Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie ocen funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli okresowej

GI-010-1-1/13

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmianami), § 6 i § 13 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe oraz § 54 punkt 3 Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 września 2012 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Wprowadzam do stosowania "Arkusz ocen po kontroli okresowej nadleśnictwa" według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwany dalej arkuszem ocen. (Załączników nie drukujemy*) - przyp. red.).
2. Arkusz ocen składa się z zestawienia tabelarycznego, będącego wynikowym przedstawieniem ocen poszczególnych działów oraz oceny końcowej funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa.
3. Arkusz ocen wraz z kartami ocen podlega corocznej aktualizacji.
§  2.
1. Podstawą do kwalifikowania oceny w poszczególnych działach są ustalenia, utrwalone w protokole kontroli oraz dokumentach stanowiących akta kontroli.
2. Kwalifikacja następuje na podstawie zdefiniowanych wag i kryteriów oceny zawartych w kartach ocen poszczególnych działów. Karty ocen poszczególnych działów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  3. Arkusz ocen sporządza się z wykorzystaniem aplikacji informatycznej, umożliwiającej swą funkcjonalnością ocenę funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli.
§  4.
1. Arkusz ocen sporządzają kontrolujący, wchodzący w skład zespołu przeprowadzającego kontrolę okresową nadleśnictwa.
2. Arkusz ocen podpisują kontrolujący i zarządzający kontrolę.
§  5.
1. Ocenę działu kontroli wyznacza wielkość wskaźnika wynikającego z ilorazu liczby uzyskanych punktów do liczby punktów możliwych do uzyskania w danym dziale.
2. W przypadku, w którym zagadnienie wskazane w karcie ocen działu nie występuje w nadleśnictwie lub nie zostało objęte kontrolą, sporządzający nie ujmuje tego zagadnienia, co powoduje zmniejszenie liczby punktów możliwych do uzyskania z danego działu.
3. Ocenę końcową wyznacza wskaźnik wynikający z podsumowania wskaźników wyznaczających ocenę poszczególnych działów tematyki kontroli, skorygowanych o wagę przypisaną każdemu działowi.
4. Wielkość wskaźnika wyznaczającego ocenę końcową oraz ocenę poszczególnych działów tematyki zawiera się w następującej skali:
1) bardzo dobra - przy wskaźniku od 0,91 do 1,00;
2) dobra - przy wskaźniku mieszczącym się w przedziale 0,78-0,90;
3) dostateczna - przy wskaźniku mieszczącym się w przedziale 0,65-0,77;
4) niedostateczna - przy wskaźniku poniżej 0,65.
5. Uzyskanie oceny niedostatecznej z działu skutkuje równocześnie nieprzyznaniem z niego punktów przy wyliczeniu oceny końcowej.
6. W przypadku wystąpienia jednej oceny niedostatecznej z któregokolwiek działu, ocena ogólna nie może być wyższa niż dobra.
7. W sytuacji wystąpienia dwóch lub więcej ocen niedostatecznych z poszczególnych działów, ocena ogólna nie może być wyższa niż dostateczna.
§  6. Arkusz ocen jest przesyłany kontrolowanemu wraz z wystąpieniem pokontrolnym oraz zostaje włączony do akt kontroli.
§  7. Traci moc Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2009 roku w sprawie oceny funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń z kontroli kompleksowej, zmienione zarządzeniem nr 15 z dnia 14 kwietnia 2011 roku.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl