Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2015.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 7 i art. 20 ust. 2aa i 2ab ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa sposób postępowania z dyfuzjami i notami Interpolu.
§  2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Interpol - Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - INTERPOL;
2) nota - wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe adresowane do wszystkich państw członkowskich Interpolu, publikowane przez Sekretariat Generalny Interpolu na wniosek krajowego biura państwa członkowskiego Interpolu, podmiotu międzynarodowego lub z inicjatywy Sekretariatu Generalnego Interpolu, który jednocześnie jest rejestrowany w bazie danych Interpolu;
3) dyfuzja - wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe, wysłany przez krajowe biuro państwa członkowskiego Interpolu do państwa albo państw członkowskich Interpolu, który jednocześnie jest rejestrowany w bazie danych Interpolu;
4) KBI Warszawa - Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie - komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji wyznaczona do wykonywania zadań polskiego krajowego biura Interpolu w zakresie koordynowania i prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym oraz strategicznym;
5) dyżurny KBI Warszawa - dyżurny Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
6) System Informacyjny Interpolu I-24/7 - globalny system komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi Interpolu i Sekretariatem Generalnym Interpolu;
7) jednostka Policji - jednostka organizacyjna Policji, o której mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, 62 i 93 oraz z 2014 r. poz. 24);
8) oficer kontaktowy - funkcjonariusz lub pracownik Policji pełniący funkcję oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, wyznaczony zgodnie z zarządzeniem nr 384 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych (Dz. U. KGP Nr 10, poz. 79);
9) wiadomość koordynacyjna - informacja wygenerowana automatycznie przez System Informacyjny Interpolu I-24/7 informująca państwo właściciela wpisu o pozytywnym wyniku sprawdzenia.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  3.
1. Do zadań KBI Warszawa należy przesyłanie wniosków o publikację noty do Sekretariatu Generalnego Interpolu lub wysłanie dyfuzji do innych państw członkowskich Interpolu.
2. Wnioskom o publikację noty lub o wysłanie dyfuzji, o których mowa w ust. 1, przypisuje się następujące kolory lub funkcje:
1) czerwony - w celu zatrzymania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji osoby poszukiwanej;
2) niebieski - w celu uzyskania dodatkowych informacji o osobie, ustalenia miejsca pobytu lub ustalenia tożsamości osoby w związku z prowadzonym postępowaniem;
3) zielony - w celu ostrzeżenia policji innych państw o osobach, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub co do których, na podstawie uzyskanych informacji lub ich wcześniejszej działalności przestępczej, istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnią przestępstwo za granicą;
4) żółty - w celu ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub ustalenia tożsamości osoby o nieustalonej tożsamości;
5) czarny - w celu identyfikacji nieznanych zwłok i szczątków ludzkich;
6) fioletowy - w celu ostrzeżenia o sposobie działania sprawców przestępstw, przedmiotach lub urządzeniach używanych do ich popełniania lub uzyskania informacji o czynach przestępczych;
7) pomarańczowy - w celu ostrzeżenia przed wydarzeniem, osobą, przedmiotem, postępowaniem lub modus operandi, które mogą stanowić w najbliższym czasie bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i mogą spowodować poważną szkodę dla osób lub mienia;
8) dotyczący dzieł sztuki w celu wszczęcia poszukiwań lub identyfikacji skradzionych dzieł sztuki.
§  4. Wzory wniosków o publikację noty albo o wysłanie dyfuzji stanowią załączniki do zarządzenia:
1) załącznik nr 1 - wzór wniosku o publikację zielonej noty lub o wysłanie zielonej dyfuzji;
2) załącznik nr 2 - wzór wniosku o publikację żółtej noty lub o wysłanie żółtej dyfuzji;
3) załącznik nr 3 - wzór wniosku o publikację czarnej noty lub o wysłanie czarnej dyfuzji;
4) załączniki nr 4 - wzór wniosku o publikację fioletowej noty lub o wysłanie fioletowej dyfuzji;
5) załącznik nr 5 - wzór wniosku o publikację pomarańczowej noty lub o wysłanie pomarańczowej dyfuzji;
6) załącznik nr 6 - wzór wniosku o publikację noty lub o wysłanie dyfuzji dotyczącej dzieł sztuki.

Rozdział  2.

