Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1992.2.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 11 lutego 1992 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach oznaczonych symbolami:
1) MPiPS - 01 - sprawozdanie o rynku pracy wraz z załącznikami;

- sprawozdanie kwartalne - bezrobotni według działów gospodarki narodowej,

- sprawozdanie półroczne - bezrobotni według niektórych grup zawodów i zawodów,

2) MPiPS - 02 - sprawozdanie miesięczne o Funduszu Pracy wraz z załącznikiem;

- sprawozdanie roczne o rozliczeniu Funduszu Pracy,

3) MPiPS - 03 - sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach,
4) MPiPS - 03a - sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

według wzorów i na podstawie objaśnień stanowiących załączniki nr 1-4 do zarządzenia.

§ 2. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy:
1) wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy,
2) wojewódzkich zespołów pomocy społecznej i gminnych ośrodków pomocy społecznej.
§  3.
1. Rejonowe urzędy pracy sporządzają i przekazują do wojewódzkich urzędów pracy:
1) sprawozdanie na formularzu MPiPS - 01, Dział 1 - "Pośrednictwo pracy" nie później niż 2-go dnia roboczego każdego miesiąca, a Dział 2 - "Zarejestrowani bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy" nie później niż 2-go dnia roboczego w miesiącu kwietniu, lipcu, październiku i styczniu każdego roku z danymi statystycznymi za poprzedni kwartał,
2) sprawozdanie kwartalne stanowiące załącznik do formularza MPiPS - 01 - o bezrobotnych według działów gospodarki narodowej, nie później niż 5-go każdego dnia roboczego w miesiącu kwietniu, lipcu, październiku i styczniu każdego roku z danymi za poprzedni kwartał,
3) sprawozdanie półroczne stanowiące załącznik do formularza MPiPS - 01 o bezrobotnych według niektórych grup zawodów i zawodów nie później niż 5-go dnia roboczego w miesiącu lipcu i styczniu każdego roku z danymi statystycznymi za poprzednie półrocze,
4) sprawozdanie na formularzu MPiPS - 02 o Funduszu Pracy, nie później niż 5-go dnia roboczego każdego miesiąca z danymi statystycznymi za miesiąc poprzedni,
5) sprawozdanie roczne - załącznik do formularza MPiPS-02 o rozliczeniu Funduszu Pracy w terminie do dnia 18 stycznia każdego roku z danymi statystycznymi za rok poprzedni.
2. Ośrodki pomocy społecznej w gminie realizujące zadania pomocy społecznej sporządzają i przekazują do wojewódzkich zespołów pomocy społecznej sprawozdanie na formularzu MPiPS-03 w terminie do dnia 30 stycznia.
3. Ośrodki pomocy społecznej w gminie realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej sporządzają i przekazują do wojewódzkich zespołów pomocy społecznej sprawozdanie na formularzu MPiPS-03a w terminie do dnia 15 lipca.
4. Wojewódzkie urzędy pracy przekazują:
1) skontrolowane pod względem merytorycznym, sporządzone przez rejonowe urzędy pracy sprawozdanie MPiPS-01 wraz z załącznikami, do wojewódzkich urzędów statystycznych, w terminach:

- Dział 1 sprawozdania - 3-go dnia roboczego każdego miesiąca,

- Dział 2 sprawozdania - 3-go dnia roboczego miesiąca kwietnia, lipca, października i stycznia,

- załącznik nr 1 "Bezrobotni według działów gospodarki narodowej" - 6-go dnia roboczego miesiąca kwietnia, lipca, października i stycznia,

- załącznik nr 2 "Bezrobotni według niektórych grup zawodów i zawodów" - 6-go dnia roboczego miesiąca lipca i stycznia każdego roku,

2) informacje liczbowe dotyczące Działu 1 sprawozdania o rynku pracy - wierszy 04, 13, 14 oraz rubryki 2 i 4 w wierszach 28-32, a także Działu 2

- wierszy 12-17, rejonowe i wojewódzkie urzędy pracy zbierają i zbiorczo zestawiają począwszy od danych za miesiąc lipiec 1992 r.,

