Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.4.178

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 279
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 23 maja 1997 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej

Na podstawie art. 52b § 1 w związku z art. 52 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się co następuje:
§  1. Nakłada się na Rafako SA z siedzibą w Raciborzu karę pieniężną w wysokości 200.000 (dwieście tysięcy) złotych z powodu niedopełnienia obowiązków określonych w art. 52 § 2 z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) w związku z § 2 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 36, poz. 313 i Nr 64, poz. 576).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.