Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2018.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

DECYZJA Nr 53
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się "Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI OGŁASZA

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU ...............................................................................2

II. RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM .............................................2

III. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA ........3

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU ...............................................................3

V. WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA ..........................................................3

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ ...........................................................5

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW .......................................................7

VIII. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW ...................................................................8

IX. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW .................................................................................9

X. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY ...................................................10

WSTĘP

"Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.", zwany dalej "Programem", jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

Cele Programu:

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Celami szczegółowymi są:

1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;

2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;

3. kształtowanie zdrowego stylu życia;

4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;

5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;

7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Priorytety Programu:

1. wzrost aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych;

2. promocja sportu osób niepełnosprawnych;

3. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym starszych osób niepełnosprawnych (50+);

4. promocja społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych wartości sportu.

I. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), zwanego dalej "rozporządzeniem".

II. 

RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski, dalej jako "MP" i Pucharów Polski, dalej jako "PP" osób niepełnosprawnych;

3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;

4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

III. 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa w rozdziale II mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

IV. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanych dalej "środkami FRKF", których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 r. przeznacza się kwotę 18 700 000,00 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od przychodów Funduszu lub w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków ze środków Funduszu na rok 2019.

V. 

WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

1. Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych).

2. W ramach środków własnych można wykazać środki jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej, sponsorów lub własne (w tym w postaci pracy wolontariuszy - na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia oraz wyceny udostępnionej infrastruktury - na podstawie stosownej umowy). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych konkursów lub naborach wniosków).

3. Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

4. Ze środków dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania (tzw. koszty pośrednie), w łącznej wysokości nie większej niż 10 % sumy kosztów bezpośrednich dofinansowania z FRKF. Wysokość kosztów pośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 10 % kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania).

1) Przeznaczenie kosztów pośrednich:

a) koszty związane z wynajmem lokalu biurowego i opłatami eksploatacyjnymi;

b) zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych;

c) koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności;

d) opłaty za nośniki energii;

e) koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania;

f) wynagrodzenia osób obsługujących zadanie;

g) inne koszty (do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki).

2) Ze środków FRKF (w tym kosztów pośrednich) nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie:

a) remontów biura;

b) wyposażenia biura w meble;

c) badań i ubezpieczeń pracowniczych;

d) doszkalania pracowników;

e) odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;

f) funduszu socjalnego;

g) ryczałtów samochodowych.

5. Koszty bezpośrednie dofinansowywane ze środków FRKF w poszczególnych zadaniach:

1) Zadanie - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

a) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego,

b) niezbędny sprzęt sportowy,

c) koszty obsługi instruktorskiej, trenerskiej i technicznej,

d) ubezpieczenie uczestników zajęć,

e) transport zawodników i sprzętu sportowego.

2) Zadanie - wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:

a) niezbędny sprzęt sportowy,

b) leki,

c) trofea sportowe, dyplomy,

d) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego,

e) usługi wydawnicze,

f) obsługa sędziowska, techniczna, medyczna, instruktorska i trenerska,

g) wyżywienie,

h) zakwaterowanie,

i) ubezpieczenie uczestników imprezy sportowej,

j) transport zawodników i sprzętu sportowego.

3) Zadanie - wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych:

a) niezbędny sprzęt sportowy,

b) leki,

c) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego,

d) obsługa techniczna, medyczna, instruktorska i trenerska,

e) wyżywienie,

f) zakwaterowanie,

g) ubezpieczenie uczestników obozu,

h) transport zawodników i sprzętu sportowego.

4) Zadanie - promocja sportu osób niepełnosprawnych:

a) zakup trofeów sportowych, dyplomów,

b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego,

c) usługi wydawnicze,

d) koszty obsługi technicznej,

e) honoraria autorskie,

f) wyżywienie,

g) zakwaterowanie,

h) transport.

6. W ramach kosztów bezpośrednich (własnych i z dofinansowania) nie można uwzględniać nagród pieniężnych dla zawodników.

7. W ramach kosztów bezpośrednich można wykazać również "inne koszty bezpośrednie", nie ujęte w powyższym katalogu kosztów bezpośrednich. Inne koszty bezpośrednie mogą być finansowane tylko ze środków własnych. Inne koszty bezpośrednie muszą odnosić się do konkretnego realizowanego zadania. W ramach innych kosztów bezpośrednich można uwzględnić wartość pracy wolontariuszy,

8. Ze środków FRKF przeznaczonych na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. nie mogą być finansowane koszty udziału zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji, imprezach, MP i PP oraz obozach sportowych.

