Obowiązki sprawozdawcze zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1990.5.19

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 października 1990 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej - tekst jednolity (Dz. U. z 1989 r. Nr 40 , poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach oznaczonych symbolami:

1) MZ-02 Półroczny, roczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym i bazie służby zdrowia i pomocy społecznej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2) MZ-04 Roczne sprawozdanie z działalności przychodni akademickiej, zespołu opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia,

3) MZ-06 Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia,

4) MZ-10 Roczne sprawozdanie z wybranych zagadnień służby zdrowia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia,

5) MZ-1 Roczne sprawozdanie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności w mieście i na wsi, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do zarządzenia,

6) MZ-12 Roczne sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do zarządzenia,

7) MZ-13 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do zarządzenia,

8) MZ-14 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do zarządzenia,

9) MZ-15 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do zarządzenia,

10) MZ-16 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) odwykowej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do zarządzenia,

11) MZ-17 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 11 do zarządzenia,

12) MZ-18 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 12 do zarządzenia,

13) MZ-22 Roczne sprawozdanie z działalności pomocy doraźnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 13 do zarządzenia,

14) MZ-24 Roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 14 do zarządzenia,

15) MZ-26 Roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 15 do zarządzenia,

16) MZ-29 Roczne sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego, sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 16 do zarządzenia,

17) MZ-30 Roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 17 do zarządzenia,

18) MZ-32 Roczne sprawozdanie z działalności żłobka, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 18 do zarządzenia,

19) MZ-33 Roczne sprawozdanie szpitala uzdrowiskowego, sanatorium uzdrowiskowego, prowadzonego przez przedsiębiorstwo uzdrowiskowe lub inne jednostki organizacyjne, sanatorium rehabilitacyjnego, prewentorium, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 19 do zarządzenia,

20) MZ-34 Roczne sprawozdanie domu małych dzieci, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 20 do zarządzenia,

21) MZ-35 Roczne sprawozdanie przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 21 do zarządzenia,

22) MZ-37 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 22 do zarządzenia,

23) MZ-41 Roczne sprawozdanie z działalności poradni zaopatrzenia ortopedycznego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 23 do zarządzenia,

24) MZ-42 Roczne sprawozdanie z działalności punktu i stacji krwiodawstwa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 24 do zarządzenia,

25) MZ-54 Roczne sprawozdanie o realizacji badań tuberkulinowych oraz zaszczepienia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 25 do zarządzenia,

26) MZ-55 Dzienny meldunek zakładu służby zdrowia o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach według wzoru stanowiącego załącznik Nr 26 do zarządzenia,

27) MZ-56 Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 27 do zarządzenia,

28) MZ-59 Roczne sprawozdanie z badań parazytologicznych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 28 do zarządzenia,

29) MZ-60 Roczne sprawozdanie o badaniach wirusowego zapalenia wątroby w kierunku HBs (070), według wzoru stanowiącego załącznik Nr 29 do zarządzenia,

30) MZ-61 Roczne sprawozdanie o badaniach w kierunku brucelozy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 30 do zarządzenia,

31) MZ-72 Roczne sprawozdanie o stanie sieci aptek i punktów aptecznych oraz o zatrudnieniu pracowników farmaceutycznych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 31 do zarządzenia,

32) MZ-76 Roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz ich wyrobu i przerobu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 32 do zarządzenia,

33) MZ-82 Roczne sprawozdanie z wykonania sprzedaży, kosztów i wyników działalności państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 33 do zarządzenia,

34) MZ-88 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 34 do zarządzenia,

35) MZ-90 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 35 do zarządzenia,

36) MZ-91 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w przychodni przemysłowej i rehabilitacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 36 do zarządzenia,

37) MZ-100 Indywidualna karta narażonego na pył, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 37 do zarządzenia,

38) MZ/Szp-11 Karta statystyczna szpitala ogólna dla dorosłych, młodzieży i dzieci, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 38 do zarządzenia,

39) MZ/Szp-11b Karta statystyczna psychiatryczna, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 39 do zarządzenia,

40) MZ/L-4a Karta statystyczna zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 40 do zarządzenia,

41) MZ/N-1 Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 41 do zarządzenia.

§  2.
Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych, o których mowa w § 1 dotyczy zakładów (jednostek organizacyjnych) służby zdrowia i pomocy społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także osób prawnych i fizycznych, udzielających świadczeń medycznych (zdrowotnych).
§  3.
Sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych i terminy przekazywania sprawozdań na formularzach, o których mowa w § 1, przez jednostki o których mowa w § 2 określają: wykaz obowiązków sprawozdawczych stanowiący załącznik Nr 42 do zarządzenia oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 43 do zarządzenia.
§  4.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 5, poz. 24),
2)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1989 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. Urz. MZiOS Nr 6, poz. 33).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI Nr 1-41

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 42

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ ROZDZIELNIK I TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ

Lp.Rodzaj formularza sprawozdawczegoSymbol formularzaNazwa jednostek wypełniających i przekazujących sprawozdaniaMateriał źródłowyOkres sprawozdawczyTermin przesyłania sprawozdań (dni po okresie sprawozdawczym)Instytucja otrzymująca sprawozdaniaLiczba egzemplarzy
123456789
1Półroczny, roczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym oraz bazie służby zdrowia i pomocy społecznejMZ- 02wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonymeldunki telefoniczne z zakładów służby zdrowia i pomocy społecznejpółrocze, rok7, 7Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowiatelefon lub teleks
2Roczne sprawozdanie z działalności przychodni akademickiej (zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższych)MZ- 04przychodnia akademicka lub zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższychMz/Lst- 1, Mz/K- 6, Mz/St- 18 St, Mz/St- 18 Sa, Mz/St- 18 Sb, Mz/St- 18 Sc, Mz/St- 19, Mz/Szp- 3, Mz/N- 14, Mz/Pom- 6 lub Mz/Lp- 13rok akademicki6wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 04rok akademicki201. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. woj. urząd statystyczny1
3Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczychMZ- 06zakład służby zdrowia (poradnia) sprawujący opiekę zdrowotną w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolna i międzyszkolna poradnia stomatologiczna, poradnia pedodoncji, poradnia stomatologiczna w zespole opieki zdrowotnej, poradnia stomatologiczna w ośrodku i punkcie zdrowia na wsi, poradnia stomatologiczna w przychodni przyzakładowej, międzyzakładowej, w zespole przemysłowej (górniczej, portowej) służby zdrowia, ambulans stomatologicznykarty zdrowia ucznia - symbol formularza -IV/61/1rok szkolny10zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe (łącznie dla każdego typu placówek, z podziałem na miasto i wieś)Mz/Hsz- 10, Mz/Hsz- 4, Mz/St- 18Mz/St- 19
- zbiorcze wg rodzajów placówek oraz z podziałem na miasto i wieśzespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 06rok30wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- zbiorcze bez specjalnych szkół i zakładów wychowawczych i przemysłowej służby zdrowia - w podziale na miasto i wieś oraz zbiorcze dla:MZ- 06wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania zbiorcze na form. MZ- 06rok szkolny701. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
- specjalnych szkół i zakładów wychowawczych2. woj. urząd statystyczny1
- przemysłowej służby zdrowia
4Roczne sprawozdanie z wybranych zagadnień służby zdrowiaMZ- 10zespół opieki zdrowotnej, przemysłowy (górniczy, portowy) zespół opieki zdrowotnej, zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej, wojewódzki szpital, wojewódzki szpital zespolony, zespół wojewódzkich przychodni specjalistycznych, szpital kliniczny i instytutu naukowo-badawczego, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe, wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego, przychodnia rehabilitacyjna przy spółdzielni inwalidów i przychodnia rehabilitacji inwalidów RZSI, przychodnia spółdzielczadokumentacja własnarok30wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony, placówki kolejowej służby zdrowia-rok45wojewódzki urząd statystycznykomplet sprawozdań jednostkowych oraz załącznik do sprawozdania MZ- 72
5Roczne sprawozdanie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności w mieście i na wsiMZ- 11zespół opieki zdrowotnej, wojewódzki szpital zespolonyMz/Og- 11, Mz/K- 6, Mz/D- 3, Mz/OZO- 14, Mz/St- 18, Mz/K-1, Mz/Lp- 13 lub Mz/Pom- 6, Mz/Og- 10, Mz/Pom- 3rok15wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 11rok451. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
6Roczne sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnejMZ-12specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej, zespół wojewódzkich przychodni specjalistycznych, przychodnia przykliniczna, przychodnia przy instytutach naukowo-badawczych, zespół opieki zdrowotnej, wojewódzki szpital zespolony, wojewódzki szpitalMz/K- 6, Mz/D- 3, Mz/Ls- 1, Mz/St- 18 Sa, Mz/St- 18 Sb, Mz/St- 18 Sc, Mz/St- 20, Mz/St- 21, Mz/Sp- 5, Mz/Pom- 6, Mz/N- 14rok15wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1 (przychodnie przykliniczne oraz przychodnie przy instytutach naukowo-badawczych - 2)
- jednostkowe
- jednostkowe - przychodni przyklinicznej oraz przychodni przy instytutach naukowo-badawczychwojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok45Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
- zbiorcze w podziale na zakłady podporządkowane terytorialnie i centralniewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 12rok451. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
7Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płucMZ- 13poradnia gruźlicy i chorób płuckartoteka diagnostycznarok15wojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płuc1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płucsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 13rok40wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony, placówki kolejowej służby zdrowiarok451. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26 01 -138 Warszawa1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
Instytut Gruźlicy i Chorób Płucsprawozdania zbiorcze na form. MZ- 13rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia3
8Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznejMZ-14poradnia skórno-wenerologicznaMz/Sw- 2, Mz/Sw- 10, Mz/Sw- 11, Mz/Sw-13rok15wojewódzka przychodnia skórno-wenerologiczna1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia skórno-wenerologicznasprawozdania jednostkowe na form. Mz- 14rok40wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok451. Instytut Wenerologii A.M., ul. Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
Instytut Wenerologii A.M.sprawozdania zbiorcze na form. MZ- 14rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
9Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznegoMZ- 15poradnia zdrowia psychicznegoMz/Ps- 22rokw terminach dla sprawozdań MZ- 04, MZ- 12, Mz- 35wojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny psychiatryczny zespól opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorcze, oraz odrębne sprawozdania dla akademickiej służby zdrowiawojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 15rok40wojewódzki zespól metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok451. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 1/9 02- 957 Warszawa1
2. wojewódzki urząd statystyczny (bez sprawozdania z akademickiej służby zdrowia)1
Instytut Psychiatrii i Neurologiisprawozdania zbiorcze na form. MZ- 15rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
10Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) odwykowejMZ-16poradnia (przychodnia) odwykowaMz/Alk- 14rok15wojewódzka przychodnia odwykowa lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia odwykowa lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 16rok40wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
- zbiorczewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok451. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 1/9 02- 957 Warszawa1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
Instytut Psychiatrii i Neurologiisprawozdania zbiorcze na form. MZ- 16rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
11Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionychMZ- 17poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionychMz/Ps- 22rokw terminach dla sprawozdań MZ- 04 i MZ- 12wojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorczeoraz odrębne sprawozdanie dla akademickiej służby zdrowiawojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 17rok40wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony- rok451. Instytut Psychiatrii i Neurologii Al. Sobieskiego 1/9 02- 957 Warszawa1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
Instytut Psychiatrii i Neurologiisprawozdania zbiorcze na form. MZ- 17rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
12Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążeniaMZ-18poradnia kardiologiczna, poradnia internistyczna, poradnia ogólna sprawująca wyłączną opiekę lekarską nad chorymi układu krążeniaMz/Pom- 6 lub Mz/Lp- 13rokw terminach dla sprawozdań MZ- 04, MZ- 11, MZ- 12, MZ- 35wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 18rok451. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
13Roczne sprawozdanie z działalności pomocy doraźnejMZ- 22dział (oddział) pomocy doraźnej oraz wojewódzka stacja pogotowia ratunkowegoMz/Pr- 1, Mz/Pr- 1rok5wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 22rok201. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
14Roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży - jednostkoweMZ- 24zakład społeczny służby zdrowiaMz/K- 8rok10zespół opieki zdrowotnej1
spółdzielcza przychodnia lekarskaMz/K- 8rok10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
lekarze prowadzący praktykę lekarskąMz/K- 8rok10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- zbiorczezespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 24rok20wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdanie jednostkowe na form. MZ- 24 i zbiorcze z zespołów opieki zdrowotnej na form. MZ- 24rok30Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
15Roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotorgaficznejMZ- 26stacja (zespół) radiofotograficzna, pracownia rentgenowska posiadająca aparat radiofotograficzny oraz przystawkę radiofotorgaficzną do aparatu stałegoMz/G- 30 rok15wojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płuc lub specjalistyczny zespół gruźlicy i chorób płuc1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płuc lub specjalistyczny zespół gruźlicy i chorób płucsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 26rok311. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa1
2. wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
Instytut Gruźlicy i Chorób Płucsprawozdania zbiorcze na form. MZ- 26rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
16Roczne sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego, sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płucMZ- 29szpital zespołu opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, szpital przemysłowego (górniczego, portowego) zespołu opieki zdrowotnej, szpital zespołu opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, wojewódzki szpital zespolony, wojewódzki szpital, szpital specjalistyczny zespołu opieki zdrowotnej, szpital kliniczny, szpital instytutu naukowo-badawczego, oddział szpitalny wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płucMz/Szp- 1, Mz/Szp- 3, Mz/Szp- 21rok15wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
- jednostkowewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok301. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowiakomplet sprawozdań jednostkowych
2. wojewódzki urząd statystyczny-,-
17Roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnejMZ- 30specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej, szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, ośrodek leczenia odwykowego, ośrodek rehabilitacyjny dla narkomanów także MONARU, sanatorium dla nerwowo chorych (dorosłych), sanatorium neuropsychiatrii dziecięcejMz/Szp- 3rok6wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony4
- jednostkowewojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok201. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 1/9 02- 957 Warszawakomplet sprawozdań jednostkowych
2. wojewódzki urząd statystyczny-,-
Instytut Psychiatrii i Neurologii-rok35Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowiatabulogramy
18Roczne sprawozdanie z działalności żłobkaMZ- 32żłobek miejski, żłobek zakładowyMz/Ż- 1, Mz/Ż- 2, Mz/Ż- 4rok4zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorczezespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ- 32rok10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania zbiorcze na form. MZ- 32rok121. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
19Roczne sprawozdanie szpitala uzdrowiskowego, sanatorium uzdrowiskowego prowadzonego przez przedsiębiorstwo uzdrowiskowe lub inne jednostki organizacyjne, sanatorium rehabilitacyjnego, prewentoriumMZ- 33przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ze szpitali uzdrowiskowych i oddzielnie z sanatoriów uzdrowiskowych, sanatorium branżowe, sanatorium rehabilitacyjne, prewentoriumobowiązująca dokumentacja Mz/Ż-1, Mz/Ż- 4rok151. wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony2
2. wojewódzki urząd statystyczny1
- jednostkowe
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 33rok30Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowiakomplet sprawozdań jednostkowych
20Roczne sprawozdanie domu małych dzieciMZ- 34dom małych dzieciMz/Ż-1, Mz/Ż- 4rok5zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorczezespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ-34rok10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania zbiorcze na form. MZ- 34rok201. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
21Roczne sprawozdanie przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnejMZ-35przychodnia przyzakładowa, przychodnia międzyzakładowa, wojewódzka przychodnia (poradnia) przemysłowa przy wojewódzkim szpitalu zespolonym, przemysłowy portowy zespół opieki zdrowotnejMz/Lp-18, Mz/K- 6, Mz/Lp-13rok15przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa3
- jednostkoweMz- 35przychodnia przy zakładach górniczych, przemysłowy górniczy zespół opieki zdrowotnej, przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnejj.w.rok151. przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa1
2. wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna1
3. Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, ul. Bieruta 12 41- 280 Sosnowiec1
przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa-rok301. Instytut Medycyny Pracy, ul. Teresy 8, 90- 950 Łódź1
2. wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna (bez sprawozdań z przychodni górniczych)1
- jednostkoweprzychodnia rehabilitacyjna przyzakładowa i międzyzakładowa, przy spółdzielniach inwalidów, przychodnia rehabilitacji inwalidów RZSIMz/Lp-18 Mz/K- 6rok201. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
- zbiorcze (w układzie terytorialnym)Instytut Medycyny Pracy w Łodzisprawozdania jednostkowe na form. MZ- 35rok1051. wojewódzki urząd statystyczny (tabulogramy)1
2. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (tabulogramy)1
22Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycyMZ- 37poradnia cukrzycowa, poradnia internistyczna, poradnia ogólna (sprawująca wyłączną opiekę lekarską nad chorymi z rozpoznaniem cukrzycy)Mz/Pom.- 6 lub Mz/Lp- 13rokw terminach dla sprawozdań na form. MZ- 04, MZ- 11, Mz- 12, Mz- 35wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe
- zbiorcze oraz odrębne sprawozdanie z akademickiej służby zdrowiawojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 37rok451. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
23Roczne sprawozdanie z działalności poradni zaopatrzenia ortopedycznegoMZ- 41poradnia zaopatrzenia ortopedycznego wojewódzkiej przychodni rehabilitacyjnej, poradnia zaopatrzenia ortopedycznego wojewódzkiego szpitala zespolonegoMz/Inw- 21, Mz/Inw- 23rok10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok15Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
24Roczne sprawozdanie z działalności punktu i stacji krwiodawstwaMZ- 42punkt krwiodawstwakarty krwiodawcówrok41. stacja krwiodawstwa1
2. wojewódzki urząd statystyczny1
- jednostkowestacja krwiodawstwakarta krwiodawcówrok4wojewódzki urząd statystyczny1
- zbiorczestacja krwiodawstwasprawozdania jednostkowe na form. MZ- 42rok10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony2
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok15Instytut Hematologii ul. Chocimska 5, 00- 791 Warszawa1
Instytut Hematologiisprawozdanie jednostkowe na form. MZ- 42 rok45Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
25Roczne sprawozdanie o realizacji badań tuberkulinowych oraz zaszczepienia dzieci, młodzieży i osób dorosłychMZ- 54zakład służby zdrowia (placówka dokonująca szczepień)karty uodpornienia, listy zaszczepionychrok301. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna1
2. zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowePSSElisty szczepionychrok30wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna1
- zbiorczeTSSEsprawozdania jednostkowe placówek dokonujących szczepieniarok40wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna1
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologicznasprawozdania jednostkowe PSSE i zbiorcze TSSErok501. Państwowy Zakład Higieny1
2. wydział zdrowia1
26Dzienny meldunek zakładu służby zdrowia o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniachMZ- 55zakład służby zdrowiarejestr zachorowańdzień1TSSE (PSSE)1
27Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnychMZ- 56TSSE, PSSEwykaz zachorowań na choroby zakaźne, grypę i choroby grypopodobnedwa tygodnie1WSSE1
- jednostkowe
- zbiorczeTSSE, PSSEsprawozdanie dwutygodniowe jednostkowe TSSE i PSSEkwartał10 WSSE1
- zbiorczeMZ- 56TSSE, PSSEsprawozdanie kwartalne zbiorcze TSSE, PSSErok20WSSE1
- zbiorczeWSSEsprawozdanie dwutygodniowe jednostkowe TSSE i PSSEdwa tygod31. PZH telex1
1. Woj. lek. wet.1
- zbiorczeWSSEsprawozdanie dwutygodniowe zbiorcze TSSE i PSSEkwartał201. PZH1
2. Woj. lek. wet.1
- zbiorczeWSSEsprawozdanie kwartalne zbiorcze TSSE i PSSErok401. PZH1
2. Woj. lek. wet.2
28Roczne sprawozdanie badań parazytologicznychMZ- 59TSSEksiążki badań laboratoryjnych, dokumentacja własnarok10WSSE1
- jednostkowe
- zbiorczeWSSEsprawozdania jednostkowe, dokumentacja własnarok40PZH1
29Roczne sprawozdanie o badaniach wirusowego zapalenia wątroby w kierunku HBs (070)MZ-60WSSE (TSSE)książki badań laboratoryjnychrok70PZH1
- jednostkowe
30Roczne sprawozdanie o badaniach w kierunku brucelozyMZ- 61WSSEksiążki badań laboratoryjnychrok60Instytut Medycyny Wsi w Lubinie1
- jednostkowe
31Roczne sprawozdanie o stanie sieci aptek i punktów aptecznych oraz o zatrudnieniu pracowników farmaceutycznychMZ- 72 (z załącznikiem)1) przedsiębiorstwo zaopatrzenia farmaceutycznegodokumentacja podstawowarok101. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Farmacji1
- w zakresie aptek i punktów aptecznych działających w ramach PZF "Cefarm"2. wojewódzki urząd statystyczny (tylko dla własnego województwa)1
- jednostkowe2) wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub woj. szpital zespolony
- w zakresie aptek i punktów aptecznych, działających poza przedsiębiorstwem zaopatrzenia farmaceutycznego
32Roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz ich wyrobu i przerobuMz- 76przedsiębiorstwo zaopatrzenia farmaceutycznegokartoteka, książki kontrolirok30Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Farmacji1
33Roczne sprawozdanie z wykonania sprzedaży, kosztów i wyników działalności państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowychMZ-82państwowe przedsiębiorstwo uzdrowiskoweewidencja kosztów sprzedaży i wyników działalnościrok35Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Ekonomiczny1
34Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowiaMZ- 88jednostki resortu zdrowia i opieki społecznej zaliczone do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" (budżet centralny i terenowy), jednostki zaliczone do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" podległe Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej, Związkowi Społeczności Pracy, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki administracji państwowej zatrudniające personel medycznydane ewidencyjne i listy płacrok15urząd wojewódzki wydział zdrowia1
- zbiorczeurząd wojewódzki wydział zdrowiasprawozdanie jednostkowe na form. MZ- 88rok301. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
1) ogółem2. wojewódzki urząd statystyczny1
2) jednostki resortu zdrowia i opieki społecznej zaliczone do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" (budżet centralny i terenowy)
3) jednostki resortu zdrowia i opieki społecznej zaliczone do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" finansowane z budżetu terenowego
4) ośrodki i punkty zdrowia na wsi
5) zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej
6) zakłady leczenia gruźlicy i chorób płuc
7) jednostki służby zdrowia resortu transportu i gospodarki morskiej
35Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w państwowej i specjalistycznej opiece zdrowotnejMZ- 90zespół opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, przemysłowy zespół opieki zdrowotnej, zespól opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, wojewódzki szpital zespolony, wojewódzki szpital, specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej, zespół wojewódzkich przychodni specjalistycznych, wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego, szpital kliniczny oraz jednostki kliniczne akademii medycznej i instytutów naukowo-badawczych, zakłady psychiatrycznedane ewidencyjne i listy płacrok15wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony2
- jednostkowe
- zbiorczeMZ- 90wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 90rok451. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
1) bez lecznictwa akademickiego2. wojewódzki urząd statystyczny1
2) lecznictwo akademickie
36Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w przychodni przemysłowej oraz rehabilitacjiMZ- 91zespół opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, przemysłowy zespół opieki zdrowotnej, przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej, wojewódzka przychodnia (poradnia) przemysłowadane ewidencyjne i listy płacrok15przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa2
- jednostkowe
przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa-rok30Instytut Medycyny Pracy ul. Teresy 8, 90- 950 Łódź1
- zbiorczeInstytut Medycyny Pracy w Łodzisprawozdania jednostkowe na form. MZ- 91rok105Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
- jednostkoweMZ- 91przychodnia rehabilitacyjna przyzakładowa i międzyzakładowa przy spółdzielniach inwalidów i przychodniach rehabilitacji inwalidów RZSIdane ewidencyjnerok20wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ- 91rok50Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1 (komplet sprawozdań jednostkowych)
37Indywidualna karta narażonego na pyłMZ- 100przychodnie górniczej służby zdrowia dla pracowników kopalń węgla kamiennego (według zasad profilaktyki medycznej pylicy płuc w górnictwie węgla kamiennego)dokumentacja własnakwartał20Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa COIG w Katowicach1
38Karta statystyczna szpitalna ogólna dla dorosłych, młodzieży i dzieciMz/Szp- 11szpitale łącznie ze szpitalami PKP, szpitale kliniczne, instytuty naukowo-badawcze wraz z oddziałami terenowymi, sanatoria leczenia gruźlicy i chorób płuc, szpitale gruźliczy i chorób płuc, oddziały gruźliczy i chorób płuc szpitali ogólnych, oddziały niepsychiatryczne w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnejdokumentacja własnamiesiąc10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1 (komplet kart w 1 egzemplarzu)
Mz/Szp- 11wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-miesiąc40Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00- 791 Warszawa1 (komplet kart w 1 egzemplarzu)
39Karta statystyczna psychiatrycznaMz/Szp- 11bzakłady psychiatryczne opieki stacjonarnej (tylko z oddziałów psychiatrycznych, odwykowych i uzależnień lekowych)dokumentacja własnamiesiąc7Instytut Psychiatrii i Neurologii Al. Sobieskiego 1/9 02- 957 Warszawa1 (komplet kart w 1 egzemplarzu)
oddziały psychiatryczne, odwykowe i uzależnień lekowych w ogólnych i specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnejdokumentacja własnamiesiąc7Instytut Psychiatrii i Neurologii Al. Sobieskiego 1/9 02- 957 Warszawa1 (komplet kart w 1 egzemplarzu)
40Karta statystyczna zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracyMz/L- 4ajednostki organizacyjne służby zdrowia orzekające o czasowej niezdolności do pracydokumentacja własnamiesiąc151. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włókienniczego, ul. Nadbrzeżna 12, 43- 300 Bielsko-Biała (województwa: bielskie, częstochowskie, katowickie, krakowskie, nowosądeckie, opolskie), próba losowa
2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych ul. Wilcza 8, 26-600 Radom (województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, kieleckie, lubelskie, przemyskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie, tarnowskie, zamojskie)
3. Ośrodek Elektroniczny GUS Al. Kościuszki 83, 90- 436 Łódź (województwa: gorzowskie, koszalińskie, leszczyńskie, pilskie, poznańskie, słupskie, szczecińskie, zielonogórskie)
4. Instytut Medycyny Pracy ul. Teresy 8, 90- 950 Łódź (województwa: jeleniogórskie, kaliskie, legnickie, piotrkowskie, sieradzkie, wałbrzyskie, wrocławskie)
5. Centrum Komputeryzacji Rynku "CEKAR" ul. Piotrkowska 220, 90- 369 Łódź (województwa pozostałe)
41Karta zgłoszenia nowotworu złośliwegoMZ-N- 1- wszystkie zakłady służby zdrowia resortu zdrowia i opieki społecznej oraz innych resortów, posiadających służbę zdrowia, dokumentacja własnamiesiąc10 dniWedług rejonizacji ustalonej przez Instytut Onkologii:komplet kart
- lekarz wykonujący prywatną praktykę, - Regionalne Rejestry Nowotworów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Gliwicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie
- zakłady służby Zdrowia spółdzielcze i inne.

Załącznik nr 43

OBJAŚNIENIA

dotyczące obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

I.

