Dz.Urz.MIniR.2018.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie odwołania i powołania członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ze składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej odwołuje się członka Marka Gancarczyka.
§  2.  Do składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej powołuje się członków:
- Bożenę Hopfer,
- Mirosławę Koczarę,
- Janusza Mojsiewicza.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).