Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2018.18

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2018 r.

OGŁOSZENIE
DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA NA MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KARY PIENIĘŻNEJ (sygn. DPS-WPO.456.28.2018)

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nałożenia na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej (sygn. DPS-WPO.456.28.2018).
DPS-WPO.456.28.2018

Warszawa, dnia 31 lipca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. dalej: "k.p.a."), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 621 z późn. zm. dalej: "ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym") oraz art. 228 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm. dalej: "ustawa o funduszach inwestycyjnych") w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 czerwca 2016 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615),

Komisja Nadzoru Finansowego

1) uchyla w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 października 2016 r. (sygn. DPP/WPAII/476/26/39/2014/2016/JM), która nakłada na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 150.000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez dokonanie emisji obligacji serii E w wysokości przekraczającej 75% wartości aktywów netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji serii E oraz § 11 ust. 1 pkt 28 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1235, dalej: "Rozporządzenie"), w związku z przekazaniem z opóźnieniem raportów bieżących informujących o emisji obligacji serii D i E.
2) nakłada na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 120 000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy) w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez dokonanie emisji obligacji serii E w wysokości przekraczającej 75% wartości aktywów netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji serii E oraz § 11 ust. 1 pkt 28 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem z opóźnieniem raportów bieżących informujących o emisji obligacji serii D i E.

(...)