Dz.Urz.MSiT.2018.93

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 63
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r."

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się "Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r.", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ DO UDZIAŁU W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH ORAZ PRZYGOTOWANIEM I UDZIAŁEM W MISTRZOSTWACH ŚWIATA I EUROPY W SPORTACH OLIMPIJSKICH W 2019 ROKU

Minister Sportu i Turystyki (dalej "Minister") realizuje zadania w zakresie sportu, które dotyczą przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowań i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich, na podstawie:

1) art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669);

2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2145);

3) art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693);

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365).

I. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Celem Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. (dalej "Program") jest:

1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali i punktów;

2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych, krajowych w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali i punktów;

3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

2. Minister przyznaje w ramach posiadanych środków z budżetu państwa dofinansowanie na zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich.

II. 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe;

2) Polski Komitet Olimpijski. 2

III. 

RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

1) przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w letnich sportach olimpijskich w roku 2019.

2) przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w zimowych sportach olimpijskich w roku 2019;

1. Przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w letnich sportach olimpijskich w roku 2019

Celem zadania jest awans Polski w rankingach punktowych oraz zwiększenie potencjału medalowego wyrażającego się liczbą zawodników zakwalifikowanych do grup szkolenia olimpijskiego A1 i A2.

Dotacje celowe przyznawane będą w ramach:

- szkolenia centralnego obejmującego dofinansowaniem przygotowania zawodników kadry narodowej w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, którzy spełniają kryteria wynikowe zawarte w Tabeli 1;

- kalendarza związkowego obejmującego dofinansowaniem szkolenie zawodników kadry narodowej rekomendowanych przez pzs.

Dofinansowaniem objęci będą sportowcy szkoleni w ramach grup: A1, A2, B1, B2, na podstawie poniższych kryteriów oraz zawodnicy kadry narodowej rekomendowani przez pzs.

Tabela 1. Kryteria kwalifikacji zawodników do grup szkolenia olimpijskiego w sportach letnich!

GrupaKryteria kwalifikacji
A1** I-III m Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro 2016

* I-III m MŚ** 2018 lub 2019

* I m ME 2018 lub 2019 r. (gdy nie były rozgrywane MŚ)

A2** IV-VIII m Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro 2016

* IV-VIII m MŚ** 2018 lub 2019

* II-III m ME 2018 lub 2019 r. (gdy nie były rozgrywane MŚ)

B1** I-VIII m ME 2018 lub 2019 r. (gdy były rozgrywane MŚ)

* IV-VIII m ME 2018 lub 2019 r. (gdy nie były rozgrywane MŚ)

* I-III m młodzieżowe MŚ, Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 2018

* I-III m młodzieżowe MŚ 2018

* I-III m MŚ juniorów 2018

* I-III m młodzieżowe ME 2018

* Inni rekomendowani przez Zespół Metodyczny 3  i zaakceptowani przez Dyrektora DSW

B2** I-III m ME juniorów 2018

* Zawodnicy wytypowani przez pzs, którzy nie wykazali się osiągnięciami uprawniającymi do wyżej wymienionych grup, jednak mają szanse uzyskania kwalifikacji olimpijskiej

* dotyczy zawodników kadry narodowej, którzy od 2016 r. osiągnęli wyniki sportowe w sportach i konkurencjach objętych programem letnich igrzysk olimpijskich.

** w tenisie za równorzędny uznawany jest turniej MASTERS.

! - w ramach grup szkolenia olimpijskiego (A1, A2, B1, B2) uczestniczą zawodnicy Programu Team 100.

2. Przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w zimowych sportach olimpijskich w roku 2019

Celem zadania jest awans Polski w rankingach punktowych oraz zwiększenie potencjału medalowego wyrażającego się liczbą zawodników zakwalifikowanych do grup szkolenia olimpijskiego A1 i A2.

Dotacje celowe przyznawane będą w ramach:

- kalendarza związkowego obejmującego dofinansowaniem szkolenie zawodników kadry narodowej.

Dofinansowaniem objęci będą sportowcy szkoleni w ramach grup: A1, A2, B1, B2, C na podstawie poniższych kryteriów oraz zawodnicy kadry narodowej rekomendowani przez pzs.

Tabela 2. Kryteria kwalifikacji zawodników do grup szkolenia olimpijskiego w sportach zimowych!

GrupaKryteria kwalifikacji
A1** I-III m Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018

* I-III m MŚ 2018 lub 2019

* I m ME 2018 lub 2019 r. (gdy nie były rozgrywane MŚ)

A2** IV-VIII m Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018

* IV-VIII m MŚ 2018 lub 2019 r. (w przypadku narciarstwa - MŚ 2019)**

* II-III m ME 2018 lub 2019 r. (gdy nie były rozgrywane MŚ)

B1** I-VIII m ME 2018 lub 2019 r. (gdy były rozgrywane MŚ)

* IV-VIII m ME 2018 lub 2019 r. (gdy nie były rozgrywane MŚ)

* I-III m młodzieżowe MŚ 2018

* I-III m MŚ juniorów 2018

* I-III m młodzieżowe ME 2018

* Inni rekomendowani przez Zespół i zaakceptowani przez Dyrektora DSW

B2** I-III m ME juniorów 2018

* Zawodnicy wytypowani przez pzs, rekomendowani przez Zespół i zaakceptowani przez Dyrektora DSW, szkoleni z zadaniem uzyskania w 2019 r. wyników kwalifikujących do wyższych grup szkoleniowych

C ** Zawodnicy do 23 roku życia, wytypowani przez polskie związki sportowe, szkoleni z zadaniem uzyskania w 2019 r. wyników kwalifikujących do wyższych grup szkoleniowych.

* - w sportach i konkurencjach olimpijskich.

** - na wniosek pzs, rekomendowani przez Zespół i zaakceptowani przez Dyrektora DSW.

! - w ramach grup szkolenia olimpijskiego (A1, A2, B1, B2, C) uczestniczą zawodnicy Programu Team 100.

IV. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Na realizację Programu Minister w 2019 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w wysokości 115 995 000,00 zł.

2. W przypadku zmiany wielkości przychodów budżetu państwa w stosunku do założonego planu, Minister może zmienić kwotę przyznanego dofinansowania w formie aneksu do umowy.

V. 

WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA I JEGO WYSOKOŚĆ

1. Minister ogłosi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej "MSiT") oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej "BIP") wysokość dofinansowania dla poszczególnych sportów, zgodnie z algorytmem podziału środków.

2. Kryteria uwzględniane przy wyliczaniu algorytmu związanego z podziałem środków przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Kryteria wyliczania dofinansowania uwzględniane w algorytmie

L.p.Wyniki sportowe
1.Liczba punktów za miejsca /1-8/ w Igrzyskach Olimpijskich PyeongChang 2018/Rio de Janeiro2016
2.Liczba punktów za miejsca /1-8/ w Igrzyskach Olimpijskich Soczi 2014/Londyn 2012
3.Liczba medali w Igrzyskach Olimpijskich PyeongChang 2018/Rio de Janeiro 2016
4.Liczba medali w Igrzyskach Olimpijskich Soczi 2014/Londyn 2012
5.Liczba punktów za miejsca /1-8/ w MŚ Seniorów w konkurencjach objętych programem IO wiatach 2014-2018
6.Liczba medali zdobytych w MŚ Seniorów w konkurencjach objętych programem IO w latach 2014-2018
7.Liczba punktów za miejsca /1-8/ w ME Seniorów w konkurencjach objętych programem IO w latach 2014-2018
8.Liczba medali zdobytych w ME Seniorów w konkurencjach objętych programem IO w latach 2014-2018
L.p.Skuteczność startowa i priorytet MSiT
1.Skuteczność startowa w ostatnich igrzyskach (PyeongChang, Rio de Janeiro)
2.Priorytet MSiT 4
L.p.Kapitałochłonność
1.Kapitałochłonność
L.p.Zasięg sportu
1.Liczba licencjonowanych zawodników
2.Liczba licencjonowanych trenerów
3.Liczba licencjonowanych sekcji/klubów
L.p.Wdrożenie ram kwalifikacji
1.Wniosek o ustanowienie kwalifikacji rynkowej

3. Ofertę na realizację zadania należy złożyć w terminie określonym w dziale IX.

4. Załącznikami do oferty są:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze (zał. nr 1 do oferty/umowy);

2) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze - podział na grupy szkoleniowe (zał. nr 1A do oferty/umowy);

3) harmonogram planowanych działań (zał. nr 2 do oferty/umowy);

4) harmonogram planowanych działań - podział na grupy szkoleniowe (zał. nr 2A do oferty/umowy);

5) preliminarz kosztów pośrednich (zał. nr 3 do oferty/umowy);

6) założenia aktualnego programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. lub do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r.;

7) Statut.

5. Wzór oferty o dofinansowanie zadań w ramach Programu, a także wzór umowy na realizację zadania oraz wzory załączników do oferty i umowy zostaną udostępnione na stronie internetowej MSiT oraz w BIP.

6. Formularz oferty należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej (do DSW) wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 4.

7. Dokumentacja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

8. Kopie dokumentów załączanych do oferty należy opatrzyć poświadczeniem za zgodność z oryginałem (podpisują osoby uprawnione do reprezentacji). Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą uwzględniane.

9. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% kosztów ogółem. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań.

10. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może przekroczyć:

a) 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji - w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości do 8 000 000,00 zł.

b) 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji - w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości powyżej 8 000 000 zł.

11. W ramach posiadanych środków Minister może udzielić dodatkowego dofinansowania w ramach realizowanego zadania, na warunkach określonych w niniejszym Programie, przy czym:

1) Minister powoła komisję, która rozpatrzy zasadność wystąpienia o dodatkowe środki;

2) Komisja przedłoży rekomendację odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania;

3) przedkładając rekomendację w sprawie dodatkowego dofinansowania, komisja weźmie pod uwagę:

a) uzyskiwane wyniki sportowe w bieżącym roku,

b) terminowość w zakresie przesyłania zmian w realizowanym Programie,

c) dochowywanie terminów dotyczących przekazywania dokumentacji przed i po imprezach mistrzowskich,

d) złożenie do MSiT strategii rozwoju danego sportu przez właściwy polski związek sportowy, która została określona w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020 (PRS 2020), w ramach kierunku interwencji 3.4.2. Stworzenie kompleksowych strategii rozwoju poszczególnych sportów lub grup sportów (w 2017 r. opracowano i przyjęto w MSiT Kodeks Dobrego Zarządzania dla PZS, w którym jeden z obszarów tematycznych został poświęcony planowaniu strategicznemu w związkach. Wytyczne tego obszaru wskazują, jakie elementy powinny znaleźć się w przygotowanych przez PZS strategiach rozwoju poszczególnych sportów).

4) rozstrzygnięcie o wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje środek odwoławczy;

5) przyznanie dodatkowego dofinansowania możliwe jest wyłącznie w formie pisemnego aneksu do zawartej umowy;

6) dodatkowe środki mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednich zadania.

VI. 

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Wysokość dofinansowania, a także sposób rozliczania dofinansowania określa umowa.

3. Załącznikiem do umowy jest formularz oferty wraz z załącznikami:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze (zał. nr 1 do oferty/umowy);

2) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze - podział na grupy szkoleniowe (zał. nr 1A do oferty/umowy);

3) harmonogram planowanych działań (zał. nr 2 do oferty/umowy);

4) harmonogram planowanych działań - podział na grupy szkolenia (zał. nr 2A do oferty/umowy);

5) preliminarz kosztów pośrednich (zał. nr 3 do oferty/umowy);

6) wykaz planowanych poza Ośrodkami Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu (dalej: OPO COS) zgrupowań i konsultacji krajowych wraz z uzasadnieniem ich lokalizacji;

7) uzasadnienie miejsca organizacji i składu osobowego ekipy wraz z imienną listą uczestników - w przypadku planowanych zgrupowań i konsultacji zagranicznych;

8) wykaz sprzętu sportowego i specjalistycznego (zał. nr 7 do umowy);

9) wykaz dofinansowanych wynagrodzeń (zał. nr 8 do umowy);

10) wykaz dofinansowanych wynagrodzeń w kosztach pośrednich (zał. nr 9 do umowy);

11) wykaz szkolonych zawodników w Programie - zawodników kadry narodowej wraz z regulaminem ich powoływania do kadry narodowej (zał. nr 10 do umowy);

12) wykaz szkolonych zawodników w Programie - zawodników grup szkolenia olimpijskiego (zał. nr 10A do umowy);

13) wykaz kadry trenerskiej i współpracującej (zał. nr 11 do umowy);

14) plan organizacji szkolenia (zał. nr 12 do umowy);

15) indywidualny plan organizacji szkolenia zawodnika lub zespołu zawodników (sztafety, drużyny, osady) dla członków grup szkolenia olimpijskiego (A1, A2) (zał. nr 12A do umowy);

16) zadania wynikowe (zał. nr 13 do umowy);

17) harmonogram przekazywania transz (zał. nr 15 do umowy);

18) oświadczenie o posiadaniu orzeczeń lekarzy sportowych o braku przeciwwskazań do szkolenia wszystkich zawodników/czek objętych dofinansowaniem w ramach Programu;

19) stypendia sportowe (zał. nr 17 do umowy);

20) oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do MSiT, a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia Programu tj. zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy przede wszystkim szkolonych w ramach Programu zawodników, kadry trenerskiej i współpracującej, a także osób, których wynagrodzenie jest finansowane ze środków Programu (zał. nr 18 do umowy); Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone;

21) założenia aktualnego programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 lub do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022;

22) paszport zawodnika 5  (zał. nr 19 do umowy) - dotyczy wyłącznie sportów letnich (w przypadku sportów zimowych, paszport zawodnika zostanie wznowiony w roku 2020, tj. na 2 lata przed IO Pekin 2022);

23) opinia Zespołu dot. przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy (na podstawie załączników wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, które pzs przesyła do Zespołu). Wydanie opinii poprzedzone jest spotkaniem przedstawicieli właściwego pzs z Zespołem, które odbywa się w siedzibie Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. W spotkaniu tym może uczestniczyć przedstawiciel DSW.

VII. 

ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

1. Szczegółowy zakres zadań

W ramach Programu ustala się następujący zakres przeznaczenia dofinansowania, przy czym przeznaczenie dofinansowania określone w Tabeli 4 musi być zgodne z katalogiem kosztów, który stanowi załącznik nr 1 do Programu.

Tabela 4. Zakres dofinansowania

I.Koszty bezpośrednie
Szkolenie
a)Zgrupowania i konsultacje krajowe
b)Zgrupowania i konsultacje zagraniczne
Współzawodnictwo
a)Zawody krajowe
b)Zawody zagraniczne
c)Zawody mistrzowskie
Wspomaganie
a)Doszkalanie kadry szkoleniowej
b)Suplementy diety, odżywki, leki itp.
c)Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego
d)Badania diagnostyczne oraz monitoring treningu i zawodów
e)Składki do organizacji międzynarodowych
Wynagrodzenia
a)Sekretarz Generalny/Dyrektor Biura*
b)Dyrektor Sportowy/Kierownik Wyszkolenia*
c)Bezosobowy fundusz płac wraz z pochodnymi*
d)Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi*
e)Działalność gospodarcza (związana z realizacją procesu szkolenia sportowego)
Inne
a)Stypendia sportowe wraz z pochodnymi
b)Ubezpieczenia zawodników kadry narodowej oraz trenerów**
c)Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW
II.Koszty pośrednie
a)Wynajem lokalu siedziby właściwego pzs
b)Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych
c)Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu
d)Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe
e)Koszty utworzenia, administrowania, modyfikacji strony WWW - do publikacji informacji związanych z realizowanym zadaniem
f)Nośniki energii
g)Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia
h)Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie*
i)Koszty transportu
j)Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

* z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii

** dotyczy trenerów zatrudnionych na umowę o pracę

2. Zasady uczestnictwa we współzawodnictwie międzynarodowym

W zakresie realizacji uczestnictwa zawodników kadry narodowej w międzynarodowych zawodach mistrzowskich obowiązują następujące zasady:

1) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej do Departamentu Sportu Wyczynowego i Zespołu dokumentacji dotyczącej udziału w zawodach danej kategorii wiekowej, na co najmniej 14 dni przed wyjazdem.

Na dokumentację składają się:

a) założenia startu w zawodach mistrzowskich;

b) preliminarz finansowy dotyczący kosztów uczestnictwa w zawodach.

2) Zespół przekazuje do Departamentu Sportu Wyczynowego opinię dot. założeń startowych.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni od zakończenia zawodów mistrzowskich sprawozdania do Departamentu Sportu Wyczynowego oraz do Zespołu.

Na sprawozdanie składają się:

a) ocena startu w zawodach mistrzowskich;

b) komunikat końcowy zawodów lub wydruk ze strony internetowej potwierdzony przez Zleceniobiorcę.

4) Oceny startu dokonuje się na posiedzeniu, które odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Departament Sportu Wyczynowego, z udziałem członków Zespołu.

3. Zasady realizacji procesu szkolenia

1) Szkolenie dotyczy zawodników:

a) przewidzianych do szkolenia w roku 2019, powołanych do kadry narodowej zgodnie z regulaminami pzs;

b) posiadających aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu;

c) posiadających licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs.

