Określenie sposobu postępowania pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z podmiotami wykonującymi zawodową... - OpenLEX

Określenie sposobu postępowania pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2021.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa sposób postępowania pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, w tym sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową z pracownikami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniumowa o:
1)
BIP - rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
2)
ewidencji - rozumie się przez to ewidencję wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;
3)
GGI - rozumie się przez to Gabinet Głównego Inspektora;
4)
Głównym Inspektoracie - rozumie się przez to Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
5)
komórce organizacyjnej - rozumie się przez to właściwe merytorycznie biuro, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora i delegatury terenowe;
6)
podmiotach wykonujących działalność lobbingową - rozumie się przez to podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
7)
rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową - rozumie się przez to rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
8)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
§  3. 
Wystąpienia podmiotów wykonujących działalność lobbingową mogą mieć w szczególności formę:
1)
opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;
2)
propozycji odbycia spotkań w celu omówienia zmiany określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji.
§  4. 
1. 
Wystąpienie, o którym mowa w § 3, wniesione do Głównego Inspektoratu, przekazywane jest do GGI, który w kolejności:
1)
wpisuje wystąpienie do ewidencji;
2)
przyjmuje od podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje tę działalność;
3)
sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
4)
dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Głównego Inspektora Transportu Drogowego i w przypadku jej niepotwierdzenia - przekazuje wystąpienie do organu właściwego, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wykonujący działalność lobbingową, od którego wpłynęło wystąpienie;
5)
przekazuje sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej;
6)
w przypadku wystąpień pochodzących od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową wpisanych do rejestru, publikuje w BIP informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi oraz treść wystąpienia.
2. 
Jeżeli wystąpienie dotyczy projektu aktu normatywnego opracowanego przez Główny Inspektorat i przekazanego do Ministerstwa Infrastruktury przekazuje się je również do właściwego Departamentu Ministerstwa Infrastruktury.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, GGI przygotowuje projekt pisma informującego o tym fakcie ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
4. 
W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jako petycję w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) lub wniosek w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
§  5. 
1. 
Komórka organizacyjna wskazana przez GGI, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5, udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu wykonującego działalność lobbingową albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym wystąpieniu. Spotkanie odbywa się w siedzibie GITD.
2. 
Kopię pisma, o którym mowa w ust. 1, komórka organizacyjna przesyła drogą elektroniczną do GGI.
3. 
W spotkaniu, o którym mowa w ust. 1, powinien brać udział przynajmniej jeden pracownik Głównego Inspektoratu zatrudniony na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej.
4. 
Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentowany jest poprzez sporządzenie notatki służbowej, która powinna zawierać co najmniej:
1)
określenie miejsca i terminu;
2)
dane identyfikujące podmiot wykonujący działalność lobbingową oraz osoby występujące w jej imieniu;
3)
dane osób reprezentujących Główny Inspektorat;
4)
przedmiot spotkania i jego przebieg;
5)
podpis pracownika sporządzającego notatkę.
§  6. 
Komórka organizacyjna wskazana przez GGI, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5, przesyła do GGI informację o sposobie załatwienia sprawy przedstawionej w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową, obejmującą:
1)
opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu, lub
2)
przyczyny ich nieprzyjęcia.
§  7. 
W przypadku, gdy wystąpienie przyjmuje postać rozmowy telefonicznej pracownika Głównego Inspektoratu z podmiotem wykonującym działalność lobbingową, pracownik ten informuje podmiot o obowiązującym sposobie postępowania w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa, tj. o procedurze pisemnej oraz sporządza z tej rozmowy notatkę służbową, do której stosuje się odpowiednio § 5 ust. 4.
§  8. 
1. 
GGI prowadzi ewidencję, która zawiera w szczególności:
1)
dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;
2)
numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
3)
datę wpływu wystąpienia do Głównego Inspektoratu;
4)
określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
5)
wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;
6)
sposób rozpatrzenia wystąpienia, ze wskazaniem właściwej komórki organizacyjnej;
7)
określenie wpływu jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w danej sprawie, poprzez opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu oraz przyczyn nieprzyjęcia propozycji zawartych w wystąpieniu.
2. 
GGI w aktach ewidencyjnych gromadzi i przechowuje dokumenty, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.
§  9. 
GGI na podstawie ewidencji opracowuje raz w roku informację, o której mowa w art. 18 ustawy i po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego, do końca lutego każdego roku udostępnia ją w BIP.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.