Nałożenie kary pieniężnej na Andrzeja Grzegorzewskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2011.2.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2011 r.

KOMUNIKAT

Uchwałą nr 384/2010 z dnia 29 października 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła ogłosić, iż decyzją z dnia 10 marca 2010 r., sygn. DPO/A1/476/46/16/09/10/JP, na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 lit. b w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej: "ustawa o obrocie"), Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Andrzeja Grzegorzewskiego karę pieniężną w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) wobec stwierdzenia, że Andrzej Grzegorzewski dopuścił się naruszenia art. 39 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie.