Określenie stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2010.2.39

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa:
1)
stanowiska w Ministerstwie Gospodarki, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;
2)
stanowiska w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji oraz stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;
3)
rodzaje prac zleconych, z których wykonywaniem może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.
§  2.
1.
Wykazy stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 1, zawierają załączniki nr 1-4 do zarządzenia:
1)
wykaz do klauzuli "ściśle tajne" - załącznik nr 1;
2)
wykaz do klauzuli "tajne" - załącznik nr 2;
3)
wykaz do klauzuli "poufne" - załącznik nr 3;
4)
wykaz do klauzuli "zastrzeżone" - załącznik nr 4.
2.
Wykazy stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 2, zawierają załączniki nr 5 i 6 do zarządzenia:
1)
wykaz do klauzuli "tajne" - załącznik nr 5;
2)
wykaz do klauzuli "poufne" - załącznik nr 6.
3.
Wykaz prac zleconych, o których mowa w § 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
4.
Rodzaj klauzuli tajności wymaganej na określonym stanowisku pracy określa opis stanowiska oraz zakres zadań, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wykaz stanowisk w Ministerstwie Gospodarki, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "ściśle tajne"

I. Wykaz stanowisk w Kierownictwie Ministerstwa

1. Minister

2. Sekretarz Stanu

3. Dyrektor Generalny

II. Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

2. Kierownik Kancelarii Tajnej

3. Główny specjalista ds. obsługi Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej UE i NATO

4. Główny specjalista - stanowisko odpowiedzialne za administrowanie systemami niejawnymi

5. Specjalista - inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

6. Specjalista - stanowisko ds. bezpieczeństwa w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych

7. Podreferendarz ds. obsługi Kancelarii Tajnej

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wykaz stanowisk w Ministerstwie Gospodarki, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "tajne"

I. Wykaz stanowisk w Kierownictwie Ministerstwa

1. Podsekretarz Stanu

2. Szef Gabinetu Politycznego

II. Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Zastępca dyrektora - główny księgowy resortu

4. Zastępca dyrektora - główny księgowy Ministerstwa

5. Doradca Ministra

6. Naczelnik wydziału

7. Radca generalny

8. Radca Ministra

9. Radca prawny

10. Główny specjalista

11. Audytor wewnętrzny

12. Starszy specjalista

13. Specjalista

14. Referendarz

15. Podreferendarz

16. Sekretarka ds. obsługi sekretariatu Kierownictwa Ministerstwa

17. Sekretarz dyrektora

18. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu dyrektora departamentu/biura

19. Stanowisko odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych i/lub dostarczanie szyfrofaksów do Kancelarii Tajnej

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wykaz stanowisk w Ministerstwie Gospodarki, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne"

Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Naczelnik wydziału

2. Radca Ministra

3. Radca prawny

4. Główny specjalista

5. Główny specjalista ds. legislacji

6. Główny specjalista - administrator systemu

7. Główny specjalista ds. BHP

8. Główny specjalista - koordynator SZ

9. Kierownik Zespołu Transportu

10. Zastępca Kierownika Zakładu Obsługi Samochodów

11. Ekspert ds. BHP

12. Audytor wewnętrzny

13. Starszy specjalista

14. Specjalista

15. Referendarz

16. Podreferendarz

17. Kierownik zmiany

18. Recepcjonista

19. Rzemieślnik - specjalista ds. telefonii komórkowej

20. Kierowca

21. Ekspedytor poczty

22. Maszynistka klasy mistrzowskiej

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Wykaz stanowisk w Ministerstwie Gospodarki, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "zastrzeżone"

Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Naczelnik wydziału

2. Radca Ministra

3. Starszy specjalista

4. Główny specjalista

5. Audytor wewnętrzny

6. Specjalista

7. Referendarz

8. Podreferendarz

9. Ekspert

10. Goniec

11. Archiwista

12. Sprzątaczka

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Wykaz stanowisk w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji oraz stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "tajne"

1. Ambasador Tytularny

2. Radca Minister

3. I Radca

4. Radca

5. I Sekretarz

6. II Sekretarz

7. III Sekretarz

8. Attache

9. Ekspert

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

Wykaz stanowisk w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji oraz stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne"

1. Specjalista

2. Starszy Referent

3. Referent

4. Kierowca-Intendent

5. Sekretarka

6. Kasjer

7. Recepcjonista

8. Telefonista

9. Intendent

10. Rzemieślnik

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

Wykaz prac zleconych w Ministerstwie Gospodarki, których wykonywanie może się łączyć z dostępem do informacji niejawnych

Prace polegające na wykonywaniu ekspertyz, opracowań, analiz, opinii, tłumaczeń, badań naukowych, archiwizacji, szkoleń, udzielaniu konsultacji a także wykonywaniu innych zleceń, jeżeli do ich realizacji potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych lub w wyniku których powstałyby takie informacje:

I. Stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "tajne":

1. W ramach polsko-amerykańskiej umowy ramowej BMD

II. Stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne":

1. Usługi prawne (doradztwo w zależności od problematyki)

III. Stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "zastrzeżone":

1. Na opracowanie dokumentacji wykonawstwa i eksploatacji urządzeń związanych z kontrolą dostępu

2. Analizy prywatyzacyjne jednostek badawczo-rozwojowych

3. Usługi prawne (doradztwo w zależności od problematyki)

4. Na opracowanie dokumentacji związanej z wykonawstwem i eksploatacją systemów teleinformatycznych, w tym sieci komputerowych

5. Analizy i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym sieci komputerowych.