3) sprawozdanie miesięczne na formularzu MPiPS-02 do Departamentu Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej 7-go dnia roboczego każdego miesiąca oraz zbiorczo załącznik do formularza MPiPS-02 w terminie do dnia 31 stycznia.
5. Wojewódzkie zespoły pomocy społecznej dokonują kontroli merytorycznej otrzymanych sprawozdań, sporządzają sprawozdanie zbiorcze i przekazują je do Departamentu Pomocy Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz wojewódzkich urzędów statystycznych w terminie do:
1) dnia 15 lutego - sprawozdanie MPiPS-03,
2) dnia 25 lipca - sprawozdanie MPiPS-03a.
§  4. Udział wojewódzkich urzędów statystycznych w opracowaniu danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu MPiPS-01 wraz z załącznikami określi odrębnie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1990 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. Urz. MPiPS z 1991 r. Nr 1, poz. 1).
§  6. 1 Od dnia 1 stycznia 1993 r. zadania wynikające z niniejszego zarządzenia realizują wojewódzkie i rejonowe urzędy pracy.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy danych statystycznych począwszy od stycznia 1992 r. z wyjątkiem § 3, ust. 4, pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

MPiPS - 01

Sprawozdanie o rynku pracy

za miesiąc ...................... 199 ..... r.

(pominięty)

Załącznik 1 do sprawozdania

MPiPS-01

Bezrobotni według działów gospodarki narodowej

stan na koniec ....... kwartału 199 ... r.

(pominięty)

Załącznik 2 do sprawozdania

MPiPS-01

Bezrobotni według grup zawodów i zawodów

stan na 30.VI./31.XII (niewłaściwe skreślić)

(pominięto)

OBJAŚNIENIA

do sporządzania i przekazywania sprawozdań o rynku pracy (MPiPS-01)

Ogólne zasady sporządzania i przesyłania sprawozdań

1. Przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych jednostki sprawozdawcze stosują następujące zasady ogólne:

1) zgodności danych statystycznych ze stanem faktycznym:

a) dane liczbowe powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również z ustaleniami zawartymi w ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu,

b) dane liczbowe powinny wynikać z prawidłowo prowadzonej w jednostce sprawozdawczej ewidencji podstawowej,

c) po sporządzeniu sprawozdania należy przeprowadzić kontrolę merytoryczną i rachunkową zgodności danych,

d) w przypadku stwierdzenia, że przesłane sprawozdanie zawiera błędy, jednostka sprawozdawcza niezwłocznie wysyła sprostowanie do odbiorcy.

2) poprawności formalnej sprawozdania:

a) wszystkie pozycje wypełnia się przez wpisanie odpowiednich danych liczbowych, według określonych na formularzu jednostek (np. osób, lat, miesięcy itp.),

b) sumowanie danych w wierszach lub rubrykach sprawozdania powinno być starannie sprawdzone; sumy liczb podanych w pozycjach objętych nagłówkiem "w tym" nie mogą być większe od liczby występującej w pozycji poprzedzającej (ogółem, razem),

c) sprawozdanie należy wypełniać czytelnie zwracając uwagę, aby poszczególne dane nie wykraczały poza miejsce przeznaczone do ich wpisania, ewentualne korekty powinny być również naniesione w sposób czytelny.

2. Jednostki sprawozdawcze zaopatrywane są w obowiązujące formularze i objaśnienia do sprawozdawczości przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Zamówienia na druki należy składać na adres: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4.

Objaśnienia szczegółowe

I. MPiPS-01 sprawozdanie o rynku pracy

I. Dział I. Pośrednictwo pracy

1.01. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w okresie sprawozdawczym

W rubrykach 1 i 2 należy podać liczbę bezrobotnych rejestrujących się w miesiącu, za który sporządzane jest sprawozdanie. Do bezrobotnych należy zaliczyć osoby spełniające warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457), łącznie z osobami nowo zarejestrowanymi, które podjęły w tym samym miesiącu pracę, zostały skierowane do przyuczenia zawodu, przekwalifikowanie, do prac interwencyjnych i robót publicznych.

1.02. Bezrobotni, którzy podjęli pracę w okresie sprawozdawczym

W rubrykach 3 i 4 należy podać liczbę osób, które w okresie sprawozdawczym podjęły pracę z lub bez pośrednictwa urzędu pracy, łącznie z osobami skierowanymi do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz osobami, które podjęły działalność gospodarczą na rachunek własny.

