Obsługa prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i jej Komisji przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie obsługi prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i jej Komisji przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 oraz art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zapewnia obsługę prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanej dalej "Radą Rolników" i jej Komisji, w zakresie:
1)
prowadzenia całokształtu spraw osobowych członków Rady Rolników;
2)
organizowania posiedzeń Rady Rolników i jej Komisji;
3)
współpracy z Biurem Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanym dalej "Funduszem Składkowym", przy opracowywaniu planu funduszu składkowego w części dotyczącej kosztów funkcjonowania Rady Rolników.
§  2. 
Biuro Finansowe Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwane dalej "Biurem", zapewnia obsługę Rady Rolników w zakresie:
1)
przygotowywania list wynagrodzeń dla członków Rady Rolników i jej Komisji;
2)
wypłaty wynagrodzeń członkom Rady Rolników na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. z 2006 r. Nr 189, poz. 1394 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 901);
3)
rozliczania kosztów obsługi Rady Rolników z Funduszem Składkowym.
§  3. 
1. 
W celu zapewnienia finansowania bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników, Biuro Zarządu Funduszu Składkowego przekazywać będzie środki finansowe na poczet ponoszonych z tego tytułu kosztów przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2. 
Koszty bezpośrednie funkcjonowania Rady Rolników i jej Komisji obejmują:
1)
ryczałty;
2)
zwrot kosztów podróży na podstawie pisemnego oświadczenia członka Rady Rolników, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia;
3)
noclegi;
4)
koszty osobowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związane z obsługą prac;
5)
koszty administracyjno-techniczne (w szczególności: artykuły biurowe, usługi gastronomiczne, transportowe i inne).
§  4. 
1. 
Środki finansowe, o których mowa w § 3 w ust. 1 przekazywane są w formie zaliczki na konto Funduszu Administracyjnego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, przez Biuro Zarządu Funduszu Składkowego.
2. 
Wysokość kwoty zaliczki ustala się jako 1/12 planowanych kosztów z tytułu obsługi prac członków Rady Rolników w danym roku.
§  5. 
1. 
Biuro w celu rozliczenia pobranej zaliczki za obsługę prac członków Rady Rolników wystawia fakturę dołączając kopie dowodów poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem w terminie do 15 każdego miesiąca, następnego po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego.
2. 
W przypadku, gdy wartość wystawionych faktur będzie niższa od wielkości zaliczki przekazanej przez Fundusz Składkowy, Biuro zwraca powstałą różnicę na rachunek Funduszu Składkowego, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktur.
3. 
W przypadku, gdy kwota zaliczki będzie niższa niż wartości poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami, Fundusz Składkowy dopłaca należną kwotę na rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
§  6. 
1. 
Komórki organizacyjne Centrali, oddziały regionalne oraz zakłady rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewniają w zakresie ich właściwości obsługę merytoryczną Rady Rolników i jej Komisji.
2. 
Na zaproszenie Rady Rolników przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Funduszu Składkowego uczestniczą w posiedzeniach Rady Rolników i jej Komisji.
§  7. 
Traci moc zarządzenie nr 21 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i jej Komisji przez Biura Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2014 r. poz. 24).
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

.................................................................

(imię i nazwisko)

.................................................................

(pełniona funkcja w Radzie Rolników)

.................................................................

(adres zamieszkania)

W związku z udziałem w posiedzeniu:

.................................................................................................................................................

(Rady Rolników, Prezydium, Komisji, inne)

w dniu:.......................................... w: ....................................................................................

(C/KRUS, CRR/KRUS, OSR/KRUS, inne)

oświadczam, że:

rozpoczęcie podróży nastąpiło w dniu: ...................................................................................

koszty podróży z miejsca zamieszkania wyniosły:

sam. osobowy: od ................................. do .................................. - ................. km

od ................................. do .................................. - ................. km

samochód osobowy: marka .............................................................

numer rejestracyjny: .............................................................

pojemność silnika: .............................................................

PKS trasa: od ................................. do .................................. - .................zł

od ................................. do .................................. - .................zł

PKP trasa: od ................................. do .................................. - .................zł

od ................................. do .................................. - .................zł

zakończenie podróży nastąpiło w dniu: ...............................................................................

Ponadto oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), iż wszystkie powyżej przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

..................................................................... .................................................................

(data i podpis pracownika Centrali KRUS (data i podpis składającego oświadczenie)

potwierdzający obecność członka

na posiedzeniu)