Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2020 roku

ZO.7100.2.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach

- zarządzam, co następuje:
§  1.  Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do zapoznania się i wykorzystywania w bieżącej działalności "Krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2020 roku", opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL). Wyżej wymieniona prognoza znajduje się na stronie portalu pracowniczego LP.
§  2. 
1.  Powołuję Zespoły Zadaniowe, zwane dalej Terenowymi Stacjami Ochrony Lasu (TSOL).
2.  Skład osobowy i lokalizację TSOL oraz Punktów Obserwacyjnych, zwanych dalej PO zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.  Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest od biologii monitorowanych szkodników owadzich.
4.  Do obowiązków kierowników TSOL należy:
- zorganizowanie i koordynowanie pracy TSOL;
- opracowywanie ocen występowania, zagrożenia i przebiegu rozwoju populacji szkodliwych owadów i innych czynników szkodotwórczych, z uwzględnieniem zapisów "Instrukcji ochrony lasu" i "Instrukcji działania Zespołów Ochrony Lasu" oraz przekazywanie tych ocen właściwemu nadleśniczemu, który podejmuje decyzje o zabiegach ochronnych;
- sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL w terminie jednego miesiąca od zakończenia pracy.
5.  Zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami liściożernymi w 2020 roku określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.  Zobowiązuję:
1. Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) do bieżącego monitorowania zagrożeń ze strony czynników biotycznych, ustalania ich sprawców i podejmowania skutecznych działań profilaktycznych oraz ochronnych w celu niedopuszczenia do istotnych gospodarczo szkód w lasach.
2. Kierowników Zespołów Ochrony Lasu (ZOL) do świadczenia stałej pomocy dyrektorom RDLP i nadleśniczym w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń oraz do bieżącego informowania Wydziału Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) o sytuacji.
3. Nadleśniczych do zorganizowania niezbędnej służby ochrony lasu zwalczającej zagrożenia, którą należy wspierać w miarę potrzeby odpowiednią pomocą ze strony RDLP i ZOL, a w szczególnych przypadkach także DGLP i IBL.
§  4. 
1.  Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie do realizacji zadań, w przedmiocie centralnych zakupów i dystrybucji środków ochrony roślin - Foray 76 B, Mospilan 20 SP i Dimilin 480 SC, na potrzeby poszczególnych RDLP.
2.  Przy zakupach pozostałych środków ochrony roślin niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej należy kierować się listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2020 roku, opracowaną przez IBL w broszurze pt. "Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2020", zamieszczoną na stronie portalu pracowniczego LP.
3.  Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotniczych w 2020 roku określają odpowiednie umowy zawarte przez DGLP i RDLP.
4.  Rozwiązania techniczne, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów przy użyciu sprzętu agrolotniczego, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 504).
5.  W roku 2020 obowiązuje zasada dofinansowania kosztów akcji ograniczania populacji szkodników liściożernych techniką lotniczą oraz naziemną z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym w następującym zakresie:
- użycia sprzętu lotniczego,
- użycia sprzętu naziemnego (wyłącznie w wypadku chrabąszczowatych - imago i pędraki),
- zbioru ręcznego (wyłącznie w wypadku chrabąszczowatych - imago),
- zakupu środków ochrony roślin i ich nośników (adiuwantów), - magazynowania i transportu środków ochrony roślin i ich nośników (adiuwantów),

w ramach kwot określonych w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe. Rozliczenie finansowe należy przekazać do DGLP niezwłocznie po całkowitym zakończeniu ww. akcji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.

