Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2019.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ NA LARTIQ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (sygn. DPS-WPO.456.15.2019.MS)

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875, 1495, 1572, 1655 i 2217) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. DPS-WPO.456.15.2019.MS):
L. Dz.: DPS-WPO.456.15.2019.MS Warszawa, dnia 10 września 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. dalej: "k.p.a."), w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 298 z późn. zm. dalej: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym"),

po rozpoznaniu wniosku Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - dalej także: "Towarzystwo", "Trigon TFI", "Lartiq TFI" i "Strona") z dnia 20 maja 2019 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 kwietnia 2019 r., sygn. DPS-WPAII.456.29.2018.JF,

Komisja Nadzoru Finansowego

I.
uchyla w części decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 kwietnia 2019 r., sygn. DPS-WPAII.456.29.2018.JF, tj. w zakresie jej pkt 1, na mocy którego Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy) za naruszenie przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez Towarzystwo, art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 oraz art. 145 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z objęciem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji serii I, akcji serii J oraz akcji serii K Towarzystwa oraz
II.
w tym zakresie nakłada na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 360.000 złotych (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) za naruszenie przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez Towarzystwo, art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 oraz art. 145 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z objęciem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji serii I, akcji serii J oraz akcji serii K Towarzystwa.

(...)