Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.94

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1.  Kadencja członków Rady Programowej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych powołanych na podstawie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 15 oraz z 2017 r. poz. 66 i 83) wygasa z dniem 1 października 2019 r.
2.  Kadencja członków Rady Programowej Studia Filmowego "Kadr" powołanych na podstawie statutu Studia Filmowego "Kadr" stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Kadr" (Dz. Urz. MKiDN poz. 4 oraz z 2017 r. poz. 57) wygasa z dniem 1 października 2019 r.
3.  Kadencja członków Rady Programowej Studia Filmowego "Tor" powołanych na podstawie statutu Studia Filmowego "Tor" stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Tor" (Dz. Urz. MKiDN poz. 54 oraz z 2017 r. poz. 70) wygasa z dniem 1 października 2019 r.
4.  Kadencja członków Rady Programowej Studia Filmowego "Zebra" powołanych na podstawie statutu Studia Filmowego "Zebra" stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Zebra" (Dz. Urz. MKiDN poz. 53 oraz z 2017 r. poz. 65) wygasa z dniem 1 października 2019 r.
5.  Kadencja członków Rady Programowej Studia Miniatur Filmowych powołanych na podstawie statutu Studia Miniatur Filmowych stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Studiu Miniatur Filmowych (Dz. Urz. MKiDN poz. 50 oraz z 2018 r. poz. 52) wygasa z dniem 1 października 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, zwana dalej "Wytwórnią", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. MKiDN poz. 89);
3) niniejszego statutu.
2.  Wytwórnia może używać skróconej nazwy "WFDiF".
§  2.  Siedzibą Wytwórni jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  3. 
1.  Organizatorem Wytwórni jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2.  Wytwórnia jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3.  Nadzór nad Wytwórnią sprawuje Minister.

Rozdział  2

Zakres działalności Wytwórni

§  4.  Do zakresu działalności Wytwórni należy:
1) produkcja i koprodukcja utworów audiowizualnych, w tym filmów i seriali fabularnych, dokumentalnych i animowanych;
2) świadczenie usług na rzecz produkcji utworów, o których mowa w pkt 1;
3) promowanie polskich utworów audiowizualnych, w tym filmów, a także filmów animowanych i seriali animowanych, w szczególności przez wspieranie festiwali i przeglądów filmowych;
4) podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk audiowizualnych, w tym prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
5) popularyzacja wiedzy o polskiej produkcji audiowizualnej, w tym o polskim filmie;
6) zabezpieczanie posiadanych zasobów utworów audiowizualnych, w tym filmowych;
7) rozporządzanie przysługującymi Wytwórni prawami autorskimi;
8) wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów nauczania każdego szczebla;
9) inicjowanie działań zmierzających do wyrównywania szans rozwoju młodych twórców utworów audiowizualnych, w tym filmów;
10) rozwijanie zainteresowań filmem jako gatunkiem sztuki;
11) tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez:
a) udostępnianie własnych zasobów archiwalnych,
b) prowadzenie procesu digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej filmów;
12) świadczenie specjalistycznych usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii, nadawców programów telewizyjnych oraz na rzecz innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Rozdział  3

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§  5.  Organami Wytwórni są:
1) Dyrektor;
2) Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
§  6. 
1.  Dyrektor zarządza Wytwórnią i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Wytwórni;
2) przygotowywanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania oraz założeń finansowych działalności Wytwórni, a także ustalanie planu finansowego Wytwórni;
3) nadzór i koordynacja wykonania programów działania i planów finansowych Wytwórni;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi oraz prawami;
6) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń i regulaminów.
3.  Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.
4.  Dyrektor zarządza Wytwórnią przy pomocy 3 zastępców.
5.  Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.
§  7. 
1.  Wytwórnia może tworzyć oddziały.
2.  Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja oddziałów następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, za zgodą Ministra.
3.  Organizację wewnętrzną Wytwórni określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
4.  Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§  8. 
1.  Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.
2.  Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania Wytwórni oraz ocena ich realizacji;
2) pomoc Dyrektorowi w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Wytwórni;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Wytwórni.
§  9. 
1.  W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.
2.  Rada liczy 5 członków.
3.  Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
4.  Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.
5.  Przewodniczący kieruje pracami Rady.
6.  W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§  10. 
1.  Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2.  Tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej połowy składu Rady lub Dyrektora.
3.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
4.  Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
5.  Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) śmierci;
3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, prawomocnego orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4) odwołania przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady i Dyrektora, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady.
6.  Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa i źródła finansowania

§  11. 
1.  Wytwórnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2.  Podstawą gospodarki finansowej Wytwórni jest plan finansowy, sporządzony zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalony przez Dyrektora.
3.  Źródła finansowania Wytwórni stanowią:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) środki z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
5) dochody z dystrybucji i rozpowszechniania filmów, do których Wytwórnia posiada autorskie prawa majątkowe;
6) odsetki z lokat bankowych;
7) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
8) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na realizację wskazanych zadań i programów,
c) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
9) środki z innych źródeł.
4.  Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  12. 
1.  Do składania w imieniu Wytwórni oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Wytwórni ustalając zakres ich umocowania.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Działalność dodatkowa Wytwórni

§  13. 
1.  Wytwórnia może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić jako dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
2.  Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
2) organizacji szkoleń;
3) promocji i reklamy;
4) wydawnictw;
5) rozpowszechniania, w tym w nowych mediach, utworów audiowizualnych;
6) świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
3.  Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Wytwórni.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  14. 
1.  Połączenia, podziału lub likwidacji Wytwórni dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.
2.  Zmiany statutu dokonywane są na zasadach określonych dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).