Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.14.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2009 r.

DECYZJA Nr 317/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2008 r.
w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

Departament Kadr

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia właściwego kierowania sprawami kadrowymi oraz pracowniczymi w resorcie obrony narodowej ustalam, co następuje:

1. W jednostkach (komórkach) organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych przeprowadza się corocznie ocenę sytuacji kadrowej.
2. Oceną sytuacji kadrowej obejmuje się wszystkich żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska, pełniących służbę (zatrudnionych) w jednostce (komórce) organizacyjnej.
3. 1 Ocena sytuacji kadrowej żołnierzy zawodowych polega na:
1) porównaniu stanu ewidencyjnego żołnierzy zawodowych w jednostce (komórce) organizacyjnej, z jej stanem etatowym;
2) porównaniu kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy zawodowych z wymaganiami zawartymi w opisach zajmowanych przez nich stanowisk służbowych;
3) wykazaniu ewentualnych różnic i nieprawidłowości między stanem rzeczywistym, a stanem określonym w odrębnych przepisach, w szczególności w decyzjach, wytycznych, programach oraz planach w sprawach kadrowych;
4) przedstawieniu innych, niewymienionych w ppkt 1-3, zagadnień dotyczących spraw kadrowych.
3a. 2 Ocena sytuacji kadrowej pracowników wojska polega w szczególności na dokonaniu analizy zasobów pracowników wojska, pod względem między innymi ich liczby i posiadanych kwalifikacji w kontekście zadań realizowanych przez zatrudniające ich jednostki (komórki) organizacyjne.
4. 3 Zakres tematyczny oceny sytuacji kadrowej żołnierzy zawodowych określa załącznik Nr 1 do decyzji.
4a. 4 Zakres tematyczny oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska w tym członków korpusu służby cywilnej określa załącznik Nr 2 do decyzji.
5. 5 Oceny sytuacji kadrowej dokonują:
1) dowódcy (szefowie, komendanci, kierownicy) w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych oraz nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
2) dyrektorzy (szefowie, kierownicy) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyłączeniem członków korpusu służby cywilnej;
3) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w stosunku do członków korpusu służby cywilnej;
4) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy departamentów i szefowie zarządów, którym zostały bezpośrednio podporządkowane jednostki organizacyjne - w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek.
6. Ocenę sytuacji kadrowej sporządza się w danym roku kalendarzowym, za okres od dnia 1 stycznia do dnia określonego dla poszczególnych dowódców (dyrektorów, komendantów, szefów, kierowników) w pkt 7 i 8. Ocena powinna uwzględniać także przedsięwzięcia kadrowe i personalne znane i przewidywane do realizacji do końca ocenianego roku kalendarzowego.
7. 6 Dowódcy (szefowie, komendanci, kierownicy), o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.), dokonują oceny sytuacji kadrowej w danym roku w terminach:
1) do dnia 31 października - wymienieni w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy (za wyjątkiem dowódcy dywizji i flotylli);
2) do dnia 20 listopada - wymienieni w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz dowódcy dywizji i flotylli, a także dowódcy (szefowie, kierownicy, komendanci) jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
3) do dnia 15 grudnia - wymienieni w art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy (za wyjątkiem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) oraz dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, a także dowódcy (szefowie, kierownicy, komendanci) jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej;
4) do dnia 15 stycznia - osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Szef Sztabu Generalnego WP, za rok poprzedni.
7a. 7 Dowódcy (szefowie, kierownicy, komendanci) nie wymienieni w pkt 7 dokonują oceny sytuacji kadrowej w terminie do dnia 31 października danego roku, za wyjątkiem dowódców (szefów, kierowników, komendantów) jednostek organizacyjnych podporządkowanych dowódcom (szefom, komendantom, kierownikom) wymienionym w pkt 7 ppkt 1, którzy dokonują oceny sytuacji kadrowej w terminie do dnia 15 października.
8. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej dokonują oceny sytuacji kadrowej w terminie do dnia 15 grudnia.
9. Materiały z oceny sytuacji kadrowej wykonuje się w dwóch egzemplarzach, z zastrzeżeniem pkt 10. Jeden egzemplarz oceny pozostaje w aktach jednostki (komórki) organizacyjnej, a drugi przedstawia się bezpośredniemu przełożonemu.
10. 8 Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia wykonują materiały z oceny sytuacji kadrowej w trzech egzemplarzach. Trzeci egzemplarz materiałów z oceny sytuacji kadrowej przesyła się do:
1) Dyrektora Departamentu Kadr - dotyczący żołnierzy zawodowych;
2) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych - dotyczący pracowników wojska.
11. 9 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy) komórek i jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej materiały z oceny sytuacji kadrowej przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem:
1) Dyrektora Departamentu Kadr - dotyczące żołnierzy zawodowych;
2) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych - dotyczące pracowników wojska.
12. Dyrektor Departamentu Kadr:
1) w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, opracowuje i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej ocenę sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej za rok poprzedni;
2) na podstawie oceny, o której mowa w ppkt 1, opracowuje projekt wytycznych Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej.
12a. 10 Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w terminie do dnia 28 lutego danego roku, opracowuje i przedstawia, za pośrednictwem Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, ocenę sytuacji kadrowej pracowników wojska za rok poprzedni.
13. 11 Dyrektor Departamentu Kadr i Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych są upoważnieni, stosownie do potrzeb resortu obrony narodowej, do zmiany terminów, o których mowa w pkt 7 i 7a, oraz zakresów tematycznych oceny sytuacji kadrowej, określonych w załącznikach do decyzji, a także do wydawania wytycznych do opracowania oceny sytuacji kadrowej, w granicach posiadanych kompetencji.
14. Materiały do oceny sytuacji kadrowej sporządzają dla dowódcy (dyrektora, komendanta, szefa, kierownika) jednostki (komórki) organizacyjnej i koordynują ich przygotowanie, szefowie (kierownicy) komórek wewnętrznych właściwych w sprawach kadr, osoby zajmujące stanowiska służbowe, właściwe w sprawach kadr lub osoby, którym powierzono wykonywanie spraw kadrowych.
15. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 12