Przepisy szczegółowe

§  5.
1. Po wpłynięciu do KBI Warszawa wniosku prokuratury lub sądu o wystąpienie do Sekretariatu Generalnego Interpolu o publikację czerwonej lub niebieskiej noty, KBI Warszawa dokonuje jego sprawdzenia pod kątem zgodności z wymogami formalnymi przewidzianymi dla czerwonych i niebieskich not w przepisach Interpolu.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, w formie wniosku o publikację noty do Sekretariatu Generalnego Interpolu wraz z dyfuzją do państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku Schengen.
3. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby poszukiwanej wraz z wnioskiem o publikację czerwonej noty, w przypadku wydania przez prokuraturę lub sąd zgody na opublikowanie wizerunku osoby poszukiwanej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu.
4. KBI Warszawa przekazuje do innego państwa lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku Schengen wniosek prokuratury lub sądu o wysłanie czerwonej lub niebieskiej dyfuzji.
5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, do innego państwa lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku Schengen.
6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1-4, nie spełnia wymogów formalnych jest on zwracany wnioskodawcy w celu uzupełnienia.
§  6.
1. Jednostka policji wysyła do KBI Warszawa, za pośrednictwem oficera kontaktowego, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki, bezpośrednio do KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera kontaktowego wniosek o:
1) publikację noty: zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej, dotyczącej dzieła sztuki albo
2) wysłanie dyfuzji zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej, dotyczącej dzieł sztuki, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą systemu elektronicznego I-24/7, w formie wniosku o publikację noty wraz z dyfuzją.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, do innego państwa lub państw członkowskich Interpolu.
4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych jest on zwracany jednostce Policji w celu uzupełnienia.
5. Wniosek o wysłanie żółtej dyfuzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być skierowany wyłącznie do państw niestosujących dorobku Schengen.
6. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby zaginionej wraz z wnioskiem o publikację żółtej noty, w przypadku uzyskania, od osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu osoby, zgody na opublikowanie wizerunku osoby zaginionej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu.
§  7.
1. KBI Warszawa niezwłocznie przekazuje informacje otrzymane z Sekretariatu Generalnego Interpolu lub krajowego biura Interpolu innego państwa członkowskiego Interpolu do sądu, prokuratury lub jednostki Policji, które wnioskowały o publikację noty lub wysłanie dyfuzji.
2. Wymiana informacji, uzyskanych z Sekretariatu Generalnego Interpolu lub innego państwa członkowskiego Interpolu, w ramach Policji odbywa się za pośrednictwem oficerów kontaktowych.
§  8.
1. KBI Warszawa przekazuje wiadomości koordynacyjne dotyczące pozytywnych wyników sprawdzeń dokonanych w innym państwie członkowskim Interpolu, do prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o publikację noty lub wysłanie dyfuzji.
2. Prokuratura, sąd lub jednostka Policji, które wnioskowały o publikację noty lub wysłanie dyfuzji, mogą zwrócić się do KBI Warszawa z prośbą o uzyskanie z innego państwa członkowskiego Interpolu informacji dotyczących powodu sprawdzeń.
3. Prośbę podmiotu zagranicznego o wyjaśnienie powodu sprawdzenia na terenie Polski, KBI Warszawa przekazuje do jednostki, na obszarze której miało miejsce pozytywne sprawdzenie.
4. Wymiana informacji w sprawie wiadomości koordynacyjnych w ramach Policji odbywa się za pośrednictwem oficerów kontaktowych, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki bezpośrednio pomiędzy dyżurnymi jednostek Policji i dyżurnym KBI Warszawa, do wiadomości oficera kontaktowego.
§  9.
1. Po uzyskaniu z Sekretariatu Generalnego Interpolu informacji o zbliżającym się terminie zakończenia ważności noty lub dyfuzji, KBI Warszawa zwraca się do prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wydanie noty lub dyfuzji o ocenę potrzeby utrzymania noty lub dyfuzji.
2. Decyzję prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wydanie noty o przedłużeniu ważności noty, KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu.
3. Decyzję prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wysłanie dyfuzji, o przedłużeniu ważności dyfuzji, KBI Warszawa przekazuje do państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich Interpolu, do których dyfuzja była adresowana.
§  10. KBI Warszawa na wniosek prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o publikację noty, kieruje prośbę do Sekretariatu Generalnego Interpolu o zakończenie publikacji noty w przypadku gdy:
1) opublikowana nota osiągnęła zamierzony cel, lub
2) ustały przesłanki będące podstawą wniosku o wydanie noty.
§  11. KBI Warszawa na wniosek prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wysłanie dyfuzji, kieruje prośbę do państwa lub grupy państw członkowskich Interpolu, do których dyfuzja była adresowana, o odwołanie dyfuzji w przypadku gdy:
1) wysłana dyfuzja osiągnęła zamierzony cel;
2) ustały przesłanki będące podstawą wniosku o wysłanie dyfuzji.
§  12. Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do informacji zamieszczonych w bazie danych Interpolu określa załącznik nr 7.

Rozdział  3.

Przepisy końcowe

§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

wzór wniosku o publikację zielonej noty lub o wysłanie zielonej dyfuzji

ZAŁĄCZNIK Nr  2

wzór wniosku o publikację żółtej noty lub o wysłanie żółtej dyfuzji

ZAŁĄCZNIK Nr  3

wzór wniosku o publikację czarnej noty lub o wysłanie czarnej dyfuzji

ZAŁĄCZNIKI Nr  4

wzór wniosku o publikację fioletowej noty lub o wysłanie fioletowej dyfuzji

ZAŁĄCZNIK Nr  5

wzór wniosku o publikację pomarańczowej noty lub o wysłanie pomarańczowej dyfuzji

ZAŁĄCZNIK Nr  6

wzór wniosku o publikację noty lub o wysłanie dyfuzji dotyczącej dzieł sztuki

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do informacji zamieszczonych w bazie danych Interpolu