Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PUTK.2018.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r.".

Na podstawie art. 17a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) ogłasza się roczny "Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r." stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r.

Spis treści

Spis treści

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres raportu

1.2. Główne wnioski dotyczące roku sprawozdawczego

2. Summary

3. Krajowa strategia, programy i inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa

3.1. Zmiany organizacyjne

3.2. Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r.

3.3. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.

3.4. Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności "Sterowanie"

3.5. Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury

3.6. Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego

3.7. "Kampania Kolejowe ABC"

3.8. "Dzień Pasażera"

3.9. "Piątki z UTK"

3.10. Akademia UTK

3.11. Lista Prezesa UTK

3.12. Projekt systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

3.13. Inwestycje kolejowe z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu kolejowego

3.14. Dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych

3.15. Kształcenie maszynistów

4. Zmiana stanu bezpieczeństwa

4.1. Szczegółowa analiza danych

4.2. Wyniki zaleceń w zakresie bezpieczeństwa

4.3. Wdrożone środki niezwiązane z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa

5. Certyfikacja i autoryzacja bezpieczeństwa

5.1. Wydawanie certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa

5.2. Kontakty z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa

5.3. Kwestie proceduralne

5.4. Informacje zwrotne

6. Nadzór

6.1. Strategia nadzoru

6.2. Plan nadzoru

6.3. Wnioski z podjętych działań nadzorczych

6.4. Współpraca z organami innych państw członkowskich

6.5. Wymiana informacji z podmiotami działającymi na rynku kolejowym

6.6. Nadzór nad SMS, w tym badanie przyczyn zdarzeń kolejowych zgodnie z dyrektywą (EU) 798/2016

7. Implementacja głównych projektów unijnych

7.1. Implementowane głównych projektów UE

7.2. Wynik wcześniejszych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa

8. Zmiany otoczenia prawnego

8.1. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei

8.2. Odstępstwa od systemu certyfikacji ECM

9. Kultura bezpieczeństwa

Spis rysunków

Spis tabel

Załącznik 1: Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa

grafika