Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.48

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

Na podstawie art. 28l ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214 i 1979) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2019 z badania poważnego wypadku kategorii A21 zaistniałego w dniu 17 listopada 2018 r. o godz. 11:49 na przejeździe kolejowo - drogowym kat. "D", szlak Dobrzechów - Frysztak, w torze nr 1, w km 42,602 linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).