie

ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty

elektronicznej itp.

1świadczeniodawca1Świadczeniodawca

dokonujący sprawozdawania

typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora

świadczeniodawcy

X – identyfikator techniczny nadany przez

płatnika

id-swd1do 16 znakówIdentyfikator

świadczeniodawcy

id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji

systemu informatycznego

świadczeniodawcy

Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń

unikalności dla identyfikatorów technicznych

wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie

świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi,

jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt

rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby

odpowiedzialnej po

stronie świadczeniodawcy

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie

ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty

elektronicznej.

1problem0-1

1z

Informacja o ew.

problemach związanych z

przetwarzaniem komunikatu

waga11 znakWaga wskazywanego

problemu

Wartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego

problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od

płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w

sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę

potwierdzanych danych (płatnika).

opis1do 250 znakówOpis problemu
1potw-danych0-1

1z

Element grupujący

Potwierdzenia

poszczególnych danych

przekazanych w

komunikacie.

2nfz:potw-spraw-rozlicz-szp-amb1-nElement grupujący

Potwierdzenia

poszczególnych pozycji

sprawozdania

rozliczeniowego

przekazanego przez

świadczeniodawcę.

nr-umowy1do 24 znakówNr umowy nadany przez

system płatnika.

rok1rokRok okresu

rozliczeniowego

Format: RRRR
miesiac1miesiącMiesiąc okresu

rozliczeniowego

Miesiąc okresu rozliczeniowego.

Jest ustalany przez płatnika wg propozycji

świadczeniodawcy lub aktualnego stanu rozliczeń.

nr-aneksu0-1do 24 znakówNr ostatniego aneksu do

umowy.

Nr ostatniego aneksu zarejestrowanego w systemie

płatnika.

Dana kontrolna umożliwiająca wykrycie przez

system świadczeniodawcy nieaktualności

posiadanych danych umowy.

3nfz:pozycje-odrz0-1Element grupujący

odrzucone przez płatnika

pozycje sprawozdania

rozliczeniowego

4nfz:poz-rozl-odrz1-nWskazanie pozycji

rozliczeniowej, w

stosunku do której

stwierdzono niemożność

dokonania fakturowania

(ujęcia ich w rachunku,

bądź korekcie rachunku)

id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji

systemu świadczeniodawcy,

w którym zarejestrowano

pozycję rozliczeniową

Nie przekazywane w sytuacji, gdy ten

identyfikator instalacji jest identyczny jak

przekazany w elemencie

//komunikat/swiadczeniodawca

id-poz-rozlicz1liczba (10,0) Id pozycji rozliczeniowejOdpowiada wersji pozycji rozliczeniowej

wskazanej do rozliczenia skorygowania przez

świadczeniodawcę.

nr-wersji-pr1liczba (4,0) Nr wersji pozycji

rozliczeniowej

id-szablonu-kor0-1liczba (12,0) Identyfikator szablonu,

na podstawie którego

powstał rachunek

zawierający pozycję

korygowaną

Wymagany w przypadku cząstkowego rozliczania

pozycji rozliczeniowych na kilku rachunkach

(np. w kilku okresach rozliczeniowych).

lb-jedn-rozlicz1liczba (12,4) Liczba jednostek

rozliczeniowych odrzucona

przez płatnika

Wartość musi być różna od 0.
powod-odrz-kod1do 7 cyfrKod powodu odrzucenia

rozliczenia pozycji

Wartości ustalone i publikowane przez płatnika.
powod-odrz-opis1do 250 znakówOpis powodu odrzucenia

rozliczenia pozycji

Przykładowe powody odmowy rozliczenia pozycji:

- przekroczenie limitu umowy

- błędy danych pozycji rozliczeniowej (np.

niezgodność z umową - waga punktowa, cena itp.)

- błędy weryfikacji danych medycznych zestawu

świadczeń lub samej pozycji rozliczeniowej

(szczegóły przekazywane są w elemencie

podrzędnym problem).

5problem0-nDoprecyzowanie wykrytych

nieprawidłowości w danych medyczno-

administracyjnych zestawu

świadczeń lub danych

pozycji rozliczeniowej

Występuje w sytuacji, gdy powód odrzucenia

wskazania pozycji do rozliczenia /skorygowania

wymaga uszczegółowienia. Np. wykryte w czasie

weryfikacji błędy w danych medycznych zestawu

świadczeń powodujące odrzucenie jakiegokolwiek

produktu z tego zestawu.

waga11 znakWaga wskazywanego

problemu

Wartości:

B – Błąd – problem powodujący odrzucenie danych

O – Ostrzeżenie – sygnalizacja potencjalnego

problemu

I – Informacja – dodatkowa informacja od

płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w

sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemu
opis1do 250 znakówOpis problemu
6nfz:powtorzenie0-nInformacje dodatkowe w

przypadku powtórnego

przesłania pozycji do

rozliczenia, która

została całkowicie

rozliczona wcześniej

id-szablonu1liczba (12,0) Unikalny kod szablonu

rachunku nadany przez

płatnika w czasie

rozliczenia świadczenia

3nfz:szablon-rach0-nSzablon rachunkuObejmuje pozycje rozliczeniowe przyjęte do

rozliczenia na jednym rachunku.

id-szablonu1liczba (12,0) Unikalny kod szablonu

rachunku nadany przez

płatnika

Podczas wystawiania rachunków należy wskazać

szablon na podstawie którego utworzono rachunek.

