Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 7
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 6 - "Eksploatacja statków powietrznych", część II - "Międzynarodowe lotnictwo ogólne - samoloty" (wydanie dziewiąte), obejmujący poprawki nr 1-31 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
______

1) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

ZAŁĄCZNIK

Eksploatacja statków powietrznych

i zalecane metody postępowania

grafika

Załącznik 6

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Część II

Międzynarodowe lotnictwo ogólne - samoloty

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie

poprawki przyjęte przez Radę przed dniem

8 marca 2008 r. oraz zastępuje, od dnia

18 listopada 2009 r., wszystkie poprzednie

wydania Części II Załącznika 6.

W celu uzyskania informacji dotyczących

zakresu stosowania norm i zalecanych

metod postępowania należy zapoznać się

z treścią wstępu.

Wydanie siódme

Lipiec 2008 r.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ZMIANY

Wszelkie zmiany publikowane są w dodatkach do Katalogu publikacji ICAO. Zarówno sam katalog, jak i dodatki do niego dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ICAO pod adresem www.icao.int. Poniżej zamieszczono tabele z miejscami do zarejestrowania wprowadzonych poprawek.

REJESTRACJA POPRAWEK I ZMIAN

POPRAWKIERRATA
NrData wejścia w życieData wprowadzenia poprawkiWprowadzona przezNrData wejścia w życieData wprowadzenia poprawkiWprowadzona przez
1-30Wprowadzono do niniejszego wydania
3115/11/1220.09.12ICAO

SPIS TREŚCI

Skróty i oznaczenia

Publikacje

Wstęp

grafika

DZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1.1 Definicje

grafika

ROZDZIAŁ 1.2 Zastosowanie

grafika

DZIAŁ 2. OPERACJE Z ZAKRESU LOTNICTWA OGÓLNEGO

ROZDZIAŁ 2.1 Postanowienia ogólne

2.1.1 Stosowanie praw, przepisów i procedur

2.1.2 Towary niebezpieczne

2.1.3 Używanie substancji psychoaktywnych

grafika

ROZDZIAŁ 2.2 Operacje lotnicze

2.2.1 Pomoce operacyjne

2.2.2 Zarządzanie operacjami

2.2.3 Przygotowanie lotu

2.2.4 Procedury w locie

2.2.5 Obowiązki pilota-dowódcy

2.2.6 Bagaż w kabinie samolotu (start i lądowanie)

grafika

ROZDZIAŁ 2.3 Ograniczenia operacyjne samolotu

2.3.1Postanowienia ogólne

grafika

ROZDZIAŁ 2.4 Przyrządy, wyposażenie samolotu i dokumentacja lotnicza

2.4.1 Postanowienia ogólne

2.4.2 Samoloty we wszystkich lotach

2.4.3 Samoloty użytkowane w lotach wg VFR

2.4.4 Samoloty w lotach nad obszarami wodnymi

2.4.5 Samoloty w lotach nad oznaczonymi obszarami lądowymi

2.4.6 Samoloty w lotach na dużych wysokościach

2.4.7 Samoloty użytkowane zgodnie z przepisami o lotach wg wskazań przyrządów

2.4.8 Samoloty użytkowane w nocy

2.4.9 Samoloty spełniające normy certyfikacji hałasu zawarte w Załączniku 16, Tom I

2.4.10 Wskaźnik liczby Macha

2.4.11 Samoloty wymagające wyposażenia w system ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)

2.4.12 Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)

2.4.13 Wymagania dla samolotów wyposażonych w transpondery przekazujące wysokość ciśnieniową

2.4.14 Mikrofony

2.4.15 Samoloty wypos. we wskaźniki przezierne (HUD) i / lub systemy polepszające widoczność (EVS)

2.4.16 Rejestratory lotu

grafika

ROZDZIAŁ 2.5 Wyposażenie samolotu w urządzenia łączności i urządzenia nawigacyjne

