Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zmiany decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 listopada 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2009.43.120

Akt indywidualny
Wersja od: 21 października 2009 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zmiany decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 21 października 2009 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zmiany decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej określającej dla Telekomunikacji Polskiej S.A., jako przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju m.in. wartości wskaźników dostępności i jakości świadczenia usługi powszechnej poprzez zmianę wskaźnika, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 215.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

odmawiającej zmiany decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

określającej dla Telekomunikacji Polskiej S.A.,

jako przedsiębiorcy wyznaczonego

do świadczenia usługi powszechnej

na obszarze całego kraju

m.in. wartości wskaźników dostępności

i jakości świadczenia usługi powszechnej

poprzez zmianę wskaźnika

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uso@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.