Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2013.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, na obszarze przetargowym 02.2, przeznaczonych do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 25 marca 2013 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości obejmującą cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600 - 3800 MHz na obszarze przetargowym 02.2 obejmującym obszar gminy Cieszków, Krośnice, Milicz w powiecie milickim; gminy Bierutów, Dobroszyce, Oleśnica, Twardogóra, miasta Oleśnica w powiecie oleśnickim; gminy Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława, miasta Oława w powiecie oławskim; gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród w powiecie trzebnickim; gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina w powiecie wrocławskim; miasta Wrocław w województwie dolnośląskim, do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów, na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:
1) ogłoszenia o przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, na obszarze przetargowym 02.2, przeznaczonych do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów;
2) dokumentacji przetargowej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, na obszarze przetargowym 02.2, przeznaczonych do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów;
3) decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600 - 3800 MHz na obszarze przetargowym 02.2 obejmującym obszar gminy Cieszków, Krośnice, Milicz w powiecie milickim; gminy Bierutów, Dobroszyce, Oleśnica, Twardogóra, miasta Oleśnica w powiecie oleśnickim; gminy Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława, miasta Oława w powiecie oławskim; gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród w powiecie trzebnickim; gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina w powiecie wrocławskim; miasta Wrocław w województwie dolnośląskim, do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów.
3. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w pokoju nr 807.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godzinach 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz na obszarze 02.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

lub elektronicznej na adres e-mail: przetarg_2013_02.2@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529.