Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2008.26.147

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia warunków współpracy pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Tele2 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie obowiązku realizacji uprawnień abonentów stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 20 sierpnia 2008 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia warunków współpracy pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Tele2 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie obowiązku realizacji uprawnień abonentów stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www. uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

w sprawie określenia warunków współpracy

pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

a Tele2 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

w zakresie obowiązku realizacji

uprawnień abonentów stacjonarnej publicznej

sieci telefonicznej do przeniesienia

przydzielonego numeru do istniejącej

sieci innego operatora

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.