UWAGI OGÓLNE

Jednostki wypełniające i przekazujące sprawozdania, materiał źródłowy, terminy przekazywania sprawozdań oraz instytucje otrzymujące sprawozdania określa załącznik Nr 42 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 października 1990 roku w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednostki służby zdrowia samodzielne (wyodrębnione z zespołu opieki zdrowotnej) oraz osoby prawne i fizyczne udzielające prywatnie świadczenia medyczne (zdrowotne) w zakresie objętym sprawozdawczością resortową przekazują sprawozdania do wojewódzkiej komórki statystyki medycznej (w Woj. Metodycznym Zespole Opieki Zdrowotnej lub Woj. Szpitalu Zespolonym), która sporządza sprawozdania zbiorcze.

II.

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA STOSOWANE W STATYSTYCE RESORTU ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

1.
Ambulatoryjna podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna

Do zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zalicza się: przychodnie rejonowe, ośrodki zdrowia na wsi, przychodnie specjalistyczne, przychodnie przemysłowe, przychodnie dla szkół wyższych, przychodnie rehabilitacyjne oraz przychodnie spółdzielcze.

Ośrodek zdrowia na wsi jest komórką organizacyjną zespołu opieki zdrowotnej sprawującą opiekę podstawową nad ludnością zamieszkałą na wsi.

W skład przychodni rejonowych i ośrodków zdrowia na wsi wchodzą poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnia jest to komórka organizacyjna przychodni (ośrodka zdrowia na wsi), w której udziela się porady o określonym profilu lub dla określonej grupy ludności.

Do poradni podstawowej opieki zdrowotnej zalicza się poradnie ogólne, dla kobiet, dla dzieci i stomatologiczne.

Do poradni specjalistycznych opieki zdrowotnej zalicza się poradnie prowadzone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny, np. poradnie internistyczne, kardiologiczne, neurologiczne itp.

Oddział pomocy doraźnej (pogotowie ratunkowe) jest komórką organizacyjną zespołu opieki zdrowotnej lub wojewódzkiego szpitala zespolonego, udzielającą pomocy lekarskiej (doraźnej) w miejscu wypadku lub nagłego zachorowania oraz w ambulatorium; w niektórych województwach występuje jako samodzielna jednostka samodzielnie bilansująca.

Porady - są to świadczenia udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów w zakładach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Wizyty domowe - są to porady udzielane przez lekarzy w domu pacjenta.

Chory leczony - jest to osoba fizyczna objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Chorego liczy się jeden raz, niezależnie od liczby udzielonych mu porad oraz liczby rozpoznań postawionych w ciągu okresu sprawozdawczego.

Chory leczony pierwszy raz w przypadku chorób przewlekłych jest to osoba nigdy poprzednio nie leczona na daną chorobę i zarejestrowana w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy w życiu.

Chory leczony pierwszy raz w przypadku chorób ostrych (np. grypy) jest to osoba, u której rozpoznano każde nowe zachorowanie na daną chorobę (nawet kilka razy w okresie sprawozdawczym).

Rozpoznanie zasadnicze jest to rozpoznanie choroby stanowiącej główny problem zdrowotny pacjenta, powodujący zgłoszenie się do zakładu służby zdrowia.

Grupy poradniane w poradniach gruźlicy i chorób płuc

IA - czynna gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie (BK-)

IA. - gruźlica płuc prątkująca powyżej 1 roku

IIA - odprątkowana czynna gruźlica płuc

IIB - czynna gruźlica płuc nie potwierdzona bakteriologicznie (BK-)

III - ozdrowieńcy po gruźlicy

IIIA - zarejestrowani uprzednio na IA

IIIB - zarejestrowani uprzednio na IIB

IV - grupy zwiększonego ryzyka zachorowania

IVA - osoby ze stycznością z chorym prątkującym

IVC - dzieci i młodzież z udowodnioną konwersją odczynu tuberkulinowego lub odczynem tuberkulinowym wybitnie wzmożonym

IVD - osoby po przebytej czynnej gruźlicy

IVE - osoby z obecnością drobnych zmian włóknistych w płucach

V - gruźlica pozapłucna

VA - gruźlica pozapłucna potwierdzona bakteriologicznie (BK-)

VB - gruźlica pozapłucna nie potwierdzona bakteriologicznie (BK-)

VC - gruźlica pozapłucna przebyta (poprzednio w grupie VA i VB)

VI - inne niegruźliczne choroby płuc

VIM - zmiany rtg w płucach o nieustalonej etiologii

VIP - zmiany rtg w płucach o etiologii niegruźlicznej

Grupy poradniane w poradniach zdrowia psychicznego oraz w poradniach odwykowych

1 - grupa opieki czynnej - pacjenci wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia

2 - grupa opieki biernej - pacjenci nie wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia

Bilanse zdrowia - są to kompleksowe badania lekarskie. Celem badań jest uzyskanie oceny stanu zdrowia każdej badanej osoby w określonym wieku, a także ustalenie potrzeb i działań w zakresie opieki profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.

Obecnie "bilansami zdrowia" objęte są dzieci i młodzież w wieku 0, 2, 4, 6, 10, 14 i 18 lat.

Grupy dyspanseryjne obejmują osoby objęte czynnym poradnictwem wymagające stałej opieki lekarskiej.

Do grup dyspanseryjnych kwalifikowane są osoby przewlekle chore, osoby narażone na działanie szkodliwych dla zdrowia czynników zwiększających ryzyko zachorowania oraz dzieci i młodzież o zmniejszonym potencjale zdrowotnym (uczniowie z określonymi zaburzeniami bądź wadami rozwojowymi).

Osoby zakwalifikowane do grup dyspanseryjnych powinny być objęte tzw. "czynnym poradnictwem" czyli planowaną, systematyczną opieką lekarską.

Obecnie grupy dyspanseryjne prowadzone są w poradniach dla dzieci, w gabinetach lekarskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w zakładach pracy objętych opieką przemysłowej służby zdrowia, a zalecone jest także prowadzenie - w miarę możliwości - grup dyspanseryjnych w poradniach ogólnych i specjalistycznych.

Sanacja jamy ustnej jest to zakończenie leczenia zachowawczo-chirurgicznego.

Proteza całkowita występuje w przypadku braku wszystkich zębów w górnej lub dolnej szczęce pacjenta (w przypadku bezzębia całkowitego wykazuje się dwie protezy całkowite).

Planowa opieka stomatologiczna jest szczególną formą podstawowej opieki stomatologicznej, której celem jest:

1)
w zakresie leczenia zachowawczego i chirurgicznego - przeprowadzanie pełnej sanacji jamy ustnej u dzieci i młodzieży danej placówki oświatowo-wychowawczej i przez kolejne obejmowanie planowanym leczeniem poszczególnych klas szkolnych, począwszy od dzieci najmłodszych,
2)
w zakresie profilaktyki ortodontycznej - wczesne rozpoznanie i zapobieganie wadom szczękowo-twarzowo-zgryzowym,
3)
w zakresie profilaktyki próchnicy - obniżanie zapalności na próchnicę zwłaszcza przez stosowanie związków fluoru,
4)
w zakresie oświaty zdrowotnej - poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb zdrowotnych zwłaszcza przez prawidłową higienę jamy ustnej oraz właściwy sposób żywienia.

Badania RP katastralne jest to badanie radiologiczne małoobrazkowe wykonywane w ramach badań profilaktycznych ludności.

Symbole klasyfikacji radiologicznej

1a - patologiczne zmiany wielkości i kształtu oraz położenia serca i naczyń (nie związane z wiekiem i budową ciała), wymagające dalszego przebadania,

1b - patologiczne zmiany w układzie kostnym, wymagające dalszego przebadania,

3 - rozległe zrosty, złogi opłucnowe, płyn w opłucnej,

4 - nieprawidłowości cienia wnęk, powiększenie węzłów chłonnych lub zmiana kształtu cienia śródpiersia,

5 - zaciemnienie w płucach bez obrazu jamy,

6 - zaciemnienie w płucach z obrazem jamy.

Obliczanie wieku

- dziecko do pierwszego roku życia, tzn. wiek niemowlęcy (poniżej 1 roku życia) czyli do 364 dnia życia,

Punkty apteczne I typu poszerzają sieć aptek otwartych; prowadzone są przez techników farmaceutycznych; nadzór merytoryczny nad tymi punktami sprawuje apteka macierzysta.

Punkty apteczne II typu organizowane są przy zakładach społecznych służby zdrowia w małych miejscowościach; prowadzone są przez pielęgniarki lub położne;

w punktach tych obowiązuje wykaz leków, które mogą być przez nie prowadzone;

nadzór merytoryczny sprawuje wyznaczona apteka.

2.
Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna obejmuje: szpitale ogólne, szpitale kliniczne, szpitale instytutów naukowo-badawczych, szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, sanatoria dla nerwowo chorych (dorosłych), sanatoria neuropsychiatrii dziecięcej, izby porodowe, sanatoria leczenia gruźlicy i chorób płuc, sanatoria rehabilitacyjne, półsanatoria, prewentoria.

Stacjonarna opieka psychiatryczna obejmuje: szpitale psychiatryczne, kliniki psychiatryczne szpitali klinicznych akademii medycznych, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, sanatoria dla nerwowo chorych (dorosłych), sanatoria neuropsychiatrii dziecięcej oraz oddziały psychiatryczne, odwykowe i uzależnień lekowych w ogólnych i specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.

Izba porodowa - jest to jednostka organizacyjna służby zdrowia zlokalizowana na wsi, sprawująca opiekę stacjonarną w zakresie położnictwa.

Sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc - jest to stacjonarny zakład służby zdrowia, w którym leczone są osoby z powodu chorób układu oddechowego, w tym gruźlicy płuc oraz gruźlicy innych narządów.

Sanatorium rehabilitacyjne - jest to zakład służby zdrowia o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wymagających postępowania rehabilitacyjnego w zakresie różnych schorzeń.

Półsanatorium - jest to zakład służby zdrowia przeznaczony dla studentów, których stan zdrowia nie wymaga przerwania nauki. Zapewnia on chorym odpowiedni tryb życia i stałą opiekę lekarską poza godzinami zajęć.

Prewentorium - jest to zakład służby zdrowia przeznaczony dla dzieci i młodzieży wymagających odpowiedniego postępowania profilaktyczno-leczniczego.

Stacja dializ jest to komórka organizacyjna szpitala prowadząca leczenie chorych hospitalizowanych i ambulatoryjnych w zakresie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych zatruć przy pomocy hemodializ i dializ otrzewnowych.

Łóżko etatowe jest to norma powierzchni 6 m2 przypadająca na 1 łóżko w salach dla chorych (np. szpital, którego powierzchnia sal dla chorych wynosi 1800 m2 liczy 300 łóżek etatowych).

Łóżko rzeczywiste jest to łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zaopatrzone w pościel i zajęte przez chorego lub gotowe do jego przyjęcia.

Do łóżek rzeczywistych zalicza się również łóżka czasowo nieczynne z powodu remontu, jeżeli znajdowały się one w planie rocznym. Do łóżek rzeczywistych nie wlicza się łóżek wyłączonych z eksploatacji z powodu remontu trwającego dłużej niż 1 rok kalendarzowy.

Do łóżek rzeczywistych nie wlicza się także łóżek czasowo dostawionych w okresie krótszym niż jeden rok.

Średnią liczbę łóżek rzeczywistych oblicza się dodając liczby łóżek rzeczywistych według stanu na koniec poszczególnych miesięcy w okresie sprawozdawczym i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę miesięcy w danym okresie (w roku przez 12).

Liczba "łóżkodni" nieczynnych z powodu remontu stanowi sumę dni wyłączenia z użytkowania łóżek rzeczywistych z powody remontu - w ciągu roku sprawozdawczego.

Liczbę leczonych w ciągu roku w zakładzie stacjonarnej opieki zdrowotnej stanowi suma liczby chorych według stanu na początku roku sprawozdawczego (równa liczbie chorych w ostatnim dniu okresu poprzedzającego okres sprawozdawczy) i liczby chorych przyjętych do zakładu w roku sprawozdawczym.

Liczba osobodni stanowi sumę liczby dni pobytu wszystkich chorych w badanym okresie z tym, że dzień przyjęcia i dzień wypisania liczy się jako jeden dzień pobytu.

Przez dobokaretkę należy rozumieć karetkę sanitarną z pełnym wyposażeniem w aparaturę i leki czynną przez 24 godziny (dobę) przy obsadzie: lekarz dyżurny, sanitariusz i kierowca.

W skład zespołu reanimacyjnego wchodzi:

lekarz anestezjolog lub lekarz przeszkolony w zakresie reanimacji, pielęgniarka lub felczer, noszowy, kierowca, mający do dyspozycji karetkę sanitarną wyposażoną w specjalistyczną aparaturę i leki.

W skład zespołu lotniczego dyżurującego wchodzi:

lekarz lub pielęgniarka, mający do dyspozycji samolot sanitarny (helikopter) z załogą.

Poronienie jest to samoistne lub sztuczne przerwanie ciąży, która trwała do 16 tygodni, czego wynikiem jest wydalenie lub wydobycie z macicy jaja płodowego wraz z płodem ważącym poniżej 301 g.

Noworodek żywo urodzony jest to noworodek, który bezpośrednio po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki wykazuje przynajmniej jedną z oznak życia, takich jak: bicie serca, oddychanie, tętnienie pępowiny, skurcze mięśni zależne od woli, jeżeli waży co najmniej 1001 gramów albo waży co najmniej 601 gramów, a poniżej 1001 gramów i przeżył co najmniej 24 godziny.

Noworodek martwo urodzony jest to noworodek, którego zgon nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki i którego waga w chwili urodzenia wynosi co najmniej 1001 gramów.

Noworodek niezdolny do życia jest to noworodek o wadze co najmniej 601 gramów, a poniżej 1001 gramów, który w chwili wydalenia lub wydobycia z ustroju matki nie wykazuje oznak życia albo po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki żył krócej niż 24 godziny.

