Dz.Urz.MF.2018.97

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 października 2018 r.
o ogłoszeniu decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Ogłasza się decyzję Nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, stanowiącą załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA Nr 9

MINISTRA FINANSÓW 2

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650 i 723) postanawia się, co następuje:

§  1. 
1.  Powołuje się Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną dalej "Komisją Egzaminacyjną".
2.  W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1) Stefan BABIARZ;
2) Adam BARTOSIEWICZ;
3) Zbigniew BŁASZCZYK;
4) Jacek BROLIK;
5) Bogumił BRZEZIŃSKI;
6) Beata BUŁHAKÓW;
7) Beata CIELOCH;
8) Paweł CYBULSKI;
9) Anna DUMAS;
10) Beata DUTKIEWICZ;
11) Piotr DZIEDZIC;
12) Małgorzata FARYNA;
13) Katarzyna FELDO;
14) Janusz FISZER;
15) Witold FURMAN;
16) Daniel GAWLAS;
17) Tadeusz GIBAS;
18) Jadwiga GLUMIŃSKA-PAWLIC;
19) Mariusz GOLECKI;
20) Antoni HANUSZ;
21) Dominik KACZMARSKI;
22) Krzysztof KAPALSKI;
23) Jacek KAUTE;
24) Michał KŁOS;
25) Tomasz KOLANOWSKI;
26) Marcin KOPCZYK;
27) Aleksandra KURCZEWSKA;
28) Marcin LACHOWICZ;
29) Krzysztof LASIŃSKI-SULECKI;
30) Renata ŁUĆKO;
31) Dariusz Michał MALINOWSKI;
32) Sylwester MARCINIAK;
33) Wojciech MARUCHIN;
34) Maria MAZUR-SZCZEPAŃSKA;
35) Tomasz MIŁEK;
36) Wojciech MORAWSKI;
37) Artur MUDRECKI;
38) Jacek PAWLIK;
39) Joanna PIETRASIK;
40) Jan PYTEL;
41) Aneta ROŻEK;
42) Maria RUTKA;
43) Magdalena RZECZKOWSKA;
44) Filip SIWEK;
45) Agnieszka SOBCZYŃSKA;
46) Irena SOBIESKA;
47) Agnieszka STACHNIAK;
48) Stanisław STOCHMIAŁEK;
49) Dariusz STRZELEC;
50) Agnieszka SZYMANKIEWICZ;
51) Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK;
52) Wojciech ŚLIŻ;
53) Filip ŚWITAŁA;
54) Piotr WALCZAK;
55) Aleksander WERNER;
56) Roman WIATROWSKI;
57) Krzysztof WINIARSKI;
58) Andrzej Marek ZEMBROWSKI;
59) Jacek Andrzej ZIELIŃSKI;
60) Maciej ŻUKOWSKI.
§  2.  Na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołuję Panią Jadwigę Glumińską-Pawlic.
§  3.  Na sekretarza Komisji Egzaminacyjnej powołuję Panią Agnieszkę Sobczyńską.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
3 Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją Nr 29 Ministra Finansów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zmienionej decyzją Nr 30 z dnia 16 października 2014 r., decyzją Nr 17 z dnia 27 października 2015 r., decyzją Nr 3 z dnia 29 marca 2016 r., decyzją Nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 r., decyzją Nr 5 z dnia 26 kwietnia 2017 r., decyzją Nr 11 z dnia 30 października 2017 r., decyzją Nr 14 z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz decyzją Nr 8/SP z dnia 6 czerwca 2018 r., która utraci moc z dniem 1 listopada 2018 r.