2) Szkolenie wg indywidualnego programu przeznaczone jest jedynie dla medalistów Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018, realizujących program przygotowań do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 r. oraz do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2022 r., po uzyskaniu rekomendacji Zespołu i zatwierdzeniu przez Dyrektora DSW.

3) Informację o aktualnym wykazie szkolonych zawodników kadry narodowej oraz grupy szkolenia olimpijskiego (zał. nr 10A do umowy) należy składać w formie pisemnej i elektronicznej do Departamentu Sportu Wyczynowego oraz do Zespołu (w formie elektronicznej) w terminie:

a) do 30 czerwca 2019 r.;

b) do 31 grudnia 2019 r.

4) obowiązuje się Zleceniobiorcę aby do organizacji szkolenia obejmującego przygotowania olimpijskie wykorzystywał bazę sportową OPO COS, ze względu na zachowanie optymalnych standardów szkolenia sportowego. Na organizację zgrupowań i konsultacji krajowych poza OPO COS wymagana jest zgoda Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego.

5) Organizacja zgrupowań i konsultacji zagranicznych jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu i zaakceptowaniu przez Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego.

6) Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do grup szkolenia olimpijskiego zobowiązani są do przeprowadzania badań lekarskich w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej lub jego filiach (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2225).

7) Zaleca się, aby Zleceniobiorca wykonywał badania diagnostyczne 6  zawodników w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym (dalej Instytut Sportu - PIB). Przy wykonaniu badań diagnostycznych w innych placówkach, Zleceniobiorca ma obowiązek przesyłać wyniki badań do Instytutu Sportu - PIB. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika posiada i przechowuje Zleceniobiorca. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych wszystkich osób, których dane osobowe zostały zawarte w dokumentacji umowy, na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy, w trybie określonym w pkt 10.

8) Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia:

a) ewidencji dystrybucji suplementów diety i odżywek zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór. Zakup produktów leczniczych, suplementów diety i odżywek winien być realizowany w oparciu o wykaz zaopiniowany przez lekarza specjalistę medycyny sportowej (wykaz znajduje się w siedzibie Zleceniobiorcy),

b) ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór,

c) wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach,

d) list uczestników akcji szkoleniowych wraz z potwierdzeniem ich udziału,

e) ewidencji ubezpieczeń zawodników kadry narodowej i trenerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9) Zleceniobiorca ma obowiązek posiadania oświadczeń o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do MSiT, a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia Programu tj. zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy przede wszystkim szkolonych w ramach Programu zawodników, kadry trenerskiej i współpracującej, a także osób, których wynagrodzenie jest finansowane ze środków Programu. Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.

10) Zleceniobiorca ma obowiązek złożenia w Ministerstwie w dniu podpisania umowy oświadczenia o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych wszystkich osób, o których mowa w pkt 9.

11) Zleceniobiorca ma obowiązek utworzyć na swojej stronie internetowej oddzielną zakładkę dot. publikacji aktualnego wykazu prowadzonych akcji szkoleniowych, zawierającego termin i miejsce każdej akcji oraz listę jej uczestników.

12) Zleceniobiorca ma obowiązek współpracować z Polską Agencją Antydopingową, dalej "Agencja" (lub inną instytucją powołaną do spraw zwalczania dopingu) w zakresie:

a) realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących działań antydopingowych,

b) zapewnienia optymalnych warunków infrastrukturalnych pozwalających na przeprowadzenie kontroli antydopingowej podczas organizowanych przez PZS zawodów,

c) prowadzonych przez Agencję śledztw w sprawach dotyczących dopingu w sporcie.

13) Zleceniobiorca zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669) powstałych w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach niniejszego Programu. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi na warunkach określonych w umowie.

4. Zasady dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących

1) Zatrudnienie sekretarza generalnego lub dyrektora biura, dyrektora sportowego lub kierownika wyszkolenia, którego wynagrodzenie dofinansowane jest ze środków MSiT wymaga zastosowania procedury konkursowej. Zleceniobiorca przeprowadza konkurs zachowując poniższe wymagania:

a) powołanie komisji konkursowej przez zarząd (lub upoważniony organ) Zleceniobiorcy - MSiT zastrzega sobie prawo do jednego miejsca w komisji konkursowej dla swojego przedstawiciela,

b) powiadomienie Ministra z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia komisji konkursowej.

2) Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować MSiT oraz uzyskać zgodę Ministra na zawarcie, rozwiązanie umów z ww. osobami, a także na wysokość lub zmianę wysokości już ustalonego dofinansowania wynagrodzenia.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest również uzyskać zgodę Ministra na dofinansowanie ze środków MSiT wynagrodzenia sekretarza generalnego lub dyrektora biura, dyrektora sportowego lub kierownika wyszkolenia, którzy w latach poprzednich zostali zatrudnieni we właściwym pzs. Minister wyraża zgodę na dofinansowanie ze środków MSiT wynagrodzenia ww. osobom w danym roku budżetowym, w ramach zawieranej umowy pomiędzy MSiT a pzs. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać zgodę Ministra przed zawarciem umowy na 2019 r.

4) Jeżeli jedna osoba pełni w polskim związku sportowym (dalej: pzs) kilka funkcji, które mogą być dofinansowane ze środków MSiT, dofinansowaniem może być objęta tylko jedna z tych funkcji.

5) W ramach Programu nie przewiduje się dofinansowania ze środków dotacji wynagrodzenia urzędującego prezesa, wiceprezesa. Wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez Prezesa, wiceprezesa innej funkcji w pzs, nie podlega dofinansowaniu.

6) Łączna kwota dofinansowania wynagrodzenia trenera kadry narodowej (trener główny i trener asystent) w pzs nie może przekroczyć kwot wskazanych w Tabeli 5, nawet jeśli źródło dofinansowania pochodzi z kilku programów dotacyjnych MSiT. Do wskazanej kwoty nie wlicza się środków pochodzących ze zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 6 oraz środków pochodzących ze zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale 5.

7) W uzasadnionych przypadkach, w ramach obowiązującej umowy, Zleceniobiorca może, zwiększyć dofinansowanie wynagrodzenia trenera głównego. Zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia trenera głównego wymaga uprzedniej akceptacji Ministra, a jego kwota nie może przekroczyć stawki dofinansowania wynagrodzenia trenera asystenta, o której mowa w Tabeli 5.

8) Dofinansowanie wynagrodzenia trenera kadry narodowej, lekarza, terapeuty, psychologa i dietetyka w ramach więcej niż jednego programu zleconego przez MSiT, niezależnie od formy zatrudnienia (z wyłączeniem działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej), wymaga zgody Ministra.

9) Dofinansowanie wynagrodzenia lekarza, terapeuty, psychologa i dietetyka ze środków MSiT w więcej niż w jednym pzs wymaga zgody Ministra.

10) Funkcji trenera kadry narodowej nie można łączyć z żadną inną funkcją w danym polskim związku sportowym.

11) Trenerzy kadry narodowej mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Trenerskiej finansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

12) Kadra zarządzająca (Sekretarz Generalny lub Dyrektor Biura/Dyrektor Sportowy lub Kierownik Wyszkolenia) właściwego polskiego związku sportowego ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Zarządzania Sportem, finansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Brak udziału w więcej niż jednym szkoleniu, może skutkować brakiem/wstrzymaniem zgody na dofinansowanie wynagrodzenia ww. osób.

Tabela 5. Wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących

Lp.RodzajStanowiskoFunkcjaWysokość dofinansowania wynagrodzenia z dotacji*
1Kadra zarządzającaSekretarz Generalny lub Dyrektor Biura**do 9 800,00 zł/mies.
Dyrektor Sportowy lub Kierownik Wyszkolenia**do 9 500,00 zł/mies.
2Kadra szkoleniowaTrener kadry narodowejTrener głównydo 9 000,00 zł/mies.
Trener asystentdo 7 000,00 zł/mies.
3Kadra współpracującaTrenerdo 250,00 zł/dzień/przy akcji
Lekarz/Terapeuta***do 250,00 zł/dzień/przy akcji lub do 4 500,00 zł/mies. + do 200 zł/dzień przy akcji****
Psycholog/Dietetykdo 250,00 zł/dzień/przy akcji lub do 4 500,00 zł/mies.
Inni (technik, serwisant, itp.)do 200,00 zł/dzień/przy akcji lub do 4 000,00 zł/mies.
Sparingpartner *****do 200,00 zł/dzień/przy akcji nie więcej niż 2000 zł/mies.

Trener kadry narodowej w pzs winien być zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

* Podane kwoty są kwotami brutto bez naliczonych pochodnych pracodawcy.

** Ze środków MSiT można dofinansować wynagrodzenie tylko jednej z wymienionych osób.

*** Dotyczy monitoringu procesu szkoleniowego.

**** Jednak łącznie nie więcej niż 8 300,00 zł/miesięcznie.

***** Szkolenie z udziałem sparingpartnerów wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w MSiT.

5. Zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia trenerów kadry narodowej za wyniki osiągnięte w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich

1) Zleceniobiorca może zwiększyć z przyznanej dotacji wysokość dofinansowania wynagrodzenia trenerów kadry narodowej jeżeli szkoleni przez nich zawodnicy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich lub na mistrzostwach świata seniorów w konkurencji objętej programem igrzysk olimpijskich (medal uważa się za zdobyty, jeżeli fakt jego zdobycia został potwierdzony w komunikacie właściwej międzynarodowej organizacji sportowej).

2) Jeżeli w roku 2019 nie są rozgrywane mistrzostwa świata seniorów, Zleceniobiorca może zwiększyć dofinansowanie wynagrodzenia, uznając za podstawę wyłącznie miejsca medalowe w mistrzostwach Europy lub Europejskich Igrzyskach Olimpijskich w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w 2019 r.

3) Jeżeli trener kadry narodowej otrzymywał zwiększone dofinansowanie wynagrodzenia za złoty medal uzyskany na igrzyskach olimpijskich lub w mistrzostwach świata w roku 2018, a w roku 2019 w danym sporcie nie są rozgrywane mistrzostwa świata, trenerowi przysługuje zwiększone dofinansowanie wynagrodzenia za złoty medal mistrzostw Europy w wysokości takiej jak za złoty medal mistrzostw świata.

4) Zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia pochodzi ze środków przekazanych Zleceniobiorcy w ramach Programu i wypłacane jest miesięcznie, począwszy od następnego miesiąca, w którym rozgrywane były zawody stanowiące podstawę zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia.

5) Wysokość zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju zawodów mistrzowskich oraz od rodzaju i liczby medali zdobytych w czasie tych zawodów przez reprezentantów Polski.

6) Zwiększenie jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody Ministra. Zwracając się o zgodę Zleceniobiorca wskazuje:

a) proponowaną wysokość zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia;

b) kopię protokołu z zawodów (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

7) Minister wyraża zgodę na zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia dla trenerów kadry narodowej na okres do 12 miesięcy. Minister może wyrazić zgodę na zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia na okres do 48 miesięcy dla trenerów kadry narodowej za medale uzyskane w Igrzyskach Olimpijskich w 2016 r. i 2018 r. Zwiększone wynagrodzenie wypłacane jest w ramach obowiązującej umowy. W przypadku, gdy okres wypłacania w danym roku jest krótszy niż ww., pzs w roku następnym może złożyć wniosek o przedłużenie przyznanego zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia, z uwzględnieniem poprzedniego okresu, licząc od pierwszego miesiąca wypłacania zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia.

