Ogłoszenie "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa... - OpenLEX

Ogłoszenie "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.1

Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 3 i § 8 w związku z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ W ZAKRESIE SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY, REALIZOWANEGO W AKADEMICKICH CENTRACH SZKOLENIA SPORTOWEGO, WOJSKOWYCH CENTRACH SZKOLENIA SPORTOWEGO, OŚRODKACH SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W ROKU 2020

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 3 i § 8 w związku z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1638), zwanego dalej "rozporządzeniem", ogłasza się "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020", zwany dalej "Programem".

I. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Minister Sportu, zwany dalej "Ministrem", w roku 2020 przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej "FRKF", dofinansowanie na realizację zadań z obszaru szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, zwanych dalej "ACSS", Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, zwanych dalej "WCSS" i Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych, zwanych dalej "OSSM LZS".
1.
Celem Programu jest:
a)
zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym (w tym w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata) w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich;
b)
awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich.
2.
Realizacja celów nastąpi poprzez realizację zadań, o których mowa w dziale III Rodzaje zadań przewidzianych do realizacji.
3.
Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra, z uwzględnieniem uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji w danym czasie 2 .

II. 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA I DOPUSZCZALNE FORMY SZKOLENIA

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim, zwane dalej "wnioskodawcami".

W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w:

a)
ACSS prowadzonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
b)
WCSS określonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym,
c)
OSSM LZS określonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

III. 

RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w ACSS, WCSS i OSSM LZS.

IV. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1.
Na realizację Programu Minister w 2020 roku przeznacza kwotę 16 000 000,00 zł ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.
2.
W przypadku zmniejszenia przychodów z FRKF w stosunku do założonego planu, Minister może zmienić kwotę przyznanego dofinansowania, na warunkach określonych w umowie.

V. 

WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

1.
Wniosek na realizację zadania należy złożyć w terminie określonym w dziale X.
2.
Wymogi formalne wniosku z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej określa § 10 rozporządzenia.
3.
Innymi niezbędnymi informacjami, związanymi ze specyfikacją planowanego zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, przedstawianymi wraz z wnioskiem oraz pozytywną opinią Zespołu Sportu Młodzieżowego 3 , (zwanego dalej "Zespołem") dotyczącą szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w "ACSS", "WCSS" oraz "OSSM LZS", są:
a)
preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze;
b)
harmonogram planowanych działań;
c)
preliminarz kosztów pośrednich;
d)
wykaz sprzętu sportowego i specjalistycznego;
e)
wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń w kosztach bezpośrednich;
f)
wykaz dofinansowanych wynagrodzeń w kosztach pośrednich;
g)
wykaz szkolonych zawodników powołanych do ACSS, WCSS, OSSM LZS, zaakceptowany przez Dyrektora DSW;
h)
wykaz kadry trenerskiej i współpracującej;
i)
kryteria powoływania zawodników do OSSM LZS opracowane przez stowarzyszenie działające w środowisku wiejskim, o którym mowa w pkt. II, zaakceptowane przez Dyrektora DSW;
j)
regulamin szkolenia zawodników powołanych do ACSS, WCSS, OSSM LZS, zaopiniowany przez Zespół;
k)
zasady finansowania trenerów w ACSS, WCSS, OSSM LZS, zaakceptowany przez Dyrektora DSW;
l)
uzasadnienie miejsca organizacji i składu osobowego ekipy wraz z imienną listą uczestników w przypadku planowanych zgrupowań i konsultacji zagranicznych 4 ;
m)
uzasadnienie dofinansowania startów zagranicznych wraz z imienną listą uczestników w przypadku planowanych startów zagranicznych 5 ;
n)
zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
o)
statut, umowa lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;
4.
Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej do DSW, (dsw@msport.gov.pl) wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 3.
5.
Wzór wniosku o dofinansowanie zadań w ramach Programu, a także wzory załączników do wniosku i umowy, zostaną udostępnione na stronie internetowej www.GOV.pl/SPORT.
6.
Dokumentacja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
7.
Kopie dokumentów załączanych do wniosku należy opatrzyć poświadczeniem "za zgodność z oryginałem" (podpisują te same osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy). Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą uwzględniane.
8.
Wniosek musi określać finansowy wkład własny wnioskodawcy lub z innych źródeł w realizację zadania w wysokości nie niższej niż 5 % wnioskowanej dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu w ramach innych zadań.
9.
Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie osoby obsługującej zadanie nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł/miesięcznie 6 .

VI. 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1.
Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2.
Warunki dofinansowania oraz jego wysokość, a także sposób rozliczenia zadania określa umowa z Wnioskodawcą.

