Nałożenie kary pieniężnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2006.5.13

Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr 49/2006
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) uchwala się, co następuje:
§  1.
Nakłada się na Bank BPH SA karę pieniężną w wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za istotne naruszenie przepisów prawa.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.