Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.8.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 września 1989 r.
w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych (Monitor Polski Nr 4, poz. 32, z 1985 r. Nr 20, poz. 155, z 1986 r. Nr 19, poz. 138, z 1987 r. Nr 24, poz. 192, z 1988 r. Nr 16, poz. 133 i Nr 29, poz. 256 oraz z 1989 r. Nr 12, poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 64 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lipca 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczna kwota w złotych
1 do- 46.000
243.000- 52.000
349.000- 58.000
455.000- 64.000
561.000- 70.000
667.000- 77.000
773.000- 84.000
879.000- 91.000
985.000- 98.000
1091.000-105.000
1197.000-113.000
12103.000-122.000
13109.000-131.000
14115.000-140.000
15121.000-150.000
16127.000-160.000
17133.000-170.000
18139.000-180.000
19145.000-190.000
20151.000-200.000
21157.000-210.000