VII. 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.
Zakres przeznaczenia dofinansowania.

W ramach Programu ustala się następujący zakres przeznaczenia dofinansowania, przy czym przeznaczenie dofinansowania określone w Tabeli 1 musi być zgodne z katalogiem kosztów, który stanowi załącznik nr 1 do Programu.

Tabela 1. Zakres przeznaczenia dofinansowania.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w ACSS, WCSS i OSSM LZS.
Lp.Grupa AGrupa B
I.Koszty bezpośrednie
1.Szkolenie
a)Zgrupowania i konsultacje stacjonarne/krajowe*.ÖÖ
b)Zgrupowania/konsultacje zagraniczne**.Ö-
2.Współzawodnictwo
a)Zawody krajoweÖÖ
b)Zawody zagraniczneÖ-
3.Wspomaganie
a)Doszkalanie trenerów/instruktorów
b)Leki, suplementy diety, odżywki
c)Sprzęt sportowy i specjalistyczny
d)Badania diagnostyczne/monitoring***.
e)Osobowy fundusz płac (w tym również składki na ZUS płacone przez pracodawcę)****.
f)Bezosobowy fundusz płac (w tym również składki na ZUS płacone przez pracodawcę)****.
g)Działalność gospodarcza (związana z realizacją procesu szkolenia sportowego)
h)Ubezpieczenia zawodników objętych szkoleniem i trenerów
i)Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań, po akceptacji Dyrektora DSW
II.Koszty pośrednie
a)Wynajem lokalu siedziby właściwego stowarzyszenia/klubu
b)Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych
c)Koszty konserwacji urządzeń biurowych i środków transportu
d)Koszty łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi
e)Koszty stworzenia, administrowania, modyfikacji strony WWW - do publikacji informacji związanych z realizowanym zadaniem
f)Opłaty za nośniki energii
g)Koszty niezbędnych podróży w tym koszty związane z kontrolami i wizytacjami
h)Wynagrodzenie za obsługę zadania****
i)Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań, po akceptacji Dyrektora DSW

* podstawowa forma szkolenia,

** wyłącznie jako uzupełnienie szkolenia ośrodkowego (Grupa A),

*** badania diagnostyczne dotyczą oceny zmian zachodzących w organizmie na skutek realizacji procesu treningowego (np. badania biochemiczne oceniające aktywność enzymów czy hormonów, wysiłkowe próby fizjologiczne, badania biomechaniczne itp.),

**** z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii.

2.
Warunki realizacji zadań w ACSS.

W szkoleniu mogą uczestniczyć zawodnicy, zaproponowani przez stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, realizujące program, którzy:

a)
w roku objęcia szkoleniem są studentami lub absolwentami 7  do 26 roku życia;
b)
posiadają minimum pierwszą klasę sportową w sportach oraz konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich i mają pozytywną opinię Zespołu;
c)
mieszkają na stałe lub przebywają czasowo w związku ze studiami w miejscowości (ośrodku akademickim), w której działa ACSS i realizują szkolenie w sposób ciągły. W przypadkach indywidualnych, uzasadnionych specyfiką szkolenia sportowego uzależnionego od warunków klimatycznych lub geograficznych (np. żeglarstwo, narciarstwo) na wniosek zleceniobiorcy, przy pozytywnej opinii Zespołu i zgodzie Dyrektora DSW, możliwy jest udział w programie zawodników mieszkających lub przebywających czasowo poza miejscowością, w której działa ACSS;
d)
legitymują się udokumentowanym wynikiem sportowym w sportach i konkurencjach ujętych w programie najbliższych igrzysk olimpijskich:
*
w latach 2019-20 (Grupa A):
-
Igrzyska Olimpijskie - udział,
-
Mistrzostwa Świata - udział,
-
Mistrzostwa Europy - udział,
-
Uniwersjada - udział,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata - udział,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy - udział,
-
Mistrzostwa Świata Juniorów - udział,
-
Mistrzostwa Europy Juniorów - udział,
-
Akademickie Mistrzostwa Świata - miejsca 1 - 3,
*
w latach 2017-2018 (Grupa A):
-
Igrzyska Olimpijskie - udział,
-
Mistrzostwa Świata - miejsca 1-16,
-
Mistrzostwa Europy - miejsca 1-8,
-
Uniwersjada - miejsca 1-3,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata - miejsca 1-16,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy - miejsca 1-8,
-
Mistrzostwa Świata Juniorów - miejsca 1-8,
-
Mistrzostwa Europy Juniorów - miejsca 1-6,
*
uzyskanym w roku 2019 i ostatnich zawodach w konkurencjach indywidualnych (Grupa B):
-
Mistrzostwa Polski - miejsca 1 - 6 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - miejsca 1 - 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
-
Mistrzostwa Polski Juniorów - miejsca 1 - 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji).