1.03. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

W rubrykach 5 i 6 należy podać liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy (łącznie z nowo zarejestrowanymi z rubryki 1 i 2) według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie, łącznie z bezrobotnymi odbywającymi aktualnie szkolenie w ramach przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu. Do liczby bezrobotnych nie należy zaliczać bezrobotnych zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. W liczbie bezrobotnych ogółem nie należy również ujmować bezrobotnych, których karty rejestracyjne wyłączone zostały z ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 17.XII.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy i orientacji pośrednictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu bezrobotnych (Dz. U. Nr 122 z dnia 27.XII.1991 r.)

1.04. W wierszu 05 - "inwalidzi" należy wpisać osoby, które posiadają orzeczenie Komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o możliwości podjęcia pracy, niezależnie od kategorii inwalidztwa.

1.05. W wierszu 06 - "młodociani" należy wykazać osoby w wieku 15-18 lat, które zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu mogą być uznane za bezrobotne.

1.06. W wierszu 07 - "absolwenci" należy wykazać osoby spełniające warunki określone w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu art. 2 ust. 1 pkt 12 i 13. Absolwentów, którzy utracili status absolwenta na skutek upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia uczelni, szkoły lub uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu, nie należy wykazywać. Osoby te posiadają nadal status "bezrobotny" i winny być ujęte w wierszu 01 i 04.

1.07. W wierszu 12 - "zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy", należy wykazać liczbę osób bezrobotnych, z którymi w ostatnim zakładzie pracy rozwiązano umowę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, objętych przepisami ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 z późniejszymi zmianami).

1.08. W wierszu 13 należy wykazać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, będące inwalidami (posiadające orzeczenie KIZ), a w wierszu 14 osoby zwolnione z w/w przyczyn posiadające gospodarstwo rolne, ogrodnicze lub hodowlane i spełniające warunki wynikające z ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu.

1.09. W wierszu 15 "osoby zarejestrowane nie posiadające prawa do zasiłku" należy wykazać osoby bezrobotne, którym bez względu na przyczynę nie przysługuje zasiłek (z wyjątkiem wymienionych w art. 32 ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu).

1.10. W wierszu 16 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy zostali skierowani na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie w miesiącu, za który sporządza się sprawozdanie.

1.11. W wierszu 18 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli przyuczenie do zawodu lub zmieniły kwalifikacje.

1.12. Wiersz 19 powinien zawierać liczbę bezrobotnych, którzy na koniec okresu sprawozdawczego odbywają przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie.

1.13. W wierszu 21 "osoby poszukujące pracy nie uznane jako bezrobotne" należy podać liczbę osób zarejestrowanych w rejonowym urzędzie pracy według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, nie będących bezrobotnymi w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu.

1.14. Wiersz 22 powinien zawierać liczby dotyczące osób skierowanych do prac interwencyjnych w miesiącu, za który sporządza się sprawozdanie.

1.15. W wierszu 24 - należy podać liczbę osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

1.16. Wiersze 25, 26 i 27 powinny zawierać informacje dotyczące osób skierowanych do robót publicznych w okresie sprawozdawczym z wyodrębnieniem skierowanych spośród nowo zarejestrowanych, a także zatrudnionych przy robotach publicznych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Uwaga: osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych nie zalicza się do bezrobotnych.

1.17. Liczba ofert pracy

W wierszu 28 należy wykazać zgłoszone przez wszystkie zakłady pracy (w tym przez zakłady należące do sektora publicznego), oferty z uwzględnieniem wymienionych w wierszach 29-32 grup bezrobotnych. W rubrykach 1 i 2 należy wykazać wyłącznie oferty zgłoszone w okresie sprawozdawczym, natomiast w rubrykach 3 i 4 oferty według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

1.18. Zgłoszenia zwolnień grupowych

Należy podać liczbę osób oraz liczbę zakładów pracy zamierzających dokonać zwolnień grupowych zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz. U. Nr 4 z 27 stycznia 1990 r.) o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z późniejszymi zmianami.