2.5.1 Wyposażenie w urządzenia łączności

2.5.2 Wyposażenie w urządzenia nawigacyjne

grafika

ROZDZIAŁ 2.6 Obsługa techniczna samolotu

2.6.1 Odpowiedzialność operatora za obsługę techniczną samolotu

2.6.2 Rejestry czynności obsługi technicznej

2.6.3 Modyfikacje i naprawy

2.6.4 Poświadczenie obsługi technicznej

grafika

ROZDZIAŁ 2.7 Załoga lotnicza samolotu

2.7.1 Skład załogi lotniczej

2.7.2 Kwalifikacje

grafika

ROZDZIAŁ 2.8 Instrukcje, dzienniki i rejestry

2.8.1 Instrukcja użytkowania w locie

2.8.2 Dziennik podróży

2.8.3 Rejestry przewożonego wyposażenia awaryjnego i ratowniczego

grafika

ROZDZIAŁ 2.9 Ochrona

2.9.1 Ochrona statku powietrznego

2.9.2 Informowanie o aktach bezprawnej ingerencji

grafika

DODATEK 2.1 Światła zewnętrzne samolotów

1. Terminologia

2. Światła nawigacyjne wymagane w powietrzu

3. Światła wymagane na obszarze wodnym

grafika

DODATEK 2.2 Wymagania dokładności systemu pomiaru wysokości w przestrzeni RVSM

grafika

DODATEK 2.3 Rejestratory lotu

1. Wymagania ogólne

2. Rejestrator parametrów lotu (FDR)

3. Rejestrator głosów w kabinie (CVR) i system rejestracji dźwięku w kabinie (CARS)

4. Pokładowy rejestrator obrazu (AIR)

5. Rejestrator połączeń przez łącza danych (DLR)

6. Pokładowe systemy rejestracji danych (ADRS)

7. Przeglądy rejestratorów danych o locie

grafika

ZAŁĄCZNIK 2.A Przewóz i wykorzystanie tlenu

1. Zaopatrzenie w tlen

2. Użycie tlenu

grafika

DZIAŁ 3. SAMOLOTY DUŻE I TURBOODRZYTOWE

ROZDZIAŁ 3.1 Zastosowanie

grafika

ROZDZIAŁ 3.2 Operacje z zakresu lotnictwa korporacyjnego

grafika

ROZDZIAŁ 3.3 Postanowienia ogólne

3.3.1 Stosowanie prawa, przepisów i procedur

3.3.2 System zarządzania bezpieczeństwem

grafika

ROZDZIAŁ 3.4 Operacje lotnicze

3.4.1 Pomoce operacyjne

3.4.2 Zarządzanie operacjami

3.4.3 Przygotowanie do lotu

3.4.4 Procedury w locie

3.4.5 Obowiązki pilota-dowódcy

3.4.6 Bagaż w kabinie samolotu (start i lądowanie)

grafika

ROZDZIAŁ 3.5 Ograniczenia operacyjne samolotu

3.5.1 Postanowienia ogólne

3.5.2 Samoloty certyfikowane na podstawie postanowień Części IIIA oraz Części IIIB Załącznika 8

grafika

ROZDZIAŁ 3.6 Przyrządy, wyposażenie samolotu i dokumentacja lotnicza

3.6.1 Ogólne

3.6.2 Samoloty we wszystkich lotach

3.6.3 Rejestratory lotu

3.6.4 Samoloty w warunkach oblodzenia

3.6.5 Samoloty użytkowane zgodnie z przepisami o lotach wg wskazań przyrządów

3.6.6 Samoloty z kabiną hermetyzowaną z pasażerami na pokładzie - wyposażenie wykrywające zjawiska pogodowe

3.6.7 Samoloty użytkowane na wysokościach powyżej 15.000 m (49.000 stóp) - wskaźnik promieniowania

3.6.8 Samoloty wymagające wyposażenia w system ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)

3.6.9 Samoloty z pasażerami na pokładzie-fotele personelu pokładowego

3.6.10 Samoloty wymagające wyposażenia w system unikania kolizji w powietrzu (ACAS)

3.6.11 Samoloty wymagające wyposażenia w transpondery przekazujące wysokość ciśnieniową

3.6.12 Mikrofony

grafika

ROZDZIAŁ 3.7 Wyposażenie samolotu w urządzenia łączności i urządzenia nawigacyjne