Za zgodą Dyrektora DSW, w szkoleniu mogą uczestniczyć także zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, przy czym muszą oni posiadać minimum pierwszą klasę sportową w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich, posiadać status studenta lub absolwenta wyższej uczelni 8  oraz uzyskać rekomendację pzs i pozytywną opinię Zespołu 9  (zawodnicy zostaną zakwalifikowani do Grupy B).

3.
Warunki realizacji zadań w WCSS.

W szkoleniu mogą uczestniczyć zawodnicy zaproponowani przez stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym, realizujące program, którzy:

a)
w roku objęcia szkoleniem są w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec;
b)
posiadają pozytywną opinię Zespołu oraz minimum:
-
pierwszą klasę sportową w kategorii młodzieżowiec,
-
drugą klasę sportową w kategorii junior,
-
trzecią klasę sportową w kategorii junior młodszy,

w sportach oraz konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich;

c)
mieszkają na stałe lub przebywają czasowo w związku ze studiami lub nauką w szkole w miejscowości, w której działa WCSS i realizują szkolenie w sposób ciągły. W przypadkach indywidualnych, uzasadnionych specyfiką szkolenia sportowego uzależnionego od warunków klimatycznych lub geograficznych (np. żeglarstwo, narciarstwo) na wniosek zleceniobiorcy, przy pozytywnej opinii Zespołu i zgodzie Dyrektora DSW, możliwy jest udział w programie zawodników mieszkających lub przebywających czasowo poza miejscowością, w której działa WCSS;
d)
legitymują się udokumentowanym wynikiem sportowym w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich:
*
w latach 2019-20 (Grupa A):
-
Igrzyska Olimpijskie - udział,
-
Mistrzostwa Świata - udział,
-
Mistrzostwa Europy - udział,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata - udział,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy - udział,
-
Mistrzostwa Świata Juniorów - udział,
-
Mistrzostwa Europy Juniorów - udział,
-
Wojskowe Mistrzostwa Świata - udział,
*
w latach 2017-2018 (Grupa A):
-
Igrzyska Olimpijskie -udział,
-
Mistrzostwa Świata - miejsca 1-16,
-
Mistrzostwa Europy - miejsca 1-8,
-
Uniwersjada - miejsca 1-3,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata - miejsca 1-16,
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy - miejsca 1-8,
-
Mistrzostwa Świata Juniorów - miejsca 1-8,
-
Mistrzostwa Europy Juniorów - miejsca 1-6,
-
Wojskowe Mistrzostwa Świata - miejsce 1-8
*
uzyskanym w roku 2019 i ostatnich zawodach w konkurencjach indywidualnych (Grupa B):
-
Mistrzostwa Polski - miejsca 1 - 6 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
-
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - miejsca 1 - 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
-
Mistrzostwa Polski Juniorów - miejsca 1 - 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji);
-
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - miejsca 1 - 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji).

Za zgodą Dyrektora DSW, szkoleniem mogą być objęci także zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale posiadają minimum drugą klasę sportową w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich oraz uzyskali rekomendację pzs i pozytywną opinię Zespołu 10  (zawodnicy zostaną zakwalifikowani do Grupy B).

4.
Warunki realizacji zadań w OSSM LZS.

Szkoleniem mogą być objęci zawodnicy zaproponowani przez stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, realizujące Program, którzy:

a)
w roku objęcia szkoleniem są w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec;
b)
posiadają pozytywną opinię Zespołu oraz minimum:
-
mistrzowską krajową/międzynarodową klasę sportową w kategorii młodzieżowiec (Grupa A),
-
pierwszą klasę sportową w kategorii młodzieżowiec (Grupa B),
-
drugą klasę sportową w kategorii junior (Grupa B),
-
trzecią klasę sportową w kategorii junior młodszy (Grupa B);

Za zgodą Dyrektora DSW, szkoleniem mogą być objęci również zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale posiadają minimum trzecią klasę sportową w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich oraz uzyskali rekomendację pzs i pozytywną opinię Zespołu 11  (zawodnicy zostaną zakwalifikowani do Grupy B).