Do sektora publicznego należy zaliczyć jednostki będące własnością państwową bądź komunalną, zaś do sektora prywatnego zakłady pracy będące własnością osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm zagranicznych spółek z przewagą kapitału prywatnego, fundacji, spółdzielni i organizacji. Rubryki 33-36 dotyczą wyłącznie zgłoszeń dokonanych w okresie sprawozdawczym, natomiast rubr. 37-40 zgłoszeń zwolnień na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Dział 2, Zarejestrowani bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy.

Dział ten wypełnia się według stanu na koniec każdego kwartału.

Sumy liczb dotyczących osób bezrobotnych, podane w wierszach 01-06, 07-11, 12-17 powinny być zgodne z liczbami podanymi w Dziale 1. sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy, sporządzanego na koniec kwartału (wiersz 01, rubryki 5 i 6).

II. Załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 - Bezrobotni według działów gospodarki narodowej

Dane wykazywane w załączniku nr 1 dotyczą stanu na koniec kwartału sprawozdawczego.

Zaliczenie bezrobotnych do poszczególnych działów gospodarki narodowej powinno być zgodne z klasyfikacją stosowaną przez GUS.

W rubryce 2 należy uwzględnić osoby bezrobotne, dla których ostatnim miejscem pracy było przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne.

W rubryce 3 należy uwzględnić osoby fizyczne prowadzące ostatnio działalność gospodarczą oraz pracujące w firmach zagranicznych, w spółkach z przewagą kapitału prywatnego, fundacjach, spółdzielniach.

1. W wierszu 20 "razem" należy wykazać liczbę bezrobotnych w poszczególnych sektorach, będącą sumą danych z wyszczególnionych działów gospodarki narodowej.

2. W wierszu 21 "nie pracujący dotychczas" należy wykazać zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nigdzie dotychczas nie pracowali.

3. Wiersz 22 "ogółem" stanowi sumę wiersza 20 "razem" (rubr. 1) i wiersza 21 "nie pracujący dotychczas". Liczba ta powinna być zgodna z danymi o liczbie bezrobotnych "ogółem" wykazanych w sprawozdaniu MPiPS-01 (wiersz 01, rubr. 5) sporządzonym na koniec kwartału dla którego opracowany jest załącznik.

III. Załącznik Nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 - Bezrobotni według grup zawodów i zawodów

Załącznik należy sporządzić dwa razy w roku według stanu na koniec czerwca i koniec grudnia każdego roku sprawozdawczego.

Liczba bezrobotnych wyszczególnionych w wierszu "ogółem" załącznika powinna być zgodna z liczbą "ogółem" w formularzu MPiPS-01 (w wierszu 01, rubr. 5) a, liczba absolwentów z liczbą wyszczególnioną w wierszu 07 - "razem absolwenci".

W załączniku pod pozycją "wyszczególnienie" zostaną wpisane niektóre grupy zawodowe lub zawody, których nazwy podane będą w odrębnym dokumencie.

Osoby bezrobotne, poza absolwentami (rubr. 1 i 2), powinny być wykazane według zawodu wykonywanego w ostatnim miejscu pracy, zaś bezrobotni absolwenci (w rubr. 3 i 4) według zawodu wyuczonego.

Jeżeli w województwie sporządzającym sprawozdanie występują licznie bezrobotni według innych nie wymienionych w sprawozdaniu grup zawodów należy grupy te wpisać w wolnych wierszach.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

MPiPS-02

Sprawozdanie o Funduszu Pracy

za miesiąc ........ 199 ..... r.

(pominięty)

Objaśnienia

do formularza MPiPS-02

1. W wierszu 01 - podać łącznie wydatki z Funduszu Pracy w okresie sprawozdawczym i od początku roku. Wiersz ten jest sumą wierszy 02 i 05 do 12.

2. W wierszu 02 - w rubr. 1 podać liczbę wypłaconych w okresie sprawozdawczym zasiłków w przeliczeniu na pełne miesiące. W rubr. 2 i 3 podać łączne wypłaty zasiłków oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy.

3. W wierszu 03 - podać kwotę składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków przekazane na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

4. W wierszu 04 - podać kwotę zaliczek na rzecz podatku dochodowego przekazaną do urzędu skarbowego.

5. W wierszu 05 - w rubr. 2 i 3 podać kwotę wypłaconych zasiłków szkoleniowych, przekazanych składek na ubezpieczenie, zaliczek na rzecz podatku dochodowego oraz kosztów szkolenia.

