Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2018.100

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 66
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania zadań w obszarze turystyki w 2019 r."

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i 1365) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się "Program dofinansowania zadań w obszarze turystyki w 2019 r." poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania turystyki. Program stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ W OBSZARZE TURYSTYKI W 2019 ROKU

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).