Płód niezdolny do życia jest to płód o wadze co najmniej 301 gramów, a poniżej 601 gramów.

Umieralność okołoporodowa noworodków są to martwe urodzenia od 28 tygodnia ciąży i zgony do 7 dnia życia.

Umieralność okołoporodowa noworodków w szpitalach badana jest w podziale na trzy grupy: umieralność przedporodowa, umieralność śródporodowa i umieralność poporodowa.

Umieralność przedporodowa jest to liczba płodów obumarłych wewnątrzmacicznie (śródmacicznie), których tętno zanikło przed wystąpieniem czynności porodowej.

Umieralność śródporodowa jest to liczba płodów obumarłych wewnątrzmacicznie (śródmacicznie), których tętno zanikło w czasie trwania czynności porodowej.

Umieralność przedporodową i umieralność śródporodową (od 28 tygodnia ciąży) zalicza się do martwych urodzeń.

Umieralność poporodowa jest to liczba zgonów noworodków od chwili urodzenia do 7 dnia życia.

3.
Pośrednia opieka psychiatryczna

Pośrednia opieka psychiatryczna obejmuje opiekę: dzienną, środowiskową, domową i w hostelach.

Opieka dzienna obejmuje opiekę lekarska i pielęgniarską sprawowaną podczas dnia w oddziale dziennym.

Opieka środowiskowa obejmuje opiekę lekarską i pielęgniarską sprawowaną przez szpital w domu chorego.

Opieka domowa obejmuje opiekę wykonywaną przez szpital psychiatryczny w domu opiekuna na podstawie umowy zawartej między szpitalem a opiekunem.

Opieka w hostelach obejmuje opiekę sprawowaną nad chorymi, którzy mogą wykonywać czynności związane z samoobsługą w zakładzie rehabilitacyjnym zwanym hostelem.

4.
Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

Do zakładów opiekuńczo-wychowawczych zalicza się żłobki i domy małych dzieci.

Żłobki sprawują opiekę wychowawczą i profilaktyczno-zdrowotną nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 3 lat w czasie pracy zawodowej rodziców lub opiekunów.

Żłobki mogą działać w systemie dobowym (jednozmianowe lub dwuzmianowe) lub tygodniowym.

Żłobek miejski jest to placówka służby zdrowia wchodząca w skład zespołu opieki zdrowotnej dla ogółu ludności.

Sprawuje ona opiekę wychowawczą i profilaktyczno-zdrowotną nad dziećmi zamieszkującymi na terenie działalności zespołu opieki zdrowotnej.

Żłobek zakładowy jest to placówka służby zdrowia sprawująca opiekę wychowawczą i profilaktyczno-zdrowotną nad dziećmi, których rodzice są pracownikami danego zakładu pracy, a w miarę wolnych miejsc także innym dzieciom kierowanym przez zespół opieki zdrowotnej. Koszty wyżywienia dzieci i płace zatrudnionego personelu fachowego finansowane są z budżetu "ochrona zdrowia", natomiast koszty utrzymania bazy oraz płace pracowników obsługi finansowane są przez zakład pracy, przy którym organizowany jest żłobek.

Grupa przedszkolna w żłobku - może być organizowana w żłobku miejskim i zakładowym. Jest to grupa dla dzieci w wieku 3-4 lat. Koszty związane z prowadzeniem grup przedszkolnych w żłobkach pokrywane są z budżetu "ochrona zdrowia". Za opiekę i wychowanie dzieci w grupach przedszkolnych odpowiedzialni są kierownicy żłobków.

Za miejsce rzeczywiste w żłobku uważa się miejsce niezależnie od rodzaju sprzętu (łóżko, leżak - wyposażone w pościel), uruchomione na stałe z pełną możliwością prowadzenia (zatrudnienie, zaopatrzenie, wyżywienie, środki finansowe itp.).

W sprawozdaniu nie należy wykazywać miejsc czasowo uruchomionych a nie przewidzianych do stałej eksploatacji.

Miejsca czasowo uruchomione zwiększają tylko liczbę osobodni.

Domy małych dzieci przeznaczone są dla dzieci w wieku do 3 lat, którym rodzice lub prawni opiekunowie nie zapewniają odpowiednich warunków życiowych.

Domy małych dzieci zapewniają dzieciom warunki bytowe (mieszkanie, wyżywienie, odzież) oraz opiekę pielęgniarsko-lekarską.

Miejsce etatowe w domu małych dzieci jest to norma powierzchni 2,5 m2 przypadająca na jedno łóżko w salach sypialnych.

Miejsce rzeczywiste w domu małych dzieci jest to łóżko umieszczone na stałe w sali sypialnej, wyposażone w pościel i bieliznę, zajęte przez dziecko lub matkę, względnie przygotowane na ich przyjęcie. Łóżka czasowo nieczynne z powodu remontu zalicza się do łóżek rzeczywistych.

Do łóżek rzeczywistych nie wlicza się łóżek czasowo dostawionych.

5.
Krwiodawstwo

Stacje krwiodawstwa są samodzielnymi jednostkami obejmującymi zakresem działania obszar jednego lub kilku województw; do ich zadań należy: pobieranie, przechowywanie, konserwowanie i przetwarzanie krwi w postaci preparatów krwiopochodnych, prowadzenie rejestru krwiodawców oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką krwi; sprawują one nadzór merytoryczny nad punktami krwiodawstwa.

Punkty krwiodawstwa stanowią integralną część szpitala, ściśle współpracują ze stacjami krwiodawstwa; ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie krwi i preparatów krwiopochodnych dla potrzeb lecznictwa, a zwłaszcza dla chorych leczonych w szpitalach.

III.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZNYCH ZAKŁADÓW SŁUŻBY ZDROWIA

MZ - 02

Półoczny, roczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym oraz bazie służby zdrowia i pomocy społecznej

W wierszach 1 i 2 - należy podać liczbę pracowników pełnozatrudnionych oraz pracowników niepełnozatrudnionych, dla których głównym miejscem pracy jest jednostka sprawozdawcza (np. emeryci bądź inne osoby, które ze względu na stan zdrowia zatrudnione są w niepełnym wymiarze godzin).

W wierszu 3 - należy podać liczbę łóżek rzeczywistych w szpitalach ogólnych, bez łóżek dla noworodków i wcześniaków, łącznie z łóżkami w oddziałach szpitalnych przy stacjach pogotowia ratunkowego.

W wierszu 4 - należy podać łączną liczbę przychodni rejonowych, specjalistycznych, przemysłowych, dla szkół wyższych, spółdzielczych oraz przychodni rehabilitacyjnych przy spółdzielniach inwalidów i przychodni rehabilitacji inwalidów RZSI.

MZ - 04

Roczne sprawozdanie z działalności przychodni akademickiej (zespołu opieki zdrowotnej dla szkół wyższych)

Dane dotyczące działalności należy podać za okres od 1.X. poprzedniego roku kalendarzowego do 30.IX. roku sprawozdawczego.

Dział 2

W wierszu 11 - należy wykazać liczbę studentów, u których przeprowadzono sanację jamy ustnej w ramach planowej i pozaplanowej opieki stomatologicznej.

W wierszu 14 - należy podać liczbę studentów wyleczonych wyłącznie w ramach planowej opieki stomatologicznej spośród studentów wymagających leczenia na początku okresu sprawozdawczego (wiersz 13).

Dział 3

W wierszu 1 - należy podać liczbę pracowni samodzielnych oraz wykonujących badania cytologiczne w ramach działalności poradni dla kobiet (bez działalności punktów pobrań).

Dział 4

W wierszu 01 - należy podać liczbę studentów zarejestrowanych w grupach dyspanseryjnych. Każdy student powinien być liczony tylko jeden raz bez względu na liczbę występujących u niego schorzeń.

W wierszach 02-14 - należy podać liczbę studentów zarejestrowanych w odpowiednich grupach dyspanseryjnych. Jeżeli u jednego studenta stwierdzono więcej niż jedno schorzenie, należy wykazać każde z tych schorzeń odpowiednio w wierszach od 02 do 14.

Suma wierszy od 02 do 14 może być większa lub równa wierszowi 01.

W rubryce 1 - należy podać osoby zakwalifikowane do grup dyspanseryjnych w okresie sprawozdawczym, jak również w latach poprzednich, których stan zdrowia w dalszym ciągu uzasadnia objęcie ich czynną opieką lekarską.

W rubryce 2 - należy wykazać studentów zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych objętych tak zwanym czynnym poradnictwem, czyli planową, systematyczną opieką lekarską.

Dane wykazane w rubryce 2 powinny być mniejsze lub równe od danych wykazanych w rubryce 1.

MZ - 06

Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych

Sprawozdanie należy wypełniać za rok szkolny, tj. za okres od 1.IX. poprzedniego roku kalendarzowego do 30.VI. roku sprawozdawczego.

Dział 1

W wierszu 1 - należy podać liczbę placówek (rubr. 1) i uczniów (rubr. 2) objętych stałą opieką lekarza poradni rejonu pediatryczno-szkolnego lub ośrodka zdrowia.

W wierszu 2 - należy podać liczbę placówek (rubr. 1) i uczniów (rubr. 2) objętych opieką lekarską zadaniową (np. przez lekarzy oddelegowanych z innych placówek służby zdrowia do realizacji zadań w ramach opieki profilaktycznej np. bilansów zdrowia).

W wierszu 3 - należy podać liczbę placówek i uczniów objętych opieką felczera, pełniącego obowiązki lekarza.

W wierszu 5 - należy podać liczbę placówek i uczniów objętych wyłącznie opieką pielęgniarską (lub higienistek szkolnych) tj. liczbę placówek i uczniów nie objętych opieką lekarską (stałą lub zadaniową) lub felczerską.

Dział 2

Dział ten dotyczy bilansów zdrowia zrealizowanych w przedszkolach i szkołach wszystkich typów oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Bilanse zdrowia przeprowadza się w innych placówkach oświatowo-wychowawczych w przypadku, gdy wychowankowie tych placówek nie uczęszczają do przedszkoli i szkół.

Dział 4

W rubryce 2 - należy podać liczbę porad udzielonych uczniom (wychowankom) zakwalifikowanym do grup dyspanseryjnych w ramach czynnej opieki lekarskiej (bez badań typu "bilans zdrowia").

Dział 3

W rubr. 1 wiersz 01 - należy podać liczbę wszystkich uczniów (wychowanków) - łącznie tzw. "roczniki bilansowe i międzybilansowe", zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych, bez względu na to, kiedy zostali zakwalifikowani, o ile stan zdrowia uzasadnia pozostawanie ich w grupach dyspanseryjnych. Każdego ucznia (wychowanka) należy liczyć tylko jeden raz bez względu na liczbę występujących u niego schorzeń.

W wierszu 02-16 - należy podać liczbę uczniów (wychowanków) zakwalifikowanych do poszczególnych grup (podgrup) dyspanseryjnych. Jeżeli u jednego ucznia (wychowanka) stwierdzono więcej niż jedno schorzenie należy wykazać każde z tych schorzeń odpowiednio w wierszach od 02 do 16 np. wadę wzroku i słuchu należy wykazać w wierszach 05 i 07.

Suma wierszy od 02 do 16 może być większa lub równa wierszowi 01.

W wierszu 04 - należy wykazać liczbę uczniów, którzy używają środków odurzających, psychotropowych i zastępczych oraz:

- są zarejestrowani z powodu używania tych środków w poradniach specjalistycznych,

- nie są zarejestrowani w tych poradniach lecz ustalono, że często zażywają te środki.

Dział 5

Rubryki 1, 2 i 3 - dotyczą wyłącznie placówek oświatowo-wychowawczych, w których w okresie sprawozdawczym prowadzone było planowe leczenie stomatologiczne.

W rubrykach 4 i 5 - należy wykazać dzieci i młodzież objętą pełnym cyklem profilaktyki fluorowej.

Dział 6

W rubryce 1 - należy wykazać liczbę porad udzielonych przez lekarzy dentystów w ramach planowego i pozaplanowego leczenia stomatologicznego.

W rubryce 2 - należy wykazać liczbę osób, u których przeprowadzono sanację jamy ustnej w ramach planowego i pozaplanowego leczenia stomatologicznego.

MZ - 10

Roczne sprawozdanie z wybranych zagadnień służby zdrowia

Informacje należy podać w podziale na miasta i gminy według miejsca lokalizacji placówek służby zdrowia.

W rubryce 0 działu 1 i rubryce 00 działu 2 należy podać odpowiednio nazwy miast i gmin.

Państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe wypełniają wyłącznie dział 1.

Dział 1

W dziale tym należy podać liczbę pracowników pełnozatrudnionych oraz pracowników niepełnozatrudnionych, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (np. emeryci bądź inne osoby, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze godzin).

Dział 2

Oddział szpitalny przy stacji pogotowia ratunkowego wypełnia tylko rubrykę 02.

W rubryce 01 i 02 - należy wykazać dane łącznie ze szpitalami psychiatrycznymi.

W rubryce 02 - należy podać liczbę łóżek rzeczywistych bez łóżek dla noworodków i wcześniaków.

W rubryce 09 - należy wykazać przychodnie: rejonowe dla ogółu ludności, specjalistyczne, przemysłowe, dla szkół wyższych, spółdzielcze, rehabilitacyjne przy spółdzielniach inwalidów i rehabilitacji inwalidów RZSI.

W rubryce 12 - należy wykazać przychodnie spółdzielcze.

MZ - 11

Roczne sprawozdanie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności w mieście i na wsi

Dział 2

W wierszu 01 - należy podać liczbę udzielonych porad przez lekarzy w poradniach ogólnych oraz w domu chorego, łącznie z poradami udzielonymi przez lekarzy zakładowych.

W wierszach 02 i 07 - należy podać liczbę udzielonych porad przez lekarzy w domu pacjenta.

W wierszu 08 - należy podać liczbę porad lekarskich udzielonych kobietom ze schorzeniami układu rodnego, zbadanym profilaktycznie w zakresie położnictwa i ginekologii oraz kobietom ciężarnym.

W wierszach 04 i 09 - należy podać liczbę udzielonych porad przez lekarzy dzieciom zdrowym i chorym w poradni dla dzieci w mieście (wiersz 04), w ośrodkach zdrowia na wsi (wiersz 09), łącznie z poradami udzielonymi przez lekarzy w domu pacjenta.

W wierszu 06 - należy podać liczbę udzielonych porad przez lekarzy w ośrodkach zdrowia i punktach lekarskich na wsi oraz w domu pacjenta, bez porad udzielonych przez lekarzy dentystów.

W wierszu 10 - należy podać liczbę udzielonych porad przez lekarzy dentystów w ośrodkach zdrowia i ruchomych ambulansach stomatologicznych na wsi.

W wierszach 05 i 10 - należy podać dane bez porad udzielonych dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, wykazywanych w sprawozdaniu MZ - 06 "Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych" łącznie z poradami udzielonymi przez lekarzy dentystów zakładowych.

Dział 3

W wierszach od 6-8 - należy podać liczbę wizyt domowych zrealizowanych przez położne zatrudnione w poradniach dla kobiet, łącznie z wizytami domowymi zrealizowanymi przez położne środowiskowe.

Dział 4

W dziale tym nie należy wykazywać danych dotyczących dzieci i młodzieży wykazanych w sprawozdaniu MZ-06 "Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych". W sprawozdaniu należy natomiast uwzględnić dzieci przebadane w żłobkach i domach małego dziecka.

Dane w wierszu 01 powinny być większe lub równe z danymi w wierszu 02. Suma danych w wierszach 03 do 07, 09, 12, 15, 17 do 19 i 21 powinna być większa lub co najmniej równa danym wykazanym w wierszu 02.

W wierszu 02 w rubrykach 01 i 06 - należy podać liczbę dzieci (łącznie tzw. roczniki bilansowe i międzybilansowe) zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych w wyniku bilansów zdrowia przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym, jak również w latach poprzednich, których stan zdrowia w dalszym ciągu kwalifikuje do objęcia ich czynną opieką lekarską.

W rubrykach 02 do 05 i 07 do 10 oraz 11 i 12 - należy wykazać dzieci i młodzież przebadaną (wiersz 01) i zakwalifikowaną (wiersz 02) do grup dyspanseryjnych w wyniku bilansu zdrowia przeprowadzonego w okresie sprawozdawczym.

Osoby zakwalifikowane do więcej niż jednej grupy dyspanseryjnej należy wykazać w każdej z tych grup (w wierszach od 03 do 22), natomiast w wierszu 02 każdą osobę należy wykazać tylko jeden raz. Suma danych wykazanych w rubrykach od 02 do 05 i 07 do 10 powinna być mniejsza lub równa danym wykazanym odpowiednio w rubrykach 01 i 06.

Dział 5

Dane wykazane w rubrykach 2 i 4 powinny być mniejsze lub równe danym wykazanym odpowiednio w rubrykach 1 i 3.

Osoby zakwalifikowane do więcej niż jednej grupy dyspanseryjnej należy wykazać w każdej z tych grup (w wierszach od 02 do 14), natomiast w wierszu 01 każdą osobę należy wykazać jeden raz.

Suma danych wykazanych w wierszach od 02 do 14 powinna być większa lub równa danym w wierszu 01.

MZ - 12

Roczne sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej

Dział 1

W dziale tym należy podać liczbę przychodni specjalistycznych bez specjalistycznych przychodni przemysłowych oraz przychodni dla szkół wyższych wchodzących w skład ZOZ lub wojewódzkich szpitali zespolonych. W sprawozdaniach z poradni specjalistycznych tego działu nie należy wypełniać.

Dział 2

W rubrykach 2 i 4 - należy podać liczbę udzielonych porad w poradniach specjalistycznych, bez porad udzielonych w specjalistycznych poradniach przemysłowych i dla szkół wyższych wchodzących w skład zespołów opieki zdrowotnej lub wojewódzkich szpitali zespolonych.

Dział 3

W dziale tym należy podać dane bez danych wykazanych w sprawozdaniach na formularzach MZ-04 i MZ-35.

W wierszu 1 - należy podać liczbę pracowni samodzielnych oraz pracowni wykonujących badania cytologiczne w ramach działalności poradni dla kobiet, onkologicznej i endokrynologicznej (bez punktów pobrań).

MZ-13

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

Dział 1

Dane wykazane w rubryce 01 powinny być zgodne z danymi z rubryki 17 sprawozdania MZ-13 za 1989 rok.

Rubryki od 2 do 4 dotyczą osób nowo zarejestrowanych.

W rubryce 2 - oprócz osób wykazanych w rubryce 3 i 4 (nowo wykryci i wznowy) należy wykazać także pacjentów przeniesionych z innych poradni.

W rubrykach 5 i 6 - należy podać osoby skreślone z ewidencji w poradni wskutek zakończenia leczenia, zmiany miejsca leczenia oraz zgonów.

Do liczby zgonów z powodu gruźlicy (rubryka 6) należy zaliczyć (po dokładnym sprawdzeniu kart zgonów) wyłącznie zgony spowodowane gruźlicą, wśród chorych zarejestrowanych w grupach gruźlicy czynnej oraz zgony z powodu późnych następstw gruźlicy w grupach III-A, III-B, IV-D i V-C.

Wiersz 23 rubryka 7 powinna być równa sumie rubryk 1 i 2 pomniejszonej o dane w rubryce 5 (1 - 2 - 5).

Przy kontroli rachunkowej innych wierszy należy pamiętać o dodatku "dopływu" chorych w ciągu roku do analizowanej grupy w wyniku zaostrzeń i nawrotów procesu chorobowego oraz odjęciu "odpływu" z analizowanej grupy w wyniku poprawy lub wyleczenia. Nie należy dodawać przeniesień z całej grupy IV i VI oraz wznów z grupy III i V-C, które wchodzą jako nowe zachorowania lub wznowy i są już wykazane w rubryce 2.

Dla określenia wskaźnika chorobowości na gruźlicę czynną wchodzą dane z rubryki 7 dla następujących grup poradnianych: I-A, II-A, II-B, V-A i V-B tzn. wiersz 05 (Razem czynna gruźlica płuc) oraz wiersz 16 (Razem czynna gruźlica pozapłucna czynna).

Dział 2

W dziale tym należy wykazać w odpowiednich wierszach informacje uzyskane z kart diagnostycznych.

Wiersz 1 dotyczy pacjentów nowo zarajestrowanych (w grypach I-A, II-B, IV-E oraz VI).

Wiersz 2 dotyczy osób zarejestrowanych w grupie IV.

W wierszu 3 należy podać liczbę osób z grupy IV, u których w trakcie systematycznego stosowania chemioprofilaktyki lub po jej zakończeniu stwierdzono gruźlicę płuc czynną i zarejestrowano ich jako nowo zarejestrowanych.

W wierszu 4 należy podać liczbę chorych lekoopornych, dla których w okresie sprawozdawczym otrzymano odpowiedni wynik badań.

W wierszach 5 i 6 - należy podać liczbę chorych odprątkowanych drogą stosowania chemioterapii (wiersz 5) oraz zabiegu chirurgicznego (wiersz 6).

MZ - 14

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

Dział 2

Dział ten dotyczy wyłącznie osób, które utrzymywały kontakty seksualne z chorymi wenerycznie i zostały zarejestrowane w roku sprawozdawczym. W dziale tym nie należy wykazywać osób zgłoszonych wcześniej (w roku poprzednim), a zbadanych w roku sprawozdawczym.

Podstawą do wypełnienia tego działu jest rejestr chorych i osób, które miały kontakty seksualne z chorymi (formularz Mz/Sw - 10).

Dział 3

Dane do tego działu należy podać na podstawie księgi badań pracowni serologicznej - form. Mz/Sw - 13.

Dział 4

W wierszu 1 - należy podać dane na podstawie kartoteki czynnej chorych wenerycznie.

W wierszu 2 - należy podać dane na podstawie kart wyników badań na formularzu Mz/Sw - 11b oraz kart chorych poradni skórno-wenerologicznej.

W wierszu 3 i 4 - należy podać dane na podstawie dokumentacji medycznej oraz informacji uzyskanych z oddziału dermatologicznego ZOZ lub SZOZ.

MZ - 16

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) odwykowej

Sprawozdanie sporządza również poradnia prowadzona przez psychologa.

MZ - 17

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych

Dział 1

W rubrykach 8 i 9 - należy podać liczbę osób zobowiązanych do leczenia (rubr. 8) na mocy art. 34 oraz leczonych przymusowo (rubr. 9) na mocy art. 25 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.

MZ - 18

Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążenia

Sprawozdanie sporządzają poradnie kardiologiczne, internistyczne lub ogólne ujmując w nim pacjentów ze schorzeniami układu krążenia leczonych tylko w jednej z tych poradni. W sprawozdaniu nie należy ujmować osoby skierowane wyłącznie na konsultację.

Poradnie kardiologiczne lub internistyczne pełniące role poradni konsultacyjnych nie sporządzają sprawozdania na form. MZ - 18. Podstawą do sporządzenia sprawozdania jest kartoteka leczonych na choroby układu krążenia w poradni kardiologicznej, internistycznej i ogólnej na form. Mz/Pom - 6 "Karta kontroli zgłoszenia w poradni" lub form. Mz/Lp - 13 "Karta badań okresowych w zakładach przemysłowej służby zdrowia".

Rubryka 1 - obejmuje chorych leczonych na wszystkie choroby układu krążenia.

Dane w wierszu 06 powinny być mniejsze lub równe z danymi w wierszu 01.

Ta sama zależność dotyczy podziału według wieku.

W przypadku występowania kilku chorób układu krążenia u jednego pacjenta, należy wybrać rozpoznanie zasadnicze.

MZ - 22

Roczne sprawozdanie z działalności pomocy doraźnej

Dział 1

W wierszu 3 - należy podać wszystkie karetki sanitarne przeznaczone dla działalności pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) czynne w dniu 31.XII.

W wierszu 4 - należy podać sumę dobokaretek w ciągu okresu sprawozdawczego.

Dział 2

W wierszu 8 - należy podać liczbę wyjazdów do wypadków i do zachorowań, przy których stwierdzono zgon, przed lub po przybyciu pogotowia oraz podczas transportu.

Dział 3

W wierszu 2 - należy podać ogólną liczbę chorych zarejestrowanych w książce przyjęć ambulatoryjnych pomocy doraźnej.

W wierszach 5-9 - należy podać liczbę osób, którym udzielono świadczeń medycznych (nie należy wykazywać osób, które tylko zostały przewiezione np. z domu do szpitala lub ze szpitala do domu).

MZ - 24

Roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży

Wiersz 1 - wypełniają zakłady społecznej służby zdrowia,

wiersz 2 - spółdzielcze przychodnie lekarskie, a wiersz 3 - lekarze prywatnie praktykujący.

W sprawozdaniu należy podać liczbę ambulatoryjnie dokonanych zabiegów przerywania ciąży na podstawie książki zabiegów ambulatoryjnego przerywania ciąży (Mz/K-8).

MZ - 26

Roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej

Dział 1

Do badań katastralnych (wiersz 1 i 2) zalicza się badania w miejscu zamieszkania całej populacji w wieku powyżej 18 lat, zaplanowane i prowadzone przez wojewódzkie przychodnie gruźlicy i chorób płuc (własnymi aparatami) przy współudziale jednostek podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej lub innych instytucji (aparatami i przystawkami radiofotograficznymi zespołów opieki zdrowotnej ogólnych, przemysłowych oraz kolejowej służby zdrowia).

Do badań według grup (wiersz 3) zalicza się badania przeprowadzone wśród pracowników podlegających badaniom okresowym np. pracowników szkół i zakładów wychowawczych, uczniów i studentów, pracowników przemysłu i handlu spożywczego oraz zakładów żywienia zbiorowego, pracowników zakładów przemysłowych, poborowych oraz grup ludności o zwiększonym ryzyku zachorowania np. chorych na cukrzycę, osób w starszym wieku.

Do innych badań radiofotograficznych (wiersz 4) zalicza się badania usługowe chorych skierowanych przez poradnie gruźlicy i chorób płuc (łącznie z grupą IV), osób skierowanych przez lecznictwo podstawowe oraz pozostałe zdjęcia radiofotograficzne usługowe. Rubryki od 2 do 4 wypełnia się na podstawie zapisów w rubrykach od 8 do 10 dziennika Mz/G-30.

W rubryce 2 - należy wydzielić liczbę osób, u których stwierdzono zmiany w płucach oznaczonych symbolami klasyfikacji radiologicznej od 3 do 6, wymagających kontroli w poradni gruźlicy i chorób płuc.

Symbol 3 - oznacza rozległe zrosty, złogi opłucnowe, płyn w opłucnej.

Symbol 4 - oznacza nieprawidłowości cienia wnęk, powiększenie węzłów chłonnych lub zmian kształtu cienia śródpiersia.

Symbol 5 - oznacza zaciemnienie w płucach bez obrazu jamy.

Symbol 6 - oznacza zaciemnienie w płucach z obrazem jamy.

W wierszu 3 - należy wykazać liczbę osób, u których stwierdzono zmiany w układzie krążenia - w układzie sercowo-naczyniowym typu patologicznego, wymagających dalszego przebadania w zakresie diagnostyki sercowo-naczyniowej. Oznaczone są one symbolem klasyfikacji radiologicznej - 1a.

