Odbywanie stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1995.1.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie odbywania stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509) zarządza się, co następuje:
§  1.
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim odbywa stałe posiedzenia sądowe (roki sądowe) w Strzelcach Krajeńskich w województwie gorzowskim.
§  2.
W miejscowości wymienionej w § 1, w której odbywają się roki sądowe, działa stały sekretariat spełniający czynności sekretariatu Wydziału w zakresie spraw rozpoznawanych na rokach.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r.