Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2018.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Ogłasza się decyzję Nr 8/SP Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, stanowiącą załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA Nr 8/SP

MINISTRA FINANSÓW 2

z dnia 6 czerwca 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2-3 i 7 pkt 2 lit. c w związku z ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377 i 650) zarządza się, co następuje:

§  1.  W decyzji Nr 29 Ministra Finansów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zmienionej decyzją Nr 30 z dnia 16 października 2014 r., decyzją Nr 17 z dnia 27 października 2015 r., decyzją Nr 3 z dnia 29 marca 2016 r., decyzją Nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 r., decyzją Nr 5 z dnia 26 kwietnia 2017 r., decyzją Nr 11 z dnia 30 października 2017 r. oraz decyzją Nr 14 z dnia 1 grudnia 2017 r., w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Beata BUŁHAKÓW;";

2) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) Piotr DZIEDZIC;";

3) uchyla się pkt 27 i 57.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).