Nadanie statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1996.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 lutego 1996 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 roku w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach (Dz. U. Nr 62, poz. 310 i z 1995 r. Nr 53, poz. 287), zarządza się co następuje:
§  1.
Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZARZĄDU SŁUŻBY ZDROWIA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach (Dz. U. Nr 62, poz. 310 i z 1995 r. Nr 53, poz. 287).

3. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 4 z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie utworzenia zespołów zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 4 i Nr 4, poz. 68).

4. Niniejszego statutu nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

5. Innych przepisów dotyczących państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.

§  2.
1.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie jest zespołem zakładów opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591) tworzonym i utrzymywanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiącym budżetową jednostkę organizacyjną podległą Centralnemu Zarządowi Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2.
Ilekroć w dalszych przepisach statutu używa się określenia "Zespół", należy przez to rozumieć Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  3.
Siedzibą Zespołu jest miasto Warszawa ul. Wołowska 137.

Rozdział  II

Cele, zadania i kompetencje Zespołu

§  4.
1.
Zespół powołany jest do realizowania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
2.
Obszar działania Zespołu obejmuje województwa: warszawskie, ciechanowskie, płockie i siedleckie. Podstawowym celem Zespołu jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki ambulatoryjnej, stacjonarnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych, dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w służbie zdrowia MSW.
3.
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych określają odrębne przepisy.
4.
Innym osobom Zespół udziela świadczeń w razie nagłego zagrożenia życia. W innych stanach chorobowych udziela świadczeń, w miarę posiadanych środków finansowych oraz w drodze porozumień cywilno-prawnych.
§  5.
Do zadań Zespołu należy:

1. Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w szpitalu Zespołu w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii, pediatrii, chirurgii ogólnej, naczyniowej, chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, urologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwa, neurologii, okulistyki, chorób zakaźnych, dermatologii, dializoterapii, intensywnej opieki medycznej, rehabilitacji i terapii izotopowej.

2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poliklinikach i ambulatoriach Zespołu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, podstawowej i specjalistycznej opieki stomatologicznej, działalności diagnostycznej, rehabilitacji leczniczej i innych świadczeń zdrowotnych.

3. Wykonywanie doraźnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- wizyt domowych

- udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych.

4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w tym także kształcenie nowych kadr medycznych.

5. Opracowywanie przez Centralny Szpital Kliniczny MSW w ramach prac własnych zadań naukowo-badawczych, zlecanych przez Radę Naukowo-Techniczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

6. Medyczne zabezpieczanie działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

7. Wykonywanie zadań na rzecz obronności Państwa.

8. Sprawowanie nadzoru sanitarnego i organizowanie działalności epidemiologicznej na rzecz osób uprawnionych.

9. Prowadzenie analizy stanu zdrowia, wypadkowości oraz absencji chorobowej osób uprawnionych.

10. Prowadzenie działalności orzeczniczo-lekarskiej na rzecz osób uprawnionych.

11. Rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym w katastrofach, stanach nagłych, w wypadkach drogowych oraz nadzwyczajnych zagrożeniach czasu pokojowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi służbami ratowniczymi.

12. Zaopatrywanie podległych zakładów opieki zdrowotnej w leki, materiały i sprzęt medyczny.

13. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników zatrudnionych w Zespole.

14. Prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń u podopiecznych.

§  6.
W wykonywaniu zadań Zespół współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami wojewódzkimi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, a także z administracją państwową i samorządową działającą na obszarze właściwym dla danego Zespołu.

Rozdział  III

Struktura organizacyjna Zespołu

§  7.
1.
W ramach Zespołu funkcjonują następujące zakłady opieki zdrowotnej:

Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Wołoska 137 z izbą przyjęć, apteką, punktem krwiodawstwa i oddziałami: chorób wewnętrznych, kardiologii, pediatrii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, urologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwa, neurologii, okulistyki, chorób zakaźnych, dermatologii, dializoterapii, intensywnej opieki medycznej.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna MSW w Warszawie ul. Wołoska 137.

Zakład Medycyny Nuklearnej z oddziałem terapii izotopowej w Warszawie ul. Wołoska 137.

Ośrodek Rehabilitacji MSW w Wesołej ul. Niemcewicza 82.

Poliklinika Nr 1 przy Szpitalu Zespołu w Warszawie ul. Wołoska 137 z apteką.

Poliklinika Nr 2 w Warszawie ul. Nowy Świat 64 z apteką.

Poliklinika Nr 3 w Warszawie ul. Żelazna 99 z apteką.

Poliklinika Nr 4 w Warszawie ul. Sandomierska 5/7 z apteką.

Poliklinika Nr 5 w Legionowie ul. Zegrzyńska 6.

Poliklinika w Ciechanowie ul. Mickiewicza 8.

Poliklinika w Płocku ul. Sportowa 1.

Poliklinika w Siedlcach ul. Prusa 18.

Ambulatoria terenowe na terenie województw: warszawskiego, ciechanowskiego, płockiego, siedleckiego, których wykaz stanowi załącznik do Statutu.

2.
Nad ambulatoriami Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz jednostek podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych Zespół sprawuje nadzór merytoryczny. Porozumienie dyrektora Zespołu z kierownikami jednostek określa zakres kompetencji Zespołu w stosunku do pracowników tych ambulatoriów. Wykaz ambulatoriów znajduje się w posiadaniu Zespołu oraz Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  8.
1.
Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu.
2.
Dyrektor Zespołu bezpośrednio podlega Dyrektorowi Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  9.
1.
Strukturę organizacyjną Zespołu określa Dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2.
Ramowy zakres działania komórek organizacyjnych Zespołu określa Dyrektor Zespołu.
§  10.
W skład kierownictwa Zespołu wchodzą:

- dyrektor,

- zastępcy dyrektora,

- główny księgowy,

- naczelna pielęgniarka.

Rozdział  IV

Gospodarka finansowa Zespołu

§  11.
1.
Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ze środków uzyskanych z działalności pozabudżetowej.
2.
Zasady i tryb działalności pozabudżetowej oraz tryb wykorzystania środków z niej uzyskanych określają odrębne przepisy.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz

ambulatoriów w strukturze organizacyjnej Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSW w Warszawie

Lp.WojewództwoSiedziba
1.warszawskieambulatoria Lecznictwa Przyzakładowego Nr 1 i Nr 2 na terenie miasta stołecznego Warszawa oraz w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, Sułkowicach, Wołominie
2.ciechanowskieDziałdowo, Mława, Płońsk, Pułtusk, Żuromin
3.płockieGostynin, Kutno, Łęczyca, Sierpc
4.siedleckieGarwolin, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Sokołów, Węgrów