8) Właściwy pzs prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową związaną z podstawami i wypłatą zwiększonego dofinansowania wynagrodzenia.

9) W sportach, w których w roku 2019 nie są rozgrywane zawody mistrzowskie zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia dla trenerów kadry narodowej może zostać utrzymane za zgodą Ministra.

Tabela 6. Wysokość miesięcznego zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia za wyniki w igrzyskach olimpijskich*

WynikTrener głównyTrener asystent
1 miejscemax. o 8 000 złmax. o 3 000 zł
2 miejscemax. o 6 000 złmax. o 2 500 zł
3 miejscemax. o 4 000 złmax. o 2 000 zł

Tabela 7. Wysokość miesięcznego zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia za wyniki w mistrzostwach świata*

WynikTrener głównyTrener asystent
1 miejscemax. o 5 000 złmax. o 2 500 zł
2 miejscemax. o 4 000 złmax. o 2 000 zł
3 miejscemax. o 3 000 złmax. o 1 500 zł

Tabela 8. Wysokość miesięcznego zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia za wyniki w mistrzostwach Europy*

WynikTrener głównyTrener asystent
1 miejscemax. o 4 000 złmax. o 2 000 zł
2 miejscemax. o 3 000 złmax. o 1 500 zł
3 miejscemax. o 2 000 złmax. o 1 000 zł

* podane kwoty są kwotami brutto

10) Jeżeli szkoleni przez trenera głównego i trenera asystenta zawodnicy zdobyli w tych samych zawodach więcej niż jeden medal, miesięczne zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia wynosi do:

1) 100% kwoty zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia przysługującego za medal najwyższego stopnia plus

2) 50% kwoty zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia przysługującego za każdy następny medal (lub medale).

11) Powyższe postanowienie nie dotyczy zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia za medale zdobyte w mistrzostwach Europy.

6. Premie dla pzs w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich w kategorii seniora za zdobyte medale

1) W roku 2019 pzs w letnich i zimowych sportach olimpijskich, w miarę posiadanych środków przez Ministra, może być przyznane dodatkowe dofinansowanie zadania, zwane dalej premią, za każde zajęte miejsca I-III podczas mistrzostw świata w wysokości:

1) złoty medal - 200 000,00 zł;

2) srebrny medal - 150 000,00 zł;

3) brązowy medal - 100 000,00 zł.

2) Premia będzie przyznawana na wniosek pzs jako dodatkowe środki finansowe w formie pisemnego aneksu do zawartej umowy na realizację zadań w zakresie objętym niniejszą decyzją.

3) Do wniosku pzs załącza dokumentację zgodnie z procedurą przyznawania dodatkowych środków oraz kopię protokołu z zawodów (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

5) W tenisie (kobiety, mężczyźni, gra podwójna kobiet i mężczyzn) i golfie premia za osiągnięte wyniki w zawodach Finału "MASTERS" może być przyznana w sposób określony jw.

6) W zespołowych grach sportowych premia za ww. wyniki może wynieść 2-krotność stawki.

7) Zakres przeznaczenia ww. środków określają koszty bezpośrednie zawarte w Tabeli 4.

7. Stypendia

1) Stypendia przyznawane będą decyzją Ministra na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2145).

2) W trakcie roku kalendarzowego w przypadku ponownego wystąpienia o przyznanie/zmianę stypendium, o którym mowa powyżej, pzs zobowiązany jest do potwierdzenia posiadania środków lub do wystąpienia o dodatkowe środki w ramach umowy.

VIII. 

WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem a Zleceniobiorcą.

2. Środki budżetu państwa na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie kosztów określonych w umowie i załącznikach do umowy.

3. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować w formie elektronicznej Departament Sportu Wyczynowego o zmianach: terminu, miejsca realizacji akcji i liczby osób wraz z uzasadnieniem dla zmian, przed terminem ich realizacji oraz uzyskać ich akceptację.

5. Wszelkie przesunięcia środków w ramach i pomiędzy grupami kosztów możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w formie pisemnego aneksu do umowy, na podstawie złożonego przez Zleceniobiorcę "planu po zmianach".

6. Na podstawie wyżej określonych zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań jednostkowych sporządza się plan po zmianach dla:

1) I półrocza - należy złożyć w terminie do 31.08.2019;

2) II półrocza - należy złożyć w terminie do 30.11.2019 r.

Ww. zmiany wymagają akceptacji w formie pisemnego aneksu.

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.

8. Wzory załączników do realizacji i rozliczenia umowy, a także sprawozdania częściowego/końcowego zostaną udostępnione na stronie internetowej MSiT oraz w BIP.

9. Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozliczenia. Przy rozliczeniu zadania będą brane pod uwagę w szczególności:

1) terminowe złożenie sprawozdania;

2) osiągnięcie celu zadania;

3) zgodność realizacji zadania z działaniami określonymi w ofercie i zawartej umowie;

4) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych;

5) rzetelność przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej.

10. Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania:

1) logotypu MSiT na zakupionym ze środków dotacyjnych sprzęcie sportowym i specjalistycznym, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym,

2) logotypu MSiT na strojach reprezentacyjnych, treningowych i startowych (o ile zezwalają na to regulacje międzynarodowych federacji sportowych),

3) w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania oraz na swojej stronie internetowej informacji: dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z logotypem MSiT.

11. Zleceniobiorca przedstawia sprawozdanie końcowe z wykonania zadania stosownie do treści zawartej umowy i zawartych do niej aneksów. Sprawozdanie należy złożyć osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstępstwa od niniejszych zasad zawartych w Programie.

IX. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra Sportu i Turystyki do 31 maja 2019 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

2. Oferty o dodatkowe dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do 30 listopada 2019 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

3. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania z adnotacją Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

X. 

