Narodowe Centrum Krwi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.15.76

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie Narodowego Centrum Krwi

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Narodowe Centrum Krwi, zwane dalej "Centrum".
§  2.
Centrum realizuje zadania Ministra Zdrowia określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) dotyczące koordynowania działalności w zakresie organizacji pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew a także opiniuje plany działania w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowywane przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
§  3.
Centrum otrzymuje statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4.
Szczegółowy zakres zadań Centrum określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

STATUT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

§  1.
1.
Narodowe Centrum Krwi, zwana dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2.
Siedzibą Centrum jest Warszawa.
3.
Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.
1.
Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań związanych z koordynacją zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne.
2.
Do działalności podstawowej Centrum należy:
1)
realizacja zadań związanych z nadzorem nad organizacją pobierania krwi i oddzielania jej składników;
2)
realizacja zadań związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi;
3)
opiniowanie planów działania w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowywanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
4)
monitorowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne;
5)
programowanie zadań, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz sposobów ich realizacji;
6)
opracowywanie bieżących i perspektywicznych programów w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 4;
7)
organizacja zaopatrzenia systemu w produkty krwiopochodne;
8)
programowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zasady samowystarczalności;
9) 1
realizacja zadań związanych z programami zdrowotnymi z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
10) 2
realizacja zadań związanych z przekazywaniem i rozliczaniem udzielonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia dotacji w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
11) 3
realizacja zadań ministra właściwego do spraw zdrowia związanych z tytułem "Honorowy Dawca Krwi", tytułem "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" i odznaką honorową "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" oraz odznaką "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
§  3.
1.
Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.
2.
Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz.
3.
Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
4.
Dyrektor jest powoływany na okres 5 lat.
§  4.
W skład Centrum wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:
1)
trzy Samodzielne Stanowiska Pracy do Spraw, Planowania, Analiz i Nadzoru Finansowego nad Systemem Publicznej Służby Krwi;
2)
jedno Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Nadzoru nad Zaopatrzeniem Systemu w Produkty Krwiopochodne;
3)
dwa Samodzielne Stanowiska Pracy do Spraw Merytorycznych;
4)
jedno Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prawnych;
5)
jedno Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Komunikacji Społecznej;
6)
jedno Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
7)
jedno Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Systemów Informatycznych;
8)
jedno Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjno-Technicznych;
9)
jedno Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu;
10)
dwa Samodzielne Stanowiska Pracy do Spraw Obsługi Kontraktu na Frakcjonowanie Osocza.
§  5.
1.
Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85143 - Publiczna służba krwi.
2.
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.
Centrum prowadzi, przewidzianą przepisami o finansach publicznych dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.
§  6.
1.
Do osób zatrudnionych w Centrum stosuje się przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. 4
Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