ZAKRES TEMATYCZNY OCENY SYTUACJI KADROWEJ

WSTĘP

1. INFORMACJA O ZASADNICZYCH CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ KADROWYCH

1.1. Nowelizacja podstawowych aktów prawnych

1.2. Zmiany organizacyjno-etatowe w Siłach Zbrojnych

1.3. Realizacja zadań przez szkolnictwo wojskowe

1.4. Zadania realizowane w procesie profesjonalizacji Sił Zbrojnych

1.5. Stan realizacji zamierzeń kadrowych określonych w "Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach ......"

1.6. Sytuacja na rynku pracy

2. SYTUACJA KADROWA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

2.1. ROZMIESZCZENIE KADRY ZAWODOWEJ NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

2.1.1. Stan i prawidłowość obsady stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych

2.1.2. Wyznaczanie i kierowanie żołnierzy zawodowych do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa

2.1.3. Zawodowa służba wojskowa kobiet

2.1.4. Służba wojskowa żołnierzy zawodowych w instytucjach cywilnych

2.2. ROZWÓJ KADRY ZAWODOWEJ

2.2.1. Wyniki opiniowania służbowego

2.2.2. Prognozowanie przebiegu służby i realizacja prognoz

2.2.3. Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji. Dobór kandydatów na studia lub kursy

2.2.4. Realizacja zamierzeń związanych z odznaczaniem i mianowaniem żołnierzy zawodowych

2.3. ODPŁYW I DOPŁYW KADRY ZAWODOWEJ

2.3.1. Zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

2.3.2. Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

2.3.3. Prognoza na rok .....

2.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ ZAWODOWĄ

2.4.1. Organy wojskowe posiadające kompetencje kadrowe

2.4.2. System informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami kadrowymi

2.4.3. System doboru i doskonalenia żołnierzy i pracowników organów kadrowych

2.4.4. Wydawanie decyzji administracyjnych

3. SYTUACJA PERSONALNA PRACOWNIKÓW WOJSKA

3.1. Stan obsady stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników wojska oraz tworzonych w planie zatrudnienia