TERMIN ROZPATRZENIA OFERT

Oferta podlega rozpatrzeniu nie później niż 30 dni od dnia wpłynięcia do MSiT.

XI. 

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferta podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów formalnych.

3. Warunkiem rozpatrywania oferty pod względem merytorycznym, jest pozytywna ocena pod względem formalnym, tj. złożenie kompletnej oferty - prawidłowo wypełnionego formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami (wyłącznie na wzorach druków zamieszczonych na stronie internetowej MSiT lub w Biuletynie Informacji Publicznej), w terminie określonym w Programie. Wszystkie ww. dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

4. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje Departament Sportu Wyczynowego w MSiT.

5. Przy ocenie merytorycznej oferty uwzględnia się:

1) zgodność zakresu merytorycznego zadania z założeniami określonymi w programie;

2) stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

3) doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań);

4) wysokość udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł;

5) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

6) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

Załącznik Nr  1

KATALOG KOSZTÓW

w zakresie realizacji ze środków budżetu państwa zadań publicznych związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r.

I. 

Koszty szkoleniowe

Poz.

(z ZZ1)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
1-2Zgrupowania i konsultacje krajowe i zagraniczne1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne i zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- transport lotniczy w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej,

- opłata za prom,

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- opłaty za nadbagaż lub/i bagaż niewymiarowy

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, przejazdy tunelem,

postój w strefie płatnego parkowania itp.

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

9. Usługa transportowa- dojazd lotnisko-hotel w akcjach zagranicznych.

10. Transport i obsługa sprzętu.

11. Wynajem obiektów sportowych.

12. Wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

13. Odnowa biologiczna.

14. Ubezpieczenie zawodników kadry narodowej oraz kadry trenerskiej i osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

15. Wizy.

16. Paliwo do zabezpieczenia treningów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczątka) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego

(w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazana w w/w rozporządzeniu.

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

3Zawody krajowe: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski!1. Ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie2.

2. Wynajem obiektów sportowych3.

3. Zabezpieczenie medyczne zawodów.

4. Zabezpieczenie techniczne zawodów.

5. Udział trenera głównego kadry narodowej (obejmuje wyłącznie: zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży).

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczątka) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego

(w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

3-5Zawody krajowe: zawody międzynarodowe organizowane w Polsce: Puchar Świata, Puchar Europy, itd.

Zawody zagraniczne

Zawody mistrzowskie (Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata)

1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne lub zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- transport lotniczy, w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej,

- opłata za prom,

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- opłaty za nadbagaż lub/i bagaż niewymiarowy,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.;

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe, z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

9. Usługa transportowa- dojazd lotnisko-hotel w akcjach zagranicznych.

10. Transport i obsługa sprzętu.

11. Odnowa biologiczna.

12. Wpisowe tzw. startowe.

13. Ubezpieczenie zawodników kadry narodowej oraz kadry trenerskiej i osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

14. Wizy.

15. Paliwo do zabezpieczenia zawodów.

16. Pranie/odświeżenie strojów startowych (gry zespołowe)4.

17. Udział polskich sędziów międzynarodowych5.

* Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie wydatków związanych z udziałem zawodników kadry narodowej a nie organizacją i przeprowadzaniem zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczątka) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny

jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego

(w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazana w w/w rozporządzeniu.

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

6Stypendia sportoweStypendia sportowe wraz z pochodnymi* Stypendia sportowe przyznane decyzją Ministra.

* Wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca.

! Uwaga: w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski dopuszcza się zwrot kosztów za wynajem obiektów sportowych (wg przypisu 3), ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie, obsługę medyczną i techniczną oraz udział trenera głównego kadry narodowej (wyłącznie: zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży).

II. 

Koszty wspomagania szkolenia

Poz.

(z ZZ)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
7Doszkalanie kadry szkoleniowejKrajowe i zagraniczne doszkalanie trenerów, instruktorów i sędziów:

1. Zakwaterowanie

2. Wyżywienie

3. Zwrot kosztów dojazdu

4. Materiały szkoleniowe

5. Wynagrodzenie prelegentów

6. Wynajem obiektu

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.
8Suplementy diety, odżywki, itp.1. Zakup leków, odżywek, suplementów

2. Zakup i uzupełnienie wyposażenia apteczek

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji suplementów diety i odżywek zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór.
9Zakup i obsługa sprzętu sportowego,

specjalistycznego

1. Zakup i dostawa sprzętu

2. Naprawy, przeglądy i remonty

3. Transport

4. Wynajem powierzchni magazynowej

5. Materiały konserwacyjne

6. Ubezpieczenie sprzętu

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej m. in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
10Badania diagnostyczne/ monitoring1. Zwrot kosztów dojazdu

2. Zakwaterowanie (jeżeli pobyt trwa więcej niż 1 dobę)

3. Wyżywienie

4. Koszty badań i monitoringu

* Prowadzenie wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach.
11Składki do organizacji międzynarodowychKoszt obligatoryjnej składki członkowskiej* Składka do właściwej organizacji międzynarodowej do której przynależy pzs zabezpieczająca współudział we współzawodnictwie międzynarodowym zawodników kadry narodowej.
12Osobowy fundusz płac1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Sekretarza Generalnego/ Dyrektora Biura i Dyrektora Sportowego/Kierownika Wyszkolenia

2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia

* Osoby wymienione w Tabeli 5 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii, ekwiwalent za urlop.

13Bezosobowy fundusz płac /poza akcjami szkoleniowymi/Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia* Osoby wymienione w tabeli nr 5 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii.

14Działalność gospodarcza (kontrakt, usługi)Koszty kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia prowadzących działalność gospodarczą* Osoby wymienione w tabeli nr 5 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii.

