Określenie Kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFFiPR.2020.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia Kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021 - 2024, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Za zapewnienie realizacji Kierunków działania Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024 odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
W przypadku zidentyfikowania ryzyk związanych z realizacją celów, wskaźników i działań określonych w załączniku do zarządzenia, Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem komórki właściwej do spraw koordynowania planowania strategicznego w Ministerstwie Finansów, informacje o zidentyfikowanych ryzykach oraz związanych z nimi działaniach zaradczych.
§  3. 
Za realizację działań wynikających z załącznika do zarządzenia są odpowiedzialni kierownicy jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
§  4. 
Komórka właściwa do spraw koordynowania planowania strategicznego w Ministerstwie Finansów przeprowadza corocznie ewaluację Kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021 - 2024.
§  5. 
Do dnia 15 marca każdego roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych raport z realizacji Kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024 za poprzedni rok, przy czym w roku 2025 raport jest składany za cały okres obowiązywania tych kierunków.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).