Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2019 r.

DECYZJA Nr 38
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2020 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży"

Na podstawie art. 133 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244oraz z 2019 r. poz. 730 i 1818), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222), ustala się co następuje:
§  1.  Ogłasza się:
1) otwarty konkurs na dofinansowanie w 2020 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania "Sport dla Wszystkich", działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży", stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) program powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać", stanowiący załącznik nr 2 do decyzji;
3) treści programowe, stanowiące załącznik nr 3 do decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OTWARTY KONKURS na dofinansowanie w 2020 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania "Sport dla Wszystkich"; działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2020 r. zadań objętych konkursem, wynosi 28,86 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2020.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:

* w 2018 r. - 28,86 mln zł,

* w 2019 r. - 28,86 mln zł.

1. Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2020 r., na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania - 4,61 min zł,

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - łączna kwota dofinansowania - 19,25 mln zł,

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania - 5 mln zł.

2. Podstawa prawna / zasady przyznawania dotacji:
* art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1818);
* art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570);
* Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222);

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

* kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
* inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:
* jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem terminów realizacji określonych w pkt 4.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przy realizacji zadań określonych w konkursie, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych. Wnioskodawca może aplikować w konkursie o dofinansowanie w ramach każdego z wyżej wymienionych zadań.

3. Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:
* wykazano zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania,
* wykazano udział środków samorządowych,
* uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2),
* zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach,
* przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów,
* uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport,
* zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy,
* wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
a) zadanie nr 1 - zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie) będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 15 kwietnia 2020 r.

Zajęcia prowadzone w sportach zimowych mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości i skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć w miejscu zamieszkania lub nauki. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.). Projekty powinny zawierać alternatywny lub uzupełniający program zajęć sportowych, które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych do uprawiania sportów zimowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.).

b) zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", będą realizowane w terminie od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r. Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", stanowiący zał. nr 2 do decyzji jest adresowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zadania nr 2 należy uwzględnić w kalkulacji kosztów dwa zaproponowane przez MSiT warianty dofinansowania ze środków FZSdU:

1. Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.
2. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 180 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania programu ze środków FZSdU.

We wniosku należy podać szczegółowe informacje dotyczące liczby osób, dla których przewidziano dofinansowanie z uwzględnieniem wariantu nr 1 lub nr 2. Proponowana liczba uczestników zajęć powinna być proporcjonalna do wnioskowanej kwoty dofinansowania z uwzględnieniem podanych powyżej kwot określonych jako dofinansowanie dla jednego uczestnika całego cyklu zajęć nauki pływania.

c) zadanie nr 3 - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą realizowane w terminie 3 lutego do 7 grudnia 2020 r. Zajęcia będą skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego). Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników.

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zadania nr 3 należy uwzględnić w kalkulacji kosztów wskazaną poniżej zasadę odnoszącą się do wykorzystania środków z dotacji:

* Kwota dofinansowania ze środków MSiT kosztów przeprowadzenia jednostki zajęć (60 min) nie może przekroczyć 40 zł brutto (w zakresie kosztu związanego z opłaceniem prowadzącego zajęcia sportowe). We wniosku należy przedstawić stosowną kalkulację zawierającą liczby: planowanych do przeprowadzenia zajęć, szkoleniowców oraz kwotę wynikającą z iloczynu prezentowanych danych zgodnie z informacją zamieszczoną w zał. nr 1. Przedmiotowa kalkulacja musi mieć odzwierciedlenie w preliminowanych kosztach zadania.

Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z uwzględnieniem stosownej systematyki (od 1 do 3 razy w tygodniu), pozwalającej na osiągnięcie pożądanych efektów realizacyjnych.

Dofinansowanie w ramach zadań nr 1-3 może być przyznane do wysokości:

* 80% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
* 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto ustala się, że:

* wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,
* przyznanie dotacji mniejszej od wnioskowanej, nie powinno skutkować zmniejszeniem planowanego we wniosku wkładu z innych źródeł,
* zakres realizacji planowanego zadania powinien być adekwatny do możliwości organizacyjnych i finansowych wnioskodawcy.

Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:

* pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,
* wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,
* pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
* ubezpieczenie uczestników zajęć,
* inne koszty bezpośrednie - wskazać jakie - (do akceptacji przez MSiT).

W ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich ze środków MSiT z przeznaczeniem na:

* koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
* zakup niezbędnych materiałów biurowych,
* koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
* opłaty za nośniki energii,
* koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
* wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

Zajęcia sportowe dofinansowane w ramach przedmiotowego konkursu powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.

Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych, pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach niniejszego konkursu podmiotami.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o zasady ustalone w umowie z Ministrem Sportu i Turystyki.

Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, przy czym, sformułowanie "najwyższa staranność" oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem, szczegółowo określonym w umowie oraz w terminie określonym jako termin obowiązywania umowy,

oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych oraz prawidłowe, rzetelne terminowe rozliczenie dotacji (sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych).

5. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

* spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami;
* zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w konkursie;
* cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji sportu, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
* powszechność i systematyczność zajęć;
* zasięg terytorialny i zakres zadania w tym: liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć;
* doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych o takim charakterze;
* ukierunkowanie działań na osiągnięcie zakładanych efektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia, integracji społecznej, wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie;
* oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;
* udział w realizacji zadania wolontariuszy.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

* szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
* realizację programu w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
* dofinansowanie zajęć sportowych ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów;
* pobieranie opłat od uczestników.
6. Wymagane dokumenty:
* wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5;
* wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
* oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania wniosku (w treści wniosku);
* kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do wniosku dołączają statut, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
* do wniosku mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o Wnioskodawcy lub o realizowanych przez niego programach.
7. Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków:
* wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz - w przypadku zadania nr 2 - zawartych w programie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać";
* wnioski należy składać do dnia 20 listopada 2019 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;
* o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);
* wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie - każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

"Zajęcia sportowe dla uczniów - 2020"

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

* wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.,
* wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 i 3 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Oceny i wyboru wniosków dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich, poprzez powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Ministra Sportu i Turystyki.

W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2020 r., Minister Sportu i Turystyki może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu Turystyki: www.msit.gov.pl/zakładka Sport Powszechny /Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga:

* wniosek oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu,
* wszystkie rubryki formularza wniosku i załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący,
* w przypadku opcji "niepotrzebne skreślić", należy dokonać właściwego wyboru,
* wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu,
* jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji,
* w przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą,
* należy dołączyć upoważnienie do podpisywania dokumentów, jeżeli wynika to z zapisów zawartych w statucie podmiotu składającego wniosek,
* w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem "za zgodność z oryginałem".

Uwaga: Wnioski przygotowane i złożone niezgodnie z opisaną powyżej procedurą nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.:

(22) 24 43 281, (22) 24 43 271, (22) 24 47 302.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ"

I. 

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

* upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
* nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
* profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
* zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
* efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
* wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
* edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci - uczniów klas I - III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że dzieci chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują się większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skutecznym działaniem zapobiegawczym jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy programu zwracają szczególną uwagę.

II. 

PODSTAWA PRAWNA

* art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1818);
* art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570);
* Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222);

III. 

WNIOSKODAWCY

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), zgodnie z przepisami rozporządzenia, przeznacza się na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych:
* przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
* inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez
* jednostki samorządu terytorialnego.

IV. 

OPIS PROGRAMU

Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III z całego kraju. Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, który stanowi załącznik nr 3 do decyzji. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

Zgodnie z przepisami § 6 rozporządzenia udzielenie przez Ministra Sportu i Turystyki dofinansowania na realizację zajęć w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", następuje w drodze otwartego konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia i może być przyznane do wysokości:

* 80% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
* 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zajęć należy uwzględnić w kalkulacji kosztów dwa zaproponowane przez Ministra Sportu i Turystyki warianty dofinansowania ze środków FZSdU:

1. Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministra Sportu i Turystyki przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100 zł.
2. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, całkowity zakładany wkład Ministra Sportu i Turystyki przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 180 zł.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania programu ze środków FZSdU. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi, w ramach powyżej opisanej procedury konkursowej, zleceniobiorcami.

V. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Podstawowe finansowanie programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", będzie zapewnione ze środków FZSdU, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. W przypadku realizacji zajęć przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, zakłada się możliwość współfinansowania programu ze środków będących w dyspozycji samorządów szczebla wojewódzkiego i lokalnego, a także ze środków własnych i pozyskanych z innych źródeł przez podmioty wnioskujące o dotację na prowadzenie i organizację zajęć. Ważną rolę w realizacji programu mogą spełnić samorządy lokalne, organy prowadzące dla szkół podstawowych, ale również właściciele większości pływalni, wnosząc wkład organizacyjny, finansowy lub rzeczowy, np. w postaci bezpłatnego udostępnienia obiektu lub pokrycia kosztów transportu uczestników zajęć, co istotnie uzupełnia resortowe wsparcie. Należy wyraźnie podkreślić, że nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestniczących w zajęciach uczniów.

VI. 

KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU

Przyznane na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków, na realizację zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" środki FZSdU, mogą być przeznaczone w szczególności na:
* pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,
* wynajem pływalni lub zakup biletów wstępu na pływalnię,
* pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
* ubezpieczenie uczestników zajęć,
* inne koszty bezpośrednie (do akceptacji MSiT).

Dopuszczalne jest ujęcie w kalkulacji kosztów nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego (pływalnia) lub transportu/dojazdu uczestników zajęć, jako udział środków własnych lub pokrywanych z innych źródeł, pod warunkiem sporządzenia stosownej umowy użyczenia/udostępnienia dla celów zadania objętego konkursem, z określeniem stawki opłat, na podstawie aktualnie obowiązujących cen ww. usług.