5.
Postanowienia z zakresu realizacji zadań, wspólne dla ACSS, WCSS, OSSM LZS.
1.
Informację o aktualnym wykazie szkolonych zawodników należy składać w formie pisemnej i elektronicznej do DSW w terminie:
-
do 30 czerwca 2020 roku,
-
do 31 grudnia 2020 roku.
2.
Zawodnicy objęci szkoleniem muszą posiadać:
-
licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs,
-
aktualne lekarskie orzeczenie o zdolności do uprawniania danego sportu,
-
nr PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
-
ubezpieczenie NNW.
3.
Zaleca się, aby Zleceniobiorca do organizacji szkolenia wykorzystywał bazę sportową w oddziałach Centralnego Ośrodka Sportu i Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego, ze względu na zachowanie optymalnych standardów szkolenia sportowego.
4.
Organizacja zgrupowań i konsultacji zagranicznych jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu i akceptacji Dyrektora DSW.
5.
Dofinansowanie startów zagranicznych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu i akceptacji Dyrektora DSW.
6.
Zaleca się, aby Zleceniobiorca, wykonywał badania diagnostyczne w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym (dalej jako: Instytut Sportu - PIB). Przy wykonaniu badań diagnostycznych w innych placówkach badawczych, Zleceniobiorca ma obowiązek przesłać wyniki badań do Instytutu Sportu - PIB. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika posiada i przechowuje Zleceniobiorca.
7.
Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia:
a)
ewidencji dystrybucji suplementów diety i odżywek zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,
b)
ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,
c)
wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach,
d)
list uczestników akcji szkoleniowych wraz z potwierdzeniem ich udziału,
e)
ewidencji miejsc pobytu zawodnika/zawodników do celów kontroli antydopingowej,
f)
ewidencji ubezpieczeń zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8.
Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Ministerstwa Sportu, a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia Programu tj. zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Obowiązek, o którym mowa powyżej, dotyczy przede wszystkim szkolonych w ramach Programu zawodników, kadry trenerskiej i współpracującej, a także osób, których wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Programu. Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.
9.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia Ministrowi oświadczenia o posiadaniu oświadczeń, o których mowa w pkt 5.8, nie później niż w dniu podpisania umowy.
10.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)
posiadania praw autorskich do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) powstałych w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach niniejszego Programu oraz powstałego w wyniku dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi na warunkach określonych w umowie,
b)
publikowania na swojej stronie internetowej aktualnego wykazu prowadzonych akcji szkoleniowych, zawierającego termin i miejsce każdej akcji oraz listę osób w niej uczestniczących,
c)
umieszczania logotypu Ministerstwa Sportu na zakupionym z dofinansowania sprzęcie sportowym i specjalistycznym, strojach treningowych lub startowych (o ile zezwalają na to regulacje międzynarodowych federacji sportowych i możliwości techniczne),
d)
posiadania w swojej siedzibie aktualnych zaświadczeń z uczelni o posiadaniu przez zawodników statusu studenta/absolwenta 12 .
11.
Środki FRKF, których dysponentem jest Minister, przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w zawodach krajowych i zagranicznych, nie obejmują zawodów mistrzowskich krajowych 13  i zawodów mistrzowskich międzynarodowych, z wyjątkiem zawodników/czek kategorii wiekowej młodzieżowiec uczestniczących w młodzieżowych mistrzostwach Polski oraz mistrzostwach Polski seniorów.
6.
Zasady dofinansowania wynagrodzenia kadry trenerskiej i osób współpracujących w stowarzyszeniach realizujących szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży w ACSS, WCSS i OSSM LZS.
1.
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w ramach niniejszego Programu nie mogą otrzymywać dodatkowych wynagrodzeń z tytułu wykonywanej pracy podczas szkoleń i zawodów sportowych dofinansowanych w tym Programie. Zleceniodawca ma obowiązek posiadania oświadczeń tych osób, w zakresie, o którym mowa w pkt 5.8.
2.
Wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej i osób współpracujących określa Tabela 2.

Tabela 2. Wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących.

Lp.RodzajStanowiskoWysokość dofinansowania wynagrodzenia z dotacji *
1.Kadra szkoleniowaTrener Koordynator - jeden dla każdej lokalizacji - ACSSdo 4 500,00 zł/mies.
Trener Koordynator - jeden na cały Program - WCSS
Trener Koordynator - jeden na cały Program - OSSM LZS
Trener 14 do 4 000,00 zł/mies.
2.Kadra współpracującaTrener 15 do 250,00 zł/dzień/przy akcji lub do 4 000,00 zł/mies. w zależności od formy współpracy
Lekarz**

Terapeuta

Psycholog

do 250,00 zł/dzień/przy akcji lub do 4 000,00 zł/mies. w zależności od formy współpracy
Inni (technik, dietetyk, serwisant itp.)do 200,00 zł /dzień/przy akcji lub do 4 000,00 zł/mies. w zależności od formy współpracy
Sparingpartner***do 200,00 zł /dzień/przy akcji nie więcej niż 2 000 zł/mies.