§  5. 
1.  Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szkodliwych owadów i skutków aktywności grzybów patogenicznych powodujących szkody w lasach powinny być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania ekosystemów na obszarach objętych zabiegami i muszą być zgodne z etykietą stosowanego środka ochrony roślin.
2.  Zaleca się upowszechnianie biologicznych, mechanicznych i agrotechnicznych metod ograniczania liczebności szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników szkodotwórczych, przedstawionych w wykonanych przez IBL opracowaniach "Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów iglastych" oraz "Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów liściastych". W przypadkach największego zagrożenia lasu dopuszczalne jest łączenie powyższych metod z metodą chemiczną, polegającą na wykorzystaniu środków ochrony roślin zarejestrowanych dla leśnictwa.
3.  Wyznaczając drzewostany do zabiegów ograniczania szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników szkodotwórczych na obszarach Natura 2000, należy zwracać szczególną uwagę na przedmiot ochrony na tych obszarach.
4.  Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2020 roku powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§  6.  Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których prowadzone będą zabiegi ochronne, odpowiadają za techniczne i organizacyjne warunki prawidłowego przeprowadzenia zabiegów ograniczających zagrożenia lasów ze strony czynników szkodotwórczych. Działania te powinny uwzględniać w szczególności:
1. Wyegzekwowanie od wykonawców usług lotniczych spełnienia warunków technicznych zawartych w umowach oraz zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów dla jednostek Lasów Państwowych.
2. Przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych dotyczących obszarów leśnych przewidywanych do zabiegów agrolotniczych w 2020 roku - współrzędnych geograficznych lotnisk, lądowisk, innych terenów startów i lądowań oraz pól zabiegowych - w celu uzyskania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej priorytetu na wykorzystanie przestrzeni powietrznej podczas ww. zabiegów.
3. Przeszkolenie pracowników jednostek LP kierowanych do udziału w zabiegach ochronnych w zakresie stosowanych metod i środków ochrony roślin oraz wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zabezpieczenie odbioru ilościowego i jakościowego środków ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczebności szkodliwych owadów oraz dopilnowanie prawidłowej ich dystrybucji.
5. Zapewnienie nieodpłatnie odpowiednich warunków lokalowych, niezbędnego wyposażenia i udzielanie wszechstronnej pomocy w organizacji i funkcjonowaniu TSOL.
6. Nadzór nad przebiegiem przygotowań do zabiegów ochronnych oraz bieżącą kontrolę realizacji zadań ochronnych.
7. Składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem RDLP, do DGLP cotygodniowych meldunków (w czwartki) o zaawansowaniu realizacji zabiegów ochronnych w lasach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
8. Opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów ochronnych w 2020 roku. RDLP przekazują zbiorcze sprawozdanie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji zwalczania.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SKŁAD OSOBOWY I LOKALIZACJA Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) oraz Punktów Obserwacyjnych (PO) w 2020 roku

ZOLRDLPSiedziba TSOLSkład osobowy TSOLGatunek szkodnika owadziego/ inny czynnikPO

w Nadleśnictwie

GdańskGdańskbiuro ZOL w GdańskuPiotr Gawęda - kierownik TSOL;

Izabela Waszak, Jadwiga Gostyńska, Anna Srokosz

Zespół szkodników wtórnych sosnyKwidzyn
Zespół szkodników wtórnych świerkaKościerzyna,

Kwidzyn,

Wejherowo

ChrabąszczeLubichowo
GdańskToruńbiuro ZOL w Gdańsku; biuro

Nadleśnictwa

Cierpiszewo

Piotr Fleischer - kierownik TSOL;

Izabela Waszak, Jadwiga Gostyńska, Anna Srokosz,

Piotr Gawęda

Zespół szkodników wtórnych sosnyMiradz, Brodnica
JemiołaDobrzejewice
Zespół szkodników wtórnych świerkaCzersk,

Golub-Dobrzyń

ChrabąszczeGołąbki
SzczecinekPiłabiuro ZOL w SzczecinkuRafał Perz - kierownik TSOL;

Mariusz Tylicki

Barczatka sosnówkaSarbia
Zespół szkodników wtórnych świerkaKrucz, Lipka, Tuczno
SzczecinekSzczecinbiuro

Nadleśnictwa

Lubniewice

Mirosław Gracjasz - kierownik TSOL;

Mariusz Tylicki, Rafał Perz

ChrabąszczeRzepin
Barczatka sosnówkaLubniewice
Zespół szkodników wtórnych sosny i świerkaRokita, Skwierzyna
SzczecinekSzczecinekbiuro ZOL w SzczecinkuMirosław Matusiak - kierownik TSOL;

Beata Dudzic,

Rafał Perz

Brudnica mniszkaOsusznica, Borne Sulinowo
Zespół szkodników wtórnych świerkaLeśny Dwór, Miastko, Świdwin
WrocławWrocławbiuro ZOL we WrocławiuJarosław Góral - kierownik TSOL;

