Ogłoszenie limitu stypendiów na rok akademicki 2006/2007 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.11.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów na rok akademicki 2006/2007 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) ogłasza się, co następuje:
W roku akademickim 2006/2007 liczba stypendiów przyznanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego ds. zdrowia nie może przekroczyć:
1)
dla osób podejmujących jednolite studia magisterskie - 16 stypendiów;
2)
dla osób podejmujących studia podyplomowe w zakresie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz studiów doktoranckich - 25 stypendiów.