3.2. Struktura zatrudnienia

3.3. Zatrudnienie na stanowiskach deficytowych

3.4. Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji

3.5. Fluktuacja zatrudnienia

3.6. Zamiana stanowisk wojskowych na stanowiska cywilne

3.7. Stosowane metody i formy oceny pracy

3.8. System motywacyjny i sytuacja płacowa pracowników wojska

3.9. Organy wykonujące zadania w zakresie zarządzania pracownikami wojska

3.10. Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu pracownikami wojska

4. ZASADNICZE PRZYCZYNY WYSTĘPUJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

5. WNIOSKI

6. ZESTAWIENIA ANALITYCZNE

6.1. Żołnierze zawodowi

6.2. Pracownicy wojska

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 13

ZAKRES TEMATYCZNY

OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

WSTĘP

1. INFORMACJA O CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ KADROWYCH

1.1. Nowelizacja podstawowych aktów prawnych

2.2. Zmiany organizacyjno-etatowe w Siłach Zbrojnych

3.3. Realizacja zadań przez szkolnictwo wojskowe

4.4. Zadania realizowane w procesie profesjonalizacji Sił Zbrojnych

5.5. Stan realizacji zamierzeń kadrowych określonych w "Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach .... ", planie specjalistycznym oraz "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej w Siłach Zbrojnych RP w .... r."

6.6. Sytuacja na rynku pracy

2. SYTUACJA KADROWA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

1.1. ROZMIESZCZENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

2.1.1. Stan i prawidłowość obsady stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych

2.1.2. Wyznaczanie i kierowanie żołnierzy zawodowych do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa

2.1.3. Zawodowa służba wojskowa kobiet

2.1.4. Służba wojskowa żołnierzy zawodowych w instytucjach cywilnych

2.2. ROZWÓJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

2.2.1. Wyniki opiniowania służbowego

2.2.2. Prognozowanie przebiegu służby i realizacja prognoz

2.2.3. Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji. Dobór kandydatów na studia i kursy

2.2.4. Realizacja zamierzeń związanych z odznaczaniem i mianowaniem żołnierzy zawodowych

3.3. ODPŁYW I DOPŁYW ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

2.3.1. Zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

2.3.2. Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

2.3.3. Prognoza na ... rok

4.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KADROWYMI

2.4.1. Organy wojskowe posiadające kompetencje kadrowe

2.4.2. System informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami kadrowymi

2.4.3. System doboru i doskonalenia żołnierzy i pracowników organów kadrowych

2.4.4. Wydawanie decyzji administracyjnych

3. ZASADNICZE PRZYCZYNY WYSTĘPUJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

4. WNIOSKI

5. ZESTAWIENIA ANALITYCZNE

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZAKRES TEMATYCZNY

OCENY SYTUACJI KADROWEJ PRACOWNIKÓW WOJSKA

WSTĘP

1. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ ANALIZA ZATRUDNIENIA ZE WZGLĘDU NA RODZAJ GOSPODARKI FINANSOWEJ PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW WOJSKA

1.1. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach budżetowych - stan zatrudnienia i czynniki warunkujące jego wielkość

1.2. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach pozabudżetowych

1.3. Pracownicy zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych

2. STRUKURA ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ WEDŁUG:

2.1. Przepisu płacowego

2.2. Rodzaju stanowisk według klasyfikacji zawodów i specjalności

2.3. Stażu pracy ogółem i w wojsku

2.4. Grup wiekowych

2.5. Form nawiązania stosunku pracy

2.6. Zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

3. ZATRUDNIENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW

4. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PO NAD PODSTAWOWYCH I UCZELNI WYŻSZYCH

5. POZIOM WYKSZTAŁCENIA

6. DOSKONALENIE ZAWODOWE

7. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

8. FLUKTUACJA ZATRUDNIENIA

9. PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI W PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY PRACOWNIKA

10. ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH DEFICYTOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY

11. ZASADY WYNAGRADZANIA ORAZ SYSTEM MOTYWACYJNY

12. SYTUACJA PŁACOWA

13. PODSUMOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM WYSTĘPUJĄCYCH TRUDNOŚCI

14. WNIOSKI

15. ZESTAWIENIA ANALITYCZNE

1 Pkt 3 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
2 Pkt 3a dodany przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
3 Pkt 4 zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
4 Pkt 4a dodany przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
5 Pkt 5 zmieniony przez pkt 1 ppkt 5 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
6 Pkt 7 zmieniony przez pkt 1 ppkt 6 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
7 Pkt 7a dodany przez pkt 1 ppkt 7 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
8 Pkt 10 zmieniony przez pkt 1 ppkt 8 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
9 Pkt 11 zmieniony przez pkt 1 ppkt 8 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
10 Pkt 12a dodany przez pkt 1 ppkt 9 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
11 Pkt 13 zmieniony przez pkt 1 ppkt 10 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
12 Załącznik nr 1 według numeracji ustalonej przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.
13 Załącznik nr 2 dodany przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 327/MON z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.17.199) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 września 2009 r.