Katarzyna Skałecka, Katarzyna Nowik, Grzegorz Rogowski

ChrabąszczeLegnica, Lubin, Milicz,

Oborniki Śląskie, Oleśnica Śląska

Brudnica mniszkaŻmigród
Boreczniki sosnoweBolesławiec
Foliofagi drzewostanów dębowychGłogów, Legnica, Miękinia, Oława, Wołów
ŁopuchówkoPoznańbiuro

Nadleśnictwa

Antonin

Robert Zander - kierownik TSOL;

Ewa Kujawa,

Anna Barycza, Hubert Jakoniuk

Brudnica mniszkaKonin, Turek
Boreczniki sosnoweAntonin, Grodziec
Osnuja gwiaździstaPrzedborów
Zespół szkodników wtórnych sosnyKarczma Borowa
Zespół szkodników wtórnych świerkaPniewy
ChrabąszczeCzerniejewo, Gniezno, Syców
Foliofagi drzewostanów dębowychKrotoszyn, Piaski
Zespół szkodników wtórnych dębuPiaski, Taczanów
ŁopuchówkoZielona

Góra

biuro

Nadleśnictwa

Krzystkowice

Radosław Cieślak - kierownik TSOL;

Robert Zander,

Ewa Kujawa, Hubert Jakoniuk

Barczatka sosnówkaLubsko, Wolsztyn
Brudnica mniszkaLubsko
Boreczniki sosnoweBabimost,

Krzystkowice

Zespół szkodników wtórnych sosnyZielona Góra
Foliofagi drzewostanów dębowychNowa Sól
Zespół szkodników wtórnych dębuNowa Sól
KrakówKrakówbiuro ZOL w KrakowieJarosław Plata - kierownik TSOL;

Agnieszka Bielawska, Zbigniew Kołodziej, Szczepan Rusiński, Sebastian Tylkowski

Osnuja gwiaździstaDąbrowa Tarnowska, Dębica
Foliofagi drzewostanów dębowychMiechów
Zespół szkodników wtórnych sosnyDąbrowa Tarnowska, Niepołomice
KrakówKrosnobiuro ZOL w KrakowieJarosław Plata - kierownik TSOL;

Agnieszka Bielawska, Zbigniew Kołodziej, Szczepan Rusiński, Sebastian Tylkowski

Osnuja gwiaździstaGłogów,

Kolbuszowa, Mielec

Zespół szkodników wtórnych sosnyLeżajsk, Lubaczów, Narol, Oleszyce
ŁódźŁódźbiuro ZOL w ŁodziGrzegorz Karwat - kierownik TSOL;

Małgorzata Olczyk, Michał Onuszko

Osnuja gwiaździstaZłoczew, Kolumna
ŁódźWarszawabiuro

Nadleśnictwa

Łochów

Cezary Kieszek - kierownik TSOL;

Michał Onuszko, Grzegorz Karwat

ChrabąszczeOstrów Mazowiecka, Pułtusk, Wyszków
OpoleKatowicebiuro ZOL w OpoluGrzegorz Guzik - kierownik TSOL;

Dariusz Hutka, Andrzej Radzik, Katarzyna Hutka, Marcin Hutnik

Osnuja gwiaździstaLubliniec
ChrabąszczeNamysłów, Olesno
OlsztynBiałystokbiuro ZOL w OlsztynieWojciech Chmielewski - kierownik TSOL;

Rafał Zagroba,

Martyna Ruszczyk, Janusz Wojciechowski

Brudnica mniszkaAugustów,

Głęboki Bród, Pomorze, Szczebra

Zespół szkodników wtórnych sosnySobibór,

Tomaszów, Chełm, Kraśnik, Lubartów

Brudnica mniszkaPuławy
RadomLublinbiuro ZOL w RadomiuSławomir Michalewski - kierownik TSOL;

Andrzej Marzęda, Wojciech Krawczyk

ChrabąszczePuławy, Radzyń, Lubartów
Osnuja gwiaździstaNowa Dęba, Gościeradów, Rozwadów, Janów Lubelski
JemiołaMiędzyrzec,

Gościeradów,

Rudnik,

Nowa Dęba

RadomRadombiuro ZOL w RadomiuPrzemysław Jakubiński - kierownik TSOL;