15Ubezpieczenia zawodników i trenerówIndywidualne i grupowe pakiety ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie inne niż ubezpieczenia jednorazowe w poszczególnych akcjach szkoleniowych* Prowadzenie ewidencji ubezpieczeń członków kadry narodowej i trenerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

* dotyczy trenerów zatrudnionych na umowę o pracę.

16Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSWKoszty związane ze specyfiką danego sportu na wniosek zleceniobiorcy* Pozycję można wykazywać przy składaniu oferty wraz z załącznikami o dofinansowanie.

* Pozycję wykazuje się w przypadku dokonania zmian w umowie w toku realizacji zadania

w drodze aneksu.

III. 

Koszty obsługi szkolenia - koszty pośrednie **

Wskazane rodzaje kosztów powinny być pokrywane w wysokości adekwatnej do stopnia udziału przy realizacji zadania.
Poz.

(z ZZ6)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
17Koszty pośrednie niezbędne do obsługi zadaniaWynajem lokalu siedziby właściwego pzs* Pokrycie kosztów wynajęcia lokalu powinien być w wysokości adekwatnej do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania.
Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych* Koszt zakupu niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych nie powinien jednostkowo przekraczać 10 000,00 zł.
Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu
Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe
Koszty utworzenia, administrowania, modyfikacji strony WWW - do publikacji informacji związanych z realizowanym zadaniem
Nośniki energii
Podróże służbowe* Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia.

* Podróże służbowe powinny być uzasadnione i udokumentowane ze wskazaniem celu i dokonanych ustaleń.

Wynagrodzenie za obsługę zadania* Nie dotyczy osób zabezpieczających proces szkolenia ujętych w akcjach szkoleniowych i kosztach bezpośrednich wynagrodzeń.
Koszty transportu* Dotyczy kosztów nie ujętych w kosztach bezpośrednich.

* Koszty związane z administracyjną obsługą zadania.

Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW* Pozycję można wykazywać przy składaniu oferty wraz z załącznikami o dofinansowanie.

* Pozycję wykazuje się w przypadku dokonania zmian w umowie w toku realizacji zadania w drodze aneksu.

_______

1 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (załącznik nr 1) do umowy.

2 Obejmuje wyłącznie Mistrzostwa Polski oraz Puchary Polski.

3 Obejmuje wyłącznie Mistrzostwa Polski oraz Puchary Polski. Koszty wynajmu obiektów związane ze startem zawodników kadry narodowej w MP i PP można pokryć ze środków dotacji, proporcjonalnie do liczby zawodników objętych szkoleniem biorących udział w ww. zawodach.

4 Obejmuje wyłącznie Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy.

5 Obejmuje wyłącznie Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Dotyczy udziału polskich sędziów międzynarodowych, powoływanych zgodnie z wymogami regulaminowymi przez federacje międzynarodowe właściwych polskich związków sportowych.

6 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (załącznik nr 1) do umowy.

** Uwaga: Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może przekroczyć:

a) 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji - w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości do 8 000 000,00 zł.

b) 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji - w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości powyżej 8 000 000 zł.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu (dalej "PKOl") zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy o sporcie, Minister może zlecić zadania związane z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. W związku z czym, w stosunku do PKOL przy realizacji zadań określonych programem stosuje się odpowiednio zapisy odnoszące się do polskich związków sportowych.
3 Zespół Metodyczny - dalej Zespół, do nadzoru merytorycznego oraz kontroli procesu szkolenia realizowanego w ramach ww. zadań funkcjonujący w 2018 r. w siedzibie Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego, lub podmiot, który w 2019 r. przejmie jego kompetencje. Do zadań Zespołu należeć będą działania w obszarze metodyczno-szkoleniowym w zakresie:

* konsultowania z polskimi związkami sportowymi programów organizacyjno-szkoleniowych, związanych z przygotowaniami do IO w Tokio 2020 i w Pekinie 2022 oraz z przygotowaniami do MŚ i ME;

* zbierania i analizowania informacji dotyczących realizacji przygotowań do IO 2020 i 2022 oraz MŚ i ME;

* monitorowania procesu treningowego zawodników szkolenia olimpijskiego poprzez wizytowanie zgrupowań szkoleniowych, zawodów mistrzowskich, spotkania i konferencje z zespołami szkoleniowymi;

* przygotowania analiz i wydawania opinii na potrzeby MSiT;

* współpracy z trenerami prowadzącymi szkolenie w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich - doradztwo w zakresieorganizacji procesu szkolenia;

* gromadzenia wyników sportowych w bazie danych, w zakresie udziału zawodników w międzynarodowych zawodach mistrzowskich w sportach olimpijskichoraz przygotowania ich analiz;

* reagowania na negatywne zjawiska, które mogą zakłócić proces szkoleniowy zawodnika poprzez podjęcie odpowiednich działań.

4 Znaczenie danego sportu dla realizacji celów MSiT tj. zwiększenia dorobku punktowego.
5 Opracowany dla zawodników zakwalifikowanych/zaproponowanych przez pzs do szkolenia olimpijskiego (grupy Al i A2). Paszport służy do monitorowania przebiegu realizacji planowanych zadań szkoleniowych i sportowych, mających w ogólnym założeniu uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej. Zawiera informacje na temat:

- przebiegu dotychczasowej kariery sportowej wyrażonego osiągniętymi wynikami sportowymi i oceną poziomu sportowego,

- planowanych efektów szkolenia w wieloletniej perspektywie czasowej umożliwiającej projektowy sposób zarządzania szkoleniem,

- punktów kontrolnych w postaci wyznaczonych zawodów,

- składany paszport powinien zawierać osiągnięcia od 2017 r. oraz założenia wynikowe na kolejne lata.

6 Badania diagnostyczne dotyczą oceny zmian zachodzących w organizmie na skutek realizacji procesu treningowego (np. badania biochemiczne oceniające aktywność enzymów czy hormonów, wysiłkowe próby fizjologiczne, badania biomechaniczne itp.).