W rubryce 4 - należy wykazać liczbę osób, u których stwierdzono zmianę w układzie kostnym, patologiczne wymagające dalszego przebadania. Oznaczone są one symbolem klasyfikacji radiologicznej - 1b.

Dział 2

W rubryce 1 - należy podać liczbę aparatów według stanu w dniu 31.XII.

W rubryce 2 - należy podać liczbę wykonanych badań dla każdego rodzaju aparatów. Suma wierszy od 1 do 3 w rubryce 2 musi być równa sumie wierszy od 1 do 4, w rubryce 1 działu 1.

W rubryce 3 - należy podać dla każdego rodzaju aparatów łączną liczbę dni przestoju, biorąc pod uwagę normę 250 dni roboczych pracy w roku dla placówek rentgenowskich.

MZ - 29

Roczne sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc

Na druku należy zachować czytelną pieczątkę jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostki kontrolujące druk sprawozdawczy winny umieścić na górnym marginesie swoją pieczątkę i czytelny podpis osoby kontrolującej.

Na druku należy zaznaczyć przez podkreślenie rodzaj szpitala, w przypadku oddziału szpitalnego należy w Dziale 1 wiersz 1 wpisać słowo "oddział" i podkreślić do jakiego rodzaju szpitala należy.

Dział 1

W wierszu 1 - należy podać liczbę szpitali czynnych ujętych w planie rocznym.

Nie należy wykazywać zakładów, które w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego były nieczynne z powodu remontu przewidzianego na okres dłuższy niż rok.

W wierszu 6 - należy podać sumę liczby dni wyłączenia z użytkownika łóżek rzeczywistych z powodu remontu.

W wierszu 7 - należy podać liczbę łóżek rzeczywistych przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca. Do liczby łóżek rzeczywistych zalicza się także inkubatory umieszczone w salach chorych.

Dział 2

W dziale tym należy podać dane łącznie z noworodkami, które pozostały w szpitalu po wypisaniu matki.

W wierszu 01 - należy podać liczbę chorych przyjętych do szpitala.

W wierszu 03 - należy podać liczbę osób wypisanych ze szpitala łącznie z chorymi przekazanymi do innego zakładu opieki zdrowotnej.

W wierszu 07 - należy podać liczbę chorych przebywających w dniu 31.12. W stanie chorych ujmuje się także chorych korzystających z przepustek i urlopów.

W wierszu 12 - należy podać sumę dni pobytu osób towarzyszących.

W wierszu 13 - należy podać liczbę osób nie przyjętych do szpitala z powodu: braku wskazań do hospitalizacji, odroczenia przyjęcia do szpitala i skierowania do innego szpitala zgodnie z księgą przyjęć chorych i odmów - MZ/ Szp-58.

W wierszu 14 - należy wyodrębnić z rubr. 13 liczbę osób, które nie zostały przyjęte do szpitala z powodu braku miejsc.

Dział 3

W wierszu 01 - należy wykazać liczbę porodów, które zostały ukończone w szpitalu, przy czym poród wieloraki liczy się za jeden poród.

W wierszu 02 - należy podać z ogólnej liczby porodów (wiersz 01) liczbę porodów u kobiet zamieszkałych na wsi.

W wierszach 04 do 09 - nie należy podawać liczby noworodków, urodzonych poza szpitalem, a których matki zostały przewiezione do szpitala w celu odbycia trzeciego okresu porodu (wyjęcie łożyska itp.). Przypadki takie należy traktować jako komplikacje porodowe, a nie porody.

W wierszu 07 - należy podać liczbę noworodków niezdolnych do życia, które ważyły po urodzeniu od 601 do 1000 gramów, które nie przeżyły 24 godzin.

W wierszu 15 - należy podać inne poronienia, np. poronienia rozpoczęte w domu, poronienia w toku itp.

W wierszu 16 - należy podać liczbę kobiet, które zmarły w szpitalu z powodu powikłań, ciąży, porodu i połogu.

Dział 5

Suma wierszy od 02 do 39 (wiersz 01) w rubryce 2 powinna być zgodna z danymi działu 1 wiersza 2.

Suma wierszy od 02 do 39 (wiersz 01) w rubryce 3 powinna być zgodna z danymi działu 1 wiersza 3.

Suma wierszy od 02 do 39 (wiersz 01) w rubryce 6 powinna być zgodna odpowiednio z danymi działu 2 rubr. 1, wiersz 11 jeżeli w szpitalu nie ma pośredniej opieki psychiatrycznej.

Wiersz 38 wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy stacja dializ posiada łóżka rzeczywiste. W przypadku dowożenia chorych na dializę z innych oddziałów szpitala rubr. 4-6 nie wypełnia się.

W wierszu 41 - należy podać wszystkie dializy wykonane u chorych hospitalizowanych i ambulatoryjnych w ciągu okresu sprawozdawczego.

MZ - 30

Roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Dział 1

Wiersze od 4 do 7 wypełniają wyłącznie te jednostki, które finansują i nadzorują hostele lub opiekę dzienną.

Dział 2

W wierszach 16 i 17 - należy podać dla oddziałów neurologicznych i innych niepsychiatrycznych liczbę leczonych w ciągu roku (wiersz 16) i osobodni leczenia (wiersz 17).

MZ - 32

Roczne sprawozdanie z działalności żłobka

Dział 2

W wierszu 6 - należy wykazać łączną liczbę dni pobytu wszystkich dzieci przebywających w żłobku.

W wierszu 7 - należy wykazać łączną liczbę dni nieobecności dzieci w żłobku.

MZ - 33

Roczne sprawozdanie szpitala uzdrowiskowego, sanatorium uzdrowiskowego prowadzonego przez przedsiębiorstwo uzdrowiskowe lub inne jednostki organizacyjne, sanatorium rehabilitacyjnego, prewentorium

Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe sporządza oddzielne sprawozdania ze szpitali uzdrowiskowych i z sanatoriów uzdrowiskowych. Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe posiadające zakłady w kilku województwach sporządzają oddzielne sprawozdania dla każdego województwa i przesyłają do właściwych wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej lub wojewódzkich szpitali zespolonych oraz wojewódzkich urzędów statystycznych.

Jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi (związki zawodowe, zakłady pracy i FWP) sporządzają oddzielne sprawozdania dla każdego województwa i przesyłają do właściwych wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej lub wojewódzkich szpitali zespolonych oraz wojewódzkich urzędów statystycznych.

W wierszu 01 - należy podać liczbę szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych, zgodnie z wpisem do rejestru zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie typowych zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - Monitor Polski Nr 55 z 1967 r. poz. 272), sanatoriów rehabilitacyjnych i prewentoriów.

Sanatoria rehabilitacyjne i prewentoria nie wypełniają wierszy 03, 08 do 11.

W wierszu 03 - należy podać średnią liczbę łóżek czynnych.

Łóżka czynne są to łóżka pozostające w eksploatacji (rzeczywiste, sezonowe wydzierżawione lub dostawione) przygotowane na przyjęcie kuracjuszy.

Średnią liczbę łóżek czynnych w okresie sprawozdawczym otrzymuje się sumując liczby łóżek czynnych w poszczególnych turnusach i dzieląc wynik sumowania przez 14, bez względu na to czy jednostka pracowała cały rok czy tylko przez kilka turnusów.

W wierszu 08 - należy podać liczbę kuracjuszy, którzy byli pacjentami przychodni uzdrowiskowej.

W wierszu 06 - szpitale i sanatoria uzdrowiskowe podają liczbę leczonych kuracjuszy, którzy przebywali na czynnych łóżkach.

W wierszu 07 - należy podać liczbę osobodni pobytu wszystkich leczonych (kuracjuszy) wykazanych w wierszu 06.

MZ - 34

Roczne sprawozdanie domu małych dzieci

Dział 2

W wierszu 02 - należy podać łączną liczbę dni pobytu wszystkich dzieci (rubryka 1) i matek (rubryka 2).

Dzień przyjęcia i dzień wypisania należy liczyć jako jeden dzień.

W wierszu 09 - należy wykazać dzieci przeniesione do domów dziecka.

Dział 4

Dane rubryki 1, wiersza 1 powinny być równe z danymi w wierszu 03, rubr. 1 działu 2.

W wierszu 3 - należy podać liczbę dzieci; posiadających jednego z rodziców np. matkę samotną (nie zamężną) lub rozwiedzioną oraz będącą wdową.

W wierszu 4 - należy wykazać dzieci, prawnie traktowane jako półsieroty (jedno z rodziców nie żyje).

MZ - 35

Roczne sprawozdanie przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnej

Przychodnie przy zakładach górniczych to przychodnie przy: kopalniach węgla kamiennego, kopalniach węgla brunatnego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, kopalniach ropy naftowej, kopalniach rud żelaza, zakładach górniczo-hutniczych, zakładach metali nieżelaznych - przy zakładach górniczych materiałów ogniotrwałych - kopalniach surowców chemicznych (soli, siarki, fosforytów, pirytu, anhydrytu, ochry, ziemi krzemionkowej i innych), kopalniach materiałów budowlanych przemysłów: cementowego, wapienniczego i gipsowego, kamienia budowlanego, kruszyw i surowców mineralnych, ceramicznego, szklarskiego, izolacji.

Z uwagi na to, że sprawozdania na form. MZ - 35 są opracowywane przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej należy wpisywać poszczególne cyfry liczb w pole do tego celu przeznaczone. Na przykład - jeżeli w zakładzie pracuje 2.385 pracowników, w tym 1.085 kobiet, prawidłowy zapis w dziale 1 w rubrykach 2 i 3 powinien być następujący:

Osoby objęte opieką ogółemW tym kobiety
23
23851085

Dział 1

W rubryce 9 w wierszach od 01 do 17 - należy wpisać pełne nazwy (nie należy stosować skrótów) wszystkich zakładów pracy i szkół objętych w danym roku opieką podstawową w przychodni (dotyczy opieki sprawowanej tylko przez rejonowych lekarzy przemysłowych).

W przypadku, gdy jednostka sprawozdawcza obejmuje opieką więcej niż 14 zakładów pracy lub więcej niż 3 przyzakładowe szkoły zawodowe pozostałe zakłady lub szkoły należy wykazać w dodatkowym zestawieniu zachowując wzór tablicy z działu.

W wierszach od 18 do 21 wpisuje się dane o innych przedsiębiorstwach których pracownicy są czasowo zatrudnieni na terenie zakładu i zostali objęci opieką przez przychodnię.

W wierszach tych należy również wykazać rencistów, członków rodzin pracowników o ile korzystają oni z usług przychodni.

W rubryce 1 - należy podać trzycyfrowy symbol branży gospodarki narodowej według Klasyfikacji Gospodarki Narodowej GUS do której zakład pracy jest zaliczany.

Trzycyfrowy symbol zawarty jest w członie "E" Nr statystyczny REGON, który posiada każdy zakład pracy. Np. dla zakładu pracy o symbolu

0033809-13004000

- ----------------

71-1-082-93001

należy napisać 082.

Dane do rubryk 2 i 3 należy uzyskać w dziale zatrudnienia i płac zakładu pracy.

Dział 2

Podstawę do wypełnienia tego działu stanowi dzienna ewidencja przyjętych na form. Mz/Lp-18.

Badania wstępne dotyczą osób rozpoczynających pracę w zakładzie oraz osób, które zmieniają stanowisko pracy (o ile na nowym stanowisku występuje odmienne narażenie zawodowe).

Badania okresowe dotyczą zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zatrudnionych przy pracach wymagających szczególnych kwalifikacji zdrowotnych lub psychofizycznych, wymagających specjalnego nadzoru nad stanem zdrowia, pracowników młodocianych oraz innych osób objętych badaniami okresowymi.

Za pracę w warunkach szkodliwych uważa się:

- pracę wykonywaną w narażeniu na czynniki szkodliwe, których parametry przekraczają stale, okresowo lub sporadycznie wielkości uznane za bezpieczne oraz również na stanowiskach pracy, na których obowiązują dodatkowe zabezpieczenia stanu zdrowia (skrócony dzień pracy, urlopy profilaktyczne, dodatkowe przerwy w pracy, specjalny sprzęt ochrony osobistej itp.),

- pracę w narażeniu na czynniki szkodliwe, których działanie jest znane, ale natężenie jest niewymierne,

- pracę z czynnikami, których działanie nie jest dokładnie poznane,

- pracę z czynnikami rakotwórczymi i uczulającymi.

W rubryce 1 - należy podać liczbę udzielonych porad przez poradnie rejonowe - przemysłowe oraz specjalistyczne w ramach badań lekarskich (okresowych, wstępnych itp.).

Rubrykę 5 - wypełniają wyłącznie poradnie specjalistyczne w przemysłowych specjalistycznych ZOZ lub w wojewódzkiej przychodni przemysłowej.

Dział 3

Podstawą do wypełnienia tego działu jest dzienna ewidencja pacjentek przyjętych w poradni dla kobiet - form. Mz/K-6.

Dział 4

Podstawą do wypełnienia tego działu jest dzienna ewidencja pacjentów przyjętych w poradni stomatologicznej - form. Mz/St-18.

Dział 5

Podstawą do wypełnienia tego działu jest rejestr badań w pracowni na form. Mz/N-14.

Dział 6

Podstawą do wypełnienia tego działu są karty czynnego poradnictwa na form. Mz/Lp-13.

Dział 7

Podstawą do wypełnienia tego działy jest ewidencja wydanych i zrealizowanych wniosków o przeniesienie pracownika na inne stanowisko z przyczyn zdrowotnych - prowadzona przez rejonowych lekarzy przemysłowych.

Dział 8

W rubryce 1 - należy podać liczbę wydzielonych stanowisk do spraw rehabilitacji zawodowej (wiersz 1) i stanowisk pracy chronionej (wiersz 2) zorganizowanych w zakładzie pracy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.XII.1974 r. (Dziennik Ustaw 1974 r. Nr 51, poz. 325).

