Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ME.2017.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§  1. 
Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Prezesem".
§  2. 
1. 
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Gabinet Prezesa;
2)
Departament Prawny;
3)
Departament Górnictwa;
4)
Departament Warunków Pracy i Szkolenia;
5)
Departament Energomechaniczny;
6)
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
7)
Biuro Budżetowo-Finansowe;
8)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
9)
Biuro Komunikacji Społecznej;
10)
Biuro - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
2. 
W skład Urzędu wchodzą ponadto:
1)
Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia;
2)
Samodzielny Wydział Informatyzacji;
3)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
4)
Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli;
5)
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.
3. 
Zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, nadawany przez Prezesa.
4. 
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Prezes.
5. 
Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów lub samodzielnych stanowisk określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.
§  3. 
1. 
Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska.
2. 
Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).