W ramach przyznanej dotacji, ze środków FZSdU można pokryć koszty obsługi zadania w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich ze środków MSiT, z przeznaczeniem na:

* koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
* zakup niezbędnych materiałów biurowych,
* koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
* opłaty za nośniki energii,
* koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
* wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

VII. 

TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 rozporządzenia, wnioski na dofinansowanie prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", można będzie składać w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym, po ukazaniu się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w BIP ogłoszenia konkursowego, w którym określone zostaną szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie.

VIII. 

PRIORYTETY i KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKÓW

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
* zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz niniejszego programu,
* spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek z niezbędnymi załącznikami,
* cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji sportu, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość prawidłowej realizacji zadania (dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych),
* powszechność i systematyczność zajęć oraz zasięg terytorialny i zakres programu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć,
* udział dzieci z obszarów o niskim statusie społecznym, a także w szczególności objęcie programem uczniów z miejscowości, w których nie ma krytej pływalni,
* doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze;
* ukierunkowanie działań na osiągnięcie zakładanych efektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia, integracji społecznej, wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nie akceptowanym społecznie,
* udział w realizacji zadania środków samorządowych szczebla lokalnego,
* oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania,
* udział w realizacji zadania wolontariuszy.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

* szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
* organizację obozów sportowych realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniów,
* realizację powszechnej nauki pływania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
* dofinansowanie zajęć ze środków przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów,
* pobieranie opłat od uczestników.

IX. 

PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję oceniającą, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji oceniającej powołanej do opiniowania wniosków konkursowych. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msit.gov.pl; zakładka Sport Powszechny / Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W przypadku, gdy w ramach ogłoszonego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację programu w danym roku, Minister Sportu i Turystyki może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

X. 

UMOWA O DOFINANSOWANIE, REALIZACJA, KONTROLA NAD REALIZACJĄ I ROZLICZENIE ZADANIA

Pozytywnie oceniony wniosek, zaakceptowany przez Komisję oceniającą, zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki, będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Sposób przekazywania dotacji wskazany będzie w umowie. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadania w trakcie jego realizacji będą dopuszczalne pod warunkiem, że Zleceniobiorca uprzednio zawiadomi pisemnie Ministra Sportu i Turystyki o okolicznościach uzasadniających proponowane zmiany, a Minister Sportu i Turystyki wyrazi na to zgodę. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do poddania się kontroli w trakcie realizacji zadania, a także po zakończeniu realizacji oraz do złożenia rozliczenia zgodnie z terminem podanym w umowie. Zleceniobiorca zobowiązany będzie również, do wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania, w terminie określonym w umowie.

Nadzór nad realizowanym programem ze strony Ministra Sportu i Turystyki będzie sprawował Departament Sportu dla Wszystkich, który dokona również oceny realizacji programu oraz końcowego rozliczenia.

XI. 

UWAGI KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego programu należy do Ministra Sportu i Turystyki.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TREŚCI PROGRAMOWE

Etap pierwszy - ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym (20 lekcji)

do wykorzystania przy realizacji zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

Faza pierwsza (lekcje 1-5)Faza druga (lekcje 6-10)Faza trzecia (lekcje 11-15)Faza czwarta (lekcje 16-20)
1.Opanowanie podstawowych czynności w wodzie6.Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie11Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie16Opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie
2.Zanurzanie głowy do wody.7.Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie12Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie17panowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie
3.Otwieranie oczu pod wodą.8.Wykonywanie prostych skoków13Elementy nurkowania w głąb.18Elementy nurkowania w dal i w głąb
4.Opanowanie wydechu do wody.9.Opanowanie poślizgów na piersiach14Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem19Wykonywanie skoków do wody głębokiej
5Ćwiczenia wypornościowe10Opanowanie poślizgów na piersiach15Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem20Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów w formie festynu lub zawodów.
Sprawdzian I na stopień RYBKASprawdzian II na stopień FOKASprawdzian III na stopień

NUREK

Sprawdzian IV na stopień DELFINEK
1.Wdech-bezdech- wydech w każdej fazie zaznaczenie - łączone 3-5 powtórzeń1.Wykonanie poślizgu na piersiach i grzbiecie z zaznaczoną fazą szybowania - 5 sekund1.Przepłynięcie odcinka 25 m samymi NN do kraula na grzbiecie i kraula na piersiach z

wykorzystaniem sprzętu wypornościowego (deska, makaron)

1.Przepłynięcie dystansu 25 m kraulem na grzbiecie bez przyborów i przyrządów wypornościowych.
2.Wykonanie tzw. "meduzy" na piersiach i grzbiecie - 10 sekund2.Skok do wody Wypłynięcie z asekuracją ułożenie ciała na plecach2.Nurkowanie w głąb z wyłowieniem zabawki z dna pływalni do około 100-120 cm (można wykorzystywać żerdź pływacką)2.Skok do wody głębokiej, wypłynięcie obrócenie się na plecy i dopłyniecie do wyznaczonego miejsca, wyłowienie zabawki z dna pływalni.

Źródło - opracowanie Katarzyna Kucia-Czyszczoń, Alicja Stachura

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).