Ogłoszenie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2013.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 1
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 maja 2013 r.
o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Ogłasza się decyzję Nr11/PK Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, stanowiącą załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA NR 11/PK

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) postanawia się, co następuje:

§  1.
W decyzji Nr 37/PK Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 56) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się pkt 27-28 i 53;
2)
dodaje się pkt 61-63 w brzmieniu:

"61) Kalinowskiego Czesława;

62) Maruszewskiego Tomasza;

63) Wrzesińską-Nowacką Aleksandrę.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2013 r.