Ogłoszenie listy aktuariuszy. - OpenLEX

Ogłoszenie listy aktuariuszy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2003.5.28

Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie ogłoszenia listy aktuariuszy.

Na podstawie art. 37c ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.)2) ogłasza się, że na listę aktuariuszy zostały wpisane następujące osoby:
1. Wojciech Stanisław Andrzejewski - syn Władysława, urodzony 16 marca 1968 r. w Szczecinie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 15 czerwca 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 25 lipca 2002 r., pod numerem 0114 - decyzja nr 114/02;

2. Sławomir Lech Tomaszewski - syn Jana, urodzony 27 kwietnia 1963 r. w Warszawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 15 czerwca 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 25 lipca 2002 r., pod numerem 0115 - decyzja nr 115/02;

3. Jarosław Bobkowski - syn Józefa, urodzony 19 listopada 1974 r. w Pasłęku, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 października 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 15 listopada 2002 r., pod numerem 0116 - decyzja nr 116/02;

4. Krzysztof Gachewicz - syn Hermana, urodzony 21 października 1973 r. w Warszawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 października 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 15 listopada 2002 r., pod numerem 0117 - decyzja nr 117/02;

5. Maciej Bernard Korzeniowski - syn Władysława, urodzony 20 maja 1974 r. w Warszawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 października 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 15 listopada 2002 r., pod numerem 0118 - decyzja nr 118/02;

6. Michał Ślifierz - syn Tadeusza, urodzony 26 kwietnia 1974 r. w Końskich, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 października 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 25 listopada 2002 r., pod numerem 0119 - decyzja nr 119/02;

7. Jan Józef Pelc - syn Aleksandra, urodzony 27 maja 1979 r. w Rzeszowie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 15 czerwca 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 30 grudnia 2002 r., pod numerem 0120 - decyzja nr 120/02;

8. Anna Katarzyna Gwiazda - córka Mirosława, urodzona 3 sierpnia 1978 r. w Pruszkowie, zdała egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 października 2002 r., wpisana na listę aktuariuszy dnia 19 grudnia 2002 r., pod numerem 0121 - decyzja nr 121/02;

9. Krzysztof Waldemar Burnecki - syn Kazimierza, urodzony 3 maja 1970 r. w Zgorzelcu, zdał egzamin dla aktuariuszy 12 października 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 30 grudnia 2002 r., pod numerem 0122 - decyzja nr 122/02.

________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienione w Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365.