W rubryce 2 - należy podać liczbę osób, które w okresie sprawozdawczym odbywały rehabilitację zawodową lub pracowały na stanowiskach pracy chronionej.

MZ - 37

Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycy

Podstawą do sporządzenia sprawozdania jest kartoteka leczonych z powodu cukrzycy na form. Mz/Pom-6 lub form. Mz/Lp-13.

Dane w wierszu 3 powinny być mniejsze lub równe danym w wierszu 1.

Dane w wierszu 4 powinny być mniejsze lub równe danym w wierszu 2.

MZ - 41

Roczne sprawozdanie z działalności poradni zaopatrzenia ortopedycznego

W wierszu 4 - należy wykazać również dane dotyczące aparatów stosowanych u dzieci (szyny "Koszli", poduszki "Frejki").

Wiersz 8 - dotyczy przedmiotów uzupełniających przedmioty ortopedyczne (laski, kule, pończochy kikutowe, rękawiczki itp.).

W rubryce 01 - należy podać liczbę osób, które korzystały ze świadczeń poradni, a nie liczbę usług świadczonych pacjentom.

W rubryce 03 - należy podać liczbę wniosków na nowe przedmioty ortopedyczne.

W rubryce 04 - należy podać liczbę rozpatrzonych w danym roku wniosków na nowe przedmioty ortopedyczne.

W rubryce 09 - należy podać liczbę zrealizowanych (w danym roku) zleceń na nowe przedmioty ortopedyczne.

W rubryce 10 - należy podać liczbę zrealizowanych zleceń na nowe przedmioty z powodu wadliwego wykonania poprzednich przedmiotów.

W rubryce 12 - średni cykl wykonania przedmiotu w dniach należy wyliczyć dzieląc łączną liczbę dni wykonywania przedmiotów ortopedycznych (od daty wystawienia zlecenia) przez liczbę wykonanych przedmiotów. W rubryce 12 nie należy uwzględniać przedmiotów wydawanych odręcznie.

MZ - 42

Roczne sprawozdanie z działalności punktu i stacji krwiodawstwa

Dział 1

W rubryce 1 - należy podać liczbę krwiodawców zarejestrowanych w danym roku sprawozdawczym, niezależnie od liczby donacji.

W rubryce 7 - należy podać liczbę ekip wyjazdowych łącznie z liczbą zorganizowanych grup krwiodawców przywożonych z miejsca pracy względnie miejsca zamieszkania do Ośrodka Służby Krwi.

Dział 3

Wypełnia stacja krwiodawstwa w sprawozdaniu zbiorczym na podstawie jednostkowych sprawozdań z punktów krwiodawstwa.

Dział 4

W rubryce 1 należy wykazać ogólną liczbę litrów krwi, którą stacja dysponowała w roku sprawozdawczym. Ogólną liczbę litrów krwi uzyskuje się sumując liczbę litrów krwi pozostałej z roku poprzedniego, liczbę litrów krwi wyprodukowanej w roku sprawozdawczym oraz liczbę litrów krwi otrzymanej z innych stacji i punktów krwiodawstwa.

W rubryce 2 - suma wierszy od 9 do 14 powinna odpowiadać całkowitej produkcji osocza.

W rubryce 3 - należy wykazać sumę litrów krwi zużytej na przetoczenia, do badań i na preparaty oraz przekazanej do innych stacji i punktów krwiodawstwa.

W wierszach 21 i 22 - należy podać objętość osocza, przekazanego Wytwórni Surowic i Szczepionek.

W wierszach 23 i 24 - należy podać objętość osocza przekazanego do firmy Schwab.

MZ - 55

Dzienny meldunek zakładu służby zdrowia o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach

W rubryce 1 - należy podać liczbę zachorowań lub podejrzeń na grypę (symbol - 487).

W rubryce 2 - należy podać liczbę osób (z rubryki 1) skierowanych do szpitala.

Część opisową należy wypełniać wyłącznie w okresach między epidemicznych, podając miejsce wystąpienia ognisk (adres zakładu lub rejon), a w wierszach od 3 do 5 liczbę zachorowań na grypę lub podejrzeń.

MZ - 72

Roczne sprawozdanie o stanie sieci aptek i punktów aptecznych oraz o zatrudnieniu pracowników farmaceutycznych

Sprawozdanie sporządzają przedsiębiorstwa zaopatrzenia farmaceutycznego zbiorczo dla całego przedsiębiorstwa oraz oddzielnie dla każdego województwa według lokalizacji aptek i punktów aptecznych. Dla aptek i punktów aptecznych, działających poza PZF "Cefarm" sprawozdanie zbiorcze sporządza wojewódzka komórka ds. statystyki medycznej (w Woj. Metodycznym Zespole Opieki Zdrowotnej lub Woj. Szpitalu Zespolonym) na podstawie materiałów uzyskanych z wydziału zdrowia i opieki społecznej (od Woj. Inspektora ds. Farmacji).

W dziale 1 w wierszach od 1 do 4 - należy wykazywać wszystkie punkty sprzedaży detalicznej będące w ewidencji przedsiębiorstwa, czynne i nieczynne (np. z powodu remontu, zakończonego sezonu, braku obsady fachowej itp.), tj. apteki oraz punkty apteczne I i II typu oraz punkty sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

Dział 3

W dziale tym należy wykazywać pracowników pełno jak i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

Przez farmaceutów (wiersz 2) należy rozumieć dr farmacji, mgr farmacji, prowizorów farmacji i aptekarzy aprobowanych.

Do pomocników aptekarskich (wiersz 3) należy zaliczyć również asystentów aptecznych.

W rubryce 1 - wierszu I - należy wykazać wszystkich pracowników będących w ewidencji przedsiębiorstwa, tj. pracowników aptek, pracowników magazynowych, administracyjnych zarządu itp. - niezależnie od rodzaju wykonywanych zadań i poziomu wykształcenia.

W rubryce 2 w wierszu 1 - należy wykazać wszystkich pracowników aptek i punktów aptecznych I typu, niezależnie od rodzaju wykonywanych zadań i poziomu wykształcenia. Metoda przeliczeń liczby niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych podana jest w Zeszytach Metodycznych Głównego Urzędu Statystycznego 1986. Nr 64 "Zasady metodyczne statystyki pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych".

Równocześnie ze sprawozdaniem na formularzu MZ-72 przedsiębiorstwa zaopatrzenia farmaceutycznego sporządzają załączniki, w układzie wojewódzkim - imiennie wg miast i gmin - obejmujące informacje o liczbie aptek i punktów aptecznych oraz liczbie farmaceutów zatrudnionych w aptekach i punktach aptecznych I typu.

Załącznik (bez sprawozdania) należy przesłać do właściwego wojewódzkiego zespołu metodycznego opieki zdrowotnej lub wojewódzkiego szpitala zespolonego zgodnie z lokalizacją aptek i punktów aptecznych. Z uwagi na odmienną metodologię wykazywania zatrudnienia, dane zawarte na formularzu MZ-72 w dziale 3 są nieporównywalne z danymi wykazanymi w rubryce 4 załącznika.

MZ - 76

Roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz ich wyrobu i przerobu

Wyjaśnienia do sporządzania sprawozdania na form. MZ-76 podane są na odwrocie formularza.

MZ - 82

Roczne sprawozdanie z wykonania sprzedaży, kosztów i wyników działalności państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Dział 1

W wierszach od 01 do 04 - należy wykazać dane dotyczące działalności inwestycyjnej oraz środków na ich realizacje.

W wierszu 01 - wykazuje się nakłady na inwestycje w okresie sprawozdawczym łącznie z kosztami przygotowania inwestycji dla realizacji.

W wierszu 02 - należy podać zakupy nie związane z robotami budowlano-montażowymi.

W wierszu 03 - wykazuje się środki funduszu rozwoju przeznaczone na finansowanie inwestycji.

W wierszu 04 - należy wykazać dotacje przedmiotowe przekazane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej na inwestycje.

W wierszu 08 - należy wykazać ogólną wartość remontów i konserwacji własnych i obcych wykonywanych w przedsiębiorstwie - konto 538.

W wierszu 09 - należy wykazać wartość remontów kapitalnych zgodnie z kontem 538.

Wiersz 10 - wypełnia się wówczas, gdy remonty kapitalne finansowane są z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Nakłady te nie są rozliczane w ramach kosztów przedsiębiorstwa i nie są objęte wierszem 08.

W wierszu 11 - należy podać wysokość otrzymanej dotacji z funduszu na remonty kapitalne.

W wierszu 12 - należy wykazać koszt własny sprzedanych materiałów, tj. dane wynikające z zapisów po stronie Wn konta 765.

W wierszu 13 - należy wykazać wartość sprzedanych materiałów, tj. dane wynikające z zapisów po stronie Ma konta 765.

Dział 2

W dziale tym należy podać informację o faktycznym wykonaniu kosztów, z podziałem na poszczególne rodzaje działalności, ewidencjonowane na kontach zespołu 5.

W wierszach 01-13 w odpowiednich rubrykach podaje się koszty w pozycjach kalkulacyjnych zgodnie z branżowym planem kont zespołu 5.

w rubr. 2 dane wynikające z konta analitycznego do konta 501

w rubr. 3 dane wynikające z konta analitycznego do konta 501

w rubr. 4 - " - 501

w rubr. 5 - " - 540

w rubr. 6 - " - 531

w rubr. 7 - " - 532

w rubr. 8 - " - 533

w rubr. 9 - " - 534

w rubr. 10 - " - 537

w rubr. 11 wykazuje się dane na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 535 i 539.

w rubr. 12 dane wynikające z konta analitycznego do konta 536

w rubr. 13 - " - 536

w rubr. 14 - " - 540.

W wierszu 15 podaje się różnicę wartości produktów na początek i na koniec okresu sprawozdawczego ewidencjonowanych na kontach zespołu 6, przy czym zmiany wykazuje się "per saldo", wzrost zapasów podaje się ze znakiem "+", a zmniejszenie zapasów ze znakiem "-".

W szczególności podawać należy dane wynikające z kont analitycznych do konta 501 i 606 skorygowane o ewentualne odchylenia ewidencjonowane na koncie 620, a w rubr. 10 z konta 605, dane wynikające z kont analitycznych 641-649, zarówno rozliczenia czynne jak i bierne oraz dane wynikające z kont analitycznych do kont 607, 608, 631 i 670.

Wykazane w wierszu 15 zmiany - stanu rozliczeń międzyokresowych należy ustalać po wyeliminowaniu strat nadzwyczajnych rozliczanych w czasie.

W wierszu 16 - należy wykazać:

- rozliczenie wewnętrzne z tytułu wzajemnych świadczeń bezpośrednio pomiędzy kontami zespołu 5 oznaczając znakiem minus w rubryce dotyczącej ich wykonania oraz w rubr. 14 wartość kosztów stołówek i bufetów stołówkowych w części obciążającej koszty ogólnozakładowe.

Dotyczy to również rozliczenia kosztów wydziałów budowlanych w części odnoszącej się do remontów wykonywanych na rzecz macierzystego przedsiębiorstwa. (Komentarz do BPK str. 62).

- zmiany księgowań stanowiących wejście do kręgu ze znakiem "+" a wyjście z kręgu ze znakiem "-" (są to obroty konta 769).

W wierszu 17 - w poszczególnych rubrykach należy do danych wiersza 14 dodać lub odjąć dane wiersza 15 oraz odjąć dane wiersza 16.

W wierszu 18 - dla uzyskania pełnych kosztów obrotu towarowego należy w rubryce 13 podać wartość towarów według cen zakupu wynikającą z konta analitycznego do konta 737 (nie podaje się wartości towarów sprzedanych w hurcie i w stołówce pracowniczej).

Wiersz 19 - w poszczególnych rubrykach stanowi sumę wierszy 17 i 18, która powinna być zgodna:

- w rubr. 4 i 5 z danymi wynikającymi z konta 727,

- w rubr. 6 z danymi wynikającymi z kont analitycznych do konta 711 i 712,

- w rubr. 7 z danymi wynikającymi z konta 713,

- w rubr. 8, 9 i 10 z danymi wynikającymi z kont analitycznych do konta 719,

- w rubr. 11 z danymi wynikającymi z konta 717 i konta analitycznego do konta 719,

- w rubr. 12 z danymi wynikającymi z konta 736,

- w rubr. 13 i 14 z danymi wynikającymi z kont analitycznych do konta 737.

Sprzedaż i wyniki

W wierszu 20 należy podać wartość sprzedanych wyrobów, towarów i usług w sposób następujący:

- w rubr. 2 i 3 dane wynikające z kont analitycznych do konta 721,

- w rubr. 4 i 5 dane wynikające z konta 722,

- w rubr. 6 dane wynikające z kont analitycznych do konta 701 i 702,

- w rubr. 7 dane wynikające z konta 703,

- w rubr. 8, 9 i 10 dane wynikające z kont analitycznych do konta 709. Jako sprzedaż wydziału budowlanego traktuje się wartość usług na rzecz inwestycji, działalności finansowo-wyodrębnionej oraz dla jednostek obcych,

- w rubr. 11 dane wynikające z konta 707 i konta analitycznego do konta 709,

- w rubr. 13 i 14 dane wynikające z kont analitycznych do konta 732.

W wierszu 21 - dane stanowią różnicę pomiędzy wartością sprzedaży wykazaną w wierszu 20 i kosztem własnym wykazanym w wierszu 19.

MZ - 88

Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia

W rubryce 1 - należy wykazać pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych, dla których praca ta stanowi jedyne, podstawowe zatrudnienie (bez osób okresowo niepracujących bez względu na okres trwania przerwy w zatrudnieniu i o ile nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy np. osoby na urlopach wychowawczych, bezpłatnych, osoby powołane do pełnienia zasadniczej lub okresowej służby wojskowej).