Zaleca się, aby trener był zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

* podane kwoty są kwotami brutto bez naliczonych pochodnych pracodawcy 16 ,

** dotyczy monitoringu procesu szkoleniowego,

*** szkolenie z udziałem sparingpartnerów wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Zespołu i Dyrektora DSW.

VIII. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1.
Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
2.
Oceny wniosków dokonuje powołana przez Ministra Komisja, złożona z pracowników DSW.
3.
Odrzuceniu podlegają wnioski nie spełniające wymogów formalnych.
4.
Warunkiem rozpatrywania wniosku pod względem merytorycznym jest pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym, tj. złożenie przez wnioskodawcę w terminie określonym w Programie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z wymaganymi załącznikami.
5.
Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się:
a)
zgodność zakresu merytorycznego wniosku z obszarami zadań określonymi w Programie oraz ich znaczenie dla realizacji zadań z tego obszaru;
b)
stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
c)
doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań);
d)
wysokość udziału w dofinansowaniu zadania ze środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł;
e)
oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
f)
rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane).
6.
Minister, na podstawie sporządzonej po przenalizowaniu przesłanych wniosków opinii Komisji (uwzględniając liczbę i poziom sportowy zawodników zakwalifikowanych do szkolenia), określi wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w dziale II. Wysokość dofinansowania dla pojedynczego podmiotu na realizację działań w:
a)
ACSS jest nie mniejsza niż 50 000,00 zł i nie większa niż 16 000 000,00 zł,
b)
WCSS jest nie mniejsza niż 50 000,00 zł i nie większa niż 1 000 000,00 zł,
c)
OSSM LZS jest nie mniejsza niż 50 000,00 zł i nie większa niż 3 000 000,00 zł.
7.
W ramach posiadanych środków Minister może udzielić dodatkowego dofinansowania w ramach realizowanego zadania, na warunkach określonych w niniejszym Programie, z następującymi zastrzeżeniami:
1)
Minister w celu rozpatrzenia zasadności wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie powoła w Ministerstwie Sportu Komisję do spraw oceny wniosków o dodatkowe dofinansowanie;
2)
Komisja przedłoży Ministrowi rekomendację odnośnie proponowanej wysokości udzielonego dofinansowania. Rozstrzygnięcie o wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister;
3)
przyznanie dodatkowego dofinansowania wymaga zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy;
4)
środki przyznane w ramach dodatkowego dofinansowania mogą być wykorzystane wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednich.
8.
Rozstrzygnięcia o wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie Ministra nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2196 z późn. zm.).
9.
Minister ogłosi na stronie internetowej www.GOV.pl/SPORT wysokość przyznanego dofinansowania.

IX. 

WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1.
Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem a Zleceniobiorcą.
2.
Załącznikiem do umowy jest wniosek oraz:
a)
preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze;
b)
harmonogram planowanych działań;
c)
preliminarz kosztów pośrednich - zestawienie zbiorcze;
d)
wykaz sprzętu sportowego i specjalistycznego;
e)
wykaz dofinansowanych wynagrodzeń w kosztach bezpośrednich;
f)
wykaz dofinansowanych wynagrodzeń w kosztach pośrednich;
g)
wykaz szkolonych zawodników w Programie;
h)
wykaz kadry trenerskiej i współpracującej;
i)
uzasadnienie miejsca organizacji i składu osobowego ekipy wraz z imienną listą uczestników - w przypadku planowanych zgrupowań i konsultacji zagranicznych 17 ;
j)
uzasadnienie dofinansowania startów zagranicznych wraz z imienną listą uczestników 18 ;
k)
statut Zleceniobiorcy zadania publicznego;
l)
kryteria podziału środków zatwierdzone przez organ zarządzający Zleceniobiorcy zadania publicznego;
m)
harmonogram przekazywania transz;
n)
zaświadczenie z banku dot. właściciela konta wskazanego we wniosku;
o)
oświadczenie, że zawodnicy uczestniczący w Programie, posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, posiadają licencję właściwego związku sportowego lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany związek sportowy, posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków;
p)
oświadczenie o posiadaniu statusu studenta/absolwenta zawodników/czek objętych dofinansowaniem w ramach Programu (ACSS);
q)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Ministerstwa Sportu, a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia Programu tj. zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy przede wszystkim szkolonych w ramach Programu zawodników, kadry trenerskiej i współpracującej, a także osób, których wynagrodzenie jest finansowane ze środków Programu. Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.
3.
Druki załączników do Programu dostępne będą na stronie internetowej www.GOV.pl/SPORT.
4.
Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w niniejszym Programie oraz w umowie i załącznikach do umowy.
5.
Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.
6.
Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować w formie elektronicznej DSW o zmianach terminu i miejsca realizacji akcji wraz z uzasadnieniem dla zmian, przed terminem ich realizacji i po uzyskaniu akceptacji - zmiany należy zamieścić w planie po zmianach harmonogramu planowanych działań.
7.
Wszelkie przesunięcia środków w ramach i pomiędzy grupami kosztów możliwe są jedynie za zgodą Ministra w formie pisemnego aneksu.
8.
Na podstawie wyżej określonych zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań jednostkowych sporządza się sprawozdania częściowe dla:
1)
I półrocza - należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2020 r.;
2)
II półrocza - należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020 r. 19

Ww. zmiany wymagają akceptacji w formie pisemnego aneksu.