§  1.
Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej "Centrum", należy:
1)
podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centrum, w tym działalności podstawowej, określonych w § 2 załącznika nr 1;
2)
opracowywanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących rozwiązań systemowych w zakresie publicznej służby krwi;
3)
współpraca w szczególności z:
a)
komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
b)
jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
c)
Krajową Radą do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
d)
konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami medycznymi lub naukowymi,
e)
Klubami Honorowych Dawców Krwi,
f)
organizacjami pozarządowymi,
g)
organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Centrum;
4)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań z działalności Centrum do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni oraz w każdym przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5)
realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1.
Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności odpowiedzialny jest za:
1)
realizację zadań Centrum;
2)
zarządzanie majątkiem Centrum;
3)
ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4)
ustalenie regulaminu wynagrodzeń;
5)
sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych;
6)
zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centrum;
7)
ustalanie procedur kontrolnych.
2.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3.
Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4.
Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1)
Zastępca Dyrektora;
2)
Samodzielne Stanowiska Pracy do Spraw, Planowania, Analiz i Nadzoru Finansowego nad systemem Publicznej Służby Krwi;
3)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Komunikacji Społecznej;
4)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prawnych;
5)
Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
6)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Systemów Informatycznych;
7)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu.
§  3.
Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych samodzielnych stanowisk pracy:
a)
Samodzielnych Stanowisk Pracy do Spraw Organizacji i Nadzoru nad Zaopatrzeniem Systemu w Produkty Krwiopochodne;
b)
Samodzielnych Stanowisk Pracy do Spraw Merytorycznych;
c)
Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Administracyjno-Technicznych.
2)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  4.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Planowania, Analiz i Nadzoru Finansowego nad systemem Publicznej Służby Krwi należy:
1)
nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z dotacji przydzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi;
2)
monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi;
3)
opracowanie i nadzór nad realizacją procedur w zakresie dokonywania inwestycji związanych z działalnością jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi;
4)
ocena i weryfikacja wniosków o zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia;
5)
przygotowywanie analiz finansowych z zakresu rozwiązań systemowych zaopatrzenia sytemu w produkty krwiopochodne;
6)
przygotowywanie cyklicznych raportów dla ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach z zakresu zadań, o których mowa w pkt 1-5;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  5.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Organizacji i Nadzoru nad Zaopatrzeniem Systemu w Produkty Krwiopochodne należy:
1)
planowanie i monitorowanie zaopatrzenia, zużycia i stanów magazynowych jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi w produkty krwiopochodne, testy do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi, pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.
2)
przygotowywanie cyklicznych raportów w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3)
opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych na wypadek zaistnienia niedoborów w zaopatrzeniu systemu w produkty krwiopochodne testy do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi oraz pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi;
4)
monitorowanie ilości oraz terminu ważności osocza pobieranego, magazynowanego, wydawanego na potrzeby lecznictwa zamkniętego, przekazywanego do frakcjonowania oraz sprzedawanego przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  6.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Merytorycznych należy:
1)
bieżące monitorowanie aktualnych tendencji w medycynie światowej i biotechnologii w zakresie stosowania produktów krwiopochodnych;
2)
bieżące monitorowanie dostosowania sytemu publicznej służby krwi do aktualnie obowiązujących standardów jakościowych i wymogów bezpieczeństwa krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych;
3)
bieżące monitorowanie danych epidemiologicznych dotyczących populacji chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne;
4)
bieżące monitowanie krajowych i światowych danych dotyczących rynku produktów krwiopochodnych;
5)
weryfikacja założeń "Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011" pod kątem farmakoekonomicznym;
6)
nadzór nad realizacją zasady samowystarczalności Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne;
7)
monitorowanie światowego rynku frakcjonowania osocza pod kątem możliwości technologicznych, wydajności oraz kosztów frakcjonowania osocza;
8)
przygotowywanie raportów w powyższym zakresie;
9)
współpraca z konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny, Krajową Radą Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Centrum w zakresie przegotowywania rekomendacji rozwiązań systemowych dla publicznej służby krwi;
10)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  7.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Prawnych należy:
1)
prowadzenie obsługi prawnej Centrum;
2)
przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania Centrum;
3)
opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, projektów umów, porozumień oraz innych propozycji zgłoszonych do zaopiniowania przez komórki organizacyjne Centrum;
4)
pomoc w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie wymagające opinii lub porad prawnych;
5)
informowanie pracowników o zmianach stanu prawnego oraz udostępnianie przepisów prawa w zakresie działalności Centrum;
6)
analizowanie i wnioskowanie o aktualizację lub wprowadzanie nowych wewnętrznych unormowań prawnych na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości lub zmieniających się przepisów prawa;
7)
w przypadku powzięcia wiadomości, informowanie przełożonych o powstałych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa;
8)
prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora;
9)
prowadzenie rejestru udzielanych przez Dyrektora upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie kontroli ważności i ewidencji wygasłych lub cofniętych pełnomocnictw;
10)
prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora z podmiotami zewnętrznymi, z wyłączeniem umów zleceń i umów o dzieło;
11)
prowadzenie spraw dotyczących udzielania imiennych upoważnień i pełnomocnictw przez Dyrektora, w tym przygotowywanie ich projektów;
12)
wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów;
13)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  8.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Komunikacji Społecznej należy:
1)
udzielanie informacji o funkcjonowaniu i działaniach Centrum zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej;
2)
systematyczne przygotowywanie i przekazywanie informacji dla środków masowego przekazu o funkcjonowaniu i działaniach Centrum;
3)
zarządzanie i redakcja serwisu informacyjnego internetowego i intranetowego Centrum;
4)
monitoring środków masowego przekazu i archiwizacja tematyczna informacji dotyczących Centrum;
5)
przygotowywanie codziennego przeglądu prasy i mediów elektronicznych w zakresie tematycznym, dotyczącym przedmiotu działalności Centrum oraz analiza treści informacji podawanych w mediach;
6)
redagowanie informacji i komunikatów prasowych;
7)
przygotowywanie konferencji prasowych;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  9.
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:
1)
prowadzenie rachunkowości Centrum;
2)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centrum;
4)
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5)
prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
6)
analiza pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalnością Centrum;
7)
opracowywanie projektu planu finansowego Centrum;
8)
sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
9)
opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
10)
prowadzenie dokumentacji pracowniczej wymaganej przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
11)
współpraca z innymi samodzielnymi stanowiskami pracy;
12)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  10.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Informacji i Systemów Informatycznych należy:
1)
planowanie, budowa, nadzór i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej Centrum;
2)
planowanie, wdrażanie i nadzór nad budową i eksploatacją systemów informatycznych Centrum;
3)
udzielanie wsparcia pracownikom Centrum w zakresie eksploatacji systemów informatycznych z uwzględnieniem przetwarzania danych;
4)
podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w podległych systemach oraz zasobach danych;
5)
administrowanie systemami informatycznymi Centrum;
6)
tworzenie aplikacji, zestawień oraz raportów na potrzeby innych pracowników Centrum w zakresie administrowanych systemów;
7)
opracowywanie założeń i tworzenie projektów dotyczących eksploatowanych systemów informatycznych;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  11.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Administracyjno-Technicznych należy:
1)
utrzymanie w sprawnym stanie funkcjonalnym pomieszczeń wykorzystywanych przez Centrum z zabezpieczeniem miejsc i stanowisk pracy;
2)
prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia przekazanego pracownikom do realizacji powierzonych zadań;
3)
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
4)
zaopatrzenie w sprzęt i materiały oraz zakup usług;
5)
współudział w technicznej realizacji zadań Centrum;
6)
prowadzenie archiwum zakładowego;
7)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  12.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu należy:
1)
prowadzenie kancelarii;
2)
prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora;
3)
protokołowanie spotkań Dyrektora;
4)
organizacja podróży służbowych pracowników Centrum;
5)
prowadzenie biblioteki Centrum i udostępnianie zbiorów biblioteki;
6)
współudział w realizacji zadań Centrum w zakresie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku;
7)
współpraca z innymi samodzielnymi stanowiskami pracy;
8)
obsługa urządzeń zapewniających realizację czynności kancelaryjnych;
9)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  13.
Obieg dokumentów w Centrum, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.
1 Załącznik nr 1 § 2 ust. 2 pkt 9 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2007 r.
2 Załącznik nr 1 § 2 ust. 2 pkt 10 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2007 r.
3 Załącznik nr 1 § 2 ust. 2 pkt 11 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2007 r.
4 Załącznik nr 1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 sierpnia 2008 r.