Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji zmieniającej umowę o połączeniu sieci MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu i Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2001 r. w zakresie zmiany rozliczania ruchu międzysieciowego na zasadzie ryczałtowej stawki interkonektowej PSI.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2008.27.155

Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji zmieniającej umowę o połączeniu sieci MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu i Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2001 r. w zakresie zmiany rozliczania ruchu międzysieciowego na zasadzie ryczałtowej stawki interkonektowej PSI

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 2 września 2008 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji zmieniającej umowę o połączeniu sieci MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu i Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2001 r. w zakresie zmiany rozliczania ruchu międzysieciowego na zasadzie ryczałtowej stawki interkonektowej PSI, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 214.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

w sprawie wydania decyzji zmieniającej umowę

o połączeniu sieci MNI Telecom S.A.

z siedzibą w Radomiu

i Telekomunikacji Polskiej S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 lutego 2001 r. w zakresie zmiany

rozliczania ruchu międzysieciowego na zasadzie

ryczałtowej stawki interkonektowej PSI

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.