Andrzej Marzęda,

Piotr Lasota

Zamieranie drzewostanów jodłowychSuchedniów,

Zagnańsk,

Skarżysko

JemiołaZwoleń, Radom
Zamieranie drzewostanów sosnowychChmielnik, Staszów, Pińczów
ChrabąszczeDobieszyn, Kozienice, Zwoleń, Marcule, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Staszów, Chmielnik

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZALECENIA

w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami liściożernymi w 2020 roku

W pierwszym kwartale każdego roku Instytut Badawczy Leśnictwa przygotowuje prognozę zagrożenia drzewostanów iglastych i liściastych przez różne czynniki szkodotwórcze w skali całego kraju. Szczególną uwagę poświęca się owadom liściożernym, ze względu na ich zdolność do występowania w formie gradacji na znacznych powierzchniach zagrażających trwałości drzewostanów. Sposób postępowania z foliofagami zależy m.in. od gatunku owada, jego biologii, ekologii, zdolności do ekspansji i fazy gradacji, wymaga więc corocznej modyfikacji.

Krótkoterminowa prognoza na 2020 rok oraz analiza danych za poprzednie lata wskazują, że wielkoobszarowe gradacje brudnicy mniszki i strzygoni choinówki na terenie większości RDLP uległy załamaniu wskutek wykonanych zabiegów ochronnych lub działania czynników oporu środowiska. Gradacyjne występowanie barczatki sosnówki ma charakter lokalny. Populacje pozostałych gatunków foliofagów sosny są w fazie retrogradacji, okresie międzygradacyjnym lub w stanie chronicznej gradacji na nieznacznej powierzchni. Wśród foliofagów drzew liściastych największe znaczenie będą miały chrabąszcze. W związku z powyższym zaleca się następujące postępowanie ochronne:

