Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 9 hotspotów, określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat oraz umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 300 beneficjentom ostatecznym wyłonionym w ramach projektu "Mełgiew - gminą równego dostępu do Internetu"

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 11 lipca 2013 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 9 hotspotów, określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat oraz umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 300 beneficjentom ostatecznym wyłonionym w ramach projektu "Mełgiew - gminą równego dostępu do Internetu", zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 303.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 9 hotspotów, określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat oraz umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Mełgiew usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 300 beneficjentom ostatecznym wyłonionym w ramach projektu "Mełgiew - gminą równego dostępu do Internetu"

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529.