9. W ramach żadnego z wymienionych w rozdziale II zadań, nie można dofinansowywać kosztów psychologa, fizjoterapeuty, masażysty, odnowy biologicznej oraz zakupu odżywek.

10. W ramach organizacji imprez (w tym MP i PP), w zakresie obsługi medycznej można wykazywać wynagrodzenia klasyfikatorów medycznych.

VI. 

TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków FRKF wyłącznie zadań, wymienionych w rozdziale II, które będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Zadania powinny być realizowane w sposób i w terminach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyznana kwota dofinansowania powinna być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie i załącznikach. Sprawozdania finansowe i merytoryczne powinny być sporządzane w sposób prawidłowy, rzetelny i terminowy.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą.

4. Wnioskodawca, realizujący zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

5. Terminy i warunki realizacji w odniesieniu do poszczególnych zadań:

1) Zadanie - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

a) liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;

b) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji wnioskowanych zajęć sekcji sportowych, nie może przekraczać 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu sportowego ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 25 % kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania);

c) praca instruktora/trenera powinna być udokumentowana w dzienniku pracy instruktora/trenera, który stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia ze środków FRKF. Zleceniobiorca prowadzi dziennik pracy instruktora/trenera, który powinien zawierać m.in. imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, funkcję, dane dotyczące uprawnień do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi oraz harmonogram prowadzonych zajęć;

d) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF w niniejszym zadaniu:

- trener i instruktor - do 50 zł brutto! 1 h,

- obsługa techniczna - do 25 zł brutto/1 h.

2) Zadanie - wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych:

a) liczba uczestników imprez sportowych (w tym MP i PP) nie może być mniejsza niż 50 osób, w tym co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

b) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji wnioskowanych imprez oraz MP i PP, nie może przekraczać 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu sportowego ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 25 % kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania);

c) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF:

- trener i instruktor - do 150 zł brutto / 1 dzień,

- obsługa techniczna - do 120 zł brutto /1 dzień.

3) Zadanie - wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych:

a) miejsce organizacji realizowanego zadania musi być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

b) liczba uczestników obozu nie może być mniejsza niż 40 osób, w tym co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; w przypadku obozów sportowych dla starszych osób niepełnosprawnych 50+, liczba uczestników obozu nie może być mniejsza niż 30 osób, w tym co najmniej 20 osób niepełnosprawnych;

c) długość trwania każdego obozu sportowego musi zawierać się w przedziale 10-14 dni;

d) program obozów musi mieć sportowy charakter;

e) w przypadku organizacji obozu sportowego z udziałem dzieci i młodzieży wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

f) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji wnioskowanych obozów sportowych, nie może przekraczać 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu sportowego ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 25 % kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania);

g) koszt dziennego utrzymania uczestnika obozu (wyżywienie + zakwaterowanie) - ze środków FRKF wynosi - do 80 zł na 1 osobę;

h) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF:

- trener i instruktor - do 150 zł brutto / 1 dzień,

- obsługa techniczna - do 120 zł brutto /1 dzień.

VII. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wniosek należy złożyć wraz z następującymi załącznikami, generowanymi w systemie AMODIT:

1) załącznik nr 1 - zakres rzeczowy zadania,

2) załącznik nr 2 (zbiorczy i jednostkowy) - preliminarz rzeczowo-finansowy kosztów zadania (niezależnie od liczby zadań jednostkowych należy sporządzić zbiorczy i jednostkowy preliminarz rzeczowo-finansowy),

3) załącznik nr 3 - preliminarz finansowy kosztów pośrednich,

4) regulamin określający zasady organizacji, naboru uczestników i realizacji zadania,

5) ramowe programy zadań jednostkowych dla imprez, MP i PP, obozów uwzględniające miejsce realizacji oraz informację o formach planowanych aktywności/rodzajach sportów, w przypadku promocji sportu osób - scenariusze, konspekty, projekty graficzne materiałów promocyjnych, itp.

6) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy,

7) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

2. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki - AMODIT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

3. Na kopercie należy dopisać "Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r."

4. Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej oraz przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w terminie do 30 listopada 2018 r. Datą złożenia wniosku jest: data osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki data stempla pocztowego albo data nadania przesyłki kurierskiej oraz data wysłania wniosku w systemie AMODIT. Data nie może wykraczać poza termin składania wniosków. Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane wnioski przesłane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie AMODIT).

5. Wniosek, załączniki i inne dokumenty załączone do wniosku muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

6. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.

7. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ustępie 5 (każda ze stron dołączonych dokumentów).

8. W ramach Programu istnieje w systemie AMODIT procedura składania wniosków: "Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.".

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

10. Wnioskodawcy, którzy będą realizować zadania do czasu ogłoszenia wyników naboru, finansują zadanie na własne ryzyko.

VIII. 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 14 stycznia 2019 r.

W przypadku zwiększenia lub niewykorzystania wszystkich środków finansowych na realizację Programu Minister Sportu i Turystyki może wyznaczyć dodatkowy termin na składanie wniosków w ramach niniejszego Programu.

IX. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Warunkiem rozpatrywania wniosku pod względem merytorycznym jest pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym.

3. Ocena wniosków jest dokonywana przez członków Komisji powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.

4. Kryteria merytoryczne oceny wniosku wraz z oceną punktową wniosku:

Znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej osób niepełnosprawnychdo 15 pkt
Znaczenie zadania dla procesu włączania społecznego osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych 50+do 15 pkt
Znaczenie zadania dla promocji sportu osób niepełnosprawnychdo 15 pkt
Liczba uczestników zadaniado 10 pkt
Zasięg oddziaływania zadania (lokalny, regionalny, krajowy)do 10 pkt
Udział środków własnychdo 10 pkt
Udział środków jednostek samorządu terytorialnego, w ramach środków własnychdo 10 pkt
Udział wolontariuszydo 5 pkt
Zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań na rzecz sportu osób niepełnosprawnychdo 5 pkt
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztówdo 5 pkt
Suma:do 100 pkt

5. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

6. Wyniki oceny wniosków są publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. O przyznaniu dotacji wnioskodawcy będą powiadamiani również pisemnie.

7. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji zadań i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) i postanowieniami niniejszego Programu.

X. 

ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Przekazanie dofinansowania następuje na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji zadania. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz stanowiskiem w tej kwestii Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą.

3. Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w niniejszym Programie, umowie i załącznikach do umowy.

4. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem ich przekazywania.

5. Dodatkowe niezbędne załączniki do umowy w odniesieniu do poszczególnych zadań:

1) Zadanie - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

a) załącznik nr 9 - ramy czasowe zajęć sekcji sportowych;

2) Zadanie - wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych:

a) załącznik nr 10 - oświadczenie w przypadku organizacji obozu sportowego z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

6. Wnioskodawca realizujący zadanie, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie składu kadry sędziowskiej, szkoleniowej (instruktorów, trenerów), obsługi technicznej, medycznej oraz wolontariuszy obsługujących zadania. Powyższa dokumentacja, powinna zawierać imię i nazwisko, funkcję oraz dane dotyczące uprawnień do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

7. Wnioskodawca realizujący zadanie, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie list uczestników/zawodników zajęć sekcji i obozów sportowych. Powyższa dokumentacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika/zawodnika, datę urodzenia oraz numer orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku prowadzenia zajęć sekcji sportowych Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej udział uczestników/zawodników w ww. zajęciach.

8. Wnioskodawca realizujący zadanie, zobowiązany jest do poddania się kontroli, zarówno w trakcie, jak i po jego realizacji, w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.

9. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy:

1) załącznik nr 4 - rozliczenie rzeczowo-finansowe,

2) załącznik nr 5 - rozliczenie finansowe kosztów pośrednich,

3) załącznik nr 6 - sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania,

4) załącznik nr 7 - zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.

5) załącznik nr 8 - deklaracja rozliczająca dotację.

10. Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozliczenia. Przy rozliczeniu umowy będą brane pod uwagę w szczególności:

1) terminowe złożenie sprawozdania,

2) zrealizowanie celu zadania,

3) zgodność realizacji zadania z warunkami określonymi we wniosku i zawartej umowie,

4) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków FRKF, w szczególności zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie i niniejszym Programie,

5) prawidłowość sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. 2017 poz. 2318).