6. W wierszu 06 - w rubr. 2 i 3 podać sfinansowane z Funduszu Pracy koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

7. W wierszu 07 - w rubr. 2 i 3 podać sfinansowane z Funduszu Pracy koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.

8. W wierszu 08 - w rubr. 1 podać liczbę osób, którym udzielono pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, w rubr. 2 i 3 kwotę wypłaconych pożyczek.

9. W wierszu 09 - w rubr. 1 podać liczbę miejsc, na jaką udzielono zakładom pracy pożyczek na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w rubr. 2 i 3 kwotę wypłaconych pożyczek.

10. W wierszu 10 - podać kwotę zrefundowanych zakładom pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

11. W wierszu 11 - podać kwotę sfinansowanych z Funduszu Pracy ekwiwalentów pieniężnych dla uczniów ZSZ oraz dodatków i premii dla opiekunów praktyk uczniowskich.

12. W wierszu 12 - podać łączną kwotę pozostałych wydatków z Funduszu Pracy.

13. W wierszu 13 - podać stan posiadanych środków Funduszu Pracy na koniec okresu sprawozdawczego.

14. W wierszu 14 - podać stan zobowiązań Funduszu Pracy, których termin realizacji upłynął, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

15. W rubr. 1 wierszy 05, 06 i 07 należy odpowiednio podać liczbę osób, za które poniesiono wydatki ujęte w rubr. 2 w okresie sprawozdawczym.

Załącznik do MPiPS-02

Sprawozdanie o rozliczeniu Funduszu Pracy

za 19.................. rok

Stan w dniu 31 XII

(pominięty)

Objaśnienia

do formularza "Załącznik do MPiPS-02"

1. W dziale 2 wiersze 50 itd. przeznaczone są na rozliczenie innych zadań niż wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 1-16 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 i z 1990 r. Nr 9, poz. 57).

2. Objaśnienia do klasyfikacji wydatków według paragrafów wykazanych w dziale 3 zawarte są w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (M.P. Nr 31, poz. 214 z późniejszymi zmianami).

ZAŁĄCZNIK Nr 3

MPiPS-03

Sprawozdanie roczne

udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

w naturze i usługach

za rok 199...

(pominięty)

Objaśnienia

Dział 1

wiersz 01 - Należy podać liczbę pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej.

wiersz 02 - Należy podać liczbę pracowników pracujących w rejonach opiekuńczych niezależnie od poziomu przygotowania zawodowego.

Dział 2

wiersz 01 - Należy podać liczbę osób objętych pomocą bez względu na rodzaje i źródło udzielonych świadczeń. Każdą osobę należy liczyć jeden raz niezależnie od liczby udzielonych świadczeń.

Jeżeli osoba korzystała z zasiłku stałego i ponadto z pomocy mieszkaniowej i usługowej, powinna być wykazana jako jedna osoba.

Należy uwzględnić również osoby, które objęte zostały pracą socjalną.

Jeżeli osoba otrzymała pomoc finansową i objęto ją pracą socjalną, to wykazujemy ją tylko jeden raz.

W wierszu 02, 03, 04 podajemy osoby objęte poszczególnymi formami pomocy.

Wiersz 01 nie jest sumą wierszy 02-04.

Dział 3

- W RUBRYCE 1 należy podać liczbę rodzin objętych poszczególnymi formami pomocy.

W RUBRYCE 2 należy podać liczbę wszystkich członków rodzin, do których trafiają poszczególne formy świadczeń, niezależnie od tego czy świadczenie jest adresowane do wszystkich jej członków czy też nie.

W RUBRYCE 3 należy wyliczać łączną liczbę osób w jednej rodzinie, którym decyzją przyznano daną formę pomocy np. - 2 zasiłki stałe (matka w wieku emerytalnym, bez uprawnień do emerytury, bez uprawnień do emerytury lub renty i syn inwalida od dzieciństwa) w rubryce 1 podajemy 1 rodzinę, w rubryce 3-2 osoby objęte tą formą.

- 3 zasiłki okresowe (dla dzieci, które nie nabyły uprawnień do renty rodzinnej) w rubryce 1:1 rodzina, w rubryce 2:3 osoby objęte pomocą pomimo, że rodzina składa się z 5 osób,

- kolonie dla 3 dzieci z rodziny mimo, że łącznie w rodzinie jest 7 osób.

