Nałożenie kary pieniężnej na Tomasza Mazura.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2010.7.30

Akt indywidualny
Wersja od: 1 października 2010 r.

DECYZJA
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DPO/AI/476/43/5/09/MWUchwała Nr 294/2009
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Tomasza Mazura

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm., dalej "k.p.a."), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn, zm.) oraz art. 174 ust. 1 w zw. z art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej "ustawa o obrocie")
po rozpoznaniu sprawy

dotyczącej ustalenia, czy Tomasz Mazur dopuścił się naruszenia art. 159 ustawy o obrocie,

postanawia się:

nałożyć na Tomasza Mazura karę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy) wobec stwierdzenia, iż Tomasz Mazur dopuścił się naruszenia art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie.