Niektóre zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1990.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 18 stycznia 1990 r.
w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych (Monitor Polski Nr 4, poz. 32, z 1985 r. Nr 20, poz. 155, z 1986 r. Nr 19, poz. 138, z 1987 r. Nr 24, poz. 192, z 1988 r. Nr 16, poz. 133 i Nr 29, poz. 256 oraz z 1989 r. Nr 12, poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego zarządzenia, obejmują dodatki do wynagrodzenia ustalone w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 189, Nr 30, poz. 235 oraz Nr 35, poz. 278).
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 90 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych (Dz. Urz. MPiPS Nr 9, poz. 23).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowańMiesięczna kwota w złotych
1do - 166.000
2129.000 - 182.000
3139.000 - 198.000
4149.000 - 214.000
5159.000 - 230.000
6170.000 - 248.000
7182.000 - 266.000
8194.000 - 284.000
9206.000 - 302.000
10218.000 - 320.000
11232.000 - 340.000
12247.000 - 360.000
13262.000 - 380.000
14278.000 - 400.000
15295.000 - 430.000
16312.000 - 460.000
17329.000 - 490.000
18346.000 - 520.000
19363.000 - 550.000
20380.000 - 580.000
21397.000 - 610.000