9.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.
10.
Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozliczenia. Przy rozliczeniu zadania będą brane pod uwagę w szczególności:
a)
terminowe złożenie sprawozdania;
b)
osiągnięcie celu zadania;
c)
zgodność realizacji zadania z działaniami określonymi we wniosku i zawartej umowie;
d)
prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych;
e)
rzetelność przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej.
11.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizacji zadania oraz na stronie internetowej informacji: "dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu" wraz z logotypem MS.
12.
Zleceniobiorca przedstawia sprawozdanie końcowe z wykonania zadania stosownie do treści zawartej umowy i zawartych do niej aneksów. Sprawozdanie należy złożyć osobiście w siedzibie MS lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) na adres siedziby Ministerstwa Sportu podany na stronie internetowej MS.
13.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstępstwa od warunków określonych w niniejszym Programie.
14.
Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Programu należy do wyłącznej kompetencji Ministra.

X. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1.
Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji do dnia 30 czerwca 2020 r. osobiście w siedzibie Ministerstwa Sportu lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), na adres siedziby Ministerstwa Sportu podany na stronie internetowej MS.
2.
Wystąpienia o dodatkowe środki należy składać, po podpisaniu umowy, do dnia 30 listopada 2020 r., osobiście w siedzibie Ministerstwa Sportu lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) na adres siedziby Ministerstwa Sportu podany na stronie MS.
3.
Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją "Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - ACSS / WCSS / OSSM LZS".

XI. 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Ministerstwa.

Załącznik Nr  1

KATALOG KOSZTÓW

w zakresie realizacji zadań publicznych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

związanych ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym młodzieży, realizowanym w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020

I. 

Koszty szkoleniowe

Poz.

(z ZZ1)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
1Zgrupowania i konsultacje krajowe

"Grupa A i B"

1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie zorganizowane i indywidualne.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

* diety,

* przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

* dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

* noclegi,

* przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczątka) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

7. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

8. Transport i obsługa sprzętu.

9. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego, w tym opłaty za wyciągi narciarskie

10. Odnowa biologiczna.

11. Ubezpieczenie sprzętu.

12. Paliwo do zabezpieczenia treningów.

13. Koszty magazynowania sprzętu na akcjach np. łódki.

14. Wstęp do Parków Narodowych w celu przeprowadzenia treningu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego (w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), na zasadach określonych w z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości 0,50 zł za 1 km.

* Nie dopuszcza się zwrotu kosztów (podróży, diet) dla zawodników biorących udział w akcjach organizowanych przez pzs.

* Nie dopuszcza się organizacji zgrupowań i konsultacji w miejscach w których w tym samym czasie organizowane są imprezy mistrzowskie.

2Zgrupowania i konsultacje zagraniczne

"Grupa A"

1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie zorganizowane i indywidualne.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe (jeżeli stanowi element podróży zagranicznej):

* diety,

* przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

* dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

* noclegi,

* przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

* diety,

* przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

* transport lotniczy w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej,

* ubezpieczenie biletów lotniczych,

* opłata za prom,

* dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

* noclegi,

* opłaty za nadbagaż lub/i bagaż niewymiarowy,

* przejazdy drogami płatnymi i autostradami, przejazdy tunelem, postój w strefie płatnego parkowania itp.

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

9. Usługa transportowa - dojazd lotnisko-hotel.

10. Opłata za prom.

11. Transport i obsługa sprzętu.

12. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego, w tym opłaty za wyciągi narciarskie

13. Odnowa biologiczna.

14. Ubezpieczenie zawodników, trenerów oraz osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

15. Ubezpieczenie sprzętu

16. Wizy.

17. Paliwo do zabezpieczenia treningów.

18. Koszty magazynowania sprzętu na akcjach np. łódki.

3Zawody krajowe "Grupa A, B"1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne lub zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

* diety,

* przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

* dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

* noclegi,

* przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe, z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

7. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

8. Transport i obsługa sprzętu.

9. Odnowa biologiczna.

10. Wpisowe tzw. startowe.

11. Ubezpieczenie zawodników, trenerów oraz osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

12. Ubezpieczenie sprzętu.

13. Paliwo do zabezpieczenia startu w zawodach.

14. Wynajem sprzętu, np. łódek, pontonów, niezbędnych podczas startu w zawodach.

* Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie wydatków związanych z udziałem zawodników Programu, a nie organizacją i przeprowadzaniem zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczątka) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego (w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie

4Zawody zagraniczne "Grupa A"1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne lub zorganizowane

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

* diety,

* przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

* dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

* noclegi,

* przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

* diety,

* przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

* transport lotniczy, w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej i jest uzasadniony,

* opłata za prom,

* dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

* noclegi,

* opłaty za nadbagaż lub/i bagaż niewymiarowy,

* przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.;

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe, z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

9. Usługa transportowa- dojazd lotnisko-hotel.

10. Opłata za prom w akcjach.

11. Transport i obsługa sprzętu.

12. Odnowa biologiczna.

13. Wpisowe tzw. startowe.

14. Ubezpieczenie zawodników, trenerów oraz osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

15. Ubezpieczenie sprzętu

16. Wizy.

17. Paliwo do zabezpieczenia startu w zawodach.

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

* Nie dopuszcza się zwrotu kosztów (podróży, diet) dla zawodników powołanych na akcji organizowaną przez pzs.

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości 0,50 zł za 1 km.

_____________________

1) PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

II. 

Koszty wspomagania szkolenia

Poz.

(z ZZ2)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
5Doszkalanie kadry szkoleniowejKrajowe i zagraniczne doszkalanie trenerów, instruktorów:

1. Zakwaterowanie.

2. Wyżywienie.

3. Zwrot kosztów dojazdu.

4. Materiały szkoleniowe.

5. Wynagrodzenie prelegentów.

6. Wynajem obiektu.

7. Opłata za udział w szkoleniu/konferencji.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów: - określenie daty dokonania operacji gospodarczej; - oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu; - opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

6Leki, suplementy diety, odżywki, m.in.1. Zakup i dostawa leków, odżywek, suplementów.

2. Zakup i uzupełnienie wyposażenia apteczek.

3. Zakup materiałów do fizjoterapii.

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji suplementów diety i odżywek zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór.
7Zakup i obsługa sprzętu sportowego,

specjalistycznego

1. Zakup i dostawa sprzętu

2. Koszty wyposażenia zawodników i osób biorących udział w procesie szkolenia w sprzęt sportowy osobisty

3. Naprawy, przeglądy i remonty

4. Transport

5. Wynajem powierzchni magazynowej

6. Materiały konserwacyjne

7. Logowanie

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej m. in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

* Wynajęcie powierzchni magazynowej powinno być pokryte w wysokości adekwatnej do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania.

* Zakup sprzętu powinien uwzględniać poziom sportowy zawodników, jak i racjonalność wydatkowania środków

* Umieszczania logotypu Ministerstwa Sportu na zakupionym z dofinansowania sprzęcie sportowym i specjalistycznym, strojach treningowych lub startowych (o ile zezwalają na to możliwości techniczne).

8Badania diagnostyczne/ monitoring1. Zwrot kosztów dojazdu.

2. Zakwaterowanie (jeżeli pobyt trwa dłużej niż 1 dobę).

3. Wyżywienie.

4. Koszty badań i monitoringu.

* Prowadzenie wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach.
9Osobowy fundusz płacWynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia.* Osoby wymienione w Tabeli 2 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii, ekwiwalent za urlop.

10Bezosobowy fundusz płac /poza akcjami szkoleniowymi/Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia.* Osoby wymienione w tabeli nr 2 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii.

11Działalność gospodarcza (kontrakt, usługi)Koszty kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia prowadzących działalność gospodarczą.* Osoby wymienione w tabeli nr 2 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii.

12Ubezpieczenia zawodników i trenerówIndywidualne i grupowe pakiety ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie inne niż ubezpieczenia jednorazowe w poszczególnych akcjach szkoleniowych.* Prowadzenie ewidencji ubezpieczeń zawodników Programu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
13Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań, po akceptacji Dyrektora DSWKoszty związane ze specyfiką danego sportu na wniosek zleceniobiorcy.* Pozycję należy wykazać przy składaniu wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie.

* Pozycję również wykazuje się w przypadku dokonania zmian w umowie w toku realizacji zadania w drodze aneksu.

_________________________

2 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

III. 

Koszty obsługi szkolenia - koszty pośrednie

Wskazane rodzaje kosztów powinny być pokrywane w wysokości adekwatnej do stopnia udziału przy realizacji zadania.
Poz.

