Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2015.98

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu dla Sebastiana Handzlika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą italnet Sebastian Handzlik do nieruchomości oraz posadowionego na tej nieruchomości budynku położonego w Warszawie przy ul. Ks. J. Chrościckiego 20

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 25 sierpnia 2015 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu dla Sebastiana Handzlika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą italnet Sebastian Handzlik do nieruchomości oraz posadowionego na tej nieruchomości budynku położonego w Warszawie przy ul. Ks. J. Chrościckiego 20, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE" (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu dla Sebastiana Handzlika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą italnet Sebastian Handzlik do nieruchomości oraz posadowionego na tej nieruchomości budynku położonego w Warszawie przy ul. Ks. J. Chrościckiego 20

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).