Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zmiany decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DRTH-WWM-60600-88/06 (46) z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniającej Umowę o połączeniu sieci zawartą w dniu 13 lutego 2004 r. pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie zmiany opłat za usługi hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2008.13.60

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zmiany decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DRTH-WWM-60600-88/06 (46) z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniającej Umowę o połączeniu sieci zawartą w dniu 13 lutego 2004 r. pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie zmiany opłat za usługi hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 17 kwietnia 2008 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zmiany decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DRTH-WWM-60600-88/06 (46) z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniającej Umowę o połączeniu sieci zawartą w dniu 13 lutego 2004 r. pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie zmiany opłat za usługi hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE wraz z uzasadnieniem jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

odmawiającej zmiany decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

nr DRT-WWM-60600-88/06 (46)

z dnia 4 czerwca 2007 r.

zmieniającej Umowę o połączeniu sieci

zawartą w dniu 13 lutego 2004 r.

pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

a Telekomunikacją Polską S.A.

z siedzibą w Warszawie,

w zakresie zmiany opłat za usługi hurtowego

dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.