3.7.1 Urządzenia łączności

3.7.2 Instalacja

3.7.3 Zarządzanie elektronicznymi danymi nawigacyjnymi

grafika

ROZDZIAŁ 3.8 Obsługa techniczna samolotu

3.8.1 Odpowiedzialność operatora za obsługę techniczną samolotu

3.8.2 Instrukcja obsługi technicznej operatora

3.8.3 Program obsługi technicznej

3.8.3 Program obsługi technicznej

3.8.4 Informacje o ciągłej zdatności do lotu

3.8.5 Poświadczenie obsługi technicznej

grafika

ROZDZIAŁ 3.9 Załoga lotnicza samolotu

3.9.1 Skład załogi lotniczej

3.9.2 Obowiązki członka załogi lotniczej w sytuacji awaryjnej

3.9.3 Programy szkolenia członków załogi lotniczej

3.9.4 Kwalifikacje

grafika

ROZDZIAŁ 3.10 Pracownik nadzorujący operacje lotnicze/dyspozytor lotniczy

grafika

ROZDZIAŁ 3.11 Instrukcje, dzienniki pokładowe i rejestry

3.11.1 Instrukcja obsługi technicznej operatora

3.11.2 Program obsługi technicznej

3.11.3 Zapisy rejestratorów lotu

grafika

ROZDZIAŁ 3.12 Personel pokładowy

3.12.1 Przydział obowiązków w niebezpieczeństwie

3.12.2 Personel pokładowy na stanowiskach

3.12.3 Zabezpieczenie personelu pokładowego podczas lotu

3.12.4 Szkolenie

grafika

ROZDZIAŁ 3.13 Ochrona

3.13.1 Program ochrony lotnictwa

grafika

ZAŁĄCZNIK 3.A Instrukcja operacyjna

grafika

ZAŁĄCZNIK 3.B Wykaz wyposażenia minimalnego (MEL)

grafika

SKRÓTY I OZNACZENIA

(stosowane w niniejszym Załączniku)

Skróty
ACPrąd zmienny
ACASSystem unikania kolizji w powietrzu
ADREPMeldunek o wypadku/zdarzeniu lotniczym
ADRSPokładowy system rejestracji danych
ADSAutomatyczny nadzór zależny
AFCSUkład automatycznego sterowania lotem
AGALotniska, drogi lotnicze i pomoce naziemne
AIGBadanie wypadków i działalność zapobiegawcza
AIRLotniczy rejestrator obrazów
AIRSLotniczy system rejestracji obrazów
AOCElektroniczny nadzór operacyjny
APUAgregat pomocniczy
ASEBłąd systemu pomiaru wysokości
ASIA/PACAzja/Pacyfik
ATCKontrola ruchu lotniczego
ATMZarządzanie ruchem lotniczym
ATSSłużby ruchu lotniczego
CARSSystem rejestracji tła dźwiękowego w kabinie pilotów
CAT IKategoria I
CAT IIKategoria II
CAT IIIKategoria III
CAT IIIAKategoria IIIA
CAT IIIBKategoria IIIB
CAT IIICKategoria IIIC
CFITZderzenie z ziemią w locie sterowanym
cmcentymetr
CVRRejestrator głosu w kabinie
DAWysokość decyzji bezwzględna
DA/HWysokość decyzji bezwzględna /względna
DCKontrola urządzeń
D-FISSłużby informacji powietrznej przy wykorzystaniu łącz danych
DHWysokość decyzji względna
DLRRejestrator cyfrowego łącza danych
DLRSSystem rejestracji cyfrowego łącza danych
DMEDalmierz
DSTRKNakazana linia drogi
ECAMScentralizowany elektroniczny monitor statku powietrznego
EFISSystem elektronicznych przyrządów pokładowych
EGTTemperatura gazów wylotowych
EICASSystem wskazań pracy silnika i ostrzegania załogi
ELTAwaryjny nadajnik lokalizacyjny
ELT (AD)Automatycznie uruchamiany awaryjny nadajnik lokalizacyjny
ELT (AF)Automatyczny stały awaryjny nadajnik lokalizacyjny
ELT (AP)Automatyczny przenośny awaryjny nadajnik lokalizacyjny
ELT (S)Ratowniczy awaryjny nadajnik lokalizacyjny
EPRStopień sprężania silnika
EUROCAEEuropejska Organizacja ds. Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego
EVSSystem polepszający widoczność
FDAUUrządzenie zbierające dane o locie
FDRRejestrator danych o locie
FLPoziom lotu
FMModulacja częstotliwości
ftStopa
gPrzyspieszenie ziemskie
GCASSystem unikania zderzenia z ziemią
GNSSGlobalny system nawigacji satelitarnej
GPWSSystem ostrzegania o bliskości ziemi
hPaHektopaskal
HUDWskaźnik przezierny
IAOPAMiędzynarodowe Stowarzyszenie Właścicieli Statków Powietrznych i Pilotów
IBACMiędzynarodowa Rada Lotnictwa Korporacyjnego
IFRPrzepisy lotów wg wskazań przyrządów
ILSSystem lądowania wg wskazań przyrządów
IMCWarunki meteorologiczne lotów wg wskazań przyrządów
INSSystem nawigacji bezwładnościowej
kgKilogram
kmKilometr
km/hKilometr na godzinę
ktWęzeł
mMetr
MDAMinimalna bezwzględna wysokość zniżania
MDA/HMinimalna bezwzględna/względna wysokość zniżania
MDHMinimalna względna wysokość zniżania
MELWykaz wyposażenia minimalnego
MHzMegaherc
MLSMikrofalowy system lądowania
MMELGłówny wykaz wyposażenia minimalnego
MNPSWykaz minimalnych osiągów nawigacyjnych
MOPSWykaz minimalnych osiągów operacyjnych
NAVNawigacja, żegluga
NMMila morska
N1Prędkość obrotowa sprężarki niskiego ciśnienia
N2Prędkość obrotowa sprężarki wysokiego ciśnienia (sprężarka dwustopniowa); Prędkość obrotowa sprężarki pośredniego ciśnienia (sprężarka trzystopniowa)
N3Prędkość obrotowa sprężarki wysokiego ciśnienia (sprężarka trzystopniowa)
OCABezwzględna wysokość przewyższenia nad przeszkodami
OCA/HBezwzględna/względna wysokość przewyższenia nad przeszkodami
OCHWzględna wysokość przewyższenia nad przeszkodami
PBNNawigacja w oparciu o charakterystyki systemów
RNAVNawigacja obszarowa
RNPWymagane osiągi nawigacyjne
RNPSORWymagane osiągi nawigacyjne i specjalne wymagania operacyjne
RVRZakres widzialności na drodze startowej
RVSMZredukowane minima separacji pionowej
SIMiędzynarodowy system jednostek
SICASPZespół ds. uprawnień wtórnego radaru dozorowania i systemu zapobiegania kolozjom
SOPStandardowe procedury operacyjne
TAWSSystem ostrzegania o terenie
TLAPołożenie dźwigni ciągu
TLSZałożony poziom bezpieczeństwa
TVECałkowity błąd pionowy
UTCUniwersalny czas skoordynowany
VDProjektowa dopuszczalna prędkość nurkowania
VFRPrzepisy lotów z widocznością
VMCWarunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
VORRadiolatarnia ogólnokierunkowa VHF
VSMMinima separacji pionowej
V s0Prędkość przeciągnięcia lub minimalna prędkość lotu ustalonego w konfiguracji do lądowania
WXRRadar meteorologiczny
Oznaczenia
ºCStopnie Celsjusza
%Procent

