Określenie przedmiotu działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz składników majątkowych przydzielonych Gospodarstwu Pomocniczemu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UPRP.2002.2.4

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie określenia przedmiotu działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz składników majątkowych przydzielonych Gospodarstwu Pomocniczemu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623) oraz w związku z § 3 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 101, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem", działa Gospodarstwo Pomocnicze z siedzibą w budynku Urzędu w Warszawie przy al. Niepodległości 188/192, utworzone z dniem 1 stycznia 1987 r. zarządzeniem Nr 7 Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Patentowym gospodarstwa pomocniczego.
§  2.
1.
Przedmiotem działalności Gospodarstwa Pomocniczego jest w szczególności dozór gmachu i posesji Urzędu, utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, a w tym głównie: zapewnienie sprawności instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, teletechnicznych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich urządzeń oraz wind, prowadzenie książki obiektu, organizowanie miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, zapewnienie wywozu odpadków stałych, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, a także obsługa transportowa i spedycyjna.
2.
Szczegółowe zadania określa regulamin wewnętrzny Gospodarstwa Pomocniczego nadany przez Dyrektora Generalnego Urzędu.
§  3.
1.
Gospodarstwo Pomocnicze korzysta z pozostającej na stanie majątkowym Urzędu infrastruktury, a w tym z samochodów osobowych i dostawczych Urzędu dla świadczenia usług transportowych.
2.
Dla potrzeb związanych z wykonywaniem zadań przez Gospodarstwo Pomocnicze oddaje się w nieodpłatne użytkowanie wraz z wyposażeniem:

- pomieszczenia garażowe o łącznej powierzchni 198 m2,

- pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 77 m2.

§  4.
Wyposażenie będące w użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego podlega okresowej inwentaryzacji w terminach ustalanych przez Prezesa Urzędu.
§  5.
1.
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu pełni równocześnie funkcję Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego.
2.
Główny Księgowy Urzędu pełni równocześnie funkcję Głównego Księgowego Gospodarstwa Pomocniczego.
§  6.
1.
Sprawy osobowe, socjalne i bhp dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu.
2.
Zaopatrywanie w materiały biurowo-techniczne, czystościowe, bhp, odzież ochronną i roboczą dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego należy do Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu.
§  7.
1.
Obsługę finansowo-księgową oraz sprawozdawczość finansową Gospodarstwa Pomocniczego prowadzi Biuro Finansowo-Księgowe Urzędu.
2.
Przychody i wydatki związane z działalnością Gospodarstwa Pomocniczego prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
§  8.
Plany finansowe dotyczące Gospodarstwa Pomocniczego wykonują wspólnie Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego i Główny Księgowy, zaś plany rzeczowe Gospodarstwa Pomocniczego wykonuje Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego.
§  9.
Plany finansowe i sprawozdania finansowe Gospodarstwa Pomocniczego zatwierdza Dyrektor Generalny Urzędu, wykonując w tym zakresie funkcję kierownika jednostki budżetowej w rozumieniu § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).
§  10.
1.
Koszty Gospodarstwa Pomocniczego, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty zakupów i usług pokrywane są ze środków Urzędu.
2.
Rozliczenia kosztów określonych w ust. 1 dokonywane są w okresach miesięcznych.
§  11.
Pracownicy zatrudnieni w Gospodarstwie Pomocniczym otrzymują wynagrodzenie wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. Nr 97, poz. 453, z 1997 r. Nr 39, poz. 244, z 1998 r. Nr 42, poz. 247, z 1999 r. Nr 36, poz. 349, z 2000 r. Nr 27, poz. 335, z 2001 r. Nr 32, poz. 375).
§  12.
W odniesieniu do Gospodarstwa Pomocniczego ma zastosowanie odpowiednio "Instrukcja w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zasad ewidencji i gospodarki środkami rzeczowymi w Urzędzie Patentowym RP" oraz "Instrukcja Kancelaryjna" Urzędu.
§  13.
Traci moc zarządzenie Nr 7 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1997 r. w sprawie działania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Gospodarstwa Pomocniczego.
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.