Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1983.2.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1987 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 3 marca 1983 r.
w sprawie określania stanowisk w organach statystyki państwowej, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych

(znak: GP-2-020-18)

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) zarządza się, co następuje:

§  1. Za pracowników, których obowiązki mają w wysokim stopniu poufny charakter uważa się:
1) w Głównym Urzędzie Statystycznym pracowników - poza pracownikami zajmującymi stanowiska określone w § 1 zarządzenia nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1982 r. (M. P. Nr 30, poz. 262) - zatrudnionych na stanowiskach:

- starszego statystyka i statystyka,

- sekretarza Prezesa i wiceprezesów oraz dyrektora departamentu,

- kierownika kancelarii tajnej,

- starszej maszynistki i maszynistki,

2) 1 w wojewódzkich urzędach statystycznych pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

- analityka, kierownika ośrodka i zakładu, głównego księgowego,

- kierownika oddziału, działu, referatu, sekcji (komórek równorzędnych),

- inspektora wojewódzkiego Państwowej Inspekcji Produkcji Rolniczej, specjalisty, radcy prawnego,

- starszego statystyka, starszego inspektora, starszego instruktora, starszego kontrolera, starszego programisty, starszego elektronika, starszego technologa, starszego projektanta, starszego referenta, starszego księgowego oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne,

- statystyka, inspektora, instruktora, kontrolera, technologa, projektanta, referenta, księgowego oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne,

- sekretarki,

- kierownika kancelarii tajnej,

- starszej maszynistki i maszynistki.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 27 z dnia 9 lipca 1987 r. (Dz.Urz.GUS.87.5.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1987 r.