MZ - 90

Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej

Pełnozatrudnionym w poradni jest osoba, która pracuje tam przynajmniej przez 7 godzin dziennie.

Zatrudnienie osób dzielących czas pracy między różne poradnie czy zakłady należy wykazać wyłącznie w godzinach pracy, podobnie jak zatrudnienie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W dziale 1 w wierszach 03 i 07 - należy wykazywać dane łącznie z działalnością prowadzoną w placówkach oświatowo-wychowawczych.

MZ - 91

Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnej

W rubryce 1 - należy wykazać liczbę osób pełnozatrudnionych oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których praca ta stanowi jedyne podstawowe zatrudnienie.

Jeżeli lekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w danej przychodni przemysłowej winien być wykazany w rubrykach 1 i 2 oraz w jednym z wierszy od 02 do 07, nawet gdy pracuje w dwóch różnych poradniach.

W przypadku, gdy lekarz pracuje w dwóch różnych poradniach należy go wykazać w poradni, w której pracuje większą liczbę godzin.

W rubryce 3 - należy podać liczbę opłaconych godzin pracy osób pełnozatrudnionych oraz wszystkich niepełnozatrudnionych niezależnie od tego czy praca ta stanowi podstawowe zatrudnienie.

MZ - 100

Indywidualna karta narażonego na pył

Indywidualną kartę narażonego na pył wypełnia się dla każdego badanego w przychodni górniczej służby zdrowia dla pracowników kopalń węgla kamiennego w czasie badania okresowego lub kontrolnego, zgodnie z instrukcją w sprawie wypełniania indywidualnej karty narażonego na pył, obowiązującą od 1 stycznia 1989 roku, stanowiącą załącznik do zasad profilaktyki medycznej pylicy płuc w górnictwie węgla kamiennego.

MZ/Szp-11

Karta statystyczna szpitalna ogólna dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Szpitale ogólne, sanatoria leczenia gruźlicy i chorób płuc, oddziały niepsychiatryczne w zakładach stacjonarnej opieki psychiatrycznej zobowiązane są wypełniać i symbolizować karty statystyczne szpitalne ogólne na formularzu MZ/Szp-11 zgodnie z instrukcją w sprawie wypełniania kart statystycznych szpitalnych ogólnych, obowiązującą od dnia 1 stycznia 1990 roku.

Dla leczonych w oddziałach psychiatrycznych, odwykowych i uzależnień lekowych nie należy wypełniać kart MZ/Szp-11, lecz karty MZ/Szp-11b.

MZ/Szp-11b

Karta statystyczna psychiatryczna

Kartę statystyczną psychiatryczną wypełnia się dla leczonych w oddziałach psychiatrycznych, odwykowych i uzależnień lekowych wszystkich zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej.

Zakłady te zobowiązane są wypełniać i symbolizować karty statystyczne psychiatryczne na formularzu MZ/Szp-11b, zgodnie z instrukcją w sprawie wypełniania karty statystycznej psychiatrycznej obowiązującą od 1 stycznia 1989 roku.

MZ/L-4a

Karta statystyczna zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy

Kartę statystyczną zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy przesyła się zgodnie z wytycznymi w sprawie przeprowadzania analiz absencji chorobowej, obowiązującymi od 1 stycznia 1988 roku.

MZ-N-1

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego

Kartę zgłoszenia nowotworu złośliwego wypełniają wszystkie zakłady służby zdrowia, zgodnie z Instrukcją Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji oraz Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1962 roku w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe (Mon. Pol. Nr 30 z 1962 r., poz. 141). Obowiązek ten dotyczy służby zdrowia wszystkich resortów, a także lekarzy wykonujących praktykę prywatną.

Szczegółowe zasady wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego na formularzu MZ-N-1 zostały określone w instrukcji wypełniania kart zgłoszenia nowotworów złośliwych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 1989 roku.

Karty zgłoszenia nowotworu złośliwego na formularzu MZ-N-1 przekazywane są według rejonizacji ustalonej przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, a w szczególności:

- Województwa: białostockie, łomżyńskie, olsztyńskie i suwalskie przesyłają ww. karty do Regionalnego Rejestru Nowotworów - w Specjalistycznym Onkologicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, na adres: ul. Ogrodowa 12, 15-062 Białystok,

- Województwa: bydgoskie i toruńskie kierują ww. karty na adres - Regionalny Rejestr Nowotworów, Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz,

- Województwa: gdańskie, elbląskie i słupskie kierują ww. karty na adres - Regionalny Rejestr Nowotworów, Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia,

- Województwa: katowickie, bielskie i częstochowskie kierują ww. karty na adres - Regionalny Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Czerwonej 15, 44-101 Gliwice,

- Województwa: kieleckie, krakowskie, krośnieńskie, nowosądeckie, rzeszowskie, tarnowskie i tarnobrzeskie - kierują ww. karty na adres - Regionalny Rejestr Nowotworów, Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, ul. Kościuszki 3, 25-310 Kielce,

- Województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, przemyskie i zamojskie kierują ww. karty na adres - Regionalny Rejestr Nowotworów Onkologiczny Specjalistyczny ZOZ, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin,

- Województwa: łódzkie, piotrkowskie, sieradzkie, skierniewickie i włocławskie kierują ww. karty na adres: ul. Gagarina 4, 93-509 Łódź, Regionalny Ośrodek Onkologiczny,

- Województwo opolskie przesyła ww. karty do Regionalnego Rejestru Nowotworów w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, ul. Katowicka 4, 45-060 Opole,

- Województwa: kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie, poznańskie i zielonogórskie kierują ww. karty na adres: Regionalny Rejestr Nowotworów, Specjalistyczny Onkologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Garbary 13/15, 61-866 Poznań,

- Województwa: szczecińskie, gorzowskie i koszalińskie kierują ww. karty na adres: Regionalny Rejestr Nowotworów Specjalistyczny Onkologiczny ZOZ, ul. Strzałowska 22, 71-780 Szczecin,

- Województwa: ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, radomskie, siedleckie i stołeczne warszawskie kierują ww. karty na adres: Regionalny Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, ul. Wawelska 15, 00-973 Warszawa,

- Województwa: jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie i wrocławskie kierują ww. karty na adres: Regionalny Rejestr Nowotworów, Specjalistyczny Onkologiczny ZOZ, ul. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.

IV.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

(Sprawozdawczość ujęta w programie sprawozdawczości resortu zdrowia i opieki społecznej oraz podlegająca zatwierdzeniu przez Główny Urząd Statystyczny)

MZ - 56

Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych

Dział 1

Przez meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych należy rozumieć wszystkie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii bakteryjnej, natomiast enterowirusowe i surowicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - o etiologii wirusowej.

W wypadku wystąpienia na nadzorowanym terenie, chorób zakaźnych nie umieszczonych w tabeli a zawartych w "Uzupełniającej liście chorób zakaźnych objętych rejestracją" należy je wpisać w wolne rubryki 49-54.

W przypadku wystąpienia zachorowań na brucelozę "53" - informację należy podać w dwóch kolejnych rubrykach, podając w pierwszej liczbę zachorowań ogółem, a w drugiej liczbę nowych zachorowań.

TSSE wypełniają wszystkie rubryki wierszy 01 i 02.

2-tygodniowe sprawozdania WSSE przesyłają teleksem. Teleks obejmuje dane określone w wierszach 01 i 02 formularza MZ-56 według poniższego wzoru.

Wzór teleksu:

telex nr ........., miejscowość .........., data ..........,

WSSE w .......... nadaje 2-tygodniowy meldunek nr ..........

za okres od .......... do ..........

Kodnazwa jednostki chorobowejliczba zachorowańliczba przypadków hospitalizacji

Lista kodów (zgodna z numeracją przyjętą w formularzu)

1
dur brzuszny
2
dury rzekome a. b. c.
3
inne salmonelozy (z wyjątkiem zatruć pokarmowych)
4
czerwonka
5
biegunki dzieci do lat 2
6
błonica
7
krztusiec
8
paciorkowcowe zapalenie gardła
9
płonica
10
róża
11
tężec
12
zapalenie opon mózgowo-rdzen. (rub. 13-16)
13
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe
14
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne
15
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wirusowe
16
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nieokreślonej etiologii
17
ospa wietrzna
18
odra
19
różyczka
20
zapalenie mózgu (rub. 21-24)
21
zapalenie mózgu arbowirusowe
22
zapalenie mózgu wirusowe nieokreślone
23
zapalenie mózgu poszczepienne
24
zapalenie mózgu inne i nieokreślone
25
wirusowe zapalenie wątroby - ogółem
26
wirusowe zapalenie wątroby - w tym HBs Ag (+)
27
numer pusty (nie wypełnia się gdyż w formularzu określa wykaz TSSE)
28
nagminne zapalenie przyusznicy
29
tasiemczyca
30
świerzb
31
grypa - ogółem
32
grypa - w tym do 14 roku życia
33
zatrucia pokarmowe - ogółem
34
zatrucia pokarmowe bakteryjne - razem
35
zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonelozy
36
zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotok. gronk.
37
zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm
38
zatrucia pokarmowe bakteryjne - cl. perfringens
39
zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne
40
zatrucia pokarmowe - grzybami
41
zatrucia pokarmowe chemiczne - ogółem
42
zatrucia pokarmowe chemiczne w tym chemicznymi środkami ochrony roślin
43
zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruć pokarmowych - ogółem
44
zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruć pokarmowych - w tym chemicznymi środkami ochrony roślin
45
zakażenia szpitalne - ogółem
46
zakażenia szpitalne - na oddziale noworodkowym
47
zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych
48
zakażenia szpitalne - wywołane pałeczką salmonella
49
cholera
50
dżuma
51
tularemia
52
wąglik
53
bruceloza
54
nosacizna
55
listerioza
56
różyca
57
trąd
58
twardziel
59
nagminne porażenie dziecięce
60
ospa naturalna
61
żółta gorączka
62
wścieklizna
63
papuzia choroba i inne ornitozy
64
mononukleoza
65
jaglica
66
pryszczyca
67
dur plamisty i inne riketsjozy
68
zimnica
69
gorączka powrotna
70
żółtaczka zakaźna krętkowa i inne zakażenia krętkowe
71
grzybica woszczynowa, strzygąca drobnozarodnikowa
72
włośnica
73
toksoplazmoza
74
pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę
75
aids
1.
W meldunku teleksowym należy przekazywać informacje tylko o tych jednostkach chorobowych, w których wystąpiły zachorowania. Dla oznaczenia braku przypadków hospitalizowanych należy posługiwać się zerem - 0.
2.
Suma kontrolna stanowi sumę wszystkich liczb danej rubryki.
3.
W przypadku błędu spostrzeżonego w trakcie nadawania teleksu należy liczbę (właściwą) podawać pod liczbą błędną - bez numeru kodowego lub zamieścić uwagę pod teleksem o popełnionym błędzie. Korekta musi być poprzedzona słowem "Uwaga".
4.
Poprawki do poprzednich meldunków należy wprowadzać w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych. Wyjątek stanowią błędy dotyczące zachorowań na choroby rzadko występujące, o dużym znaczeniu epidemiologicznym jak np. poliomyelitis czy błonica. W odniesieniu do takich należy niezwłocznie podawać o tym informację telefonicznie.

MZ - 59

Roczne sprawozdanie badań parazytologicznych

Dział 1

W rubryce 13 - należy wykazać inwazję tasiemców z rodzaju Taenia wykryte na podstawie jaj lub niezidentyfikowanych fragmentów strobili.

W wierszu 1 - należy podać również badania przeprowadzone wśród uczniów klas I.

Wiersz 2 - dotyczy badań celowanych wykonywanych w środowiskach (np. w domach dziecka, szpitalach psychiatrycznych lub zakładach pracy) w związku z podejrzeniem występowania wysokiego wskaźnika zarażenia pasożytami.

Badania celowane z zasady są ukierunkowane na określonego gatunku pasożyta, np. Hymenolepis nana, Giardis intenstianalis, Enterobius vermicularis.

Wiersz 5 - badania usługowe obejmują: badania na obecność pasożytów u indywidualnych pacjentów kierowanych przez szpitale lub lekarzy rejonowych i in. obowiązkowego potwierdzenia każdego przypadku określonego jako Taenia solium przez laboratoria TSSE, ZOZ.

Dział 2

W wierszu 1 rub. 0 - przy rodzaju badania należy podać nazwę odczynu stosowanego jako test skriningowy np. odczyn immunofluorescencyjny (OIF), immunoenzymatyczny (ELISA), aglutynacyjny (AG).

W wierszu 2 rub. 0 - przy rodzaju badania wpisać nazwę odczynu uzupełniającego np. odczynu wiązania dopełniacza (OWD), hemaglutynacji biernej (HA). Przy badaniu w kierunku IgM podać metodę np. immunoenzymatyczną (IgM-ELISA), immunofluorescencyjną (IgM-IF).

W wierszach 5-9 - należy podać problemowe badania, których tematyka i zakres były każdorazowo uzgadniane z PZH.

MZ - 60

Roczne sprawozdanie o badaniach wirusowego zapalenia wątroby w kierunku HBs (070)

Sprawozdanie sporządzają WSSE (TSSE), których pracownie wykonują badania w kierunku antygenu HBs podając w wierszu 1, 2 liczbę przebadanych osób, a w wierszu 3, 4 liczbę przeprowadzonych badań z terenu własnego województwa jak i województw, dla których wykonano badania.

Rubryka 7 - w każdym wierszu tej rubryki z ogólnej liczby osób (badań) należy wyodrębnić liczbę osób (kobiet ciężarnych i badań prowadzonych u tych kobiet).

Liczba przeprowadzonych badań (wiersz 3) może być większa od liczby osób przebadanych (wiersz 1).