1. Wskazane jest wykonanie zabiegów ograniczających liczebność populacji brudnicy mniszki i barczatki sosnówki przy zagrożeniu silnym (+++) i średnim (++). Zaleca się włączenie do pól zabiegowych powierzchni zagrożonych w stopniu słabym (+) jedynie w przypadkach nadleśnictw, na terenie których, oprócz dużej powierzchni drzewostanów zagrożonych w stopniu ++ i +++, stwierdzono również znaczne powierzchnie drzewostanów zagrożonych w stopniu +, tworzące z poprzednimi zwarte obszary.
2. W 2020 roku powierzchnia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez osnuję gwiaździstą ma nadal trend spadkowy, jednak ze względu na chroniczny charakter gradacji osnui powierzchnia zagrożenia na terenie niektórych nadleśnictw jest nadal względnie duża. W takich przypadkach decyzje o ograniczaniu liczebności tego gatunku owada należy podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnych i lokalnych uwarunkowań, takich jak wiek drzewostanów, siedlisko, czas trwania i fazy gradacji, udział diapauzujących osobników, stopień defoliacji drzewostanów i tym podobnych czynników.
3. W zależności od okresu trwania diapauzy larw osnui gwiaździstej zabiegi ochronne można przeprowadzać jednorazowo lub w kolejnych dwóch/trzech latach. Preparat Dimilin 480 SC należy stosować na stadium jaja lub najmłodsze stadia rozwojowe larw.
4. Przy podobnym poziomie zagrożenia przez foliofagi sosny w pierwszej kolejności zabiegi ochronne należy stosować w kompleksach leśnych, w których występują drzewostany:
- z defoliacją powyżej 60%, ponieważ tempo obumierania drzew zależy od stopnia uszkodzenia aparatu asymilacyjnego: im bardziej jest uszkodzony, tym tempo obumierania jest szybsze;
- w wieku od 20 do 50 lat, gdyż przeżywalność młodszych drzewostanów jest mniejsza niż starszych;
- na żyźniejszych siedliskach, ponieważ po żerach może nastąpić intensywne wydzielanie się posuszu;
- z dużym udziałem drzew przygłuszonych oraz o podwyższonej liczebności populacji szkodników wtórnych.
5. Powierzchnia i poziom zagrożenia drzewostanów sosnowych przez pozostałe gatunki foliofagów nie wskazują na potrzebę wykonywania zabiegów ochronnych. Decyzję w tym zakresie należy podejmować na podstawie wyników obserwacji rozwoju populacji poszczególnych gatunków owadów różnymi metodami nadzwyczajnych kontroli, zgodnie z "Instrukcją ochrony lasu".
6. W związku ze spodziewaną intensywną rójką chrabąszczy na terenie wielu nadleśnictw, należy stosować zarówno agrolotnicze zabiegi ochronne, jak i inne metody ograniczania liczebności tych owadów.
7. W drzewostanach sosnowych z dużym udziałem gatunków liściastych w drugim piętrze lub w podszycie, oprócz zabiegów agrolotniczych ograniczających populację chrabąszczy, wskazane jest wykonanie także naziemnych zabiegów ochronnych na obrzeżach drzewostanów.
8. Na obszarach, gdzie metoda chemiczna nie może być stosowana, zaleca się przeprowadzenie ręcznego zbioru dorosłych postaci chrabąszczy w trakcie rójki, w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. Dodatkowo należy rozważyć możliwość zastosowania różnych materiałów, np. agrowłókniny, siatki o drobnych oczkach itp., uniemożliwiających składanie jaj przez samice chrabąszczy do gleby w szkółkach lub świeżo zakładanych uprawach.
9. Decyzję o konieczności ograniczania liczebności populacji miernikowców i zwójek rozwijających się na dębach podejmuje nadleśniczy w porozumieniu z RDLP i ZOL. Przed podjęciem decyzji konieczne jest dokładne rozpoznanie głównych gatunków występujących w koronach drzew i śledzenie ich rozwoju w celu prawidłowego wyznaczenia terminu przeprowadzenia zabiegu ochronnego. Przy planowaniu zabiegów ochronnych należy zwrócić uwagę również na stan zdrowotny drzewostanów oraz liczebność populacji szkodników wtórnych, szczególnie opiętków.
10. Decyzję o konieczności ograniczania liczebności populacji innych szkodników liściożernych w drzewostanach liściastych podejmuje nadleśniczy po konsultacji i w porozumieniu z RDLP oraz ZOL.
11. W zabiegach ochronnych należy stosować środki ochrony roślin zalecane w leśnictwie (wykaz preparatów jest dostępny na stronie portalu pracowniczego LP).
12. Wyższe dawki zalecanych preparatów należy stosować w wypadku zagrożenia silnego (+++) i średniego (++), uwzględniając również fazę gradacji (progradacja lub kulminacja gradacji), zagrożenie przez szkodniki wtórne, a także defoliację drzewostanów w latach ubiegłych.
13. Po wykonaniu zabiegu ochronnego należy ocenić jego skuteczność, a wyniki wpisać do protokołu (formularz nr 32 "Instrukcji ochrony lasu"). Jeżeli liczba żywych larw szkodnika, pozostałych po zabiegu, nie przekracza 20% liczby krytycznej dla danego gatunku owada, zabieg należy uznać za skuteczny.
14. Chociaż niniejsze zalecenia dotyczą postępowania z owadami foliofagicznymi, ze względu na osłabienie drzewostanów spowodowane suszą w latach poprzednich oraz rozwój szkodników wtórnych w wielu regionach kraju, bardzo ważne jest prowadzenie ciągłych obserwacji stanu drzewostanów i populacji ww. owadów. Należy stosować wszelkie znane sposoby postępowania ochronnego, z uwzględnieniem zapisów "Instrukcji ochrony lasu" oraz zasad integrowanej ochrony lasu, w celu niedopuszczenia do namnożenia się i rozprzestrzenienia szkodników kambiofagicznych.

Przedstawione zalecenia mają charakter ogólny. Szczegółowa strategia postępowania winna być dostosowana do każdego gatunku, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych oraz zaakceptowana przez RDLP, ZOL i nadleśnictwo.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Meldunek nr .......... z dnia ......... 2020 roku

Ograniczanie populacji szkodliwych owadów w 2020 roku techniką lotniczą i naziemną
RDLPNadleśnictwoRodzaj sprzętu*Powierzchnia zabiegu (ha)Gatunek dominującyŚrodek ochrony roślinIlość zużytego środka (l lub kg)Uwagi**
ogółemw tym:
zabieg powtórnyLN

* Rodzaj sprzętu: samolot, śmigłowiec, sprzęt naziemny (w wypadku chrabąszczowatych), zbiór ręczny (w wypadku chrabąszczowatych).

** Uwagi, np. jednorazowa zgoda MRiRW, zabieg w ramach doświadczeń IBL.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych; § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.