Powołanie na konkretny szablon zapewnia

jednoznaczne powiązanie pozycji rachunku z

pozycjami raportu stałystycznego.

id-szablonu-kor0-1liczba (12,0) Identyfikator szablonu

korygowanego (podawany,

gdy wystawiony dokument

ma być korektą do

rachunku wystawionego na

podstawie szablonu o id =

id-szablonu-kor)

typ-rach12 znakiTyp rachunkuZgodnie z ogólnymi warunkami umów:

1 – dokument za świadczenia udzielone

ubezpieczonym

2 – dokument za świadczenia udzielone pacjentowi

na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo

do świadczeń na podstawie przepisów o

koordynacji

3 – dokument za świadczenia udzielone

świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na

podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy

4 – dokument za świadczenia udzielone

świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust.

1 pkt 3 ustawy

5 – dokument za świadczenia udzielone osobom,

którym świadczenia udzielane są bezpłatnie,

zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy

6 – dokument za świadczenia udzielone osobom,

którym świadczenia udzielane są bezpłatnie,

zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy

7 – dokument za świadczenia udzielone osobom,

którym świadczenia udzielane są bezpłatnie,

zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy

8 – dokument za świadczenia udzielone osobom,

którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy

9 – dokument za świadczenia udzielone osobom,

nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi

uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki

zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o

których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy

10 – rozliczenie świadczenia z tytułu OC

typ-dok11 znakTyp dokumentu do

wystawienia

Wartości:

1 – rachunek

2 – korekta

4nfz:poz-rozl-szabl-rach1-nPozycje szablonu rachunku
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji

systemu świadczeniodawcy,

w którym została

utworzona pozycja

rozliczeniowa

Wymagany, gdy inny niż wpisany w atrybucie

//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst

id-poz-rozlicz1liczba (10,0) Id pozycji rozliczeniowej

wcześniej zgłoszonej w

raporcie rozliczeniowym

do zafakturowania

nr-wersji-pr1liczba (4,0) Nr wersji pozycji

rozliczeniowej

Odpowiada wersji pozycji rozliczeniowej

wskazanej do rozliczenia przez świadczeniodawcę.

lb-jedn-rozlicz1liczba (12,4) Liczba jednostek

Rozliczeniowych

zaakceptowana przez

płatnika do fakturowania

Atrybut musi być różny od 0.
waga-pkt1liczba (12,4) Waga produktu

jednostkowego przyjętego

do refundacji

Informacja kontrolna, przesyłana do

świadczeniodawcy w celu weryfikacji aktualności

posiadanych przez niego danych umowy.

cena1liczba (12,4) Cena jednostki

rozliczeniowej zgodnie z

jaką przyjęto pozycję

rozliczeniową do

refundacji

Informacja kontrolna, przesyłana do

świadczeniodawcy w celu weryfikacji aktualności

posiadanych przez niego danych umowy.

3.

Kolejność uznawania i korygowania świadczeń do zapłaty

3.1 Kolejność uznawania świadczeń:

W komunikatach rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) należy wykazywać świadczenia w następującej kolejności:

i. W pierwszej kolejności świadczenia ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia innym niż ubezpieczony,

ii. Następnie świadczenia inne niż ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia innym niż ubezpieczony,

iii. Następnie świadczenia ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia ubezpieczony,

iv. Następnie świadczenia inne niż ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia ubezpieczony.

System OW NFZ podczas weryfikacji komunikatu II fazy sprawdza kolejność uznawania świadczeń do zapłaty wg powyższej kolejności w kontekście wszystkich świadczeń wykazanych w komunikatach I fazy i nie wskazanych jeszcze do rozliczenia w komunikacie II fazy. W przypadku, gdy kolejność będzie niepoprawna system OW NFZ będzie odrzucał pozycje z komunikatu II fazy do czasu wskazania ich w odpowiedniej kolejności.

3.2 Wykonywanie w pierwszej kolejności korekt w komunikacie II fazy świadczeń skorygowanych I fazą:

W przypadku gdy świadczenie zostało wskazane do zapłaty w komunikacie II fazy a następnie zostało skorygowane (wystornowane) komunikatem I fazy, należy bezwzględnie wysłać korektę tego świadczenia za pomocą komunikatu II fazy, przed wskazaniem jakichkolwiek innych świadczeń do zapłaty.

System OW NFZ podczas weryfikacji komunikatu II fazy sprawdza czy w danym okresie rozliczeniowym istnieją świadczenia wskazane do zapłaty w komunikacie II fazy, które zostały następnie skorygowane komunikatem I fazy i jednocześnie nie zostały skorygowane komunikatem II fazy. W takich przypadkach system będzie odrzucał wszystkie pozycje z bieżącego komunikatu II fazy do czasu, gdy świadczeniodawca nie przekaże korekty tych świadczeń w komunikacie II fazy.