PUBLIKACJE

(przywoływane w tym załączniku)

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Doc 7300)

Europejska Organizacja Wyposażenia w Lotnictwie Cywilnym (EUROCAE) Dokumenty ED55 i ED56A

Międzynarodowe przepisy zapobiegania kolizjom na morzu

Zasady i materiały przewodnie ws. ekonomicznych uregulowań w międzynarodowym transporcie lotniczym (Doc 9587)

Protokół dotyczący zmian do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Artykuł 83 bis) (Doc 9318)

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Załącznik 1 - Licencjonowanie personelu

Załącznik 2 - Przepisy ruchu lotniczego

Załącznik 3 - Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej

Załącznik 5 - Jednostki miar do wykorzystania podczas operacji powietrznych i naziemnych

Załącznik 6 - Eksploatacja statków powietrznych

Część I - Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy – Samoloty

Część III - Operacje międzynarodowe - Śmigłowce

Załącznik 8 - Zdatność do lotu statków powietrznych

Załącznik 10 - Łączność lotnicza

Tom III (Część I - Cyfrowe systemy transmisji danych, Część II - Systemy łączności)

Tom IV (Systemy dozorowania i unikania kolizji)

Załącznik 11 - Służby ruchu lotniczego

Załącznik 12 - Poszukiwanie i ratownictwo

Załącznik 13 - Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych

Załącznik 14 - Lotniska

Tom I - Budowa i eksploatacja lotnisk

Załącznik 15 - Służby informacji lotniczej

Załącznik 16 - Ochrona środowiska

Tom I - Hałas statków powietrznych

Załącznik 18 - Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych drogą powietrzną

Procedury służb żeglugi powietrznej

ATM - Zarządzanie ruchem lotniczym (Doc 4444)

OPS - Operacje statków powietrznych (Doc 8186)

Tom I - Procedury lotnicze

Tom II - Struktury procedur lotów z widocznością oraz według wskazań przyrządów

Regionalne procedury uzupełniające dla regionu Europa (Doc 7030/4)

Podręczniki

Podręcznik służb lotniskowych (Doc 9137)

Część 1 - Ratownictwo i zwalczanie pożarów

Część 8 - Służby operacyjne lotniska

Podręcznik zdatności do lotu (Doc 9760)

Podręcznik szkolenia o czynniku ludzkim (Doc 9683)

Podręcznik procedur odladzania i zapobiegania oblodzeniu na ziemi (Doc 9640)

Podręcznik medycyny w lotnictwie cywilnym (Doc 8984)

Podręcznik minimum pionowej separacji 300 m (1000 stóp) pomiędzy poziomami lotu 290 i 410 (Doc 9574)

Podręcznik wymaganej charakterystyki łączności (Doc 9869)

Podręcznik nawigacji w oparciu charakterystyki systemów (Doc 9613)

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (Doc 9859)