W RUBRYCE 4 należy podać ilość udzielonych świadczeń, tj.:

wiersz 01-04:

Jeżeli z zasiłków stałych korzystały 2 osoby przez cały rok wówczas należy wykazać 24 świadczenia (tzn.: 2 osoby a 12 miesięcy - 24) i 3 osoby korzystały przez 9 miesięcy należy wykazać 27 świadczeń (tzn. 3 osoby x 9 m-cy = 27).

Łącznie podajemy 51 świadczeń (2 x 12 + 3 x 9 = 24 + 27 = 51)

Obliczeń dokonujemy w oparciu o liczbę osób z rubryki 3.

wiersze 01-10:

Jeżeli z zasiłków okresowych korzystały 3 osoby przez 6 miesięcy i 2 osoby przez 10 miesięcy, wówczas należy wykazać 38 świadczeń ( tzn. 3 x 6 + 2 x 10 = 38).

Obliczeń dokonujemy w oparciu o liczbę osób z rubryki 3.

Wiersz 13 każde użyczenie należy traktować jako jedno świadczenie, np. użyczenie maszyny do szycia.

W wierszu 14 wykonujemy liczbę świadczeń z tytułu pomocy mieszkaniowej licząc miesięczną dopłatę do wydatków ponoszonych przez rodzinę na cele mieszkaniowe - jako jedyne świadczenie.

wiersz 15:

Należy wykazać liczbę świadczeń udzielonych z funduszu kombatanckiego.

Jeżeli 3 kombatantów otrzymało po 1 zasiłku celowym i 2 kombatantom wypłacono zasiłek okresowy przez rok, wówczas należy wykazać 27 świadczeń (tzn. 3 x 1 + 2 x 12 = 27).

W wierszu 18 i 19 za 1 świadczenie uznajemy 1 nocleg lub 1 zasiłek na ten nocleg.

W wierszu 20 i 21 za 1 świadczenie uznajemy 1 posiłek lub 1 zasiłek na posiłek.

Liczbę świadczeń obliczamy mnożąc liczbę osób (rubryka 3) przez liczbę przyznanych posiłków lub zasiłków; przez posiłek rozumiemy zarówno żywienie bezdomnego, jak też ucznia w szkole, czy doniesienie posiłku osobie niesprawnej do domu.

Posiłek to jedno gorące danie.

W wierszu 22 i 23 za 1 świadczenie uznajemy każdorazowe przyznanie zasiłku lub pomocy w naturze, np. osoba otrzymała 2 razy w roku zasiłek na dożywianie i 2 razy w roku pomoc w naturze: ziemniaki i mąkę - łącznie 2 zasiłki i 2 świadczenia w naturze, jeśli zaś mąkę i ziemniaki otrzymała w tym samym czasie, jest to 1 świadczenie.

W wierszach 26-31 - jak w wierszu 22-23.

W wierszach 32-33 za jedno świadczenie uznajemy 1 zasiłek lub pokrycie wydatków dla jednej osoby.

W wierszach 35 i 36 podajemy łączną liczbę GODZIN usług.

W wierszu 37 - jedno świadczenie to 1 pogrzeb.

W usługach podajemy osoby obejmowane pomocą na zlecenie OPS, a w kosztach wydatki z budżetu pomocy społecznej.

W RUBRYCE 5; 6 - podajemy łączny roczny koszt poszczególnych form pomocy zależnie od źródła finansowania.

Formy realizowane w ramach zadań zleconych należy wpisywać w rubrykę 6.

W ramach zadań własnych gminy - w rubryce 5.

Jeżeli jakaś forma pomocy pokrywana była z dwóch źródeł, rozbijamy te koszty na rubrykę 5 i 6.

Dział 4

Charakteryzując środowisko należy podać wszystkie przyczyny trudności co oznacza, że jedna rodzina może wystąpić kilka razy.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

MPiPS-03a

Sprawozdanie półroczne

udzielonych świadczeń pomocy społecznej

- pieniężnych, w naturze i usługach

za rok 199.....

(pominięty)

1 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 22 stycznia 1993 r. (Dz.Urz.MPiPS.93.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.