Ograniczenie wykonywania zadań przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UPRP.2020.4

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Patentowy rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem na obszarze rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286) w zw. z art. 46 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i poz. 1445 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Mając na względzie regulację § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, poz. 522 i poz. 531) od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem":
1)
odwołuje się rozprawy Urzędu działającego w trybie postępowania spornego;
2)
ogranicza wykonywanie zadań polegających na przyjmowaniu interesantów wyłącznie do spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
3)
wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie zadań polegających na:
a)
udostępnieniu interesantom Czytelni Urzędu,
b)
udzieleniu informacji przez pracowników Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS -CoV-2 (COVID-19) (Dz. Urz. UPRP z 2020 r. poz. 2).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.