Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2002.9.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2002 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA KOLEJNICTWA
z dnia 4 września 2002 r.
w sprawie ogłoszenia terminów oraz miejsc przeprowadzania egzaminów w 2002 r. dla kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz w innych sprawach związanych z tym egzaminem.

1. Działając na podstawie § 5 ust. 2 w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców (Dz. U. Nr 63, poz. 573) podaje się do publicznej wiadomości, że w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Okręgowym Inspektoracie Kolejnictwa w Warszawie zostanie przeprowadzony egzamin dla kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją.
2. Kandydaci na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją albo w ich imieniu przewoźnik kolejowy lub inne niż przewoźnik kolejowy jednostki organizacyjne biorące udział w procesie przewozu materiałów niebezpiecznych, winni złożyć w Głównym Inspektoracie Kolejnictwa wniosek o przeegzaminowanie kandydata. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w § 4 ust. 3 wymienionego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 573), zwanego dalej rozporządzeniem,
2) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że opłata winna być wniesiona na konto Głównego Inspektoratu Kolejnictwa w Banku Handlowym S.A. w Warszawie VI Oddział w Warszawie nr konta 10301061-34048000 - stosownie do § 8 ust. 1 i 3 w związku z § 14 rozporządzenia,
3) adres dla korespondencji.
3. Wniosek winien być złożony najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem egzaminu z zastrzeżeniem zachowania 30-dniowego terminu, liczonego od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury.

Wnioski mogą być przesyłane także pocztą na adres:

Główny Inspektorat Kolejnictwa

00-928 Warszawa

ul. Chałubińskiego 4/6

z dopiskiem Biuro Organizacyjno-Prawne.

Kandydaci na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją spełniający wymogi dopuszczenia do egzaminu zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu egzaminu, na co najmniej 7 dni przed terminem egzaminu.

4. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.