(z ZZ3)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
14Koszty pośrednie niezbędne do obsługi zadaniaWynajem lokalu siedziby właściwego stowarzyszenia.* Pokrycie kosztów wynajęcia lokalu powinien być w wysokości adekwatnej do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania.
Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych* Koszt zakupu niezbędnego sprzętu i urządzeń biurowych nie powinien jednostkowo przekraczać 10 000 zł.
Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu
Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe
Koszty stworzenia, utrzymania i administrowania stroną WWW
Nośniki energii
Podróże służbowe* Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia.

* Podróże służbowe powinny być uzasadnione i udokumentowane ze wskazaniem celu i dokonanych ustaleń.

Wynagrodzenie za obsługę zadania* Nie dotyczy osób zabezpieczających proces szkolenia ujętych w akcjach szkoleniowych i kosztach bezpośrednich wynagrodzeń.
Inne koszty, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań, po akceptacji Dyrektora DSW* Pozycję należy wykazywać przy składaniu wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie.

* Pozycję wykazuje się również w przypadku dokonania zmian w umowie w toku realizacji zadania w drodze aneksu.

________________________

3 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2380).
2 Dofinansowanie szkolenia zawodnika w ramach Programu dopuszczalne jest tylko w jednej formie organizacyjnej, tj. ACSS lub WCSS lub OSSM LZS.
3 Zespół Sportu Młodzieżowego - do nadzoru merytorycznego oraz kontroli procesu szkolenia realizowanego w ramach ww. zadań, złożony z ekspertów w dziedzinie sportu, wskazany przez Ministra Sportu. Opinia wystawiana jest na podstawie załączników wymienionych w lit. b, d, e, g, h) i), j), k), l), m), które Wnioskodawca przesyła do Zespołu. Wydanie opinii poprzedzone jest spotkaniem przedstawicieli właściwego ACSS, WCSS, OSSM LZS z Zespołem. W spotkaniu tym może uczestniczyć przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego (zwanego dalej "DSW").
4 Do wniosku należy złożyć uzasadnienie dotyczące akcji zaplanowanych na I kwartał 2020 roku. Dla kolejnych zgrupowań i konsultacji zagranicznych uzasadnienie miejsca organizacji i składu ekipy wraz z imienną listą uczestników należy przekazywać do Zespołu i do DSW na 14 dni przed planowanym wylotem.
5 Do wniosku należy złożyć uzasadnienie startów zagranicznych zaplanowanych na I kwartał 2020 roku. Dla kolejnych startów zagranicznych uzasadnienie wraz z imienną listą uczestników należy przekazywać do Zespołu i do DSW na 14 dni przed planowanym startem.
6 Podane kwoty są kwotami brutto bez naliczonych pochodnych przez pracodawcę i dotyczą osoby, której czas pracy przeznaczony na realizację zadania odpowiada pracy na pełny etat.
7 Absolwenci, którzy uzyskali tytuł magistra.
8 Absolwenci, którzy uzyskali tytuł magistra.
9 Liczba ta nie może przekroczyć 25% liczby wszystkich zawodników zaakceptowanych do szkolenia.
10 Liczba ta nie może przekroczyć 25% liczby wszystkich zawodników zaakceptowanych do szkolenia.
11 Liczba ta nie może przekroczyć 25% liczby wszystkich zawodników zaakceptowanych do szkolenia.
12 Zaświadczenie potwierdzające status studenta na dany semestr.
13 Organizacja zgrupowań/konsultacji w miejscu i terminie rozgrywania imprezy mistrzowskiej nie jest możliwa.
14 Wysokość dofinansowanego wynagrodzenia powinna być uzależniona od ilości szkolonych zawodników i poziomu sportowego zawodnika.
15 Z wyłączeniem szkolenia stacjonarnego.
16 Pochodne pracodawcy dotyczą: Funduszu Emerytalnego, Funduszu Rentowego, Funduszu Wypadkowego oraz Funduszu Pracy. Mogą też dotyczyć Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
17 Do wniosku należy złożyć uzasadnienie dotyczące akcji zaplanowanych na I kwartał 2020 roku. Dla kolejnych zgrupowań i konsultacji zagranicznych uzasadnienie miejsca organizacji i składu ekipy wraz z imienną listą uczestników należy przekazywać na 14 dni przed planowanym wylotem.
18 Do wniosku należy złożyć uzasadnienie startów zagranicznych zaplanowanych na I kwartał 2020 roku. Dla kolejnych startów zagranicznych uzasadnienie wraz z imienną listą uczestników należy przekazywać do Zespołu o DSW na 14 dni przed planowanym startem.
19 Będący zarazem ostatnim planem po zmianach.